NN 129/2020 (23.11.2020.), Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2459

Na temelju članka 45. stavka 5., a u vezi s člankom 50. stavkom 6. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra zdravstva i uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovaj Pravilnik utvrđuje obveze poslodavca i minimalne zahtjeve za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika od rizika koji proizlaze ili bi mogli proizići zbog izloženosti biološkim štetnostima (agensima) na radu, uključujući i sprječavanje takvih rizika, te pravila, mjere, postupke i aktivnosti s ciljem osiguranja sigurnosti na radu i očuvanja zdravlja radnika.

(2) Ovaj Pravilnik odnosi se na aktivnosti u kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima zbog svog posla.

(3) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se za poslove pri kojima su prisutni genetski modificirani organizmi, osim u slučaju da odredbe ovoga Pravilnika propisuju višu razinu zaštite na radu.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 262, 17. 10. 2000.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2020/739 od 3. lipnja 2020. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja virusa SARS-CoV-2 na popis bioloških agensa za koje se zna da uzrokuju zarazu kod ljudi i o izmjeni Direktive Komisije (EU) 2019/1833 (SL L 175, 4. 6. 2020.).

Značenje pojmova

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– biološki agensi označavaju mikroorganizme, uključujući i takve koji su bili genetski modificirani, stanične kulture i čovječje endoparazite, koji su u mogućnosti uzrokovati bilo kakvu zarazu, alergiju ili trovanje, a koji su razvrstani u četiri skupine s obzirom na razinu rizika od zaraze

– mikroorganizam označava mikrobiološki stanični ili nestanični entitet, koji je sposoban razmnožavati se ili prenositi genetski materijal

– stanična kultura označava rast stanica in vitro, dobivenih iz višestaničnih organizama.

(2) Biološki agensi razvrstani su u četiri rizične skupine s obzirom na njihovu razinu rizika od zaraze:

1. biološki agens iz skupine 1. je onaj za koji nije vjerojatno da će uzrokovati bolest kod ljudi

2. biološki agens iz skupine 2. je onaj koji može uzrokovati bolest kod ljudi i mogao bi biti opasan za radnike te nije vjerojatno da će se raširiti u okolinu a obično je na raspolaganju djelotvorna profilaksa ili liječenje

3. biološki agens iz skupine 3. je onaj koji može uzrokovati tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike, može predstavljati rizik za širenje u okolinu te u pravilu je na raspolaganju djelotvorna profilaksa ili liječenje

4. biološki agens iz skupine 4. je onaj koji uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike, može predstavljati veliki rizik za širenje u okolinu te u pravilu nema na raspolaganju djelotvorne profilakse ili liječenja.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Određivanje i procjenjivanje rizika

Članak 4.

(1) Poslodavac je dužan za sve svoje aktivnosti koje uključuju rizik od izloženosti biološkim agensima, u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika, utvrditi prirodu, stupanj i trajanje izloženosti radnika, kako bi se omogućila procjena bilo kakvog rizika za njihovu sigurnost i zdravlje te odredile potrebne mjere za sprječavanje i smanjivanje rizika.

(2) Pri aktivnostima koje uključuju izloženost većem broju skupina bioloških agensa rizik se procjenjuje na temelju opasnosti i štetnosti koju predstavljaju svi prisutni opasni biološki agensi.

(3) Procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka poslodavac mora periodički preispitivati, a posebno u svakom slučaju kada se pojavi bilo kakva promjena uvjeta rada ili radnog procesa koji bi mogli utjecati na izloženost radnika biološkim agensima, s posebnim naglaskom na provedbu plana mjera za sprječavanje i smanjivanje rizika.

(4) Poslodavac mora nadležnom tijelu za inspekcijski nadzor u području zaštite na radu i nadležnom specijalisti medicine rada na njihov zahtjev dati na uvid informacije korištene pri izradi procjene rizika.

(5) Procjena rizika iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se provesti na temelju svih raspoloživih informacija, uključujući:

1. klasifikaciju bioloških agensa koji su opasni za zdravlje ljudi ili bi mogli biti opasni, prema članku 19. ovoga Pravilnika

2. preporuke nadležnog specijalista medicine rada koje upućuju da biološki agens treba nadzirati radi zaštite zdravlja radnika, kada su radnici izloženi takvom biološkom agensu zbog svoga posla ili bi mogli biti izloženi

3. informacije o bolestima od kojih radnici zbog svog posla mogu oboljeti

4. moguće alergijske ili toksične učinke zbog rada radnika

5. saznanja o bolesti za koju je utvrđeno da je dotični radnik ima, a koja je neposredno povezana s njegovim poslom.

Primjena određenih članaka u vezi s procjenom rizika

Članak 5.

(1) Ako temeljem procjene rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika proizlazi da se radi o izloženosti odnosno mogućoj izloženosti biološkom agensu iz skupine 1. bez utvrđenog zdravstvenog rizika za radnike, ne primjenjuju se odredbe članaka 6. do 19. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuje se točka 1. Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(3) Ako temeljem procjene rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika proizlazi da aktivnosti ne uključuju obvezan rad s biološkim agensom ili njegovu uporabu, ali posljedica aktivnosti može biti izloženost radnika biološkom agensu, kao tijekom aktivnosti navedenih u nepotpunom popisu u Prilogu I. ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe članka 6., 8., 9. i odredbe članaka 11. do 16. ovoga Pravilnika, osim ako temeljem procjene rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika proizlazi da to nije potrebno.

II. OBVEZE POSLODAVCA

Zamjena

Članak 6.

Ako narav poslova i priroda aktivnosti dopuštaju, odnosno kada se isti radni rezultati mogu postići bez uporabe štetnog biološkog agensa, poslodavac mora izbjegavati uporabu štetnog biološkog agensa te ga zamijeniti biološkim agensom koji pod propisanim uvjetima uporabe i prema trenutnim saznanjima nije opasan, odnosno koji je manje opasan za zdravlje radnika.

Smanjenje rizika

Članak 7.

(1) Kada je procjenom iz članka 4. ovoga Pravilnika utvrđen rizik za zdravlje ili sigurnost radnika, njihova izloženost mora se spriječiti.

(2) Kada izloženost riziku tehnički nije moguće spriječiti, rizik izloženosti mora se, uzimajući u obzir aktivnosti i procjenu rizika iz članka 4. ovog Pravilnika, smanjiti na tako nisku razinu kolika je potrebna za primjerenu zaštitu zdravlja i sigurnost radnika, posebno s mjerama koje se primjenjuju u skladu s nalazom procjene rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika:

1. smanjivanjem na što manju mjeru broja radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima, kao i trajanja njihove izloženosti

2. osmišljavanjem radnih postupaka i mjera kontrole koji sprječavaju ispuštanje bioloških agensa u radni prostor ili ga smanjuju na najmanju moguću mjeru

3. skupnim mjerama zaštite, odnosno pojedinačnim mjerama zaštite gdje izloženost nije moguće izbjeći

4. higijenskim mjerama koje su u skladu s ciljem sprječavanja ili smanjivanja nenamjernog prijenosa ili ispuštanja biološkog agensa s mjesta rada

5. primjenom znaka za biološku opasnost, prikazanog u Prilogu II. ovoga Pravilnika, te drugih odgovarajućih znakova upozorenja izradom planova za postupanja kod nesreća koje uključuju biološke agense

6. ispitivanjem, kada je tehnički izvedivo, moguće prisutnosti bioloških agensa korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije

7. sredstvima sigurnog sakupljanja, skladištenja i odlaganje otpada od strane radnika, uključujući i primjenu sigurnih i označenih spremnika, nakon odgovarajuće obrade otpada kada se obrada zahtijeva

8. propisivanjem mjera za sigurno rukovanje i prijenos bioloških agensa unutar mjesta rada zaštitom radnika cijepljenjem i lijekovima.

Informacije za nadležna tijela

Članak 8.

(1) Kada je procjenom rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika utvrđen rizik za zdravlje ili sigurnost radnika, poslodavac mora nadležnom tijelu za inspekcijski nadzor u području zaštite na radu na njegov zahtjev dati na uvid informacije o:

1. podacima utvrđenim u procjeni rizika

2. aktivnostima pri kojima su radnici bili ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima

3. broju izloženih radnika

4. imenima i kompetencijama stručnjaka za zaštitu na radu

5. poduzetim sigurnosnim i preventivnim mjerama, uključujući i radne postupke te metode

6. planu za hitne slučajeve za zaštitu radnika od izloženosti biološkim agensima 3. ili 4. skupine, koji mogu biti uzrokovani narušavanjem fizičke zaštite sa svrhom izolacije radnika od izvora biološke štetnosti.

(2) Poslodavac mora odmah izvijestiti ustrojstvenu jedinicu medicine rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležno inspekcijsko tijelo u području zaštite na radu o svakom neočekivanom i neželjenom događaju na mjestu rada u vezi s rukovanjem ili uporabom biološkog agensa (u daljnjem tekstu: nesreća ili incident) koji bi za posljedicu imao ispuštanje biološkog agensa te mogao prouzrokovati težu zarazu odnosno bolest kod ljudi.

(3) Ako poslodavac prestane s obavljanjem djelatnosti dužan je ustrojstvenoj jedinici za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka djelatnosti, predati evidenciju iz članka 12. ovoga Pravilnika.

Higijena i posebna pravila zaštite na radu

Članak 9.

(1) Poslodavac je obvezan kod svih svojih aktivnosti, kod kojih postoji rizik za zdravlje ili sigurnost radnika zbog rada s biološkim agensima, poduzimati sve potrebne mjere kojima se osigurava da:

1. radnici ne konzumiraju hranu odnosno ne uzimaju napitke u radnim prostorima u kojima postoji rizik od kontaminacije biološkim agensima

2. su radnici opskrbljeni primjerenom osobnom zaštitnom odjećom ili drugom primjerenom posebnom odjećom

3. radnici imaju na raspolaganju primjerene i zadovoljavajuće prostorije za održavanje osobne higijene (kupaonice i nužnike) koje po potrebi sadržavaju i tekućinu za ispiranje očiju odnosno antiseptike za kožu

4. se sva potrebna osobna zaštitna oprema:

– pravilno čuva na točno određenome mjestu

– pregledava i čisti ako je moguće prije svake primjene, a obvezno nakon primjene

– ako je utvrđen nedostatak ili kvar, nedostatak se otklanja, kvar popravlja ili se osobna zaštitna oprema zamjenjuje prije ponovne uporabe

5. su detaljno određeni postupci za uzimanje, rukovanje i obradu uzoraka čovječjeg ili životinjskog podrijetla.

(2) Radnu odjeću i osobnu zaštitnu opremu, uključujući i osobnu zaštitnu odjeću iz stavka 1. ovoga članka, koja može biti kontaminirana biološkim agensima, radnici trebaju nakon odlaska s mjesta rada presvući i prije poduzimanja mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga članka odvojiti od ostale odjeće.

(3) Poslodavac mora osigurati da se odjeća i osobna zaštitna oprema iz stavka 2. ovoga članka dekontaminira i očisti ili, kada je to potrebno, uništi.

(4) Troškove mjera iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka snosi poslodavac.

Informiranje i osposobljavanje radnika

Članak 10.

(1) Poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da radnici odnosno povjerenici radnika za zaštitu na radu budu dostatno i primjereno osposobljeni iz zaštite na radu, na temelju svih dostupnih podataka, posebno u obliku informacija i uputa koje se odnose na:

1. mogući zdravstveni rizik

2. sigurnosne mjere kako bi se spriječila izloženost

3. higijenske zahtjeve

4. nošenje i uporabu osobne zaštitne opreme i odjeće

5. slijed aktivnosti koje radnici moraju poduzeti u slučajevima incidenata i njihovom sprječavanju.

(2) Osposobljavanje iz zaštite na radu se:

1. obavlja prije početka rada koji uključuje doticaj s biološkim agensima

2. prilagođava tako da obuhvati nove ili izmijenjene rizike

3. po potrebi periodički obnavlja.

Obavještavanje radnika u pojedinim slučajevima

Članak 11.

(1) Poslodavac mora osigurati i istaknuti pisane obavijesti i upute na mjestu rada koje sadržavaju postupak koji treba provoditi u slučaju:

1. ozbiljne nesreće ili incidenta u vezi s rukovanjem biološkim agensom

2. rukovanja biološkim agensom iz skupine 4.

(2) Radnici o svakoj nesreći ili incidentu koji uključuje rukovanje biološkim agensom moraju odmah obavijestiti ovlaštenika poslodavca ili stručnjaka za zaštitu na radu.

(3) Poslodavac mora odmah obavijestiti radnike odnosno povjerenike radnika za zaštitu na radu o svakoj nesreći ili incidentu koji bi za posljedicu mogao imati ispuštanje biološkog agensa, te uzrokovati težu zarazu odnosno bolest kod ljudi.

(4) Osim obveze iz stavka 3. ovoga članka, u slučaju događaja ozbiljne nesreće ili incidenta poslodavac mora što je prije moguće izvijestiti radnike odnosno povjerenike radnika za zaštitu na radu o uzrocima nesreće ili incidenta, te mjerama koje su poduzete ili ih namjerava poduzeti s ciljem otklanjanja uzroka nesreće ili incidenta i poboljšanja stanja.

(5) Svaki radnik mora imati pristup onim podacima iz evidencije iz članka 12. ovoga Pravilnika koji se na njega osobno odnose.

(6) Radnici odnosno povjerenici radnika za zaštitu na radu moraju imati pristup skupnim podacima u vezi sa zdravstvenim stanjem izloženih radnika, uzimajući u obzir pridržavanje propisa o zaštiti osobnih podataka.

(7) Poslodavac radnicima odnosno povjerenicima radnika za zaštitu na radu na njihov zahtjev mora dati na uvid podatke iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Evidencija izloženih radnika

Članak 12.

(1) Poslodavac mora voditi evidenciju radnika izloženih biološkim agensima skupine 3. odnosno skupine 4., koja sadržava vrste poslova koji se obavljaju, ili su se obavljali, i kad god je to moguće naziv biološkog agensa kojemu su bili izloženi te evidenciju trajanja izloženosti, nesreća i incidenata ako ih je bilo.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora se čuvati najmanje 10 godina nakon završetka izloženosti.

(3) Evidencija se vodi i u slučaju izloženosti radnika biološkim agensima koji za posljedicu mogu imati zarazne bolesti:

1. za koje je poznato da mogu prouzročiti dugotrajnu ili latentnu zarazu

2. koje prema postojećim spoznajama nije moguće dijagnosticirati dok se bolest mnogo godina kasnije ne razvije

3. koje imaju posebno dugo razdoblje inkubacije prije nego što se bolest razvije

4. koje uzrokuju bolesti koje se unatoč liječenju ponovno javljaju u više navrata tijekom duljeg razdoblja, ili

5. koje mogu ostaviti ozbiljne dugotrajne zdravstvene posljedice po radnike

(4) Evidencija iz stavka 3. ovoga članka mora se čuvati 40 godina nakon završetka posljednje poznate izloženosti.

(5) Poslodavac mora omogućiti nadležnom specijalisti medicine rada, ustrojstvenoj jedinici medicine rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te ovlaštenoj osobi tijela nadležnog za inspekcijski nadzor u području zaštite na radu uvid u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

Savjetovanje s radnicima i njihovo sudjelovanje

Članak 13.

Savjetovanje s radnicima odnosno s njihovim povjerenicima za zaštitu na radu u vezi s odredbama koje uređuje ovaj Pravilnik te njihovo sudjelovanje u rješavanju tih pitanja obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Obavještavanje nadležnih tijela

Članak 14.

(1) O prvoj uporabi bioloških agensa skupine 2., 3. i 4. poslodavac mora prethodno obavijestiti ustrojstvenu jedinicu medicine rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora se poslati najmanje 30 dana prije početka rada.

(3) Uzimajući u obzir odredbu stavka 4. ovoga članka, obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora se poslati i o prvoj uporabi svakog sljedećeg biološkog agensa skupine 4. i svakog sljedećeg novog biološkog agensa skupine 3. kada poslodavac sam privremeno klasificira taj biološki agens.

(4) Laboratoriji koji pružaju dijagnostičke usluge u vezi s biološkim agensima skupine 4. obavezni su dati samo početnu obavijest o namjeri klasifikacije biološkog agensa.

(5) Ponovna obavijest mora se dati u svakom slučaju kada se dogode značajnije promjene u procesu rada odnosno u postupcima koje obavijest čine zastarjelom i koje su važne za sigurnost ili zdravlje na radu.

(6) Obavijest iz stavka 1. do 5. ovoga članka mora sadržavati:

1. naziv i adresu poslodavca

2. ime i razinu osposobljenosti stručnjaka zaštite na radu

3. podatke utvrđene procjenom rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika

4. vrstu biološkog agensa

5. predviđene mjere zaštite i preventivne mjere.

III. OSTALE OBVEZE

Zdravstvene preventivne mjere

Članak 15.

(1) Poslodavac mora svakom radniku koji radi s biološkim agensima za kojeg je procjenom rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika utvrđen rizik za sigurnost i zdravlje, osigurati preventivne zdravstvene preglede prije početka rada i u redovnim razmacima za vrijeme obavljanja posla, u skladu s propisom zaštite na radu o obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada, te izravno omogućiti provođenje pojedinačnih i skupnih higijenskih mjera na mjestu rada.

(2) U dokumentu procjene rizike iz članka 4. ovoga Pravilnika treba utvrditi radnike za koje će biti navedene posebne mjere zaštite.

(3) Kada je to potrebno, radnicima koji još nisu imuni na biološki agens kojem su izloženi ili bi mogli biti izloženi, moraju se osigurati učinkovita cjepiva.

(4) Kada u slučajevima navedenim u stavku 3. ovoga članka poslodavac osigurava cjepivo, dužan je pridržavati se preporuka iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

(5) Zdravstvena evidencija o obavljenim zdravstvenim pregledima iz stavka 1. ovoga članka mora se dati na raspolaganje ustrojstvenoj jedinici medicine rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka rada poslodavca.

Zdravstveni nadzor

Članak 16.

(1) Ako se utvrdi da neki radnik ima zaraznu bolest odnosno bolest za koju se sumnja da je posljedica izloženosti biološkom agensu, nadležni specijalist medicine rada ili tijelo ovlašteno za zdravstveni nadzor radnika moraju uputiti na zdravstveni pregled i druge radnike koji su bili izloženi na sličan način biološkom agensu.

(2) U slučaju navedenom u stavku 1. ovoga članka, rizik od izloženosti mora se ponovno procijeniti u skladu s člankom 4. ovog Pravilnika.

(3) Kada se provodi zdravstveni nadzor, osobna zdravstvena evidencija mora se čuvati najmanje 10 godina nakon završetka izloženosti.

(4) U posebnim slučajevima iz članka 12. stavka 3. točke 2. ovog Pravilnika osobna zdravstvena evidencija mora se čuvati 40 godina nakon završetka posljednje poznate izloženosti.

(5) Nadležni specijalist medicine rada ili tijelo ovlašteno za zdravstveni nadzor radnika u suradnji sa stručnjakom zaštite na radu moraju predložiti sve potrebne mjere zaštite ili preventivne mjere pojedinačno za svakog od radnika obuhvaćenog zdravstvenim nadzorom.

(6) Radnici moraju dobiti informacije i savjete o svakom zdravstvenom nadzoru kojemu mogu biti podvrgnuti nakon završetka izloženosti.

(7) U skladu s posebnim propisima radnici moraju imati pristup nalazima zdravstvenog nadzora koji se na njih odnose te radnici obuhvaćeni zdravstvenim nadzorom ili njihov poslodavac mogu zatražiti reviziju nalaza zdravstvenog nadzora.

(8) Praktične preporuke za zdravstveni nadzor radnika sadržane su u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(9) Svi slučajevi bolesti ili smrti, za koje je u skladu s posebnim propisima utvrđeno da su posljedica profesionalne izloženosti biološkim agensima na radu, moraju se prijaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i ustrojstvenoj jedinici za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Zdravstvene i veterinarske ustanove osim dijagnostičkih laboratorija

Članak 17.

(1) U vezi s procjenom rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika posebna pozornost mora se posvetiti:

1. pouzdanosti procjene u vezi prisutnosti bioloških agensa kod pacijenata ili životinja te u materijalima i uzorcima uzetih od njih

2. opasnostima koje predstavljaju biološki agensi za koje je poznato ili se sumnja da su prisutni kod pacijenata ili životinja te u materijalima i uzorcima uzetih od njih

3. rizicima koji proizlaze iz same prirode poslova.

(2) U zdravstvenim i veterinarskim ustanovama moraju se poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnost radnika.

(3) Mjere iz stavka 2. ovoga članka uključuju:

1. utvrđivanje odgovarajućih postupaka dekontaminacije i dezinfekcije

2. provođenje postupaka koji omogućuju rukovanje kontaminiranim otpadom i njegovo odlaganje bez rizika.

(4) U prostorima za izolaciju u kojima se nalaze pacijenti ili životinje koji su zaraženi ili za koje se sumnja da su zaraženi biološkim agensima skupine 3. ili 4. moraju se primijeniti mjere izolacije navedene u Prilogu V. stupcu A ovoga Pravilnika, kako bi se rizik zaraze smanjio na najmanju moguću mjeru.

Posebne mjere za industrijske postupke, laboratorije i prostorije za životinje

Članak 18.

(1) U laboratorijima, uključujući i dijagnostičke laboratorije, te u prostorijama za laboratorijske životinje koje su namjerno zaražene biološkim agensima skupine 2., 3. ili 4. ili koje su nositelji ili za se njih sumnja da su nositelji tih agensa, moraju se poduzeti sljedeće mjere:

1. laboratoriji u kojima se obavljaju poslovi koji uključuju rukovanje biološkim agensima iz skupine 2., 3. ili 4. u istraživačke, razvojne, obrazovne ili dijagnostičke svrhe moraju odrediti mjere izolacije u skladu s Prilogom V. ovoga Pravilnika, kako bi se rizik zaraze smanjio na najmanju moguću mjeru

2. na temelju procjene rizika iz članka 4. ovoga Pravilnika moraju se, nakon određivanja razine fizičke izolacije koja je potrebna za biološke agense u skladu sa stupnjem rizika, odrediti mjere u skladu s Prilogom V. ovoga Pravilnika

3. laboratoriji u kojima se radi s materijalima kod kojih nije sigurna prisutnost bioloških agensa koji mogu prouzročiti bolesti kod ljudi, ali kojima nije cilj raditi s biološkim agensima kao takvima (tj. njihov uzgoj ili koncentracija), trebaju odrediti najmanje 2. stupanj izolacije

4. stupnjevi izolacije 3. ili 4. moraju se odrediti, kada je to primjereno, tamo gdje se zna ili postoji sumnja da su potrebni, osim ako smjernice donesene od strane ustrojstvene jedinice medicine rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ukazuju da je u određenim slučajevima niži stupanj izolacije primjeren.

(2) Aktivnosti koje se provode u prostorijama iz stavka 1. ovoga članka, a koje uključuju rukovanje biološkim agensom moraju se provoditi:

1. za biološki agens iz skupine 2. samo u radnim prostorima koji odgovaraju najmanje 2. stupnju izolacije

2. za biološki agens iz skupine 3. samo u radnim prostorima koji odgovaraju najmanje 3. stupnju izolacije

3. za biološki agens iz skupine 4. samo u radnim prostorima koji odgovaraju najmanje 4. stupnju izolacije.

(3) Kod industrijskih postupaka koji upotrebljavaju biološke agense skupine 2., 3. ili 4., moraju se poduzeti sljedeće mjere:

1. načela izolacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka odnose se i na industrijske postupke na temelju praktičnih mjera i odgovarajućih postupaka iz Priloga VI. ovoga Pravilnika

2. u skladu s procjenom rizika, a u vezi s uporabom bioloških agensa skupine 2., 3. ili 4., ustrojstvena jedinica medicine rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo može odlučiti o odgovarajućim mjerama koje treba provoditi kod industrijske uporabe takvih bioloških agensa.

(4) Kod svih aktivnosti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka kod kojih nije bilo moguće donijeti konačnu procjenu biološkog agensa, ali postoji sumnja da bi njegova predviđena uporaba mogla uključivati ozbiljan zdravstveni rizik za radnike, aktivnosti se smiju obavljati samo na mjestima rada na kojima razina izolacije odgovara najmanje razini 3.

Klasifikacija bioloških agensa

Članak 19.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika su Prilozi I. – VII. koji se usklađuju i dopunjuju s tehničkim napretkom, promjenama međunarodnih propisa i specifikacija te najnovijim spoznajama na području bioloških agensa.

(2) U Prilogu III. ovoga Pravilnika su u odnosu na razine rizika, a u skladu s definicijom iz članka 3. ovoga Pravilnika, klasificirani biološki agensi u skupinu 2., 3. i 4. bioloških agensa.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (»Narodne novine«, br. 155/08).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/15

Urbroj: 524-03-03/1-20-22

Zagreb, 16. studenoga 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.

PRILOG I.

NEPOTPUNI POPIS AKTIVNOSTI

Prethodna napomena

Ako rezultati procjene rizika provedene u skladu s člankom 4. i člankom 5. stavkom 3. ovog Pravilnika pokazuju nenamjernu izloženost biološkim agensima, moguće je da postoje druge aktivnosti koje nisu uvrštene u ovaj Prilog, a koje bi također trebalo uzeti u obzir.

1. Rad u pogonima za proizvodnju hrane

2. Rad u poljoprivredi

3. Poslovi kod kojih dolazi do doticaja sa životinjama i/ili proi­zvodima životinjskog porijekla

4. Rad u zdravstvu, uključujući jedinice za izolaciju i mrtvačnice

5. Rad u kliničkim, veterinarskim i dijagnostičkim laboratorijima, osim u dijagnostičkim mikrobiološkim laboratorijima

6. Rad u pogonima za odlaganje otpada

7. Rad u pogonima za pročišćavanje otpadnih voda

PRILOG II.

ZNAK ZA BIOLOŠKU OPASNOST

PRILOG III.

KLASIFIKACIJA BIOLOŠKIH AGENSA

Uvodne napomene

1. U skladu s područjem primjene ovog Pravilnika, u klasifikacijski popis uključeni su samo agensi za koje se zna da uzrokuju zarazu kod ljudi.

Gdje je primjereno, naveden je toksikološki i alergijski potencijal tih agensa.

Isključeni su životinjski i biljni patogeni za koje je poznato da ne djeluju na ljude.

U sastavljanju ovog popisa klasificiranih bioloških agensa nisu uzeti u obzir genetski modificirani mikroorganizmi.

2. Klasifikacijski popis agensa temelji se na njihovu utjecaju na zdrave radnike.

Pri tome se posebno ne uzimaju u obzir posebne posljedice na one na čiju bi osjetljivost iz određenog razloga mogli utjecati, npr. kod postojeće bolesti, uzimanja lijekova, smanjenog imuniteta, trudnoće ili dojenja.

Dodatni rizik za takve radnike treba uzimati u obzir u okviru procjene rizika propisane ovim Pravilnikom.

Pri određenim industrijskim postupcima, određenim laboratorijskim poslovima ili određenim poslovima sa životinjama koji uključuju stvarnu ili moguću izloženost biološkim agensima skupine 3. ili 4., sve poduzete tehničke mjere opreza moraju biti u skladu s člankom 18. ovog Pravilnika.

3. Biološki agensi koji nisu klasificirani u jednu od skupina od 2. do 4. ovog popisa, nisu izravno klasificirani u skupinu 1.

Kod bioloških agensa za koje se zna da je više od jedne vrste patogeno za ljude, popis će uključivati one vrste za koje se zna da su najčešći uzročnici bolesti, uz općenitiji navod da i ostale vrste istog roda mogu utjecati na zdravlje.

Kada se u klasifikacijskom popisu bioloških agensa navodi cijeli rod, podrazumijeva se da su isključene vrste i sojevi za koje je poznato da nisu patogeni.

4. Kada je soj oslabljen ili je izgubio poznate virulentne gene, izolacija koja proizlazi iz klasifikacije roditeljskog soja ne mora se nužno provoditi, te je podložna procjeni rizika primjerenoj mjestu rada.

To je, primjerice, slučaj kada se takav soj mora koristiti kao proizvod ili dio proizvoda u profilaktičke ili terapeutske svrhe.

5. Nomenklatura klasificiranih agensa korištena pri izradi ovog popisa u skladu je s najnovijim međunarodnim sporazumima o taksonomiji i imenovanju agensa u vrijeme pripreme popisa.

6. Popis klasificiranih bioloških agensa odražava spoznaje u trenutku njegove izrade.

Popis će biti ažuriran čim prestane odražavati posljednje spoznaje.

7. Mora se osigurati da svi virusi koji su već izolirani kod ljudi, a koji nisu procijenjeni i klasificirani u ovom Prilogu budu uvršteni najmanje u skupinu 2., osim ako države članice EU imaju dokaz da nije vjerojatno da uzrokuju bolest kod ljudi.

8. Određeni biološki agensi uvršteni u skupinu 3., koji su na priloženom popisu označeni dvjema zvjezdicama (**), mogu predstavljati ograničeni rizik od zaraze za radnike jer obično nisu zarazni ako se prenose zrakom.

Mora se procijeniti koje mjere izolacije se primjenjuju za takve agense, uzimajući u obzir prirodu specifičnih aktivnosti i količinu uključenog agensa, da bi se odredilo može li se u pojedinim okolnostima odustati od nekih od tih mjera.

9. Zahtjevi u pogledu izolacije koji proizlaze iz klasifikacije nametnika primjenjuju se samo na ona razdoblja životnog ciklusa nametnika u kojima on može biti zarazan za ljude na mjestu rada.

10. U ovom su popisu također navedene zasebne oznake u slučajevima kada je vjerojatno da biološki agensi uzrokuju alergijske ili toksične reakcije, kada postoji djelotvorno cjepivo ili kada je preporučljivo čuvati popis izloženih radnika više od 10 godina.

Te su oznake prikazane sljedećim slovima:

A: moguće alergijske posljedice

D: popis radnika izloženih tom biološkom agensu koji se mora čuvati dulje od 10 godina nakon završetka posljednje poznate izloženosti

T: proizvodi toksin

V: učinkovito cjepivo dostupno je i registrirano u EU

Kod preventivnog cijepljenja potrebno je uzeti u obzir preporuke navedene u Prilogu VII ovog Pravilnika.

BAKTERIJE I SLIČNI ORGANIZMI

Napomena:

Za biološke agense koji se nalaze na ovom popisu, unos cijelog roda s dodatkom »spp.« odnosi se na druge vrste koje pripadaju tom rodu koje nisu posebno uvrštene u popis, ali za koje je poznato da su uzročnici bolesti kod ljudi. Vidjeti uvodnu napomenu 3. za dodatne pojedinosti.

Biološki agensKlasifikacijaNapomene
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces spp.2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
Anaplasma spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
Arcobacter butzleri2
Bacillus anthracis3T
Bacteroides fragilis2
Bacteroides spp.2
Bartonella bacilliformis2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalimaea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2T, V
Bordetella spp.2
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brachyspira spp.2
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella inopinata3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia cepacia2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
Campylobacter fetus subsp. fetus2
Campylobacter fetus subsp. venerealis2
Campylobacter jejuni subsp. doylei2
Campylobacter jejuni subsp. jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Cardiobacterium valvarum2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ptičji sojevi)3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (drugi sojevi)2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (osim nepatogenih sojeva)2
Escherichia coli, sojevi koji stvaraju verocitotoksin (npr. O157:H7 ili O103)3 (**)T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella hispaniensis2
Francisella tularensis subsp. holarctica2
Francisella tularensis subsp. mediasiatica2
Francisella tularensis subsp. novicida2
Francisella tularensis subsp. tularensis3
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme2
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Helicobacter spp.2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae2
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae2
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila subsp. fraseri2
Legionella pneumophila subsp. pascullei2
Legionella pneumophila subsp. pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (svi serovari)2
Leptospira interrogans spp.2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii subsp. ivanovii2
Listeria invanovii subsp. londoniensis2
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)2
Morganella morganii subsp. sibonii2
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)2
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
Mycobacterium avium subsp. silvaticum2
Mycobacterium bovis3V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)3
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium chimaera2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium intracellulare2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti3 (**)
Mycobacterium pinnipedii3
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3 (**)
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Mycoplasma spp.2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Nocardia spp.2
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)2
Pasteurella multocida subsp. multocida2
Pasteurella multocida subsp. septica2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2
Rickettsia africae3
Rickettsia akari3 (**)
Rickettsia australis3
Rickettsia canadensis2
Rickettsia conorii3
Rickettsia heilongjiangensis3 (**)
Rickettsia japonica3
Rickettsia montanensis2
Rickettsia typhi3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia sibirica3
Rickettsia spp.2
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae2
Salmonella Enteritidis2
Salmonella Paratyphi A, B, C2V
Salmonella Typhi3 (**)V
Salmonella Typhimurium2
Salmonella (drugi serovari)2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (tip 1)3 (**)T
Shigella dysenteriae, osim tipa 12
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2T
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus agalactiae2
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis2
Streptococcus pneumoniae2T, V
Streptococcus pyogenes2T
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Trueperella pyogenes2
Ureaplasma parvum2
Ureaplasma urealyticum2
Vibrio cholerae (uključujući El Tor)2T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica2
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica2
Yersinia pestis3
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2
(**) Vidjeti stavak 8. uvodnih napomenaVIRUSI (*)

(*) Vidjeti stavak 7. uvodnih napomena.

Napomena:

Virusi su navedeni na osnovi reda (O), porodice (F) i roda (G).

Biološki agens

(virusna vrsta ili navedeni taksonomski red)

KlasifikacijaNapomene
Bunyavirales (O)
Hantaviridae (F)
Orthohantavirus (G)
Andski ortohantavirus (vrsta hantavirusa koja uzrokuje hantavirusni plućni sindrom)3
Ortohantavirus Bayou3
Ortohantavirus Black Creek Canal3
Ortohantavirus Cano Delgadito3
Ortohantavirus Choclo3
Ortohantavirus Dobrava-Beograd (vrsta hantavirusa koja uzrokuje hemoragičnu groznicu s bubrežnim sindromom)3
Ortohantavirus El Moro Canyon3
Ortohantavirus Hantaan (vrsta hantavirusa koja uzrokuje hemoragičnu groznicu s bubrežnim sindromom)3
Ortohantavirus Laguna Negra3
Ortohantavirus Prospect Hill2
Ortohantavirus Puumala (vrsta hantavirusa koja uzrokuje epidemijsku nefropatiju)2
Ortohantavirus Seoul (vrsta hantavirusa koja uzrokuje hemoragičnu groznicu s bubrežnim sindromom)3
Ortohantavirus Sin Nombre (vrsta hantavirusa koja uzrokuje hantavirusni plućni sindrom)3
Drugi hantavirusi za koje je poznato da su patogeni2
Nairoviridae (F)
Orthonairovirus (G)
Ortonairovirus krimsko-kongoanske hemoragične groznice4
Ortonairovirus Dugbe2
Ortonairovirus Hazara2
Ortonairovirus nairobijske bolesti ovaca2
Drugi nairovirusi za koje je poznato da su patogeni2
Peribunyaviridae (F)
Orthobunyavirus (G)
Ortobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)2
Ortobunyavirus kalifornijskog encefalitisa2
Ortobunyavirus Oropouche3
Drugi ortobunyavirusi za koje je poznato da su patogeni2
Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (G)
Flebovirus Bhanja2
Flebovirus Punta Toro2
Flebovirus groznice Rift Valley3
Flebovirus napuljske papatači-groznice (virus Toscana)2
Flebovirus SFTS (virus jake groznice sa sindromom trombocitopenije)3
Drugi flebovirusi za koje je poznato da su patogeni2
Herpesvirales (O)
Herpesviridae (F)
Citomegalovirus (G)
Humani betaherpesvirus 5 (citomegalovirus)2
Lymphocryptovirus (G)
Humani gamaherpesvirus 4 (Epstein-Barrov virus)2
Rhadinoovirus (G)
Humani gamaherpesvirus 82D
Roseolovirus (G)
Humani betaherpesvirus 6 A (humani B-limfotropni virus)2
Humani betaherpesvirus 6B2
Humani betaherpesvirus 72
Simplexvirus (G)
Makakijski alfaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, Herpes B virus)3
Humani alfaherpesvirus 1 (humani herpesvirus 1, Herpes simplex virus tip 1)2
Humani alfaherpesvirus 2 (humani herpesvirus 2, Herpes simplex virus tip 2)2
Varicellovirus (G)
Humani alfaherpesvirus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)2V
Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Ebolavirus (G)4
Marburgvirus (G)
Virus Marburg4
Paramyxoviridae (F)
Avulavirus (G)
Virus newcastleske bolesti2
Henipavirus (G)
Henipavirus Hendra4
Henipavirus Nipah4
Morbillivirus (G)
Morbilivirus ospica2V
Respirovirus (G)
Humani respirovirus 1 (virus parainfluence 1)2
Humani respirovirus 3 (virus parainfluence 3)2
Rubulavirus (G)
Rubulavirus zaušnjaka2V
Humani rubulavirus 2 (virus parainfluence 2)2
Humani rubulavirus 4 (virus parainfluence 4)2
Pneumoviridae (F)
Metapneumovirus (G)
Orthopneumovirus (G)
Humani ortopneumovirus (respiratorni sincicijski virus)2
Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (G)
Lyssavirus australskog šišmiša3 (**)V
Lyssavirus Duvenhage3 (**)V
Lyssavirus europskog šišmiša 13 (**)V
Lyssavirus europskog šišmiša 23 (**)V
Lyssavirus Lago šišmiša3 (**)
Lyssavirus Mokola šišmiša3
Lyssavirus bjesnoće3 (**)V
Vesiculovirus (G)
Virus vezikularnog stomatitisa, vesiculovirus Alagoas2
Virus vezikularnog stomatitisa, vesiculovirus Indiana2
Virus vezikularnog stomatitisa, vesiculovirus New Jersey2
Vesiculovirus Piry (virus Piry)2
Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Betacoronavirus (G)
Koronavirus povezan s teškim akutnim respiratornim sindromom (virus SARS)3
Koronavirus 2 povezan s teškim akutnim respiratornim sindromom (SARS-CoV-2) (i)3
Koronavirus povezan s bliskoistočnim akutnim respiratornim sindromom (virus MERS)3
Drugi virusi porodice Coronaviridae za koje je poznato da su patogeni2
Picornavirales (O)
Picornaviridae (F)
Cardiovirus (G)
Virus Saffold2
Cosavirus (G)
Cosavirus A2
Enterovirus (G)
Enterovirus A2
Enterovirus B2
Enterovirus C2
Enterovirus D, humani enterovirus tip 70 (virus akutnog hemoragičnog konjunktivitisa)2
Rinovirusi2
Poliovirus, tip 1 i 32V
Poliovirus, tip 2(1)3V
Hepatovirus (G)
Hepatovirus A (virus hepatitisa A, humani enterovirus tip 72)2V
Kobuvirus (G)
Aichivirus A (virus Aichi 1)2
Parechovirus (G)
Parehovirusi A2
Parehovirusi B (virus Ljungan)2
Drugi virusi porodice Picornaviridae za koje je poznato da su patogeni2
Nije sistematizirano (O)
Adenoviridae (F)2
Astroviridae (F)2
Arenaviridae (F)
Mammarenavirus (G)
Brazilski mammarenavirus4
Mammarenavirus Chapare4
Mammarenavirus Flexal3
Mammarenavirus Guanarito4
Mammarenavirus Junín4
Mammarenavirus Lassa4
Mammarenavirus Lujo4
Mammarenavirus limfocitnog koriomeningitisa, neurotropni sojevi2
Mammarenavirus limfocitnog koriomeningitisa (drugi sojevi)2
Mammarenavirus Machupo4
Mammarenavirus Mobala2
Mammarenavirus Mopeia2
Mammarenavirus Tacaribe2
Mammarenavirus Whitewater Arroyo3
Caliciviridae (F)
Norovirus (G)
Norovirus (virus Norwalk)2
Drugi virusi porodice Caliciviridae za koje je poznato da su patogeni2
Hepadnaviridae (F)
Orthohepadnavirus (G)
Virus hepatitisa B3 (**)V, D
Hepeviridae (F)
Orthohepevirus (G)
Ortohepevirus A (virus hepatitisa E)2
Flaviviridae (F)
Flavivirus (G)
Virus Dengue3
Virus japanskog encefalitisa3V
Virus bolesti šume Kyasanur3V
Virus bolesti poskakivanja3 (**)
Virus encefalitisa doline Murray (australski virus encefalitisa)3
Virus hemoragijske groznice Omsk3
Virus Powassan3
Virus Rocio3
Virus encefalitisa St Louis3
Virus krpeljnog encefalitisa
Virus Absettarov3
Virus Hanzalova3
Virus Hypr3
Virus Kumlinge3
Virus Negishi3
Virus ruskog proljetno-ljetnog encefalitisa (a)3V
Virus krpeljnog encefalitisa, srednjoeuropska podvrsta3 (**)V
Virus krpeljnog encefalitisa, dalekoistočna podvrsta3
Virus krpeljnog encefalitisa, sibirska podvrsta3V
Virus Wesselsbron3 (**)
Virus groznice Zapadnog Nila3
Virus žute groznice3V
Virus Zika2
Drugi flavivirusi za koje je poznato da su patogeni2
Hepacivirus (G)
Hepacivirus C (virus hepatitisa C)3 (**)D
Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavirus (G)
Virus gripe C2V (c)
Influenzavirus A (G)
Visoko patogeni virusi ptičje gripe HPAIV (H5), npr. H5N13
Visoko patogeni virusi ptičje gripe HPAIV (H7), npr. H7N7, H7N93
Virus gripe A2V(c)
Virus gripe A A/New York/1/18 (H1N1) (španjolska gripa 1918.)3
Virus gripe A A/Singapore/1/57 (H2N2)3
Nisko patogeni virus ptičje gripe (LPAI) H7N93
Influenzavirus B (G)
Virus gripe B2V(c)
Thogotovirus (G)
Virus Dhori (virus porodice orthomyxoviridae koji prenose krpelji: Dhori)2
Virus Thogoto (virus porodice orthomyxoviridae koji prenose krpelji: Thogoto)2
Papillomaviridae (F)2D(d)
Parvoviridae (F)
Erythroparvovirus (G)
Primatski eritroparvovirus 1 (humani parvovirus, virus B 19)2
Polyomaviridae (F)
Betapolyomavirus (G)
Humani poliomavirus 1 (virus BK)2D(d)
Humani poliomavirus 2 (virus JC)2D(d)
Poxviridae (F)
Molluscipoxvirus (G)
Virus moluska2
Orthopoxvirus (G)
Virus kravljih boginja2
Virus majmunskih boginja3V
Virus vakcinije (uključujući virus boginja bivola(e), virus boginja slonova(f), virus boginja kunića(g))2
Virus boginja (velikih i malih)4V
Parapoxvirus (G)
Virus Orf2
Virus lažnih kravljih boginja (virus bolesti muzačkih kvržica, parapoxvirus bovis)2
Yatapoxvirus (G)
Virus Tanapox2
Virus tumora majmuna Yaba2
Reoviridae (F)
Seadornavirus (G)
Virus Banna2
Coltivirus (G)2
Rotavirusi (G)2
Orbivirus (G)2
Retroviridae (F)
Deltaretrovirus (G)
Primatski T-limfotropni virus 1 (humani T-stanični limfotropni virus, tip 1)3 (**)D
Primatski T-limfotropni virus 2 (humani T-stanični limfotropni virus, tip 2)3 (**)D
Lentivirus (G)
Virus humane imunodeficijencije 13 (**)D
Virus humane imunodeficijencije 23 (**)D
Virus imunodeficijencije majmuna (SIV)(h)2
Togaviridae (F)
Alphavirus (G)
Cabassouvirus3
Virus istočnog encefalitisa konja3V
Virus Bebaru2
Virus Chikungunya3 (**)
Virus Everglades3 (**)
Virus Mayaro3
Virus Mucambo3 (**)
Virus Ndumu3 (**)
Virus O’nyong-nyong2
Virus rijeke Ross2
Virus šume Semliki2
Virus Sindbis2
Virus Tonate3 (**)
Virus venezuelanskog encefalitisa konja3V
Virus zapadnog encefalitisa konja3V
Drugi alfavirusi za koje je poznato da su patogeni2
Rubivirus (G)
Virus rubeole2V
Nije sistematizirano (F)
Deltavirus (G)
Virus hepatitisa D (b)2V, D

(*) Vidjeti stavak 7. uvodnih napomena

(**) Vidjeti stavak 8. uvodnih napomena

(1) Klasifikacija na osnovi Globalnog akcijskog plana SZO za smanjenje na najmanju moguću mjeru rizika povezanog s objektima nakon iskorjenjivanja određenih tipova divljih poliovirusa i postupnog prestanka primjene cjepiva protiv dječje paralize.

(a) Krpeljni encefalitis

(b) Virus hepatitisa D patogen je kod radnika samo u prisutnosti simultane ili sekundarne infekcije uzrokovane virusom hepatitisa B. Cijepljenjem protiv virusa hepatitisa B stoga će se radnici koji nisu zaraženi virusom hepatitisa B zaštititi od virusa hepatitisa D

(c) Samo za tipove A i B

(d) Preporučuje se za rad koji uključuje neposredan kontakt s tim agensima

(e) Utvrđena su dva virusa: jedan koji je virus tipa boginja bivola te drugi koji je varijanta virusa vakcinije

(f) Varijanta virusa kravljih boginja

(g) Varijanta virusa vakcinije

(h) Trenutačno ne postoji dokaz za bolesti kod ljudi koje izazivaju drugi retrovirusi koji potječu od majmuna. Za rad s njima se kao mjera opreza preporučuje razina izolacije 3

(i) U skladu s člankom 16. stavkom 1. točkom (c) nepropagacijski rad u dijagnostičkom laboratoriju koji uključuje SARS-CoV-2 trebao bi se obavljati u objektu u kojem se primjenjuju postupci koji odgovaraju barem 2. stupnju izolacije. Propagacijski rad koji uključuje SARS-CoV-2 trebao bi se obavljati u laboratoriju 3. stupnja izolacije s tlakom zraka nižim od atmosferskog
AGENSI KOJI UZROKUJU PRIONSKE BOLESTI

Biološki agensKlasifikacijaNapomene
Agens koji uzrokuje Creutzfeldt-Jakobovu bolest3 (**)D(d)
Varijanta agensa koji uzrokuje Creutzfeldt-Jakobovu bolest3 (**)D(d)
Agens koji uzrokuje goveđu spongiformnu encefalopatiju (GSE) i druge povezane prenosive spongiformne encefalopatije kod životinja3 (**)D(d)
Agens koji uzrokuje Gerstmann-Sträussler-Scheinkerov sindrom3 (**)D(d)
Agens koji uzrokuje bolest Kuru3 (**)D(d)
Agens koji uzrokuje bolest grebeža ovaca2

(**) Vidjeti stavak 8. uvodnih napomena

(d) Preporučuje se rad koji uključuje neposredan kontakt s tim agensima


NAMETNICI

Napomena:

Za biološke agense koji se nalaze na ovom popisu, unos cijelog roda s dodatkom »spp.« odnosi se na druge vrste koje pripadaju tom rodu koje nisu posebno uvrštene u popis, ali za koje je poznato da su uzročnici bolesti kod ljudi. Vidjeti uvodnu napomenu 3. za dodatne pojedinosti.

Biološki agensKlasifikacijaNapomene
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Anisakis simplex2A
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balamuthia mandrillaris3
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Brugia timori2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2
Cryptosporidium hominis2
Cryptosporidium parvum2
Cyclospora cayetanensis2
Dicrocoelium dentriticum2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus3 (**)
Echinococcus multilocularis3 (**)
Echinococcus oligarthrus3 (**)
Echinococcus vogeli3 (**)
Entamoeba histolytica2
Enterobius vermicularis2
Enterocytozoon bieneusi2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
Heterophyes spp.2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania aethiopica2
Leishmania braziliensis3 (**)
Leishmania donovani3 (**)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3 (**)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3 (**)
Leishmania major2
Leishmania mexicana2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3 (**)
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Mansonella streptocerca2
Metagonimus spp.2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Paragonimus spp.2
Plasmodium falciparum3 (**)
Plasmodium knowlesi3 (**)
Plasmodium spp. (humani i majmunski)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Taenia solium3 (**)
Toxocara canis2
Toxocara cati2
Toxoplasma gondii2
Trichinella nativa2
Trichinella nelsoni2
Trichinella pseudospiralis2
Trichinella spiralis2
Trichomonas vaginalis2
Trichostrongylus orientalis2
Trichostrongylus spp.2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense3 (**)
Trypanosoma cruzi3 (**)
Wuchereria bancrofti2
(**) Vidjeti stavak 8. uvodnih napomenaGLJIVICE

Napomena:

Za biološke agense koji se nalaze na ovom popisu, unos cijelog roda s dodatkom »spp.« odnosi se na druge vrste koje pripadaju tom rodu koje nisu posebno uvrštene u popis, ali za koje je poznato da su uzročnici bolesti kod ljudi. Vidjeti uvodnu napomenu 3. za dodatne pojedinosti.

Biološki agensKlasifikacijaNapomene
Aspergillus flavus2A
Aspergillus fumigatus2A
Aspergillus spp.2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Blastomyces gilchristii3
Candida albicans2A
Candida dubliniensis2
Candida glabrata2
Candida parapsilosis2
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
Cladophialophora modesta3
Cladophialophora spp.2
Coccidioides immitis3A
Coccidioides posadasii3A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Epidermophyton spp.2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
Histoplasma duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Nannizzia spp.2
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3A
Paracoccidioides lutzii3
Paraphyton spp.2
Rhinocladiella mackenziei3
Scedosporium apiospermum2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
Trichophyton rubrum2A
Trichophyton tonsurans2A
Trichophyton spp.2


PRILOG IV.

PRAKTIČNE PREPORUKE ZA ZDRAVSTVENI NADZOR RADNIKA

1. Liječnik odnosno tijelo odgovorno za zdravstveni nadzor radnika izloženih biološkim agensima moraju biti upoznati s uvjetima odnosno okolnostima izloženosti svakog radnika.

2. Zdravstveni nadzor radnika mora se provoditi u skladu s načelima i praksom medicine rada te mora uključivati najmanje sljedeće mjere:

– vođenje evidencije zdravstvene i profesionalne anamneze pojedinog radnika

– pojedinačnu procjenu zdravstvenog stanja radnika

– tamo gdje je primjereno, biološko praćenje, kao i otkrivanje ranih i reverzibilnih posljedica.

O daljnjim pretragama pojedinog radnika može se odlučiti kada je on predmet zdravstvenog nadzora, u skladu sa znanstvenim spoznajama kojima raspolaže specijalnost medicine rada.

PRILOG V.

INFORMACIJE O MJERAMA I RAZINAMA IZOLACIJE

Prethodna napomena:

Mjere navedene u ovom Prilogu primjenjuju se u skladu s prirodom aktivnosti, procjenom rizika za radnike i svojstvima predmetnog biološkog agensa.

U tablici pojam »preporučljivo« označava mjere koje u pravilu treba primjenjivati, osim ako rezultati procjene iz članka 4. stavaka od 1. do 3. ovoga Pravilnika ne upućuju suprotno tome.

A. Mjere izolacijeB. Razine izolacije
234
Mjesto rada
1. Mjesto rada treba biti odvojeno od svih drugih aktivnosti u istoj zgradinepreporučljivoda
2. Mjesto rada mora se dati hermetički zatvoriti kao bi se mogla provesti fumigacijanepreporučljivoda
Objekti
3. Zaraženim materijalom, uključujući i sve životinje, treba rukovati u zaštitnom kabinetu, u izolatoru ili nekom drugom primjerenom izoliranom prostoruprema potrebida, u slučajevima kada se zaraza prenosi zrakomda
Oprema
4. Ulazni i izlazni zrak na mjestu rada treba filtrirati pomoću HEPA (2) filtra ili sličnog filtraneda, izlazni zrakda, ulazni i izlazni zrak
5. Na mjestu rada treba održavati tlak niži od atmosferskognepreporučljivoda
6. Površine koje su nepropusne za vodu i lako se čisteda, radni stol i podda, radni stol, pod i druge površine utvrđene procjenom rizikada, radni stol, zidovi, pod i strop
7. Površine otporne na kiseline, lužine, otapala, dezinficijensepreporučljivodada
Sustav rada
8. Pristup je dopušten samo ovlaštenim radnicimadadada, kroz zračnu komoru (3)
9. Djelotvorna kontrola prijenosnika, npr. glodavaca i insekatapreporučljivodada
10. Utvrđeni postupci dezinfekcijedadada
11. Sigurno skladištenje biološkog agensadadada, zaštićeno skladištenje
12. Osoblje se treba istuširati prije napuštanja izoliranog prostoranepreporučljivopreporučljivo
Otpad
13. Validirani postupak inaktivacije za sigurno zbrinjavanje životinjskih truplapreporučljivoda, na licu mjesta ili izvan njegada, na licu mjesta
Druge mjere
14. Laboratorij mora imati vlastitu opremunepreporučljivoda
15. Treba postojati prozor za promatranje ili neko drugo rješenje koje omogućuje promatranje osoba prisutnih u prostorupreporučljivopreporučljivoda

(2) HEPA: visokoučinkoviti filtar za čestice

(3) Zračna komora: ulaz mora biti kroz zračnu komoru koja je prostorija izolirana od laboratorija. Čista strana zračne komore mora biti odvojena od strane s ograničenim pristupom prostorima za presvlačenje ili tuširanje i po mogućnosti s blokirajućim vratimaPRILOG VI.

IZOLACIJA KOD INDUSTRIJSKIH POSTUPAKA

Prethodna napomena:

U tablici pojam »preporučljivo« označava mjere koje u pravilu treba primjenjivati, osim ako rezultati procjene iz članka 4. stavaka od 1. do 3. ne upućuju suprotno tome.

Biološki agensi skupine 1.

Pri radu s biološkim agensima skupine 1., uključujući žive oslabljene vakcine, potrebno je poštovati načela sigurnosti na radu i higijene rada.

Biološki agensi skupina 2., 3. i 4.

Primjereno je izabrati i kombinirati zahtjeve u pogledu izolacije iz različitih niže navedenih kategorija na temelju procjene rizika u vezi sa svakim pojedinim radnim postupkom ili dijelom postupka.

A. Mjere izolacijeB. Razine izolacije
234
Opće
1. Organizmima sposobnima za preživljavanje rukuje se u sustavu u kojem se radni proces fizički odvaja od okolnog prostoradadada
2. Ispušne plinove iz zatvorenog sustava treba obraditi tako da se:ispuštanje svede na najmanju moguću mjeruispuštanje spriječiispuštanje spriječi
3. Uzimanje uzoraka, dodavanje materijala u zatvoreni sustav i prenošenje organizama sposobnih za preživljavanje u drugi zatvoreni sustav treba obavljati tako da se:ispuštanje svede na najmanju moguću mjeruispuštanje spriječiispuštanje spriječi
4. Tekućine s kulturama ne treba ukloniti iz zatvorenog sustava ako organizmi sposobni za preživljavanje nisu:neutralizirani službeno odobrenim kemijskim ili fizikalnim sredstvimaneutralizirani službeno odobrenim kemijskim ili fizikalnim sredstvimaneutralizirani službeno odobrenim kemijskim ili fizikalnim sredstvima
5. Brtve moraju biti izrađene tako da se:ispuštanje svede na najmanju moguću mjeruispuštanje spriječiispuštanje spriječi
6. Kontrolirani prostor treba projektirati tako da u slučaju izlijevanja može zadržati cjelokupan sadržaj zatvorenog sustavanepreporučljivoda
7. Kontrolirani prostor treba hermetički zatvoriti kako bi se mogla provesti fumigacijanepreporučljivoda
Objekti 
8. Osoblju treba osigurati prostore za dekontaminaciju i pranjedadada
Oprema
9. Ulazni i izlazni zrak treba filtrirati pomoću HEPA (4) filtranepreporučljivoda
10. U kontroliranom prostoru treba održavati tlak niži od atmosferskognepreporučljivoda
11. Kontrolirani prostor treba na odgovarajući način prozračivati kako bi kontaminacija zraka bila što manjapreporučljivopreporučljivoda
Sustav rada
12. Zatvoreni sustavi (5) trebaju biti smješteni unutar kontroliranog prostorapreporučljivopreporučljivoda, i koji je namjenski izgrađen
13. Treba postaviti znakove za biološku opasnostpreporučljivodada
14. Pristup treba dopustiti samo ovlaštenim radnicimadadada, kroz zračnu komoru (6)
15. Osoblje bi se trebalo istuširati prije napuštanja kontroliranog prostoranepreporučljivoda
16. Osoblje treba nositi zaštitnu odjećuda, radnu odjećudada, potpuno presvlačenje
Otpad
17. Otpadne vode iz umivaonika i tuševa treba skupljati i neutralizirati prije ispuštanjanepreporučljivoda
18. Obrada otpadnih voda prije konačnog ispuštanjaneutralizirane službeno odobrenim kemijskim ili fizikalnim sredstvimaneutralizirane službeno odobrenim kemijskim ili fizikalnim sredstvimaneutralizirane službeno odobrenim kemijskim ili fizikalnim sredstvima

(4) HEPA: visokoučinkoviti filtar za čestice

(5) Zatvoreni sustav: sustav koji fizički razdvaja postupak od okoline (npr. inkubatorski spremnici, bazeni itd.)

(6) Zračna komora: ulaz mora biti kroz zračnu komoru koja je izolirana od laboratorija Čista strana zračne komore mora biti odvojena od strane s ograničenim pristupom prostorima za presvlačenje ili tuširanje i po mogućnosti s blokirajućim vratimaPRILOG VII.

PREPORUKE U VEZI SA CIJEPLJENJEM

1. Ako procjena rizika iz članka 4. stavaka 1. do 3. ovoga Pravilnika pokaže da postoji rizik za zdravlje i sigurnost radnika zbog njihove izloženosti biološkim agensima za koje postoji učinkovito cjepivo, poslodavac radnicima treba ponuditi cijepljenje

2. Cijepljenje se provodi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odnosno s medicinskom praksom

3. Radnici moraju biti informirani o prednostima i nedostacima kako cijepljenja tako i necijepljena

4. Cijepljenje za radnike mora biti besplatno

5. Nakon obavljenog cijepljenja izdaje se potvrda o tome, koja mora biti dostupna dotičnom radniku te nadležnim tijelima na njihov zahtjev