NN 144/2020 (23.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

2775

Na temelju članka 28. stavka 7. i članka 198. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

U Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 101/17) u članku 2. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. navod financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU, ako su podaci o izvoru financiranja poznati prilikom izrade plana nabave«.

Dosadašnje točke 8., 9. i 10. postaju točke 9., 10. i 11.

U stavku 2. iza riječi: »točaka 1. – 5.« dodaju se riječi: »i točke 8.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. oznaka/broj ugovora«

Dosadašnje točke 9., 10., 11. i 12. postaju točke 10., 11., 12. i 13.

Iza dosadašnje točke 12. koja postaje točka 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»14. ugovor ili okvirni sporazum financira se iz fondova EU«

Dosadašnje točke 13., 14., 15. i 16. postaju točke 15., 16., 17. i 18.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/20-01/92
Urbroj: 526-06-02-02/1-20-11
Zagreb, 30. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.