NN 141/2020 (18.12.2020.), Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2745

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 18. prosinca 2020., donosi

ODLUKU

O ZABRANI NAPUŠTANJA ŽUPANIJE PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

S obzirom na povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište.

II.

Zabrana iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na:

a) osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu

b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

c) izvješćivanje javnosti

d) pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb

e) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

f) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

g) diplomatsko osoblje.

III.

Prilikom ulaska na područje pojedine županije ili izlaska iz njega:

– obvezno je pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja

– zabranjeno je zadržavati se nepotrebno na javnim prostorima

– obvezno je posjedovati iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument kojim se može dokazati pripadnost jednoj od kategorija osoba iz točke II. ove Odluke ili valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica.

Propusnice kroz sustav e-Propusnica izdaju županijski stožeri prema mjestu prebivališta fizičke osobe ili njenog stalnog boravišta.

Iznimno, ako se radi o opravdanim slučajevima koji nisu predviđeni točkom II. ove Odluke, propusnicu može izdati i Ravnateljstvo civilne zaštite.

IV.

Ova Odluka ne odnosi se na kretanje između Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

V.

Županijski stožeri civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja ove Odluke.

VI.

Zabrana iz ove Odluke određuje se u trajanju do 8. siječnja 2021.

VII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 23. prosinca 2020.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-251
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.