NN 148/2020 (31.12.2020.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2894

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U 2021. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama i Gradu Zagrebu utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjeg školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 128/19), sukladno Smjernicama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2020./21. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 64,68 kuna godišnje, po razrednom odjelu 1.247,10 kuna godišnje, po školskoj zgradi 12.969,12 kuna godišnje za srednje škole i 499,03 kune godišnje po učeniku za učeničke domove.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2020./21. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 177,73 kune godišnje, po razrednom odjelu 3.426,95 kuna godišnje i po školskoj zgradi 7.524,89 kuna godišnje.

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za sufinanciranje u učeničkim domovima po županijama i Gradu Zagrebu je broj učenika upisanih u školsku godinu 2020./21. Mjerilo je prosječna cijena od 6.300,00 kuna po učeniku za I. – IV. razred.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2021. GODINI

Red. br.Nositelj financiranjaObračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih školaObračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domovaObračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

UKUPNO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD SREDNJEG ŠKOLSTVA

(kn)

012345=2+3+4
ŽUPANIJE
1.Zagrebačka12.697.656591.2402.379.33115.668.227
2.Krapinsko-zagorska10.260.3441.603.8221.657.76213.521.928
3.Sisačko-moslavačka12.716.894414.5471.941.99615.073.437
4.Karlovačka13.133.9781.787.3101.914.20116.835.489
5.Varaždinska20.026.2742.065.9402.988.85325.081.067
6.Koprivničko-križevačka9.773.536659.1981.507.13411.939.868
7.Bjelovarsko-bilogorska11.164.2382.623.2011.837.06115.624.500
8.Primorsko-goranska22.757.2676.394.9013.824.41832.976.586
9.Ličko-senjska3.744.7931.032.970553.4095.331.172
10.Virovitičko-podravska7.485.435835.8901.106.9119.428.236
11.Požeško-slavonska7.081.8171.834.8811.291.81510.208.513
12.Brodsko-posavska13.646.55901.971.15215.617.711
13.Zadarska16.893.1481.597.0262.498.54720.988.721
14.Osječko-baranjska26.461.7013.493.0704.051.13034.005.901
15.Šibensko-kninska8.983.86201.392.04010.375.902
16.Vukovarsko-srijemska14.486.379224.2632.471.22117.181.863
17.Splitsko-dalmatinska38.319.7583.649.3756.785.16748.754.300
18.Istarska18.256.4731.787.3102.626.66222.670.445
19.Dubrovačko-neretvanska11.404.6402.120.3072.110.87515.635.822
20.Međimurska7.760.620754.3401.495.79610.010.756
21.Grad Zagreb66.025.25313.550.93813.718.43093.294.621
 
UKUPNO ŽUPANIJE353.080.62547.020.52960.123.911460.225.065

III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva iz točke II. ove Odluke, županije i Grad Zagreb planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije i Grad Zagreb u financijskim planovima, iz stavka 1. ove točke, iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava srednjeg školstva u 2021. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva županije i Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3 %.

Ako županije i Grad Zagreb iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, u razdjelu 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 102/20), sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije srednjeg školstva koje se prema ovoj Odluci osiguravaju za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju i Zagrebačku županiju za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dostaviti do 31. ožujka 2022. na obrascu SŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije i Grad Zagreb dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, kao i sve druge rashode na koje se odnosi Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) realizirati u skladu s načelima javne nabave.

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-04/514
Urbroj: 50301-04/12-20-2
Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.