NN 138/2020 (11.12.2020.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/20-07/370, urbroj: 50301-05/05-20-3 od 9. prosinca 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2658

Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s Nacionalnim programom reformi 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2020. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuju se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) i Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) da u roku od 60 dana od donošenja ovoga Zaključka uspostave sustav ranog upozoravanja na rizike u poslovanju (EWS – Early warning system) trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u većinskom vlasništvu države.

Zadužuje se Ministarstvo da, u suradnji sa CERP-om i s ministarstvima u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bave pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kao i druge pravne osobe u većinskom vlasništvu države, a kojima, sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravlja CERP, u roku od 60 dana od donošenja ovoga Zaključka, izradi smjernice za postupanje pravnih osoba i smjernice za postupanje nadležnih tijela državne uprave u postupcima pripreme i provedbe planova za restrukturiranje i financijskog i operativnog poboljšanja uspješnosti poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u većinskom vlasništvu države.

2. Obveznici primjene smjernica za postupanje pravnih osoba su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom vlasništvu države, kao i ostala trgovačka društva u većinskom vlasništvu države kojima upravlja CERP.

Obveznici primjene smjernica za postupanje nadležnih tijela državne uprave su Ministarstvo, CERP i ministarstava u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bave obveznici primjene smjernica za postupanje pravnih osoba, sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20).

3. Zadužuje se Ministarstvo objaviti smjernice za postupanje pravnih osoba na svojim internetskim stranicama.

4. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-07/370

Urbroj: 50301-05/05-20-3

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.