NN 130/2020 (25.11.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2470

Na temelju članka 115. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (»Narodne novine«, broj 31/15) u članku 4. stavku 1. podstavku 4. riječi: »ministra pravosuđa« »zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poslove pravosuđa«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. treća rečenica briše se.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju se primjenjivati obrasci službenih iskaznica i znački otisnuti uz Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (»Narodne novine«, broj 31/15) te se primjenjuju obrasci službenih iskaznica i izgledi znački koji su otisnuti uz ovaj Pravilnik i koji čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/39

Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-08

Zagreb, 12. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE I IZGLED ZNAČKE OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE USTROJSTVENE JEDINICE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE I IZGLED ZNAČKE SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE RASPOREĐENOG NA POSLOVE OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELA