NN 133/2020 (2.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

2521

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenoga 2020.

Klasa: 011-01/20-01/101

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 27. studenoga 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18. i 63/20.) u članku 2. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), (SL L 335, 17. 12. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2019/2177 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (SL L 334, 27. 12. 2019.).«.

Članak 2.

Iza članka 24. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 24.a i 24.b koji glase:

»Obavješćivanje i platforme za suradnju

Obavješćivanje

Članak 24.a

(1) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje u čijem se poslovnom planu ukazuje na to da će se dio njegovih aktivnosti temeljiti na slobodi pružanja usluga ili slobodi poslovnog nastana u drugoj državi članici te ako se u tom poslovnom planu također ukazuje na to da će te aktivnosti vjerojatno biti relevantne za tržište države članice domaćina, Agencija o tome obavješćuje EIOPA-u i nadzorno tijelo relevantne države članice domaćina.

(2) Uz dostavu obavijesti predviđene u stavku 1. ovoga članka, ako Agencija utvrdi pogoršanje financijskih uvjeta ili druge novonastale rizike koje predstavlja društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje provodi aktivnosti koje se temelje na slobodi pružanja usluga ili slobodi poslovnog nastana i koje mogu imati prekogranični utjecaj, Agencija o tome također obavješćuje EIOPA-u i nadzorno tijelo relevantne države članice domaćina. Ako ima velike i opravdane bojazni u vezi sa zaštitom potrošača, Agencija može također obavijestiti nadzorno tijelo relevantne matične države članice. Ako nije moguće pronaći bilateralno rješenje, nadzorna tijela mogu predmet uputiti EIOPA-i i zatražiti njezinu pomoć.

(3) Obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti dovoljno detaljne kako bi se omogućila pravilna procjena.

(4) Obavijestima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne dovodi se u pitanje mandat za provođenje nadzora nadzornih tijela matične države članice i države članice domaćina.

(5) Agencija postupa u skladu s odredbama ovoga članka i kada namjerava obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice domaćina o namjeri društva za osiguranje ili društva za reosiguranje da na temelju slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana pruža usluge u toj državi članici.

Platforme za suradnju

Članak 24.b

(1) U slučaju opravdanih bojazni o negativnim učincima na ugovaratelje osiguranja EIOPA može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev relevantnog nadzornog tijela ili više njih, uspostaviti platformu za suradnju i koordinirati tom platformom, s ciljem jačanja razmjene informacija i unapređenja suradnje među relevantnim nadzornim tijelima, ako pojedino društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje provodi ili namjerava provoditi aktivnosti koje se temelje na slobodi pružanja usluga ili slobodi poslovnog nastana i ako:

a) su takve aktivnosti relevantne za tržište države članice domaćina

b) je nadzorno tijelo matične države članice poslalo obavijest u skladu s člankom 24.a stavkom 2. ovoga Zakona o pogoršanju financijskih uvjeta ili drugim novonastalim rizicima ili

c) je predmet upućen EIOPA-i u skladu s člankom 24.a stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Odredbom stavka 1. ovoga članka ne dovodi se u pitanje pravo relevantnih nadzornih tijela da uspostave platformu za suradnju ako su sva suglasna s njezinom uspostavom.

(3) Uspostavom platforme za suradnju na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka ne dovodi se u pitanje mandat za provođenje nadzora nadzornih tijela matične države članice i države članice domaćina.

(4) Ne dovodeći u pitanje članak 35. Uredbe (EU) br. 1094/2010, relevantna nadzorna tijela na zahtjev EIOPA-e pravodobno pružaju sve potrebne informacije kako bi se omogućilo pravilno funkcioniranje platforme za suradnju.«.

Članak 3.

U članku 113. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za svaku relevantnu državu, prilagodba zbog volatilnosti na bezrizične kamatne stope iz stavka 4. ovoga članka, za valutu te države, prije primjene faktora 65 %, povećava se za razliku između državnog raspona koji uzima u obzir pripadajući rizik i dvostrukog valutnog raspona koji uzima u obzir pripadajući rizik, kad god je ta razlika pozitivna i kada je državni raspon koji uzima u obzir pripadajući rizik veći od 85 baznih bodova. Povećana prilagodba za volatilnost mora se primjenjivati pri izračunu najbolje procjene za obveze iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju vezane uz proizvode prodane na tržištu osiguranja te države. Državni raspon prilagođen za rizik izračunava se na isti način kao i valutni raspon prilagođen za rizik za valutu te države, ali na temelju referentnog portfelja koji predstavlja imovinu koju posjeduju društva za osiguranje za pokriće najbolje procjene obveza iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju vezano uz proizvode prodane na tržištu osiguranja te države i izraženih u valuti te države.«.

Članak 4.

U članku 143. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija obavješćuje EIOPA-u u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1094/2010 o svim zahtjevima za uporabu ili promjenu unutarnjeg modela, a EIOPA može, na zahtjev Agencije ili drugih nadzornih tijela, Agenciji ili drugim nadzornim tijelima koja su zatražila pomoć pružiti tehničku pomoć u vezi s odlukom o predmetnom zahtjevu, na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1094/2010.«.

Dosadašnji stavci 4. do 7. postaju stavci 5. do 8.

Članak 5.

U članku 167. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija donosi pravilnik kojim se detaljnije propisuje minimalni sadržaj plana oporavka iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 316. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija i nadležna nadzorna tijela surađuju kako bi odlučila hoće li izdati takvu suglasnost i kako bi utvrdila eventualne uvjete koji će se odnositi na takvu suglasnost. Agencija kao nadzorno tijelo grupe bez odgode obavješćuje ostale članove kolegija nadzornih tijela, uključujući EIOPA-u, o primitku zahtjeva i tim članovima prosljeđuje potpuni zahtjev, uključujući dokumentaciju koju je društvo dostavilo. EIOPA može, na zahtjev jednog ili više dotičnih nadzornih tijela, nadzornom tijelu ili nadzornim tijelima pružiti tehničku pomoć u vezi s odlukom o predmetnom zahtjevu, na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1094/2010. Agencija i nadležna nadzorna tijela čine sve što je u skladu s njihovim ovlastima kako bi donijeli, u skladu s provedbenom uredbom Europske komisije kojom se uređuje postupak zajedničkog donošenja odluka o zahtjevu za izdavanje odobrenja za upotrebu unutarnjeg modela grupe, zajedničku odluku o zahtjevu u roku od šest mjeseci od datuma kad Agencija kao nadzorno tijelo grupe primi potpuni zahtjev.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako EIOPA ne donese odluku iz stavka 5. ovoga članka u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010, Agencija kao nadzorno tijelo grupe donosi konačnu odluku. Ta se odluka smatra konačnom i nadležna nadzorna tijela je provode. Šestomjesečno razdoblje smatra se razdobljem mirenja u smislu članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010.«.

Članak 7.

U članku 321. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako EIOPA ne donese odluku iz stavka 6. ovoga članka u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010, Agencija kao nadzorno tijelo grupe donosi konačnu odluku. Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je provode. Tromjesečno razdoblje smatra se razdobljem mirenja u smislu članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010.«.

Članak 8.

U članku 330. stavku 6. treća rečenica briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Agencija će donijeti pravilnik iz članka 5. ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2., 4., 6., 7. i 8. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 30. lipnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/113

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.