NN 128/2020 (20.11.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2450

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM UREĐIVANJU RADA I OGRANIČAVANJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I DRUGIH PRUŽATELJA UGOSTITELJSKIH USLUGA

I.

U Odluci o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga (»Narodne novine« broj 111/20) u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ugostiteljski objekti kojima nije odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad mogu raditi od 6.00 do 22.00 sata.«

II.

Iza točke IV. dodaje se točka IV.a koja glasi:

»IV.a

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i pripadnici civilne zaštite.«

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 22. studenoga 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-224

Zagreb, 20. studenoga 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.