NN 5/2021 (20.1.2021.), Naputak o dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

Ministarstvo financija

109

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20) ministar financija donosi

NAPUTAK

O DOPUNI NAPUTKA O NAČINU ISPLATE BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 46/20) iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

(1) Iznimno od članka 7. ovoga Naputka, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije za koje je Vlada Republike Hrvatske Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21) proglasila katastrofu, a kojima je isplaćen zajam u skladu s odredbama ovoga Naputka, mogu uputiti zahtjev za odgodu povrata preostalog dijela zajma isplaćenog na ime poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, odnosno na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti Sisa­čko-moslavačka županija i Zagrebačka županija, gradovi: Petrinja, Sisak, Jastrebarsko, Velika Gorica i općine: Lekenik, Sunja, Majur, Kravarsko, Pisarovina te druge jedinice lokalne samouprave s područja županija navedenih u Odluci iz stavka 1. ovoga članka koje dokažu da zbog posljedica razornih potresa nisu u mogućnosti vršiti povrat preostalog dijela zajma iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zahtjev is stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Naputka.

(4) Povrat preostalog dijela zajma iz stavka 1. ovoga članka za koje je Ministarstvo financija odobrilo odgodu povrata sredstava temeljem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka vršit će se na način koji će se utvrditi u propisu kojim će biti uređeno izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/20-01/7

Urbroj: 513-05-06-20-3

Zagreb, 12. siječnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.