NN 130/2020 (25.11.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o EORI broju

Ministarstvo financija

2466

Na temelju članka 14. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19) ministar financija, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O EORI BROJU

Članak 1.

U Pravilniku o EORI broju (»Narodne novine«, broj 104/17), članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika izdavanje EORI broja nisu dužne zatražiti:

a) diplomatske misije trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

b) fizičke osobe s nastanom u Republici Hrvatskoj kada uvoze ili izvoze robu za svoje osobne potrebe.«

Članak 2.

Obrazac iz članka 6. stavka 1. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/17-18/1

Urbroj: 513-02-1232/1-18-3

Zagreb, 19. studenoga 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.