NN 9/2021 (3.2.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

185

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točaka 1., 2., 6., 12. i 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14.- ispravak i 11/15., 17/15, 123/16. – ispravak i 129/17.) članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Osigurana osoba – jedan od roditelja osigurane osobe – djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju u smislu članka 33. ovoga Pravilnika ili osigurana osoba koja skrbi o djetetu (u daljnjem tekstu: skrbnik) može na teret sredstava Zavoda koristiti cjelodnevni smještaj uz dijete, ovisno o smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke zdravstvene ustanove odnosno dnevni smještaj.

(2) Cjelodnevni smještaj, na prijedlog izabranog doktora djeteta odnosno odjelnog doktora ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi, može koristiti osigurana osoba:

1. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od tri godine

2. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju pod uvjetom da roditelj ili skrbnik djeteta odnosno dijete o utvrđenim težim smetnjama u razvoju posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja u skladu sa posebnim propisima

3. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od malignih ili drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju život (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika)

4. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije djeteta u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, pod uvjetima utvrđenim općim aktom Zavoda iz članka 35. ovoga Pravilnika.

(3) Smještaj iz stavka 2. točaka 1. do 3. ovoga članka ostvaruje se na osnovi uputnice za bolničko liječenje na kojoj izabrani doktor djeteta odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi obvezno pod rubrikom »Molim, traži se ___« upisuje tekst: »cjelodnevni smještaj roditelja/skrbnika«.

(4) Smještaj iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ostvaruje se na osnovi uputnice za bolničko liječenje na kojoj izabrani doktor djeteta odnosno odjelni doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi obvezno pod rubrikom »Molim, traži se ___« upisuje tekst: »cjelodnevni smještaj roditelja/skrbnika« ili »cjelodnevni smještaj roditelja/skrbnika prema odobrenju liječničkog povjerenstva Zavoda«.

(5) U slučaju da ugovorna bolnička zdravstvena ustanova iz stavka 2. točke 3. ovoga članka nema smještajnih kapaciteta za osiguranje cjelodnevnog smještaja uz dijete, roditelj ili skrbnik djeteta po danu bolničkog liječenja ostvaruje pravo na naknadu za troškove smještaja u iznosu od 6% proračunske osnovice, utvrđene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu pod uvjetom da je mjesto prebivališta odnosno boravišta roditelja ili skrbnika djeteta udaljeno 30 i više kilometara od mjesta sjedišta ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi.«.

Članak 2.

Iza članka 36. dodaju se članci 36.a i 36.b koji glase:

»Članak 36.a

(1) Dnevni smještaj iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika može koristiti osigurana osoba – jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od sedam godina života te jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju iz članka 36. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti, a na prijedlog izabranog doktora djeteta odnosno odjelnog doktora ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi.

(2) Dnevni smještaj iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na osnovi uputnice za bolničko liječenje na kojoj izabrani doktor djeteta odnosno odjelni doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi obvezno pod rubrikom: »Molim traži se ____« upisuje tekst: »dnevni smještaj roditelja/skrbnika uz dijete«.

Članak 36.b

(1) Jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju iz članka 36. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika može koristiti cjelodnevni ili dnevni smještaj uz dijete za vrijeme njegovog bolničkog liječenja bez obzira na dob djeteta.

(2) Osigurana osoba koja koristi smještaj uz dijete u skladu s člancima 36. i 36.a ovoga Pravilnika nije obvezna sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a osiguranik koji u skladu s odredbama Zakona može ostvariti pravo na naknadu plaće ima pravo za vrijeme korištenja smještaja uz dijete na naknadu plaće na ime privremene spriječenosti za rad zbog njege osigurane osobe – djeteta.

(3) Pravo na naknadu plaće iz stavka 2. ovoga članka ima i osiguranik iz članka 36. stavka 5. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Isplatu naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka izvršit će Zavod neposredno osiguraniku na temelju dostavljenog zahtjeva te tiskanice »Potvrda o plaći« ili na osnovi podataka o plaći kojima raspolaže Zavod.«.

Članak 4.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Naknadu plaće prema odredbama Zakona i ovoga Pravilnika obračunava i isplaćuje pravna odnosno fizička osoba – poslodavac, osim u slučajevima iz članka 39. točke 3., 6., 7., 8. i 9. Zakona kad naknadu plaće obračunava i isplaćuje Zavod, ako posebnim sporazumom između Zavoda i poslodavca nije drukčije određeno.

(2) Kod rješavanja zahtjeva poslodavca iz stavka 1. ovoga članka za povrat isplaćene naknade plaće, koja tereti sredstva Zavoda odnosno državnog proračuna, Zavod postupa u skladu sa Zakonom.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka poslodavac je obvezan priložiti tiskanicu »Potvrda o plaći« i tiskanicu »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« te dokumentaciju o izvršenim isplatama naknada plaće.

(4) Iznimno, uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka poslodavac nije u obvezi priložiti tiskanicu »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« ako podatke potrebne za povrat isplaćene naknade plaće dostavlja u obrascu o isplaćenim naknadama plaće objavljenom na mrežnoj stranici Zavoda u rubrici e-Zdravstveno.

(5) U slučaju podnošenja zahtjeva poslodavca na način utvrđen u stavku 4. ovoga članka podatke o privremenoj nesposobnosti sadržane u tiskanici »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« Zavod preuzima iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH).

(6) Osiguranik koji obavlja gospodarsku djelatnost odnosno samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost obvezan je uz zahtjev za isplatu naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti priložiti dokaz da je podmirio sve dospjele obveze doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

(7) Za osiguranika iz stavka 1. i 6. ovoga članka te osiguranika iz članka 48. stavka 1. ovoga Pravilnika u slučajevima kad naknadu plaće obračunava i isplaćuje Zavod na teret sredstava Zavoda odnosno državnog proračuna podatke potrebne za obračun i isplatu naknade plaće Zavod preuzima iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH).

(8) Iznimno, u slučaju stečajnog postupka poslodavca ili prestanka postojanja poslodavca odnosno kad poslodavac nije u mogućnosti zbog nelikvidnosti isplatiti plaću odnosno naknadu plaće za najmanje dva kalendarska mjeseca, naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti iz članka 39. točaka 1. i 2. Zakona kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava Zavoda te članka 39. točaka 4. i 5. Zakona, isplatit će Zavod neposredno osiguraniku.

(9) U slučaju stečajnog postupka ili nelikvidnosti poslodavca iz stavka 8. ovoga članka poslodavac je obvezan izvršiti obračun naknade plaće za osiguranika te potonji uz dokaz o pokrenutom stečajnom postupku ili nelikvidnosti i uz pisanu izjavu osiguranika o broju tekućeg račina na koji želi da mu se izvrši isplata, dostaviti Zavodu radi isplate naknade plaće koja tereti sredstva obveznoga zdravstvenog osiguranja.«.

Članak 5.

U članku 62. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Pod mjestom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se grad odnosno naselje koje nije u sastavu grada u skladu sa zakonom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

(4) Pod mjestom iz stavka 3. ovoga članka iznimno se podrazumijeva i naselje koje je u sastavu grada ako je od grada u čijem je sastavu udaljeno 20 i više kilometara.

(5) Pod primjerenim rokom iz stavka 1. točke 3. ovoga članka smatra se rok u kojem je osiguranoj osobi, sukladno njezinim medicinskim indikacijama, nužno pružiti zdravstvenu zaštitu radi zaštite njezinog života i sprječavanja pogoršanja njezinog zdravstvenog stanja.

(6) Najdulje medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja za zdravstvene postupke u vezi maligne i hematološke bolesti te predtransplantacijske obrade je do četiri tjedna, osim kada se radi o medicinski uvjetovanom terminu.«.

Članak 6.

U članku 73. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za radnike upućene na rad u inozemstvo pod isplaćenom plaćom smatra se osnovica za obračun obveznih doprinosa umanjena za doprinos iz osnovice, porez i prirez.«.

Članak 7.

Tiskanica »Potvrda o plaći« iz članka 82. stavka 1. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) O pravu na naknadu plaće odlučuje se, u pravilu, bez donošenja pisanog rješenja na osnovi tiskanice »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« koju izdaje izabrani doktor iz članka 21. stavka 3. ovoga Pravilnika ili podataka koje Zavod preuzima iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH).«.

Članak 9.

Tiskanica »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« iz članka 92. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

U članku 93. stavak 3. briše se.

Članak 11.

Postupci pokrenuti temeljem zahtjeva osiguranih osoba za ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja utvrđenih ovim Pravilnikom koji nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika riješit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/21-01/10
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 28. siječnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.