NN 14/2021 (12.2.2021.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

278

Na temelju članka 10. stavaka 6. i 7. i članka 11. stavka 4. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 78/15. i 50/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOORDINACIJI ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Članak 1.

U Uredbi o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 74/17.), u članku 1. stavku 1. riječi: »kao i opseg odgovornosti Koordinacije, ovlaštenika dozvole, operatora, vlasnika i izvođača glede nadzora nad rizicima od velike nesreće, odnosno« brišu se.

U stavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »kao i trošak rada Koordinacije i način raspolaganja financijskim sredstvima.«.

Članak 2.

U članku 2. riječi: »pravni poredak Republike Hrvatske prenosi« zamjenjuju se riječima: »hrvatsko zakonodavstvo preuzima«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za praćenje djelatnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, a koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih propisom kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, ili drugo tijelo ili pravna osoba koja je njezin pravni sljednik ili je preuzela njezine poslove iz nadležnosti tog propisa

2. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

3. dokumenti su izvješća o velikim opasnostima i drugi dokumenti koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu s odredbama Zakona.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Članove Koordinacije imenuje rješenjem Vlada Republike Hrvatske sukladno Zakonu, a na prijedlog javnopravnih tijela iz članka 10. Zakona.

(2) Javnopravna tijela dostavljaju prijedlog za imenovanje svoga predstavnika Ministarstvu, a nakon čega Ministarstvo dostavlja objedinjeni prijedlog Vladi Republike Hrvatske.

(3) Ne može se imenovati kao član Koordinacije osoba koja ne zadovoljava uvjete iz članka 10. stavka 2. Zakona te uvjete iz stavaka 14. i 15. ovoga članka.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Koordinacija bira jednog člana Koordinacije na rok od godine dana, izabranog sukladno opsegu i procijenjenim područjima rada Koordinacije u predstojećoj godini.

(5) Člana iz stavka 4. ovoga članka Koordinacija imenuje svake godine u roku od 15 dana od izrade godišnjeg plana učinkovitog nadzora rizika iz članka 9. stavka 4. ove Uredbe.

(6) Svaki član Koordinacije može predložiti za člana Koordinacije osobu koja mora zadovoljavati odredbe stavaka 14. i 15. ovoga članka, a Koordinacija raspravlja i odlučuje o odabiru ovoga člana Koordinacije na sjednici Koordinacije, na način određen člankom 8. stavkom 7. ove Uredbe.

(7) Koordinacija će razriješiti člana Koordinacije kojeg bira Koordinacija u slučajevima navedenim u članku 7. stavku 1. ove Uredbe.

(8) Popis članova Koordinacije redovito se ažurira i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva, ministarstva nadležnog za more i Agencije.

(9) Članovi Koordinacije imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(10) Po potrebi, u poslovima Koordinacije, na poziv Koordinacije, mogu sudjelovati predstavnici javnopravnih tijela koji nisu članovi Koordinacije kao i stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti, bez prava glasa.

(11) Bilo koji član Koordinacije može predložiti pozivanje predstavnika javnopravnog tijela koji nije član Koordinacije ili stručnjaka iz redova znanstvene i stručne javnosti za sudjelovanje u poslovima Koordinacije sukladno stavku 10. ovoga članka, o čemu Koordinacija odlučuje na način određen člankom 8. stavkom 7. ove Uredbe.

(12) U slučaju pozivanja predstavnika javnopravnog tijela koji nije član Koordinacije, Koordinacija upućuje poziv javnopravnom tijelu kojim će zatražiti imenovanje takvog predstavnika, a u slučaju pozivanja stručnjaka iz redova znanstvene i stručne javnosti, Koordinacija upućuje poziv takvom stručnjaku.

(13) Predstavnici javnopravnih tijela koji nisu članovi Koordinacije, kao i stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti u radu Koordinacije sudjeluju na određeno vrijeme koje se utvrđuje u odluci Koordinacije kojom se isti imenuju, odnosno pozivaju za sudjelovanje u poslovima Koordinacije.

(14) Ne može se imenovati kao član Koordinacije ili pozvati za sudjelovanje u poslovima Koordinacije predstavnik javnopravnog tijela koji nije član Koordinacije i/ili stručnjak iz redova znanstvene i stručne javnosti, osoba koja je poslovno povezana s investitorima, operatorima, vlasnicima i izvođačima odobalnih radova pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, pri čemu se kao poslovna povezanost smatra slučaj u kojem je osoba trenutačno u bilo kakvom ugovornom odnosu s investitorom, operatorom, vlasnikom ili izvođačem, ili je u proteklih godinu dana bila u ugovornom odnosu s investitorom, operatorom, vlasnikom ili izvođačem, a koji je takve vrste da bi mogao dovesti do postojanja sukoba interesa.

(15) Osim navedenog u stavku 14. ovoga članka, član Koordinacije, predstavnik javnopravnog tijela koji nije član Koordinacije i/ili stručnjak iz redova znanstvene i stručne javnosti ne može biti osoba koja je član uprave, nadzornog odbora te upravnog vijeća trgovačkih društava ili u članstvima bilo kojih drugih oblika udruživanja pravnih ili fizičkih osoba, a čije bi ga članstvo moglo dovesti u sukob interesa.

(16) Članovi Koordinacije, predstavnici javnopravnih tijela koji nisu članovi Koordinacije i/ili stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti obvezni su u obavljanju svojih poslova određenih Zakonom i ovom Uredbom postupati kao dobri stručnjaci, savjesno, u skladu s pravilima struke i moralnim načelima.«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »tijela državne uprave koje obavlja inspekcijske poslove u području energetike«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »ako to zatraži« dodaje se riječ: »javnopravno«.

U stavku 2. riječi: »ministra nadležnog za energetiku« zamjenjuju se riječima: »javnopravnog tijela čiji predstavnik je član Koordinacije«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju da član Koordinacije prestane biti djelatnik javnopravnog tijela čiji je predstavnik, javnopravno tijelo u roku ne dužem od osam dana od dana nastupanja takvih okolnosti postupa u skladu s odredbom stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.«.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Koordinacija o pitanjima iz svoga djelokruga raspravlja i odlučuje na sjednicama Koordinacije.

(2) Sjednica Koordinacije može se održati i telefonskim putem ili putem odgovarajućih audio-vizualnih uređaja.

(3) Sjednice Koordinacije saziva i vodi predsjednik Koordinacije.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u slučaju spriječenosti predsjednika Koordinacije sjednice Koordinacije saziva i vodi zamjenik predsjednika Koordinacije.

(5) Sjednice Koordinacije održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(6) Sjednica Koordinacije može se održati ako je prisutna natpolovična većina svih članova Koordinacije, a svakoj sjednici obvezno prisustvuje predsjednik Koordinacije ili zamjenik predsjednika Koordinacije.

(7) Koordinacija odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Koordinacije, a u slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučuje glas predsjednika Koordinacije.

(8) Tajnik Koordinacije prisustvuje sjednicama bez prava glasa.

(9) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, u slučaju odlučivanja o prihvaćanju izvješća o velikim opasnostima, za donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o velikim opasnostima i daljnjeg postupanja u skladu s člankom 10. stavkom 7. ove Uredbe, potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Koordinacije kako izvješće o velikim opasnostima zadovoljava zahtjeve Zakona.

(10) O svakoj sjednici Koordinacije tajnik Koordinacije vodi zapisnik.

(11) Na sjednicama Koordinacije mogu biti prisutne i druge osobe po pozivu predsjednika Koordinacije, a koje ne sudjeluju u radu sjednice u trenutku donošenja odluka.

(12) Sjednicu Koordinacije može predložiti svaki član Koordinacije pisanim putem ili putem elektroničke pošte, o čemu se članovi Koordinacije očituju pisanim putem ili putem elektroničke pošte.«.

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Koordinacija je dužna izraditi i imati javno objavljen na mrežnim stranicama Agencije:

− opis svojih dužnosti, prioriteta djelovanja i organizacijski ustroj

− plan postupaka u kojima opisuje način kontrole izvršavaju li investitori, operatori, vlasnici i izvođači svoje obveze u skladu sa Zakonom kojim utvrđuje kako će obrađivati, procjenjivati i prihvaćati izvješća o velikim opasnostima, obrađivati obavijesti o djelatnostima na bušotini, rokove inspekcijskih nadzora rizika od velikih opasnosti, uključujući i opasnosti za okoliš, za pojedini objekt ili aktivnost

− godišnje planove učinkovitog nadzora rizika koji se temelje na upravljanju rizicima i u kojima se posebno vodi računa o sukladnosti s izvješćem o velikim opasnostima i drugim dokumentima koji se dostavljaju u skladu s odredbama Zakona

− formalni sporazum s javnopravnim tijelima kojim se uspostavlja mehanizam potreban za učinkovito djelovanje, uključujući nadzor aktivnosti, zajedničko planiranje, podjelu odgovornosti za obrađivanje izvješća o velikim opasnostima, unutarnje komunikacije, te izvješća koja se zajednički objavljuju

− pravila, procese i postupke za temeljitu procjenu dokumenata

− upute za vlasnike i operatore za izradu i dostavu dokumenata

− smjernice za operatore i vlasnike, s jasno određenim zahtjevima glede:

1. prepoznavanja svih predvidljivih opasnosti koje mogu uzrokovati veliku nesreću, vrednovanja svih rizika od tih opasnosti i utvrđenih mjera nadzora rizika, uključujući odgovore na iznenadni događaj

2. određivanja sustava upravljanja sigurnošću, zaštite okoliša i prirode, primjereno opisanog kako bi se dokazala sukladnost sa Zakonom

3. određivanja primjerenih rješenja za neovisnu verifikaciju.

(2) Koordinacija je dužna uspostaviti te imati javno objavljen na mrežnim stranicama Agencije:

− mehanizam za povjerljivo izvješćivanje iz bilo kojeg izvora o zabrinutostima glede sigurnosti, te zaštiti okoliša i prirode vezano za odobalne radove i mehanizam za istragu takvih izvješća pri čemu se čuva anonimnost pojedinaca

− mehanizam za učinkovito sudjelovanje u tripartitnom savjetovanju između Koordinacije, operatora ili vlasnika, te predstavnika radnika oko oblikovanja normi i politika koje se odnose na sprečavanje velikih nesreća.

(3) Koordinacija je dužna redovito preispitivati i po potrebi nadopunjavati opise, planove, upute, smjernice i mehanizme iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Koordinacija je dužna godišnji plan učinkovitog nadzora rizika iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka izraditi 30 dana prije isteka godine za svaku sljedeću godinu.«.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Tajnik Koordinacije u roku od sedam dana od zaprimanja dokumenta utvrđuje je li taj dokument izrađen i opremljen u skladu s odredbama Zakona i uputama Koordinacije iz članka 9. stavka 1. podstavka 6. ove Uredbe, odnosno jesu li ispunjeni uvjeti za daljnju procjenu dokumenta, o čemu sastavlja zapisnik.

(2) U slučaju da tajnik Koordinacije utvrdi kako je dokument izrađen i opremljen u skladu s odredbama Zakona i smjernicama Koordinacije iz članka 9. stavka 1. podstavka 6. ove Uredbe, odnosno da su ispunjeni uvjeti za daljnju procjenu dokumenta, obavještava članove Koordinacije o zaprimanju dokumenta te im dostavlja podatke potrebne za rad na procjeni dokumenta.

(3) U slučaju da tajnik Koordinacije utvrdi kako dokument nije izrađen i opremljen u skladu s odredbama Zakona i smjernicama Koordinacije iz članka 9. stavka 1. podstavka 6. ove Uredbe, odnosno da nisu ispunjeni uvjeti za daljnju procjenu dokumenta, o istome obavještava članove Koordinacije te Koordinacija zahtijeva od operatora ili vlasnika ispravak uočenih nedostataka.

(4) Članovi Koordinacije rade na procjeni dokumenta te u roku određenom od predsjednika Koordinacije ovisno o vrsti i opsegu dokumenta, a koji nije duži od 40 dana, dostavljaju tajniku Koordinacije bilješke o procjeni dokumenta.

(5) Predsjednik Koordinacije saziva sjednicu Koordinacije u roku ne dužem od 60 dana od kada je Koordinacija zaprimila dokument, na kojoj Koordinacija odlučuje o daljnjem postupanju.

(6) Koordinacija po obavljenoj procjeni odlučuje o daljnjem postupanju te utvrđuje osobito:

− mogućnost prihvaćanja dokumenta i izdavanja odgovarajućeg akta sukladno Zakonu

− potrebu za pružanjem dodatnih informacija od operatora ili vlasnika

− potrebnu za dodatnom procjenom dokumenta i posebne zadatke članova Koordinacije u dodatnoj procjeni dostavljenog dokumenta

− potrebu za pozivom za sudjelovanje stručnjaka iz redova znanstvene i stručne javnosti bez prava glasa

− rokove u kojima operator ili vlasnik treba dostaviti dodatne informacije, odnosno rok u kojem članovi Koordinacije trebaju izvršiti dodijeljene zadatke.

(7) Ako Koordinacija utvrdi kako je dokument u cijelosti izrađen i opremljen te kako sadrži sve informacije u skladu s odredbama Zakona i uputama Koordinacije iz članka 9. stavka 1. podstavka 6. ove Uredbe, ovisno o vrsti dokumenta, izdaje odgovarajući akt sukladno Zakonu.«.

Članak 10.

Članak 11. briše se.

Članak 11.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Koordinacija dostavlja akt iz članka 10. stavka 7. ove Uredbe operatoru ili vlasniku i javnopravnim tijelima iz članka 10. stavka 1. Zakona u roku od osam dana od dana donošenja.

(2) Prema potrebi akt iz članka 10. stavka 7. ove Uredbe se dostavlja i drugim javnopravnim tijelima.«.

Članak 12.

U članku 13. stavku 3. riječi: »provođenje odobalnog istraživanja i eksploatacije« zamjenjuju se riječima: »sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji«.

U stavku 4. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »kao i one vezane za povjerljivo izvješćivanje sukladno članku 24. Zakona te za rezultate istrage velikih nesreća koji su povjerljivi sukladno članku 28. Zakona.«.

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Financijska sredstva za rad Koordinacije, sukladno odredbama članka 11. stavaka 3. i 4. Zakona, namiruju se od investitora na temelju rada Koordinacije na procjeni i prihvaćanju dokumenata.

(2) Financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka namijenjena su za:

− financiranje specijalističkog stručnog znanja koje je dostupno unutar Koordinacije i/ili kroz formalne sporazume s trećim osobama, u dovoljnoj mjeri kako bi se osigurao učinkovit rad Koordinacije

− procjenu i prihvaćanje izvješća o velikim opasnostima i ostalih dokumenata koje operator i vlasnik dostavljaju sukladno Zakonu

− izradu primjerenih pisanih smjernica, financiranje osnovnog osposobljavanja, komunikacije, pristupa tehnologiji, putovanja i putnih troškova članova Koordinacije za vrijeme izvršavanja svojih dužnosti te omogućivanje aktivne suradnje između nadležnih tijela u skladu s člankom 29. Zakona

− poticanje istraživanja u skladu s dužnostima Koordinacije

− izradu izvješća Koordinacije.

(3) Članovi i tajnik Koordinacije za rad u Koordinaciji ne dobivaju naknadu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, predstavnici javnopravnih tijela koji sudjeluju u radu Koordinacije, a nisu korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Koordinacije.

(5) Investitor podmiruje financijska sredstva za troškove rada Koordinacije na način da, prilikom dostave dokumenata Koordinaciji od strane operatora ili vlasnika za odobalne radove na području obuhvaćenom njegovom dozvolom, podmiruje iznose određene stavkom 6. ovoga članka, o čemu se dokaz prilaže dokumentu koji se dostavlja.

(6) Investitor podmiruje troškove u skladu sa stavkom 5. ovoga članka u iznosu:

− 25.000,00 kuna za izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski odobalni objekt

− 25.000,00 kuna za izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski odobalni objekt

− 15.000,00 kuna za izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima, u slučaju bitne promjene ili rekonstrukcije odobalnog objekta

− 15.000,00 kuna za izvješće o velikim opasnostima koje se temeljito preispituje svake tri godine ili ranije ako to Koordinacija zatraži

− 12.500,00 kuna za obavijest o radovima u bušotini za radove koji uključuju izradu bušotine

− 5.000,00 kuna za obavijest o radovima u bušotini za radove koji ne uključuju izradu bušotine

− 5.000,00 kuna za obavijest o kombiniranim operacijama

− 2.500,00 kuna za obavijest o projektu

− 2.500,00 kuna za obavijest o premještaju eksploatacijskog objekta.

(7) Investitor financijska sredstva uplaćuje u državni proračun, a uplaćena sredstva su namjenski prihod Agencije (izvor 43) za pokriće troškova rada Koordinacije.«.

Članak 14.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Predstavnici javnopravnih tijela koji sudjeluju u radu Koordinacije, a nisu korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti koji sudjeluju u radu Koordinacije dobivaju naknadu za rad na procjeni dokumenata koja ovisi o količini i složenosti takvih dokumenata, a može iznositi najviše 2.000,00 kuna neto za rad na procjeni dokumenata po pojedinom dokumentu ili za sudjelovanje u drugim poslovima Koordinacije koja ovisi o vrsti i složenosti takvih poslova.

(2) Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje predsjednik Koordinacije odlukom koju donosi na temelju sudjelovanja predstavnika javnopravnih tijela koji sudjeluju u radu Koordinacije, a nisu korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili stručnjaka iz redova znanstvene i stručne javnosti, što se dokazuje bilješkom o sudjelovanju u poslovima Koordinacije.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se nakon što investitor podmiri troškove rada Koordinacije sukladno članku 17. stavku 5. ove Uredbe.

(4) Naknade i svi ostali troškovi rada Koordinacije će se podmirivati temeljem vjerodostojne dokumentacije dostavljene Službi za financije Agencije.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Vlada Republike Hrvatske će imenovati članove Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Već imenovani članovi Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika nastavljaju s radom do imenovanja članova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe stavljaju se izvan snage:

1. Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike, klasa: 011-04/18-01/91, urbroj: 517-04-18-1, od 22. ožujka 2018., o troškovima rada Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

2. Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike, klasa: 011-04/18-01/91, urbroj: 517-06-3-1-19-2, od 15. ožujka 2019, o izmjeni Odluke o troškovima rada Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Članak 17.

Do sklapanja novog formalnog sporazuma između javnopravnih tijela o uspostavljanju učinkovitog djelovanja sporazumnih strana putem svojih predstavnika u Koordinaciji, primjenjuje se formalni sporazum sklopljen na temelju članka 12. stavka 2. točke c. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 78/15.) 11. svibnja 2018. između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Agencije za ugljikovodike, Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom i Hrvatskog registra brodova.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/79

Urbroj: 50301-05/27-21-6

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.