NN 22/2021 (3.3.2021.), Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Ministarstvo poljoprivrede

507

Na temelju članka 18.a stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17, 111/18 i 144/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RASPOLAGANJU KAPACITETOM UZGOJA TUNA I DOZVOLJENIM ULAZNIM KOLIČINAMA ULOVLJENIH DIVLJIH TUNA (Thunnus thynnus) NA UZGAJALIŠTA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način raspolaganja uzgojnim kapacitetom tuna (Thunnus thynnus, u daljnjem tekstu: tuna) i način raspolaganja dozvoljenom ulaznom količinom ulovljenih divljih tuna.

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1. kapacitet uzgoja tuna najveća je količina izlovljenih uzgojenih tuna koja se smije staviti na tržište u jednoj kalendarskoj godini

2. prodaja predstavlja masu prodane tune u trenutku izlova, odnosno masu prije bilo kakvog postupka obrade, a uključuje svu tunu koja je u izvještajnoj godini stavljena na tržište bez obzira je li izlovljena u izvještajnoj godini ili u prethodnim godinama.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka za godine prije 2018. godine prodaja predstavlja masu tune stavljene na tržište.

Članak 3.

(1) Ukupni kapacitet uzgoja tuna kojim raspolaže Republika Hrvatska iznosi 7 880 tona godišnje.

(2) Najveća ulazna količina ulovljenih divljih tuna koja se smije unijeti na uzgajališta na području Republike Hrvatske u jednoj kalendarskoj godini kojom raspolaže Republika Hrvatska iznosi 2 947 tona.

Članak 4.

(1) Raspodjela kapaciteta uzgoja tuna iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se za kalendarsku godinu na sljedeći način:

a) 30 % ukupnog kapaciteta uzgoja raspoređuje se ravnomjerno na sve nositelje dozvole za uzgoj tuna.

b) 60 % ukupnog kapaciteta uzgoja raspoređuje se prema udjelu svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna u ukupnoj prodaji tuna kako je zavedeno u Informacijskom sustavu ribarstva Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu Ministarstvo) na temelju očevidnika za akvakulturu koji se odnose na zadnje petogodišnje razdoblje koje prethodi kalendarskoj godini za koju se utvrđuje kapacitet.

c) 10 % ukupnog kapaciteta uzgoja predstavlja slobodni kapacitet.

(2) U slučaju opravdanog razloga Ministarstvo može najkasnije do 1. travnja kalendarske godine dodijeliti dio slobodnog kapaciteta iz stavka 1. točke c) ovoga članka utvrđen za tu kalendarsku godinu pojedinom nositelju dozvole za uzgoj tuna koji je stekao pravo na dio ukupnog kapaciteta koji se raspodjeljuje na temelju stavka 1. točke b) ovoga članka pod uvjetom da ovo povećanje kapaciteta ne prelazi ograničenja koja su definirana lokacijskom dozvolom i Ugovorom o koncesiji za predmetnu lokaciju na kojoj se obavlja uzgoj.

(3) Izračun kapaciteta uzgoja tuna za svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna te slobodni kapacitet propisuju se Prilogom 1. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika najkasnije do 25. siječnja kalendarske godine na koju se odnosi izračun.

Članak 5.

(1) Raspodjela ulazne količine ulovljenih divljih tuna (u daljnjem tekstu: ulazna količina) iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se na razini kalendarske godine na sljedeći način:

a) 30 % ulazne količine raspoređuje se ravnomjerno na sve nositelje dozvole za uzgoj tuna.

b) 60 % ulazne količine raspoređuje se prema udjelu svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna u ukupnoj prodaji tuna kako je zavedeno u Informacijskom sustavu ribarstva Ministarstva na temelju očevidnika za akvakulturu u petogodišnjem razdoblju koje prethodi kalendarskog godini za koju se utvrđuje kapacitet.

c) 10 % ulazne količine predstavlja slobodnu ulaznu količinu.

(2) U slučaju opravdanog razloga Ministarstvo može najkasnije do 1. travnja kalendarske godine dodijeliti dio slobodne ulazne količine iz stavka 1. točke c) ovoga članka utvrđen za tu kalendarsku godinu pojedinom nositelju dozvole za uzgoj tuna koji je stekao pravo na dio ulazne količine koja se raspodjeljuje na temelju stavka 1. točke b) ovoga članka.

(3) Ne dovodeći u pitanje raspodjelu ulazne količine, nijedan nositelj dozvole za uzgoj tuna ne može na uzgajalište unijeti više od 25 % ukupne kvote Republike Hrvatske namijenjene za ribolov mrežama plivaricama tunolovkama, pri čemu se unosom na uzgajalište smatra isključivo prvo stavljanje u uzgojni kavez.

(4) Nositelju dozvole za uzgoj tuna može se odobriti unos ulazne količine koja nadilazi ograničenje iz stavka 3. ovoga članka za najviše 15 % u kojem slučaju nasađeni višak mora biti pušten ili ustupljen drugom nositelju dozvole za uzgoj tuna najkasnije od kraja kalendarske godine u kojoj je ta količina prvi put stavljena u uzgojni kavez.

(5) Izračun ulazne količine tuna za svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna te slobodna ulazna količina propisuju se Prilogom 1. ovoga Pravilnika najkasnije do 25. siječnja kalendarske godine na koju se odnosi izračun.

Članak 6.

(1) Nositelji dozvola za uzgoj tuna najkasnije do 15. travnja tekuće godine podnose Ministarstvu Plan uzgoja tuna za tekuću godinu na propisanom obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Plan uzgoja mora sadržavati procjenu količine i razdoblja ulaza divljih tuna na uzgajalište s naznačenim porijeklom tune i okvirnu dinamiku stavljanja na tržište izlovljenih uzgojenih tuna izlova do kraja godine. Plan također mora jasno naznačiti količinu uzgojnog kapaciteta i ulazne količine koje su za pojedinog nositelja dozvole za uzgoj utvrđene za kalendarsku godinu, a koji se ne planiraju koristiti u tekućoj godini i koji se prepuštaju na daljnje raspolaganje Ministarstvu za tekuću godinu.

(3) Na temelju individualnih planova, nositelji dozvola za uzgoj tuna koji planiraju stavljati u kaveze tunu iz iste nacionalne Zajedničke ribolovne radnje (u daljnjem tekstu: ZRR), sklapaju međusobni sporazum o podjeli ulovnih količina iz ZRR te isti dostavljaju Ministarstvu na znanje.

(4) Ne dovodeći u pitanje raspodjelu uzgojnog kapaciteta i ulazne količine, Ministarstvo može za tekuću godinu raspolagati slobodnim kapacitetom i slobodnom ulaznom količinom na međunarodnoj razini, čemu se pridodaje i višak uzgojnog kapaciteta i ulazne količine koji proizlaze iz planova uzgoja iz stavka 2. ovog članka.

(5) Na temelju utvrđenih količina uzgojnih kapaciteta i ulaznih količina te planova uzgoja izrađuje se nacionalni Plan uzgoja tuna za kalendarsku godinu koji se putem Europske komisije dostavlja ICCAT-u.

Članak 7.

Prilozi 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Iznimno od članka 4. stavka 3. i članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika izračun kapaciteta uzgoja tuna za svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna te slobodni kapacitet za 2021. godinu i izračun ulazne količine ulovljenih divljih tuna za svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna te slobodna ulazna količina za 2021. godinu propisuju se danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, pri čemu se petogodišnjim razdobljem iz članka 4. stavka 1. točke b) i članka 5. stavka 1. točke b) ovoga pravilnika smatra razdoblje od 2015. do 2019. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/12

Urbroj: 525-13/0701-21-1

Zagreb, 28. siječnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

1. Raspodjela kapaciteta uzgoja tuna po nositeljima dozvola za uzgoj tuna za 2021. godinu

Broj dozvole za akvakulturu22013913886Slobodni kapacitet
Maksimalni kapacitet uzgoja tuna u 2021. godini (u tonama)2187.7001761.9501297.7201844.630788.000

2. Raspodjela ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2021. godinu

Broj dozvole za akvakulturu22013913886Slobodna ulazna količina
Maksimalna ulazna količina divljih tuna u 2021. godini (u tonama)818.165658.944485.329689.862294.700

PRILOG 2.

PLAN UZGOJA

Godina na koju se Plan odnosi
Naziv nositelja dozvole za ­akvakulturu 
ICCAT broj uzgajališta 
Broj dozvole za akvakulturu 
Ulazna količina ulovljenih divljih tuna utvrđena za godinu na koju se Plan odnosi (t)Predviđeno razdoblje ulaza divljih tuna na uzgajalištePorijeklo divljih tuna (država)

Predviđena ulazna količina (t)

(procjena)

Dio utvrđene ulazne količine koji se ne planira koristiti u tekućoj kalendarskoj godini (t)
     
   
   
 
 
 
Sveukupno
 
 
 
 
 
Kapacitet uzgoja utvrđen za godinu na koju se Plan odnosi (t)Predviđeno razdoblje stavljanja na tržišteKoličina prodane tune u tekućoj kalendarskoj godini do trenutka podnošenja ovog Plana (t)Predviđena količina prodaje do kraja godine (t) (procjena)Dio utvrđenog kapaciteta uzgoja koji se ne planira koristiti u tekućoj kalendarskoj godini (t)
     
   
   
   
Sveukupno