NN 124/2020 (12.11.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2402

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. studenoga 2020.

Klasa: 011-01/20-01/97

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 11. studenoga 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 32/20., 42/20. i 58/20.) u članku 17. stavku 1. riječi: »Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16., 104/16. i 116/18.)« zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se ustrojavaju tijela državne uprave te se utvrđuje njihov djelokrug«.

Članak 2.

U članku 19. stavku 2. podstavku 2. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo pravosuđa i uprave«.

Članak 3.

U članku 22. stavcima 1. i 3. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »šest«.

Članak 4.

U članku 23. stavcima 1., 2. i 5. riječi: »Ministarstvo uprave« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo pravosuđa i uprave«.

Članak 5.

Iza članka 24.a dodaje se članak 24.b koji glasi:

»Članak 24.b.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, ovisno o padu prihoda, mogu od Ministarstva zatražiti beskamatni zajam s rokom otplate do tri godine.

(2) Sredstva zajma iz stavka 1. ovoga članka mogu se isplatiti najviše do iznosa planiranog u državnom proračunu i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna.

(3) Beskamatni zajam iz stavka 1. ovoga članka ulazi u ukupnu godišnju obvezu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 88. Zakona o proračunu do visine prosječnoga godišnjeg anuiteta zatraženog beskamatnog zajma.

(4) Ministar financija će za provedbu ovoga članka donijeti poseban naputak kojim će se utvrditi način i kriteriji za isplatu i način povrata zajma iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 1. iznos: »62.499.411.233,00« zamjenjuje se iznosom: »59.077.806.299,00«.

U stavku 2. iznos: »28.506.534.890,00« zamjenjuje se iznosom: »28.376.178.333,00«.

U stavku 3. iznos: »2.347.375.638,00« zamjenjuje se iznosom: »2.303.886.409,00«, a iznos: »2.230.810.758,00« zamjenjuje se iznosom: »2.219.560.447,00«.

Članak 7.

U članku 41. stavku 2. iznos: »4.800.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »7.300.000.000,00«.

U stavku 6. podstavku 5. iza riječi: »jamstva« dodaju se riječi: »uključujući pravnu i financijsku analizu svih elemenata državnog jamstva i prisutnih rizika za vrijeme trajanja državnog jamstva«.

U stavku 8. riječi: »očitovanja Ministarstva o uvjetima nepostojanja državne potpore, u skladu s odredbama zakona kojim su uređene državne potpore« zamjenjuju se riječima: »očitovanje Ministarstva, u skladu s odredbama zakona kojim su uređene državne potpore«.

Članak 8.

U članku 45. iznos: »140.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »220.000.000,00«.

Članak 9.

U članku 49.a stavku 3. riječi: »ministra uprave« zamjenjuju se riječima: »ministra pravosuđa i uprave«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Vlada će donijeti odluku o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala na prijedlog Ministarstva zdravstva, na koji je potrebno pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva.

(2) Namjenska pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se iz razdjela 096 – MINISTARSTVO ZDRAVSTVA na račune županija.

(3) Ministarstvo zdravstva i županije potpisat će ugovore o načinu utroška sredstava doznačenih u skladu s ovim člankom.

(4) Županije su dužne pratiti utrošak sredstava koja će biti doznačena bolničkim zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstava dužne su obavijestiti Ministarstvo zdravstva na način i u rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva u ugovorima iz stavka 3. ovoga članaka.«.

Članak 11.

Ministar financija će naputak iz članka 5. ovoga Zakona donijeti u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/37

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.