NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2394

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 36.200.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 29.765.000 kuna

– višak u iznosu od 6.435.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 112.100.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/36

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za 2020.Povećanje/
smanjenje
Novi plan za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA35.700.000035.700.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE500.0000500.000
UKUPNI PRIHODI36.200.000036.200.000
RASHODI POSLOVANJA29.365.000029.365.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE400.0000400.000
UKUPNI RASHODI29.765.000029.765.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK6.435.00006.435.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan za 2020.Povećanje/
smanjenje
Novi plan za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA84.100.00028.000.000112.100.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE85.953.000085.953.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-197.718.000-28.000.000-225.718.000
NETO FINANCIRANJE-6.435.0000-6.435.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RazredSkupinaPod­skupina 
Plan za 2020.Povećanje/
smanjenje
Novi plan za 2020.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA35.700.000035.700.000
64Prihodi od imovine24.700.000024.700.000
641Prihodi od financijske imovine22.800.000022.800.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.200.00001.200.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove700.0000700.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada100.0000100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.0000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija9.400.000-1.000.0008.400.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga9.400.000-1.000.0008.400.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.500.0001.000.0002.500.000
683Ostali prihodi1.500.0001.000.0002.500.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE500.0000500.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine500.0000500.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata500.000-10.000490.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava010.00010.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RazredSkupinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan za 2020.Povećanje/
smanjenje
Novi plan za 2020.
3RASHODI POSLOVANJA29.365.000029.365.000
31Rashodi za zaposlene18.000.000018.000.000
311Plaće (Bruto)15.050.000015.050.000
312Ostali rashodi za zaposlene500.0000500.000
313Doprinosi na plaće2.450.00002.450.000
32Materijalni rashodi9.130.0001.000.00010.130.000
321Naknade troškova zaposlenima600.0000600.000
322Rashodi za materijal i energiju1.610.00001.610.000
323Rashodi za usluge4.630.00004.630.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.280.0001.000.0003.280.000
34Financijski rashodi2.225.000-1.000.0001.225.000
343Ostali financijski rashodi2.225.000-1.000.0001.225.000
38Ostali rashodi10.000010.000
383Kazne, penali i naknade štete10.000010.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE400.0000400.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000030.000
412Nematerijalna imovina30.000030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine370.0000370.000
422Postrojenja i oprema220.0000220.000
426Nematerijalna proizvedena imovina150.0000150.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

RazredSkupinaPod­skupina 
Plan za 2020.Povećanje/
smanjenje
Novi plan za 2020.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE84.100.00028.000.000112.100.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA84.100.00028.000.000112.100.000
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova2.000.00058.000.00060.000.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru2.000.00058.000.00060.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici82.100.000-30.000.00052.100.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici2.000.00002.000.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora100.0000100.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora80.000.000-30.000.00050.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan za 2020.Povećanje/
smanjenje
Novi plan za 2020.
5CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU29.765.000029.765.000
     
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE29.765.000029.765.000
     
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE29.365.000029.365.000
31Rashodi za zaposlene18.000.000018.000.000
311Plaće (Bruto)15.050.000015.050.000
312Ostali rashodi za zaposlene500.0000500.000
313Doprinosi na plaće2.450.00002.450.000
32Materijalni rashodi9.130.0001.000.00010.130.000
321Naknade troškova zaposlenima600.0000600.000
322Rashodi za materijal i energiju1.610.00001.610.000
323Rashodi za usluge4.630.00004.630.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.280.0001.000.0003.280.000
34Financijski rashodi2.225.000-1.000.0001.225.000
343Ostali financijski rashodi2.225.000-1.000.0001.225.000
38Ostali rashodi10.000010.000
383Kazne, penali i naknade štete10.000010.000
     
K500000OPREMANJE400.0000400.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000030.000
412Nematerijalna imovina30.000030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine370.0000370.000
422Postrojenja i oprema220.0000220.000
426Nematerijalna proizvedena imovina150.0000150.000