NN 148/2020 (31.12.2020.), Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2897

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2021. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini, nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.

II.

Financiranje domova za starije i nemoćne osobe iz točke I. ove Odluke, osigurava se iz prihoda za posebne namjene i iz sredstava koja jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osigurava u svom proračunu. Sredstva koja se osiguravaju u proračunima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe.

Ukupni rashodi doma su:

– rashodi za zaposlene

– materijalni rashodi

– financijski rashodi

– hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine)

– rashodi za nabavu nefinancijske imovine (materijalna i nematerijalna imovina, građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti, nematerijalna proizvedena imovina, informatizacija, dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.).

Prihod za posebne namjene je prihod koji dom za starije i nemoćne osobe ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

Planirani prihod za posebne namjene procijenjen je u skladu s brojem korisnika, provedbenim propisom kojim se uređuje sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova za pružene socijalne usluge i cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenim između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i osnivača doma.

III.

Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema:

1. propisu kojim se određuju minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga

2. zakonu koji regulira plaće u javnim službama i prema propisu (uredbi) koji određuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u javnim službama

3. osnovici za izračun plaće radnika u javnim službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske

4. odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po korisniku (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta od 20 % za korisnike pomoći u kući i dostave i pripreme obroka za vanjske korisnike).

IV.

Kriterij i mjerilo za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika.

V.

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvrđuju se prema:

1. propisu kojim se određuju minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga

2. stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku.

Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.

VI.

Jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osigurava, po domu za starije i nemoćne osobe, godišnje 150.000,00 kuna za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine).

VII.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III., IV., V. i VI. ove Odluke, minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2021. godinu, po jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu iznosi:

Minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2021. godinu
12
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA9.135.664
KARLOVAČKA ŽUPANIJA3.468.203
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA4.410.766
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA6.227.245
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA4.613.851
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA12.355.367
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA6.643.565
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA8.331.798
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA6.860.716
ZADARSKA ŽUPANIJA7.311.034
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA17.510.888
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA8.848.748
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA9.770.574
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA23.194.075
ISTARSKA ŽUPANIJA18.174.544
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA10.775.790
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA5.553.069
GRAD ZAGREB15.923.095
SVEUKUPNO179.108.992

VIII.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 0,6 %.

Ako jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 0,6 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu s razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe prati Ministarstva rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

IX.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb kao osnivači dužni su donijeti vlastite odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2021. u okviru bilanciranih sredstava i po kriterijima i mjerilima utvrđenim u točkama III., IV., V. i VI. ove Odluke.

X.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dostaviti do 31. ožujka 2022. na obrascima S-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima domova za starije i nemoćne osobe i S-3 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio ove Odluke.

XI.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na zahtjev nositelja financiranja iz točke II. stavka 1. ove Odluke može dati suglasnost za preraspodjelu ili prenamjenu, utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje domova za starije i nemoćne osobe, ako se utvrdi da je za financiranje istog to prijeko potrebno.

Zahtjeve za suglasnost nositelji financiranja podnose Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

XII.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su rashode za investicijsko održavanje, opremu, nabavu nefinancijske imovine, proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opis radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodna suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na Plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donosi nadležno tijelo financiranja (jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb) u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, najkasnije do 15. svibnja 2021.

Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koje donosi nadležno tijelo, vrši se tijekom proračunske godine uz suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Po dobivanju pisane suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode.

XIII.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na zahtjev nositelja financiranja iz točke II. stavka 1. ove Odluke može iznimno, u opravdanim slučajevima, predložiti Vladi Republike Hrvatske izmjene i dopune utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu u okviru ukupno utvrđenih sredstava za financiranje domova za starije i nemoćne osobe. Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 30. lipnja 2021., a Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je najkasnije do 30. rujna 2021. dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

XIV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-04/525

Urbroj: 50301-04/12-20-2

Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ŽUPANIJA: _________________________________________

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
(Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini)

Zbirna tablica za domove za starije i nemoćne osobe
     
TABLICA: S-2
R. br.NazivPlanOstvarenjeIndeks Ostvarenje/Plan*100
Prihodi
1.Prihodi za posebne namjene 
 
 
2.Prihodi koje osigurava Županija ili Grad Zagreb 
 
 
3.Ukupni prihod (r. br. 1 do 2) 
 
 
Rashodi
4.Rashodi za zaposlene 
 
 
5.Tekući rashodi 
 
 
6.Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 
 
 
7.Hitne intervencije 
 
 
8.Ukupni rashodi (r. br. 4 do 7) 
 
 
 
9.Višak prihoda (r. br. 3-r. br. 8) 
 
 
10.Manjak prihoda (r. br. 8 – r. br. 3) 
 
 
11.Višak prihoda iz prethodne godine – preneseni 
 
 
12.Manjak prihoda iz prethodne godine – preneseni 
 
 
13.Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
(r. br. 9-10 + 11-12 )
 
 
 
14.Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
(r. br. 10 – 9 +12 – 11 )
 
 
 


ŽUPANIJA: ______________________________________________

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I GRADA ZAGREBA
(Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini)

Obračun županija
   
TABLICA: S-3
R. br.NazivOstvarenje
Prihodi
1.Ostvareni prihod iz stope 0,6 za domove za starije i nemoćne osobe 
2.Ostvareni prihod iz potpora za domove za starije i nemoćne osobe 
3.Ukupni prihodi (r. br. 1 do 2) 
Rashodi
4.Doznaka županija domovima za starije i nemoćne osobe 
 
5.Višak prihoda (r. br. 3-r. br. 4) 
6.Manjak prihoda (r. br. 4-r. br. 3) 
7.Višak prihoda iz prethodne godine -preneseni 
8.Manjak prihoda iz prethodne godine -preneseni 
9.Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
( r. br. 5-6 + 7-8)
 
10.Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
( r. br. 6-5 + 8-7 )