NN 138/2020 (11.12.2020.), Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu

Vlada Republike Hrvatske

2656

Na temelju članka 20. stavka 10. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19, 32/20 i 42/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O NAMJENI I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT ZA 2020. GODINU

Opća odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se, u uvjetima posebnih okolnosti, namjena i način raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (u daljnjem tekstu: Fond) za 2020. godinu.

Rodno značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Sredstva Fonda

Članak 3.

Sredstva Fonda na koja se primjenjuje ova Uredba su sredstva koja se nalaze u Fondu na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice na dan 31. prosinca 2020.

Korisnici sredstava Fonda

Članak 4.

(1) Korisnici sredstava Fonda sukladno ovoj Uredbi su lokalne i regionalne turističke zajednice na područjima s indeksom turističke razvijenosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: korisnici).

(2) Lokalne i regionalne turističke zajednice, u smislu ove Uredbe, su i lokalne turističke zajednice osnovane za područje više jedinica lokalne samouprave u smislu članka 5. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« br. 52/19 i 42/20).

Kriterij za dodjelu sredstava Fonda

Članak 5.

(1) Kriterij za dodjelu sredstava iz članka 3. ove Uredbe je indeks turističke razvijenosti.

(2) Indeks turističke razvijenosti u smislu ove Uredbe računa se na temelju metodologije koja se nalazi u Prilogu 1., a koji je sastavni dio ove Uredbe.

(3) Sukladno kriteriju iz stavka 1. ovoga članka sredstva će se dodijeliti lokalnim turističkim zajednicama koje prema podacima iz 2019. godine imaju indeks turističke razvijenosti manji od 25 te regionalnim turističkim zajednicama koje imaju indeks turističke razvijenosti manji od 20.

(4) Popis turističkih zajednica koje ispunjavaju kriterije iz stavka 3. ovoga članka nalazi se u Prilogu 2. Popis lokalnih turističkih zajednica koje imaju indeks turističke razvijenosti manji od 25 i Prilogu 3. Popis regionalnih turističkih zajednica koje imaju indeks turističke razvijenosti manji od 20, a koji su sastavni dijelovi ove Uredbe.

Raspodjela sredstava Fonda

Članak 6.

(1) Sredstva Fonda raspodjeljuju se:

– 30 % regionalnim turističkim zajednicama

– 70 % lokalnim turističkim zajednicama.

(2) Hrvatska turistička zajednica doznačuje sredstva turističkim zajednicama prema kriterijima iz članka 5. ove Uredbe.

(3) Iznos koji će biti dodijeljen svakoj turističkoj zajednici koja ispunjava kriterije za dodjelu sredstava iz članka 5. ove Uredbe, izračunat će se na način da se ukupni raspoloživi iznos sredstava podijeli s brojem turističkih zajednica koje ispunjavaju kriterije.

(4) Hrvatska turistička zajednica će sredstva Fonda korisnicima doznačiti najkasnije do 31. siječnja 2021., uz uvjet da su korisnici donijeli godišnji program rada za 2021. godinu do 31. prosinca 2020.

Namjena sredstava Fonda

Članak 7.

(1) Korisnici iz članka 4. ove Uredbe, mogu dodijeljena sredstva koristiti za zadaće predviđene godišnjim programom rada koje nisu mogli realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

(2) Korisnici mogu za administrativne troškove upotrijebiti najviše 50 % od iznosa dodijeljenih sredstava.

Nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava Fonda

Članak 8.

(1) Nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava obavlja ministarstvo nadležno za turizam, sukladno zakonima kojima se uređuje sustav turističkih zajednica, turistička pristojba i članarina u turističkim zajednicama.

(2) Korisnici sredstava iz članka 4. ove Uredbe kojima su dodijeljena sredstva iz Fonda, dužni su namjensko korištenje dodijeljenih sredstava iskazati u izvješću o izvršenju programa rada.

Završna odredba

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/83

Urbroj: 50301-05/14-20-5

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

METODOLOGIJA IZRAČUNA INDEKSA TURISTIČKE RAZVIJENOSTI

Pregled osnovnih pokazatelja

Indeks turističke razvijenosti (ITR) za pojedinu jedinicu lokalne samouprave izračunava se kao zbroj normaliziranih vrijednosti osnovnih pokazatelja stupnja turističke razvijenosti u prostoru, kako u apsolutnom, tako i u relativnom smislu.

Kao osnovni pokazatelji stupnja turističke razvijenosti u prostoru koji ukazuju na sve ključne aspekte turizma i istodobno su egzaktni, precizni i dostupni na godišnjoj bazi izdvojeni su

1. Broj postelja

2. Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima

3. Broj turista

4. Broj noćenja i

5. Broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Navedeni pokazatelji su apsolutni pokazatelji, u smislu da ne uzimaju u obzir broj stanovnika određene jedinice lokalne samouprave. Da bi se i taj čimbenik uzeo u obzir, osim apsolutnih izdvojeni su i relativni (izvedeni) pokazatelji:

6. Broj postelja na 100 stanovnika

7. Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima na 100 stanovnika

8. Broj turista po stanovniku

9. Broj noćenja po stanovniku i

10. Udio broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u ukupnom broju zaposlenih.

Opis izračuna normaliziranih vrijednosti pokazatelja

Indeks turističke razvijenosti (ITR) za pojedinu jedinicu lokalne samouprave izračunava se kao zbroj normaliziranih vrijednosti osnovnih pokazatelja. Normalizirana vrijednost jednog pokazatelja računa se temeljem formule

pri čemu su

– xpvrijednost pokazatelja koju treba normalizirati

– Zpnormalizirana vrijednost pokazatelja koju treba izračunati

Rpreferentna vrijednost pokazatelja koja se koristi pri skaliranju i

log10funkcija logaritma po bazi 10.

Nakon što su izračunate sve normalizirane vrijednosti za određenu jedinicu lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS), njihovim zbrajanjem se dobije indeks turističke razvijenosti.

Referentne vrijednosti pokazatelja prikazane su u tablici 1.

Tablica 1. Pregled referentnih vrijednosti pokazatelja

Osim indeksa turističke razvijenosti (ITR) mogu se koristiti i

– indeks apsolutne turističke razvijenosti (IATR) te

– indeks relativne turističke razvijenosti (IRTR).

Indeks apsolutne turističke razvijenosti se izračunava kao zbroj normaliziranih vrijednosti prvih pet osnovnih pokazatelja. Indeks relativne turističke razvijenosti se izračunava kao zbroj normaliziranih vrijednosti preostalih pet pokazatelja (relativni pokazatelji). Iz načina izračuna indeksa slijedi da je

ITR=IATR+IRTR.

Indeks apsolutne turističke razvijenosti nije toliko pogodan za JLS jer ne uzima u obzir broj stanovnika područja, ali ga ima smisla samostalno koristiti na razini županije.

Izvori podataka i izračun relativnih vrijednosti

Apsolutni pokazatelji se prikupljaju iz relevantnih izvora, dok se relativni (izvedeni) izračunavaju. Izvori podataka iz kojih se određuju (prikupljanjem, odnosno računanjem) vrijednosti osnovnih pokazatelja su:

– za pokazatelje Broj postelja, Broj postelja u hotelskom smještaju, Broj turista i Broj noćenja, podatci su dobiveni iz sustava eVisitor (https://www.evisitor.hr)

– Za pokazatelj Broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane podatci se mogu naći u publikaciji Državni zavod za statistiku: Zaposlenost i plaće za odgovarajuću godinu

BrojPokazateljReferentna vrijednost
1.Broj postelja25.000
2.Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima10.000
3.Broj turista1.000.000
4.Broj noćenja2.000.000
5.Broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane5.000
6.Broj postelja na 100 stanovnika1.000
7.Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima na 100 stanovnika100
8.Broj turista po stanovniku100
9.Broj noćenja po stanovniku1.000
10.Udio broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u ukupnom broju zaposlenih100 %

– relativni pokazatelji Broj postelja na 100 stanovnika i Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima na 100 stanovnika se izračunavaju tako da se odgovarajući apsolutni pokazatelj za JLS podijeli s brojem stanovnika JLS i pomnoži sa 100

– relativni pokazatelji Broj turista po stanovniku i Broj noćenja po stanovniku se izračunavaju tako da se odgovarajući apsolutni pokazatelj za JLS podijeli s brojem stanovnika JLS

– za broj stanovnika JLS uzima se procjena broja stanovnika koncem godine koju radi Državni zavod za statistiku (https://www.dzs.hr)

– pokazatelj Udio broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u ukupnom broju zaposlenih izračunava se dijeljenjem pokazatelja Broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za JLS s ukupnim brojem zaposlenih u JLS. Podatak o ukupnom broju zaposlenih u JLS se može naći u publikaciji Državni zavod za statistiku: Zaposlenost i plaće za odgovarajuću godinu.

PRILOG 2.

POPIS LOKALNIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA KOJE IMAJU INDEKS TURISTIČKE RAZVIJENOSTI MANJI OD 25

NAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICEŽupanijaBroj JLSIndeks turističke razvijenosti
TZO SuhopoljeVirovitičko-podravska10,00
TZO Sveti Petar OrehovecKoprivničko-križevačka10,00
TZO LipovljaniSisačko-moslavačka10,93
TZO CernikBrodsko-posavska13,15
TZO Babina GredaVukovarsko-srijemska13,25
TZO KrašićZagrebačka14,45
TZP Dravski PeskiKoprivničko-križevačka34,78
TZG LepoglavaVaraždinska14,79
TZO Nova KapelaBrodsko-posavska15,74
TZO JasenovacSisačko-moslavačka16,17
TZG BelišćeOsječko-baranjska16,23
TZO LekenikSisačko-moslavačka16,33
TZG ZlatarKrapinsko-zagorska17,04
TZO KalnikKoprivničko-križevačka17,17
TZG PopovačaSisačko-moslavačka17,32
TZO RugvicaZagrebačka17,65
TZG VrlikaSplitsko-dalmatinska18,07
TZG Mursko SredišćeMeđimurska18,33
TZG LipikPožeško-slavonska18,56
TZG NovskaSisačko-moslavačka18,82
TZP Savsko-sutlanska dolina i brigiZagrebačka38,86
TZG ČazmaBjelovarsko-bilogorska19,22
TZG PleternicaPožeško-slavonska19,46
TZG Sveti Ivan ZelinaZagrebačka19,78
TZP Garić GradBjelovarsko-bilogorska29,84
TZO DražOsječko-baranjska110,01
TZO GarčinBrodsko-posavska110,23
TZO Brod MoravicePrimorsko-goranska110,34
TZO ErdutOsječko-baranjska110,50
TZO LokvePrimorsko-goranska110,68
TZO OriovacBrodsko-posavska110,80
TZG PakracPožeško-slavonska110,92
TZO ŠtrigovaMeđimurska111,02
TZO ČačinciVirovitičko-podravska111,06
TZG SlatinaVirovitičko-podravska111,06
TZO PerušićLičko-senjska111,13
TZG ŽupanjaVukovarsko-srijemska111,59
TZP Središnja PodravinaKoprivničko-križevačka711,61
TZG PetrinjaSisačko-moslavačka111,62
TZG Dugo SeloZagrebačka111,65
TZG KninŠibensko-kninska111,67
TZG ČabarPrimorsko-goranska111,73
TZO MrkopaljPrimorsko-goranska111,80
TZG Donji MiholjacOsječko-baranjska112,04
TZG ViroviticaVirovitičko-podravska112,23
TZG Novi MarofVaraždinska112,24
TZO VojnićKarlovačka112,38
TZO VelikaPožeško-slavonska112,58
TZO PitomačaVirovitičko-podravska112,77
TZO ŠestanovacSplitsko-dalmatinska112,89
TZO GračacZadarska113,05
TZO NijemciVukovarsko-srijemska113,36
TZO JelenjePrimorsko-goranska113,39
TZG ZaprešićZagrebačka113,64
TZO PisarovinaZagrebačka113,69
TZO KlisSplitsko-dalmatinska113,74
TZG VrbovskoPrimorsko-goranska113,84
TZO SkradPrimorsko-goranska113,97
TZG IvanecVaraždinska113,98
TZO ViškovoPrimorsko-goranska114,03
TZG KriževciKoprivničko-križevačka114,07
TZP Kumrovec,
Desinić, Zagorska Sela
Krapinsko-zagorska314,09
TZO VrhovineLičko-senjska114,18
TZO GrožnjanIstarska114,21
TZO NedelišćeMeđimurska114,43
TZO Brodski StupnikBrodsko-posavska114,63
TZO PoličnikZadarska114,67
TZO BrinjeLičko-senjska114,92
TZO KanfanarIstarska115,00
TZG OrahovicaVirovitičko-podravska115,09
TZG OpuzenDubrovačko-neretvanska115,12
TZG Grubišno PoljeBjelovarsko-bilogorska115,20
TZP Sjeverna MoslavinaBjelovarsko-bilogorska315,26
TZO Sveta Nedelja (Labin)Istarska115,43
TZG Hrvatska
Kostajnica
Sisačko-moslavačka115,68
TZO ČavlePrimorsko-goranska115,73
TZG VrgoracSplitsko-dalmatinska115,78
TZO Gornji KneginecVaraždinska116,24
TZO JanjinaDubrovačko-neretvanska116,25
TZG ValpovoOsječko-baranjska116,28
TZG Nova GradiškaBrodsko-posavska116,29
TZG KutjevoPožeško-slavonska116,36
TZG VrbovecZagrebačka116,62
TZO KaliZadarska116,64
TZG LudbregVaraždinska116,81
TZG PrelogMeđimurska116,83
TZO TkonZadarska116,89
TZG IlokVukovarsko-srijemska116,93
TZG KutinaSisačko-moslavačka117,03
TZG PožegaPožeško-slavonska117,23
TZO ŽminjIstarska117,25
TZG NašiceOsječko-baranjska117,32
TZG KrapinaKrapinsko-zagorska117,46
TZG SisakSisačko-moslavačka117,54
TZO BiliceŠibensko-kninska117,62
TZG TriljSplitsko-dalmatinska117,71
TZG Ivanić-GradZagrebačka117,72
TZO JosipdolKarlovačka117,78
TZO VižinadaIstarska117,84
TZG ĐakovoOsječko-baranjska118,02
TZG KoprivnicaKoprivničko-križevačka118,03
TZG DrnišŠibensko-kninska118,14
TZG MetkovićDubrovačko-neretvanska118,23
TZG PločeDubrovačko-neretvanska118,30
TZO BednjaVaraždinska118,38
TZP BaranjaOsječko-baranjska718,39
TZG Sveta NedeljaZagrebačka118,52
TZO MatuljiPrimorsko-goranska118,55
TZP Bilogora – BjelovarBjelovarsko-bilogorska1018,58
TZG Varaždinske TopliceVaraždinska118,63
TZG SinjSplitsko-dalmatinska118,64
TZP KupaKarlovačka618,64
TZG BakarPrimorsko-goranska118,68
TZO NovigradZadarska118,74
TZO BizovacOsječko-baranjska118,83
TZO KostrenaPrimorsko-goranska118,88
TZG ObrovacZadarska119,09
TZP Ravni KotariZadarska719,27
TZG SamoborZagrebačka119,37
TZG ĐurđevacKoprivničko-križevačka119,40
TZO VišnjanIstarska119,49
TZG ČakovecMeđimurska119,80
TZG Slavonski BrodBrodsko-posavska119,88
TZO SelcaSplitsko-dalmatinska119,97
TZG OroslavjeKrapinsko-zagorska120,05
TZG KastavPrimorsko-goranska120,07
TZO SvetvinčenatIstarska120,25
TZO BibinjeZadarska120,30
TZO TopuskoSisačko-moslavačka120,36
TZP Daruvar – PapukBjelovarsko-bilogorska520,59
TZO Kaštelir – LabinciIstarska120,68
TZG JastrebarskoZagrebačka120,75
TZP ImotaSplitsko-dalmatinska920,76
TZO Ravna GoraPrimorsko-goranska120,87
TZG OgulinKarlovačka121,02
TZO BiljeOsječko-baranjska121,08
TZO JaseniceZadarska121,09
TZO SućurajSplitsko-dalmatinska121,12
TZO Marija BistricaKrapinsko-zagorska121,24
TZO VrsiZadarska121,24
TZP Srce ZagorjaKrapinsko-zagorska521,32
TZG Velika GoricaZagrebačka121,40
TZO MarinaSplitsko-dalmatinska121,41
TZO PučišćaSplitsko-dalmatinska121,45
TZG DelnicePrimorsko-goranska121,46
TZO BlatoDubrovačko-neretvanska121,49
TZP Donja Stubica i Gornja StubicaKrapinsko-zagorska221,64
TZO KršanIstarska121,69
TZG VinkovciVukovarsko-srijemska121,77
TZG VukovarVukovarsko-srijemska121,91
TZG GospićLičko-senjska121,97
TZG BuzetIstarska122,30
TZG KarlovacKarlovačka122,36
TZP Četiri rijekeKarlovačka522,40
TZO BarbanIstarska122,44
TZO PosedarjeZadarska122,50
TZO TribunjŠibensko-kninska122,76
TZG VaraždinVaraždinska122,77
TZO KukljicaZadarska122,92
TZG SolinSplitsko-dalmatinska123,01
TZP Središnja IstraIstarska923,07
TZG OsijekOsječko-baranjska123,10
TZO RašaIstarska123,16
TZO Vinodolska OpćinaPrimorsko-goranska123,18
TZO SlivnoDubrovačko-neretvanska123,20
TZO FužinePrimorsko-goranska123,29
TZO PovljanaZadarska123,33
TZO DobrinjPrimorsko-goranska123,41
TZO Stubičke TopliceKrapinsko-zagorska124,13
TZG OtočacLičko-senjska124,32
TZG VodnjanIstarska124,43
TZG SkradinŠibensko-kninska124,69
TZO LižnjanIstarska124,69PRILOG 3.

POPIS REGIONALNIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA KOJE IMAJU INDEKS TURISTIČKE RAZVIJENOSTI MANJI OD 20

ŽupanijaIndeks turističke razvijenosti
Ličko-senjska19,14
Karlovačka17,10
Krapinsko-zagorska16,08
Osječko-baranjska16,06
Zagrebačka15,69
Varaždinska15,25
Međimurska14,81
Vukovarsko-srijemska14,67
Bjelovarsko-bilogorska13,68
Sisačko-moslavačka13,60
Brodsko-posavska13,36
Koprivničko-križevačka12,71
Požeško-slavonska11,94
Virovitičko-podravska11,80