NN 138/2020 (11.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

2629

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/112

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17.) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na:

1. udio općine, odnosno grada 74 %

2. udio županije 20 %

3. udio za decentralizirane funkcije 6 %.«.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) Sredstva fiskalnog izravnanja iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA.

(2) Sredstva fiskalnog izravnanja iz stavka 1. ovoga članka nenamjenska su sredstva i smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Sredstva fiskalnog izravnanja iz stavka 1. ovoga članka nenamjenska su sredstva i ne smatraju se pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima se propisuju uvjeti i postupak davanja suglasnosti za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu općinu predstavljaju razliku referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za općine iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona i kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda općine iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona pomnoženu s ukupnim brojem stanovnika pojedine općine.

(2) Sredstva fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedini grad predstavljaju razliku referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za gradove iz članka 8. stavka 4. ovoga Zakona i kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda grada iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona pomnoženu s ukupnim brojem stanovnika pojedinog grada.

(3) Sredstva fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu županiju predstavljaju razliku referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za županije iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona i kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda županije iz članka 8. stavka 5. ovoga Zakona pomnoženu s ukupnim brojem stanovnika pojedine županije.

(4) Zbroj sredstava fiskalnog izravnanja u punom iznosu iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka predstavlja ukupna sredstva fiskalnog izravnanja u punom iznosu.

(5) Sredstva fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu općinu, grad i županiju iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka čine udio sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u punom iznosu iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Općinama, gradovima i županijama koje imaju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja temeljem članka 8. stavka 1. ovoga Zakona sredstva će se isplaćivati dinamikom utvrđenom u propisu kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu.

(7) Iznos sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona utvrđuje odlukom ministar financija za svaku proračunsku godinu kao umnožak udjela sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju iz stavka 5. ovoga članka i iznosa sredstava fiskalnog izravnanja iz članka 8.a ovoga Zakona koji je za tu namjenu naveden u državnom proračunu za pojedinu godinu.«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 2. broj: »6« zamjenjuje se brojem: »7«.

Članak 5.

Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2021. godinu koju je ministar financija donio na temelju članka 9. stavka 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. i 2. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/142

Zagreb, 4. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.