NN 2/2021 (8.1.2021.), Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

37

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Repub­like Hrvatske (»Narodne novine«, br. 125/19), donosim

PRAVILNIK

O NAČINU STJECANJA STATUSA OVLAŠTENE OSOBE OBALNE STRAŽE REPUBLIKE HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način stjecanja statusa ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obalna straža) te se utvrđuju moduli i programski elementi izobrazbe za stjecanje statusa ovlaštene osobe.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Ovlaštena osoba Obalne straže je:

– ovlaštena osoba prve kategorije

– ovlaštena osoba druge kategorije.

II. TEČAJ ZA STJECANJE STATUSA OVLAŠTENE OSOBE

Članak 3.

(1) Izobrazba za stjecanje statusa ovlaštene osobe Obalne straže provodi se kroz Tečaj za stjecanje statusa ovlaštene osobe Obalne straže (u daljnjem tekstu: Tečaj).

(2) Tečaj iz stavka 1. ovoga članka se sastoji od dva modula.

(3) Status ovlaštene osobe prve kategorije stječe se na temelju uspješno završena oba modula Tečaja, rasporedom na ustrojbeno mjesto ovlaštene osobe u Obalnoj straži.

(4) Status ovlaštene osobe druge kategorije stječe se na temelju uspješno završenog I. modula Tečaja, rasporedom na ustrojbeno mjesto ovlaštene osobe u Obalnoj straži.

(5) Na Tečaj se mogu uputiti pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji imaju odgovarajuću izobrazbu i ispunjavaju druge uvjete za raspored na ustrojbeno mjesto u Obalnoj straži.

Članak 4.

(1) I. modul Tečaja sastoji se od teorijskih i praktičnih programskih cjelina koje obuhvaćaju osposobljavanje i uvježbavanje polaznika za pregled osoba, privremeno ograničenje slobode kretanja te uporabu sredstava prisile.

(2) II. modul Tečaja sastoji se od teorijskih programskih cjelina koje obuhvaćaju:

– međunarodne konvencije

– pravo Europske unije

– zakonske i podzakonske propise koji uređuju pravo mora, pomorsko pravo te poslove Obalne straže

– zakonske i podzakonske propise kojima se uređuju ovlasti i postupanje ovlaštenih osoba prema počiniteljima prekršajnih i kaznenih djela.

Članak 5.

(1) Polaznici I. modula Tečaja su kandidati za ovlaštene osobe prve i druge kategorije.

(2) Polaznici II. modula Tečaja su kandidati za ovlaštene osobe prve kategorije.

Članak 6.

(1) Tečaj se provodi u Središtu za obuku Hrvatske ratne mornarice (u daljnjem tekstu: Središte za obuku) po Nastavnom planu i programu Tečaja.

(2) Nastavni plan i program, u skladu s modulima i programskim cjelinama iz članka 4. ovoga Pravilnika, izrađuje Središte za obuku u suradnji sa Zapovjedništvom Obalne straže.

(3) Nastavni plan i program Tečaja odobrava zapovjednik Hrvatske ratne mornarice.

(4) Tečaj se provodi u tri faze: razvoj nastavnog plana i programa, neposredna provedba programa izobrazbe ili nekoga njegova dijela te analiza i ocjena provedene izobrazbe i sadržaja programa.

III. PREDAVAČI

Članak 7.

(1) Predavači na Tečaju mogu biti djelatne vojne osobe i državni služđbenici te druge osobe koje imaju potrebna znanja, vještine i sposobnosti za provedbu Nastavnog plana i programa Tečaja.

(2) Predavače iz stavka 1. ovoga članka angažirat će zapovjednik Središta za obuku.

(3) Predavači is stavka 2. ovoga članka imaju sljedeća prava:

– pravo na izbivanje s radnog mjesta radi provedbe dijela Tečaja za koji su angažirani

– pravo na smanjeni opseg posla razmjerno vremenu provedenom na pripremama za provedbu Tečaja, njegovoj provedbi kao i na poslovima analize pojedinog programskog elementa radi njegova mogućeg dopunjavanja odnosno promjene.

Članak 8.

(1) Za izvođenje pojedinih dijelova programa za koje Oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane ne raspolažu odgovarajućim predavačima, zapovjednik Središta za obuku može angažirati druge osobe.

(2) Prava i obveze osoba iz stavka 1. ovoga članka uredit će se ugovorom između Ministarstva obrane i pojedinog predavača kojim će se među ostalim utvrditi nastavna cjelina koju će predavati, mjesto i vrijeme izvođenja nastave te visina naknade za izvođenje nastave.

(3) Zapovjednik Središta za obuku dužan je nadzirati rad predavača i u slučaju utvrđenog nepridržavanja obveza iz Ugovora upozoriti predavača na njegove obveze te zabilješku o tome unijeti u evidenciju o predavaču.

IV. IZDAVANJE UVJERENJA

Članak 9.

(1) Nakon odslušanih predavanja i održanih vježbi iz nastavnih predmeta polaznici Tečaja polažu ispit koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela.

(2) Ispit iz jednoga nastavnog predmeta može se polagati najviše dva puta, iznimno i treći put pred ispitnim povjerenstvom na temelju pisane zamolbe polaznika.

(3) Polaznicima koji su položili ispite iz predmeta I. modula Tečaja, Središte za obuku izdaje uvjerenje o uspješno završenom Tečaju za ovlaštene osobe druge kategorije.

(4) Polaznicima koji su položili ispite iz predmeta I. i II. modula Tečaja, Središte za obuku izdaje uvjerenje o uspješno završenom Tečaju za ovlaštene osobe prve kategorije.

V. FINANCIRANJE

Članak 10.

Sredstva za namjenu izobrazbe ovlaštenih osoba Obalne straže osiguravaju se u Financijskom planu Ministarstva obrane.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe Obalne straže (»Narodne novine«, br. 98/15).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/20-04/16

Urbroj: 512-01-20-2

Zagreb, 8. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Mario Banožić, v. r.