NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2586

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 36/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 62.800.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 40.180.000 kuna

– višak u iznosu od 22.620.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 28.600.000 kuna

    

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 45.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 62.740.000 kuna

– manjak u iznosu od 17.240.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 16.100.000 kuna

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 26.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 48.390.000 kuna

– manjak u iznosu od 21.890.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 17.100.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 2019.Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA45.475.96135.700.00062.500.00045.000.00026.000.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE171.840500.000300.000500.000500.000
UKUPNI PRIHODI45.647.80136.200.00062.800.00045.500.00026.500.000
RASHODI POSLOVANJA23.810.44229.365.00038.600.00062.270.00047.920.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE390.649400.0001.580.000470.000470.000
UKUPNI RASHODI24.201.09129.765.00040.180.00062.740.00048.390.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK21.446.7106.435.00022.620.000-17.240.000-21.890.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvršenje 2019.Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA43.529.11884.100.00028.600.00016.100.00017.100.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA00000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE085.953.000197.718.000248.938.000247.798.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-64.975.828-197.718.000-248.938.000-247.798.000-243.008.000
NETO FINANCIRANJE-21.446.710-6.435.000-22.620.00017.240.00021.890.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaIzvršenje 2019.Plan
2020.
Plan za 2021.Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA45.475.96135.700.00062.500.00045.000.00026.000.000
64Prihodi od imovine26.056.21624.700.00023.900.00024.400.00014.400.000
641Prihodi od financijske imovine24.346.48522.800.00022.400.000

642Prihodi od nefinancijske imovine1.655.7361.200.000500.000

643Prihodi od kamata na dane zajmove53.995700.0001.000.000

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.926100.000100.000100.000100.000
652Prihodi po posebnim propisima1.926100.000100.000

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija15.409.3749.400.00037.000.00019.000.00010.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga15.409.3749.400.00037.000.000

68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi4.008.4451.500.0001.500.0001.500.0001.500.000
683Ostali prihodi4.008.4451.500.0001.500.000

         
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE171.840500.000300.000500.000500.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine171.840500.000300.000500.000500.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata171.838500.000300.000

722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme200


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaIzvršenje 2019.Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
 
 
 
 
 
3RASHODI POSLOVANJA23.810.44229.365.00038.600.00062.270.00047.920.000
31Rashodi za zaposlene12.980.17318.000.00018.550.00017.100.00017.100.000
311Plaće (Bruto)10.721.89715.050.00015.100.000

312Ostali rashodi za zaposlene552.224500.0001.000.000

313Doprinosi na plaće1.706.0532.450.0002.450.000

32Materijalni rashodi7.358.2869.130.00012.680.00019.200.00015.250.000
321Naknade troškova zaposlenima565.011600.000750.000

322Rashodi za materijal i energiju1.259.0461.610.0001.800.000

323Rashodi za usluge3.925.2554.630.0006.570.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.92610.00030.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.607.0482.280.0003.530.000

34Financijski rashodi3.471.8322.225.0007.350.00025.950.00015.550.000
343Ostali financijski rashodi3.471.8322.225.0007.350.000

38Ostali rashodi15010.00020.00020.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete15010.00020.000

         
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE390.649400.0001.580.000470.000470.000
41Rashodi za nabavu nefinancijske imovine14.20430.000200.00050.00050.000
412Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine14.20430.000200.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine376.445370.0001.380.000420.000420.000
422Postrojenja i oprema203.093220.000830.000

423Prijevozna sredstva173.3520150.000

426Nematerijalna proizvedena imovina0150.000400.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupina 
Izvršenje 2019.Plan 2020.Plan za 2021.Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
NETO FINANCIRANJE43.529.11884.100.00028.600.00016.100.00017.100.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA43.529.11884.100.00028.600.00016.100.00017.100.000
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita1.211.5182.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru221.5182.000.0003.000.000
3.000.000
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa990.00000
0
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici42.317.60082.100.00025.600.00013.100.00014.100.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru17.995.7682.000.0002.500.000
13.000.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0100.000100.000
100.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora24.321.83280.000.00023.000.000
1.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2019.Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
 
 
 
05CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU24.201.09129.765.00040.180.00062.740.00048.390.000
       
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE24.201.09129.765.00040.180.00062.740.00048.390.000
       
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE23.810.44229.365.00038.600.00062.270.00047.920.000
31Rashodi za zaposlene12.980.17318.000.00018.550.00017.100.00017.100.000
311Plaće (Bruto)10.721.89715.050.00015.100.000
14.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene552.224500.0001.000.000
1.000.000
313Doprinosi na plaće1.706.0532.450.0002.450.000
2.000.000
32Materijalni rashodi7.358.2869.130.00012.680.00019.200.00015.250.000
321Naknade troškova zaposlenima565.011600.000750.000
750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.259.0461.610.0001.800.000
1.800.000
323Rashodi za usluge3.925.2554.630.0006.570.000
5.190.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.92610.00030.000
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.607.0482.280.0003.530.000
7.480.000
34Financijski rashodi3.471.8322.225.0007.350.00025.950.00015.550.000
343Ostali financijski rashodi3.471.8322.225.0007.350.000
15.550.000
38Ostali rashodi15010.00020.00020.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete15010.00020.000
20.000
       
K500000OPREMANJE390.649400.0001.580.000470.000470.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE390.649400.0001.580.000470.000470.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine14.20430.000200.00050.00050.000
412Nematerijalna imovina14.20430.000200.000
50.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine376.445370.0001.380.000420.000420.000
422Postrojenja i oprema203.093220.000830.000
320.000
423Prijevozna sredstva173.3520150.000
0
426Nematerijalana proizvedena imovina0150.000400.000
100.000