NN 138/2020 (11.12.2020.), Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2657

Na temelju članka 20. stavka 10. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19, 32/20 i 42/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O NAMJENI I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2020. GODINU

Opća odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se, u uvjetima posebnih okolnosti, namjena i način raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Fond) za 2020. godinu.

Rodno značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Sredstva fonda

Članak 3.

Sredstva Fonda na koja se primjenjuje ova Uredba su sredstva koja se nalaze u Fondu na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice na dan 31. prosinca 2020.

Korisnici sredstava Fonda

Članak 4.

Korisnici sredstava Fonda (u daljnjem tekstu: korisnici) su:

– lokalne i regionalne turističke zajednice osnovane sukladno članku 5. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 52/19 i 42/20 – u daljnjem tekstu: Zakon) za područje više jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica na dan 31. prosinca 2020.

– lokalne i regionalne turističke zajednice osnovane sukladno članku 5. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona te jedinice lokalne samouprave, za područje kojih nije osnovana turistička zajednica, međusobno udružene sporazumom prema članku 53. Zakona, a koje imaju sklopljen sporazum prema članku 53. Zakona na dan 31. prosinca 2020.

Način raspodjele sredstava Fonda

Članak 5.

(1) Sredstva Fonda raspodjeljuju se

– 70 % korisnicima sredstava Fonda iz članka 4. podstavka 1. ove Uredbe

– 30 % korisnicima sredstava Fonda iz članka 4. podstavka 2. ove Uredbe.

(2) Korisnicima sredstava Fonda iz članka 4. podstavka 1. ove Uredbe doznačuje se iznos koji je umnožak broja jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje su udružene u pojedinu turističku zajednicu i iznosa dobivenog dijeljenjem sredstava Fonda iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka s ukupnim brojem svih jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje su obuhvaćene udruživanjem.

(3) Korisnicima sredstava Fonda iz članka 4. podstavka 2. ove Uredbe doznačuje se iznos koji je umnožak broja udruženih turističkih zajednica temeljem pojedinog sporazuma iz članka 53. stavka 1. Zakona i iznosa dobivenog dijeljenjem sredstava Fonda iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka s ukupnim brojem svih udruženih turističkih zajednica temeljem sporazuma iz članka 53. stavka 1. Zakona.

(4) Hrvatska turistička zajednica će sredstva Fonda korisnicima doznačiti najkasnije do 31. siječnja 2021.

Namjena sredstava Fonda

Članak 6.

(1) Korisnici mogu dodijeljena sredstva koristiti za aktivnosti predviđene godišnjim programom rada ili sporazumom iz članka 53. stavka 1. Zakona, a koje nisu mogli realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

(2) Korisnici mogu za administrativne troškove upotrijebiti najviše 50 % od iznosa dodijeljenih sredstava.

Nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava Fonda

Članak 7.

(1) Nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava obavlja ministarstvo nadležno za turizam, sukladno zakonima kojima se uređuje sustav turističkih zajednica, turistička pristojba i članarina u turističkim zajednicama.

(2) Korisnici sredstava iz članka 4. ove Uredbe kojima su dodijeljena sredstva iz Fonda, dužni su namjensko korištenje dodijeljenih sredstava iskazati u izvješću o izvršenju godišnjeg programa rada.

Završna odredba

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/84

Urbroj: 50301-05/14-20-5

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.