NN 136/2020 (9.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2606

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini (»Narodne novine«, br. 53/20 i 77/20) članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Za ispunjavanje obveza korisnika utvrđenih u točki 5. Programa za Mjere 1., 2., 3. i 4. korisnik potpore mora u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u 2021. godini zadržati ili povećati površine pod vrstama voća, povrća, cvijeća i poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, u odnosu na stanje istih, koje je prijavio na Jedinstvenom zahtjevu za potporu u 2019. godini.

(2) Biljne vrste voća, povrća, cvijeća i poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2019. godini zbog održavanja plodoreda ne moraju se poklapati s biljnim vrstama voća, povrća, cvijeća i poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na Jedinstvenom zahtjevu za potporu za 2021. godinu, no moraju biti u skladu s vrstama propisanim Programom.

(3) Zbog primjene plodoreda te zamjene proizvodnih površina koje su u 2019. godine bile pod voćem, povrćem, cvijećem i poljoprivrednim reprodukcijskim materijalom zadržavanjem površina u 2021. godini u smislu iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se i odstupanje do najviše 5 % od ukupnih površina pod voćem, povrćem, cvijećem i reprodukcijskim materijalom koje su se nalazile na Jedinstvenom zahtjevu za potporu u 2019. godini.«

Članak 2.

U članku 15. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) Danom dostave odluke iz članka 13. stavaka 7. i 8. ovoga Pravilnika smatra se dan kada je Odluka objavljena u AGRONET sustavu za pojedinog korisnika.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/20-01/31
Urbroj: 525-07/0140-20-17
Zagreb, 2. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.