NN 147/2020 (30.12.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

2858

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17 i 01/20) u članku 7. stavku 1. iza riječi »jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« dodaju se riječi »te pregled zaduživanja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

(2) U stavku 2. iza riječi »jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« dodaju se riječi »te stanje kredita i zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

(3) U stavku 3. iza riječi »Ministarstvo financija« dodaju se riječi »i proračunski korisnici državnog proračuna«, a iza riječi »jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« dodaju se riječi »i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/266

Urbroj: 513-05-03-20-7

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.