NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba

Grad Zagreb

2716

Na temelju članaka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16 i 101/17) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 38. sjednici, 9. prosinca 2020., donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA I O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (»Službeni glasnik Grada Zagreba« 6/17, »Narodne novine« br. 28/17, »Službeni glasnik« 22/17 i »Narodne novine« 122/17) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se odlukom utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Grada Zagreba, stopa prireza porezu na dohodak, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstva i darove i poreza na kuće za odmor.«

Članak 2.

U članku 2. točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Članak 3.

Podnaslov iznad članka 5. i članak 5. brišu se.

Članak 4.

U članku 7. iza riječi: »darove«, zarez i riječi: »poreza na potrošnju« brišu se.

Članak 5.

Ova će odluka biti objavljena u »Službenom glasniku Grada Zagreba« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 021-05/20-01/441

Urbroj: 251-01-03-20-5

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
Gradske skupštine
Mislav Herman, dr. med., v. r.