NN 32/2021 (31.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

679

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj 68/19 i 60/20) u članku 2. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) U zvanje mentora može napredovati učitelj i nastavnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– najmanje pet godina rada u školskoj ustanovi obavljajući poslove učitelja ili nastavnika s odgovarajućom vrstom obrazovanja;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(2) U zvanje mentora može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– najmanje pet godina rada u školskoj ustanovi obavljajući poslove stručnog suradnika s odgovarajućom vrstom obrazovanja;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(3) U zvanje mentora može napredovati odgajatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istoga sukladno zakonu;

– najmanje pet godina rada u školskoj ustanovi obavljajući poslove odgajatelja s odgovarajućom vrstom obrazovanja;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(4) U zvanje mentora može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– najmanje pet godina rada u obavljanju poslova ravnatelja u školskim ustanovama;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(5) Uz opće uvjete iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 20 bodova prikupljenih iz najmanje tri kategorije, među kojima je obvezna kategorija Unaprjeđivanje rada škole, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

(6) Iznimno od uvjeta koji se odnosi na pet godina rada u obavljanju određenih poslova, osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka uz ispunjavanje ostalih uvjeta mogu napredovati u zvanje mentora i nakon najmanje tri godine rada u obavljanju poslova s odgovarajućom vrstom obrazovanja u školskoj ustanovi ako prikupe 40 bodova iz najmanje četiri kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) U zvanje savjetnika može napredovati učitelj i nastavnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 120 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora na radnome mjestu učitelja ili nastavnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(2) U zvanje savjetnika može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 120 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora na radnome mjestu stručnog suradnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(3) U zvanje savjetnika može napredovati odgajatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 120 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora na radnome mjestu odgajatelja;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(4) U zvanje savjetnika može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 120 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora na radnome mjestu ravnatelja;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(5) Uz opće uvjete iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 40 bodova prikupljenih iz najmanje četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija Unaprjeđivanje rada škole, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati učitelj i nastavnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika na radnome mjestu učitelja ili nastavnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(2) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika na radnome mjestu stručnog suradnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(3) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgajatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika na radnome mjestu odgajatelja;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(4) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika na radnome mjestu ravnatelja;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(5) Uz opće uvjete iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odgojno--obrazovni radnik koji napreduje u zvanje izvrsnog savjetnika mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 60 bodova prikupljenih iz najmanje pet kategorija, među kojima su obvezne kategorije Unaprjeđivanje rada škole, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

U članku 8. riječi: »Vrednuju se sve aktivnosti neovisno o tome u kojem području odnosno predmetu su ista ostvarena. Svaka aktivnost može se vrednovati samo jednom«, brišu se.

U tablici Kategorije aktivnosti, potkategorija STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI mijenja se i glasi:

Objavljivanje znanstvenog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do četiri suautora; po broju objavljenih radova)3
Objavljivanje znanstvenog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do četiri suautora; po broju objavljenih radova)5
Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora; po broju objavljenih radova)2
Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora; po broju objavljenih radova)3
Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga, priručnika ili članaka (po broju)2
Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje, a radi procjene usklađenosti udžbenika sukladno propisima kojima je uređeno odobravanje udžbenika (po udžbeniku)2
Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnoga obrazovnog programa i sl.3
Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, udžbenika, obrazovnih računalnih programa, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (do tri suautora; po broju objavljenih publikacija)6
Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, udžbenika, obrazovnih računalnih programa, priručnika, digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (više od tri suautora; po broju objavljenih publikacija)3
Autorstvo i suautorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja na temelju Zakona o udžbenicima (po broju)6
Autorstvo i suautorstvo edukacija u minimalnom trajanju od 10 sati (po broju)5
Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s teškoćama (po broju objavljenih radova)2
Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova)2

Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (po broju objavljenih sadržaja):

obrazovni sadržaji do 10 nastavnih sati = 2 boda

obrazovni sadržaji od 11 do 20 nastavnih sati = 4 boda

obrazovni sadržaji za više od 20 nastavnih sati = 6 bodova

2 – 6


Članak 6.

Naslovi »Postupak napredovanja u zvanje« i »Povjerenstvo za napredovanje« iznad članka 9. brišu se.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Aktivnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika vrednuju se neovisno o tome u kojem području, odnosno predmetu su ostvarene.

(2) Svaka aktivnost može se vrednovati samo jednom, a u obzir se uzimaju bodovi ostvareni od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, odnosno zahtjeva za napredovanje u više zvanje.

(3) Osobama imenovanim za ravnatelja školske ustanove prilikom povratka na prethodno radno mjesto priznat će se svi elementi za napredovanje (bodovi, godine rada, kontinuirani profesionalni razvoj te obveze vezane uz napredovanje) ostvareni prije imenovanja za ravnatelja.«

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika, koji je o predmetnom zahtjevu dužan pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti školsku ustanovu s kojom ima zasnovan radni odnos.

(2) Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi agenciji nadležnoj za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Obrazac zahtjeva za napredovanje sastavni je dio ovoga Pravilnika, a dostupan je i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Agencije (Obrazac 1).

(4) Uz zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik dužan je dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta za napredovanje, dokaz o ispunjavanju uvjeta izvrsnosti te dokaz o ispunjavanju svih obveza propisanih ovim Pravilnikom, osim ako isti već nisu pohranjeni u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i/ili Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, odgojno-obrazovni radnik koji podnosi zahtjev za obnavljanje napredovanja u izabrano zvanje dužan je uz zahtjev dostaviti samo dokaz o ispunjavanju obveza propisanih ovim Pravilnikom za zvanje u koje je izabran u trenutku podnošenja zahtjeva.«

Članak 8.

U članku 11., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju potpunog zahtjeva, Agencija će u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva elektroničkim putem obavijestiti odgojno-obrazovnog radnika da je zahtjev uredan.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »Agencija će« dodaju se riječi: »u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavak 2.« zamjenjuje se riječima: »stavak 3.«.

Članak 9.

Članak 12. briše se.

Članak 10.

Članak 13. briše se.

Članak 11.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva Agencija razmatra zaprimljeni zahtjev i dokumentaciju te obavlja uvid u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta izvrsnosti.

(2) Uvid u stručno-pedagoški rad obuhvaća:

– praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom najviše dva sata njegova neposrednog rada s učenicima ili rada s odgoj­no-obrazovnim radnicima (uživo ili online);

– utvrđivanje potrebnih bodova sukladno kriterijima propisanim člankom 8. ovoga Pravilnika na temelju podataka iz Sustava za praćenje profesionalnog razvoja;

– u slučaju napredovanja učitelja, nastavnika ili odgajatelja, razgovor s učiteljem, nastavnikom ili odgajateljem koji je u postupku napredovanja te ravnateljem;

– u slučaju napredovanja stručnog suradnika, razgovor sa stručnim suradnikom koji je u postupku napredovanja te ravnateljem;

– u slučaju napredovanja ravnatelja, razgovor s ravnateljem koji je u postupku napredovanja te stručnim suradnikom.

(3) Prilikom razmatranja zahtjeva za napredovanje u više zvanje Agencija po službenoj dužnosti utvrđuje i ispunjenost uvjeta za obnavljanje zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik u trenutku podnošenja zahtjeva već izabran.«

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju dokumentacije i obavljenog uvida u stručno--pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika, Agencija u roku od 30 dana od dana obavljenog uvida donosi stručno mišljenje o stručno-pedagoškom radu, kao i o ispunjenosti uvjeta za napredovanje u zvanje, a koje elektroničkim putem dostavlja odgojno-obrazovnom radniku koji je odmah nakon zaprimanja stručnog mišljenja dužan potvrditi primitak istog.

(2) Na dostavljeno stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik može Agenciji izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana zaprimanja stručnog mišljenja.

(3) Ako odgojno-obrazovni radnik u roku od osam dana od dana zaprimanja stručnog mišljenja ne izjavi prigovor na stručno mišljenje, smatra se da je suglasan s istim.

(4) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka odlučuje povjerenstvo koje, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prigovora, imenuje ravnatelj Agencije.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka sastoji se od tri člana od kojih je najmanje jedan član savjetnik Agencije iz predmetnog područja, jedan vanjski član sustručnjak i jedan član iz ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(6) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka dužno je u roku od 15 dana od dana imenovanja dostaviti mišljenje o osnovanosti prigovora ravnatelju Agencije i odgojno-obrazovnom radniku.«

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelj Agencije u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja iz članka 15. stavka 6. ovoga Pravilnika, odnosno u roku od 15 dana od dana proteka roka za izjavljivanje prigovora iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje, odluku o obnovi zvanja ili odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje.

(2) Uz odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje, ravnatelj Agencije donijet će i odluku o obnovi zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik izabran u trenutku podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje ako je odgojno-obrazovni radnik izvršio sve obveze propisane ovim Pravilnikom za zvanje u koje je izabran u trenutku podnošenja zahtjeva.

(3) Podatke o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje školska ustanova upisuje u Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matica).

(4) Odgojno-obrazovni radnik ostvaruje prava i obveze koje proizlaze iz napredovanja u zvanje od dana donošenja odluke o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje ili odluke o obnovi zvanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno odluke o obnovi zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik izabran iz stavka 2. ovoga članka, do isteka roka od pet godina na koji je izabran u zvanje.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, odgojno-obrazovni radnik koji je podnio zahtjev za obnovu zvanja ili za napredovanje u više zvanje u roku iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika, ostvaruje prava i obveze koje proizlaze iz napredovanja u zvanje od dana donošenja odluke o napredovanju u zvanje ili obnovi zvanja do dana donošenja odluke o podnesenom zahtjevu.«

Članak 14.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Odgojno-obrazovni radnici biraju se u zvanje mentora, savjetnika odnosno izvrsnog savjetnika na rok od pet godina.

(2) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. ovoga članka zadržavaju stečeno zvanje u slučaju zapošljavanja u drugoj školskoj ustanovi na istome ili srodnome radnome mjestu na kojem su radili u trenutku donošenja odluke o napredovanju u zvanje, pri čemu se srodnim radnim mjestima smatraju učitelji u osnovnoj školi i nastavnici u srednjoj školi.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odgojno-obrazovnom radniku se u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljinog ili roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa produžuje rok na koji je izabran u zvanje za onoliko vremena koliko je trajala odsutnost s rada.

(4) Odgojno-obrazovni radnik dužan je u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 3. ovoga članka, a u tijeku trajanja napredovanja u zvanje, podnijeti Agenciji zahtjev za produženjem roka iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako zbog opravdanih okolnosti odgojno-obrazovni radnik nije mogao ispuniti obvezu iz stavka 4. ovoga članka, dužan je to učiniti što je prije moguće, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao.

(6) O zahtjevu iz stavaka 4. i 5. ovoga članka odlučuje ravnatelj Agencije, koji u slučaju ispunjavanja pretpostavki iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje pravo na produljenje roka iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu trajanje tako produljene odluke o napredovanju Agencija utvrđuje nakon prestanka opravdane odsutnosti.«

Članak 15.

U članku 18. stavku 2. broj: »35« zamjenjuje se brojem: »30«, a iza riječi: »trajno« dodaju se riječi: »uz mogućnost podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje«.

Članak 16.

U članku 19. stavku 1. riječi: »odnosno u niže zvanje,« brišu se, a riječi: »u razdoblju propisanom člankom 10. ovoga Pravilnika, a najkasnije 120 dana« zamjenjuju se riječima: »četiri mjeseca«.

U stavku 2. riječi: »zahtjev za obnavljanje napredovanja za niže zvanje« brišu se.

Članak 17.

U članku 21. stavku 1. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3. i 4.

U dosadašnjem podstavku 4. koji postaje podstavak 3. riječ: »digitalni« briše se.

Članak 18.

U članku 22. stavku 1. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3. i 4.

U dosadašnjem podstavku 4. koji postaje podstavak 3. riječ: »digitalna« briše se.

Članak 19.

U članku 23. stavku 1. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3. i 4.

U dosadašnjem podstavku 4. koji postaje podstavak 3. riječ: »digitalna« briše se.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

(1) Ravnatelj koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školske ustanove, a koji je tijekom posljednjih pet godina prikupio najmanje 60 bodova iz najmanje četiri kategorije sukladno članku 8. Pravilnika, može napredovati u zvanje savjetnika bez ispunjenog uvjeta iz članka 6. stavka 4. podstavka 3. i 4. Pravilnika.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti zahtjev za napredovanje u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Postupci napredovanja odgojno-obrazovnih radnika započeti prema odredbama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj 68/19 i 60/20) dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) U postupcima napredovanja iz stavka 1. ovoga članka u kojima je imenovano tročlano stručno povjerenstvo u skladu s člankom 13. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj 68/19 i 60/20), isto će povjerenstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti stručno mišljenje i dostaviti ga Agenciji koja će postupak napredovanja nastaviti prema odredbama ovoga Pravilnika.

(3) U postupcima napredovanja iz stavka 1. ovoga članka u kojima nije imenovano tročlano stručno povjerenstvo sukladno članku 13. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj 68/19 i 60/20), postupke će prema odredbama ovoga Pravilnika nastaviti Agencija.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/00004

Urbroj. 533-05-21-0001

Zagreb, 24. ožujka 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

OBRAZAC 1: ZAHTJEV ZA NAPREDOVANJE

Ime i prezime:
OIB:
Naziv i adresa školske ustanove:
AAI@EduHr elektronički identitet:
Naziv zvanja za koje se pokreće postupak:
Naziv već stečenog zvanja (ako postoji):
Datum isteka prethodno stečenog zvanja (ako postoji):
Ukupan broj bodova prema Kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada (samoprocjena):
Poveznica na e-portfolio s dokumentima kojima se dokazuje ostvarenost uvjeta za napredovanje*:
Datum prijave: