NN 7/2021 (27.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada mentora u državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija

155

Na temelju odredbi članka 12. podstavak 5. i članka 23. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 52/19) Upravno vijeće Pravosudne akademije na sjednici održanoj 13. siječnja 2021. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RADA MENTORA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine« br. 11/2020) mijenja se i glasi:

»Čelnik pravosudnog tijela u kojem je polaznik Škole zaposlen ili u koje je polaznik Škole upućen radi obavljanja praktičnog dijela stručnog usavršavanja, određuje mentora radi praćenja rada i pripremanja polaznika Škole za obnašanje pravosudne dužnosti.«

Članak 2.

Članak 1. ovih izmjena i dopuna Pravilnika o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike primjenjuje se i na sve postupke obuke polaznika Škole u tijeku.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/21-02/01

Urbroj: 390-01/07-21-04

Zagreb, 13. siječnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Pravosudne akademije
Đuro Sessa, v. r.