NN 3/2021 (13.1.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

64

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 13. siječnja 2021., donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

II.

Zabrana iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na osobe koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje su na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Osobe iz stavka 1. ove točke, koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavali na područjima tranzita te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje zabrana iz točke I. ove Odluke.

III.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na osobe iz točke II. ove Odluke koje ne dolaze neposredno iz država i/ili regija koje su na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, i to na:

– radnike ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati

– učenike, studente i stažiste koji svakodnevno putuju u inozemstvo uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati

– pomorce i radnike u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu

– diplomate, osoblje međunarodnih organizacija i osoba koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojnog osoblja, policijskih službenika, osoblja civilne zaštite i humanitarnih djelatnika, pri obavljanju svojih dužnosti

– osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti

– putnike u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska

– pacijente koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Osobe iz stavka 1. ove točke mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem web-stranice https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na samom graničnom prijelazu.

IV.

Osobama koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, koje nisu obuhvaćene točkama II. i III. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

– predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati

ili

– PCR testiranjem na SARS-CoV-2 po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza (u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana).

Državljanima država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovima njihovih obitelji te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se ako ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ove točke.

Iznimno, za osobe iz stavka 2. ove točke prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku neće se zahtijevati predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranje na SARS – CoV-2 po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacija do prispijeća negativnog nalaza, ako su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja,

– osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati.

V.

Osobe koje dolaze neposredno iz država koje su navedene u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, sukladno važećim izmjenama navedenog Priloga, oslobađaju se obveze iz točke IV. stavka 1. ove Odluke ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bile u bliskom kontaktu s oboljelom osobom.

Osobe iz stavka 1. ove točke, koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavali na područjima tranzita te se u tom slučaju na njih ne primjenjuje obveza iz stavka točke IV. stavka 1. ove Odluke.

VI.

Državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama ove Odluke, u Republiku Hrvatsku mogu ući jedino ako su:

– zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

– pogranični radnici

– osoblje u prometnom sektoru

– diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

– putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati

– osobe koje putuju radi školovanja

– pomorci

– osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.

Osobama iz stavka 1. podstavka 7. ove točke i osobama iz stavka 1. podstavka 8. ove točke koje se u Republici Hrvatskoj zadržavaju duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz

– predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati

ili

– PCR testiranjem na SARS-CoV-2 po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza.

Na osobe iz stavka 1. ove točke koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske, kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, primjenjuju se posebne epidemiološke mjere:

– prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku obvezne su predočiti negativni PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati i

– određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Osobe iz stavka 3. ove točke mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom te je nalaz negativan.

VII.

Osobe koje dolaze u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija) mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bez ispunjavanja uvjeta:

– predočenja negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati

ili

– PCR testiranja na SARS-CoV-2 po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza.

VIII.

Svim stranim putnicima ukoliko ispunjavaju uvjete ulaska u Republiku Hrvatsku, preporučuje se prethodna najava ulaska korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.

IX.

Prilikom prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske i boravka u Republici Hrvatskoj sve osobe obvezne su pridržavati se epidemioloških mjera te općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

X.

Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 31. siječnja 2021.

XI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 132/20 i 139/20).

XII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 14. siječnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-272

Zagreb, 13. siječnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.