NN 7/2021 (27.1.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

153

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraz­nih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. siječnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU
NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA
PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (»Narodne novine« broj 111/20, 128/20 i 140/20) točka II. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima kada je ravnatelj ili druga ovlaštena osoba obvezan napraviti procjenu rizika

– provođenje stroge kontrole prilikom ulaska i izlaska iz domova za starije i nemoćne osobe

– prijem novih korisnika u domove za starije i nemoćne osobe sukladno uputama županijske epidemiološke službe

– provođenje dodatnih mjera opreza kod pružatelja usluga socijalne usluge smještaja prilikom privremenog smještaja korisnika u kriznim situacijama te prilikom realizacije dugotrajnog smještaja kada kod korisnika koji se primaju postoji sumnja na razvoj bolesti COVID-19 (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana i sl.)

– prilikom povratka korisnika socijalne usluge smještaja nakon kratkotrajnog izbivanja obvezno je izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana ili do primitka negativnog nalaza na SARS-Cov-2

– omogućavanje izlaska starijim i nemoćnim osobama izvan prostora pružatelja socijalne usluge smještaja radi višednevnog odlaska u obitelj (u trajanju od 5 ili više dana) samo u iznimnim slučajevima i uz procjenu rizika koju je obvezan napraviti ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

– preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja.«

II.

Točka III.a mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. veljače 2021.«

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 28. siječnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-278
Zagreb, 27. siječnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.