NN 6/2021 (22.1.2021.), Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

122

Na temelju članaka 7. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj: 29/19. i 98/19.) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj: 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20.,119/20. i 123/20.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 20. siječnja 2021. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

I.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguravaju se sredstava za rad političkih stranaka u 2021. godini u iznosu od 62.052.190,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih zastupničkih mjesta prema konačnim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran zastupnik koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog zastupnika raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta.

Za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog za svakog zastupnika. Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u Hrvatskome saboru niža od 40 %.

II.

Prema kriterijima iz točke I. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za rad u 2021. godine raspoređuju se sredstva:

1. Hrvatska demokratska zajednica
(47 zastupnika i 15 zastupnica)25.323.355,17 kuna
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske
(18 zastupnika i 16 zastupnica)14.197.030,62 kune
3. Domovinski pokret Miroslava Škore
(8 zastupnika i 3 zastupnice)4.506.360,84 kuna
4. Most nezavisnih lista
(7 zastupnik i 1 zastupnica)3.230.223,26 kuna
5. Možemo – politička platforma
(4 zastupnika i 1 zastupnica)2.033.844,27 kuna
6. Samostalna demokratska srpska stranka
(1 zastupnik i 2 zastupnice)1.276.137,58 kuna
7. Istarski demokratski sabor
(2 zastupnika i 1 zastupnica)1.236.258,28 kuna
8. Hrvatska socijalno-liberalna stranka
(2 zastupnika)797.585,99 kuna
9. Hrvatska seljačka stranka
(2 zastupnika)797.585,99 kuna
10. Hrvatska konzervativna stranka
(2 zastupnika)797.585,99 kuna
11. Nova ljevica
(1 zastupnica)438.672,29 kuna
12. Radnička fronta
(1 zastupnica)438.672,29 kuna
13. Građansko-liberalni savez
(1 zastupnica)438.672,29 kuna
14. Stranka s imenom i prezimenom
(1 zastupnica)438.672,29 kuna
15. Pametno
(1 zastupnica)438.672,29 kuna
16. Narodna stranka – Reformisti
(1 zastupnica)438.672,29 kuna
17. Hrvatski suverenisti
(1 zastupnik)398.792,99 kuna
18. HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku
(1 zastupnik)398.792,99 kuna
19. Hrvatska demokršćanska stranka
(1 zastupnik)398.792,99 kuna
20. Hrvatska stranka umirovljenika
(1 zastupnik)398.792,99 kuna
21. Blok za Hrvatsku
(1 zastupnik)398.792,99 kuna
22. Fokus
(1 zastupnik)398.792,99 kuna
23. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati
(1 zastupnik)398.792,99 kuna
24. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
(1 zastupnik)398.792,99 kuna
25. Ermina Lekaj-Prljaskaj
(nezavisna zastupnica)438.672,29 kuna
26. Robert Jankovics
(nezavisni zastupnik)398.792,99 kuna
27. Furio Radin
(nezavisni zastupnik)398.792,99 kuna
28. Vladimir Bilek
(nezavisni zastupnik)398.792,99 kuna
29. Veljko Kajtazi
(nezavisni zastupnik)398.792,99 kuna


III.

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na središnji račun političkih stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnih zastupnika tromjesečno u jednakim iznosima, i to:

1. Hrvatska demokratska zajednica
(47 zastupnika i 15 zastupnica)6.330.838,79 kuna
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske
(18 zastupnika i 16 zastupnica)3.549.257,65 kuna
3. Domovinski pokret Miroslava Škore
(8 zastupnika i 3 zastupnice)1.126.590,21 kuna
4. Most nezavisnih lista
(7 zastupnika i 1 zastupnica)807.555,81 kuna
5. Možemo – politička platforma
(4 zastupnika i 1 zastupnica)508.461,07 kuna
6. Samostalna demokratska srpska stranka
(1 zastupnik i 2 zastupnice)319.034,40 kuna
7. Istarski demokratski sabor
(2 zastupnika i 1 zastupnica)309.064,57 kuna
8. Hrvatska socijalno-liberalna stranka
(2 zastupnika)199.396,50 kuna
9. Hrvatska seljačka stranka
(2 zastupnika)199.396,50 kuna
10. Hrvatska konzervativna stranka
(2 zastupnika)199.396,50 kuna
11. Nova ljevica
(1 zastupnica)109.668,07 kuna
12. Radnička fronta
(1 zastupnica)109.668,07 kuna
13. Građansko-liberalni savez
(1 zastupnica)109.668,07 kuna
14. Stranka s imenom i prezimenom
(1 zastupnica)109.668,07 kuna
15. Pametno
(1 zastupnica)109.668,07 kuna
16. Narodna stranka – Reformisti
(1 zastupnica)109.668,07 kuna
17. Hrvatski suverenisti
(1 zastupnik)99.698,25 kuna
18. HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku
(1 zastupnik)99.698,25 kuna
19. Hrvatska demokršćanska stranka
(1 zastupnik)99.698,25 kuna
20. Hrvatska stranka umirovljenika
(1 zastupnik)99.698,25 kuna
21. Blok za Hrvatsku
(1 zastupnik)99.698,25 kuna
22. Fokus
(1 zastupnik)99.698,25 kuna
23. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati
(1 zastupnik)99.698,25 kuna
24. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
(1 zastupnik)99.698,25 kuna
25. Ermina Lekaj-Prljaskaj
(nezavisna zastupnica)109.668,07 kuna
26. Robert Jankovics
(nezavisni zastupnik)99.698,25 kuna
27. Furio Radin
(nezavisni zastupnik)99.698,25 kuna
28. Vladimir Bilek
(nezavisni zastupnik)99.698,25 kuna
29. Veljko Kajtazi
(nezavisni zastupnik)99.698,25 kuna.


IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-06/21-01/01

Urbroj: 6521-1-21-01

Zagreb, 20. siječnja 2021.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora
Dražen Bošnjaković, v. r.