NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2872

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. prosinca 2020., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (»Narodne novine« broj 129/20) točka II. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– organizatori svih javnih događanja i okupljanja koja su dopuštena obvezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

– obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni i drugi programi te vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra

– zabrana posjeta korisnicima usluga smještaja u ustanovama socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe

– zabrana izlazaka korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

– izlasci korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u vanjski prostor pružatelja usluga (okućnice, terase i sl.) dopušteni su uz obavezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski te uz pridržavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metara

– provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe s bolničkog liječenja (izbjegavanje kontakata s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana i sl.)

– preporuka pružateljima usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi da korisnicima omoguće duže i češće telefoniranje te da ako imaju takve mogućnosti, omoguće i video pozive

– preporuka da se posjete djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju, žrtvama obiteljskog nasilja, žrtvama trgovanja ljudima, beskućnicima i ovisnicima, koji su smješteni u ustanove socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja ili kod drugih pružatelja usluga socijalnih usluga smještaja, smanje na najmanju moguću mjeru, uz preporuku pružateljima socijalnih usluga navedenim korisničkim skupinama da omoguće češće kontakte korisnika s njihovim obiteljima putem neizravnih oblika komunikacije, osim u slučajevima koji su definirani sudskim odlukama gdje je preporuka da se susreti održavaju sukladno sudskim odlukama, ali uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– preporuka zaposlenicima zdravstvenih ustanova, vrtića i škola te zaposlenicima pružatelja socijalnih usluga da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba

– preporuka jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije da zabrane iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova i drugih objekata u njihovom vlasništvu za sva okupljanja

– preporuka građanima Zagrebačke županije da ne putuju izvan granica Republike Hrvatske osim ako za to postoje neodgodivi poslovni, osobni ili neki drugi razlozi.

Nužne epidemiološke mjere iz stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. ove točke ne odnose se na udomiteljske obitelji.

Nužna epidemiološka mjera iz stavka 1. podstavka 6. ove točke ne odnosi se na odlaske u dnevnu bolnicu, hemodijalizu i specijalističko-konzilijarne preglede.«

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31. siječnja 2021.«

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2020.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-263
Zagreb, 30. prosinca 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.