NN 40/2021 (15.4.2021.), Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela

Hrvatski audiovizualni centar

809

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« br. 61/18), ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra uz suglasnost Hrvatskog audiovizualnog vijeća donosi

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI AUDIOVIZUALNIH DJELA

Sadržaj i primjena Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak kategorizacije audiovizualnih djela iz stavka 2. ovog članka, s obzirom na njihovu preporučenu dostupnost različitim dobnim skupinama, te način označavanja kategorija filmova radi zaštite djece i mladih od sadržaja audiovizualnog djela koji je neprimjeren njihovoj dobi.

(2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje isključivo na igrane i dokumentarne filmove, animirane filmove eksperimentalne filmove te videoigre.

(3) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na filmove koji se prikazuju u okviru smotri, sajmova, nacionalnih revija, retrospektiva, festivala, edukativnih programa, internih zatvorenih projekcija sudionika audiovizualne industrije, te prigodnih projekcija u okviru međunarodne suradnje.

Značenje pojmova

Članak 2.

(1) U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

Distributer je fizička ili pravna osoba koja obavlja promet audiovizualnim djelima, registrirana za promet audiovizualnim djelima i upisana u očevidnik distributera koji vodi Hrvatski audiovizualni centar (u daljnjem tekstu: HAVC).

Prikazivač je fizička ili pravna osoba koja javno prikazuje filmove, registrirana za javno prikazivanje audiovizualnih djela, koja raspolaže prostorom i opremom sukladno posebnim propisima i koja je upisana u očevidnik prikazivača koji vodi HAVC.

Javnim prikazivanjem smatra se prikazivanje filmova, na način da isti budu dostupni većem broju ljudi u kinima i na drugim organiziranim javnim projekcijama.

Audiovizualna djela neprimjerenog sadržaja su filmovi ili videoigre čiji bi sadržaj vjerojatno mogao ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj djece i mladih, odnosno filmovi ili videoigre s prizorima grubog nasilja, vulgarnih izraza, prizora zlouporabe opijata te s drugim prizorima za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika. Filmovi ili videoigre se neće smatrati audiovizualnim djelima neprimjerenog sadržaja ako na primjeren način služe obradi teme u obrazovne, odgojne, znanstvene i informativne svrhe.

(2) Pojam kategorije iz ovog Pravilnika odnosi se na dobne granice ispod kojih se maloljetnim osobama ne preporuča dostupnost određenom filmu ili videoigri.

(3) Svi ostali pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o audiovizualnim djelatnostima, Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Dobne kategorije preporučene dostupnosti filmovima i videoigrama

Članak 3.

(1) U smislu ovog Pravilnika, dobne kategorije preporučene dostupnosti filmovima su:

Kategorija »Svi uzrasti«: Označava filmove čiji sadržaj je preporučen za sve dobne uzraste.

Kategorija »12«: Označava filmove čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 12 godina.

Kategorija »15«: Označava filmove čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 15 godina.

Kategorija »18«: Označava filmove čiji sadržaj je preporučen isključivo punoljetnim osobama i nije preporučen za maloljetnike.

(2) Oznaka bilo koje od kategorija filmova iz stavka 1. ovog članka, ne može zamijeniti nadzor roditelja ili skrbnika nad pristupom djece i mladih sadržaju filmova i odgovornost za ono što djeca i mladi gledaju u konačnici počiva na roditeljima odnosno skrbnicima.

(3) U smislu ovog Pravilnika, dobne kategorije preporučene dostupnosti videoigara su:

Kategorija »3«: Označava videoigre čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 3 godina.

Kategorija »7«: Označava videoigre čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 7 godina,

Kategorija »12«: Označava videoigre čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 12 godina.

Kategorija »16«: Označava videoigre čiji sadržaj ili dijelovi sadržaja nisu preporučeni za maloljetnike mlađe od 16 godina.

Kategorija »18«: Označava videoigre čiji sadržaj je preporučen isključivo punoljetnim osobama i nije preporučen za maloljetnike.

(4) Oznaka bilo koje od kategorija videoigara iz stavka 3. ovog članka, ne može zamijeniti nadzor roditelja ili skrbnika nad pristupom djece i mladih sadržaju videoigara i odgovornost za ono što djeca i mladi igraju u konačnici počiva na roditeljima odnosno skrbnicima.

Način označavanja kategorija filmova

Članak 4.

(1) Označavanje kategorije filma vrši se isticanjem grafičke oznake (simbola) određene kategorije u obliku brojčane oznake kategorije unutar kruga, sljedećeg izgleda:

Kategorija »12«: proziran krug unutar kojeg je zelenom bojom upisana brojka 12.

Kategorija »15«: proziran krug unutar kojeg je narančastom bojom upisana brojka 15.

Kategorija »18«: proziran krug unutar kojeg je crvenom bojom upisana brojka 18.

(2) Kategoriju »Svi uzrasti« nije potrebno posebno označavati simbolom i smatra se da svaki film koji nije posebno označen simbolom neke druge kategorije spada u kategoriju »Svi uzrasti«.

(3) Označavanje kategorije videoigara vrši se sukladno PEGI (Pan European Game Information[1](PEGI Pan European Game Information https://pegi.info/)) sustavu isticanjem grafičke oznake (simbola) određene kategorije u obliku brojčane oznake kategorije unutar pravokutnika, sljedećeg izgleda:

Kategorija »3«: zeleni pravokutnik unutar kojeg je bijelom bojom upisana brojka 3.

Kategorija »7«: zeleni pravokutnik unutar kojeg je bijelom bojom upisana brojka 7.

Kategorija »12«: narančasti pravokutnik unutar kojeg je bijelom bojom upisana brojka 12.

Kategorija »16«: narančasti pravokutnik unutar kojeg je bijelom bojom upisana brojka 16.

Kategorija »18«: crveni pravokutnik unutar kojeg je bijelom bojom upisana brojka 18.

Postupak kategorizacije filma

Članak 5.

(1) Kategoriju filma određuje distributer temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima i ovog Pravilnika.

(2) Distributeri filma dužni su HAVC-u dostaviti obavijest o dodijeljenoj kategorizaciji najkasnije 7 dana prije prvog javnog prikazivanja ili stavljanja u promet predmetnog filma na području Republike Hrvatske. Obavijest o dodijeljenoj kategorizaciji podnosi se online na web stranici www.havc.hr.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke: originalni naslov filma, prevedeni naslov filma na hrvatskom jeziku (samo za strani film), oznaku žanra, državu ili države podrijetla filma, producenta filma, ime redatelja, distributera, godina proizvodnje, imena dva glavna glumca, kategorizaciju filma koja bi, sukladno odredbama ovog Pravilnika, vrijedila na području Republike Hrvatske i početak distribucije filma na području Republike Hrvatske.

(4) HAVC se obvezuje idućeg radnog dana obavijestiti distributera putem elektronski potpisane elektroničke pošte da je obavijest zaprimljena i da sadrži sve podatke ili da je obavijest zaprimljena i da nedostaju neki od obveznih podataka iz stavka 3. ovog članka. Ukoliko HAVC ne dostavi takvu povratnu obavijest smatrat će se da je distributer dostavio urednu obavijest i da je distributer ispunio obvezu iz stavka 2. ovog članka.

(5) U slučaju da u obavijesti iz stavka 2. ovog članka nedostaju neki od obveznih podataka iz stavka 3. ovog članka distributer se obvezuje u daljnjem roku od 1 radnog dana od primitka obavijesti sukladno prethodnom stavku dostaviti dopunu obavijesti sa podacima koji nedostaju. U slučaju da distributer dostavi dopunu obavijesti sa podacima koji nedostaju unutar navedenog roka, smatrat će se da je obavijest dostavljena HAVC-u u trenutku slanja prve obavijesti HAVC-u, a u protivnom će se smatrati da distributer nije dostavio predmetnu obavijest i nije ispunio obvezu iz stavka 2. ovog članka.

(6) Ukoliko distributer raspolaže sa navedenim podacima, obavijest iz stavka 2. ovog članka može sadržavati i sljedeće podatke: naziv ili nazive producenta, te kategoriju koja je dodijeljena filmu u državi podrijetla ili jednoj od država podrijetla.

(7) Po primitku obavijesti iz stavka 2. ovog članka, HAVC će putem elektronski potpisane elektroničke pošte u roku od 8 dana službeno potvrditi predloženu kategorizaciju filma ili ako smatra da je kategorizacija dodijeljena suprotno ovom Pravilniku ili Zakonu o audiovizualnim djelatnostima, u istom roku sazvati Povjerenstvo za kategorizaciju filmova uz obrazloženje svojih primjedbi na kategorizaciju. U slučaju da se HAVC putem elektronski potpisane elektroničke pošte ne očituje u roku od 8 dana po primitku obavijesti iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da je potvrdio predloženu kategorizaciju filma.

(8) Povjerenstvo za kategorizaciju filmova se sastoji od tri člana: jednog člana predstavnika HAVC-a (imenuje ravnatelj HAVC-a), jednog člana predstavnika Udruženja kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (imenuje Udruženje kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori) i jednog predstavnika Udruženja distributera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (imenuje Udruženje distributera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori). Članovi Povjerenstva za kategorizaciju filmova nemaju pravo na naknadu za svoj rad, te se imenuju na rok od 2 godine. Povjerenstvo za kategorizaciju filmova donosi odluke većinom glasova, a detaljan način rada Povjerenstva za kategorizaciju filmova uređuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva za kategorizaciju filmova.

(9) Povjerenstvo za kategorizaciju filmova je dužno donijeti odluku o kategorizaciji filma u roku od 8 dana od dana sazivanja.

(10) Odluka Povjerenstva za kategorizaciju filmova o kategorizaciji filma je konačna i distributer ju je dužan u roku od 3 dana od dana primitka dostaviti online HAVC-u na web stranici www.havc.hr.

(11) Predmetni film se može staviti u promet ili javno prikazivati po dostavi obavijesti iz stavka 2. ovog članka. U slučaju naknadne promjene dodijeljene kategorizacije temeljem odluke Povjerenstva za kategorizaciju filmova, distributer odnosno prikazivač je obvezan najkasnije u roku od 7 dana od obavijesti o promjeni u odnosu na sve elektroničke materijale, a u roku od 15 dana od obavijesti o promjeni u odnosu na sve tiskane materijale od promjene kategorizacije na odgovarajući i jasno vidljiv način istaknuti novu kategorizaciju sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

(12) Distributer ima pravo naknadno zatražiti promjenu kategorizacije u slučaju da smatra da su se promijenile okolnosti koje opravdavaju ranije dodijeljenu kategorizaciju, u kojem slučaju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog članka.

Obvezno isticanje kategorije filma

Članak 6.

(1) Tijekom razdoblja javnog prikazivanja filma prikazivači su dužni na istaknutim mjestima u sklopu svih javno objavljenih kino programa i kataloga, na svim prodajnim mjestima na kojima je moguće kupiti ulaznicu (npr. kino-blagajne), te na svim platformama na kojima je moguće kupiti pravo gledanja određenog filma vidljivo označiti dodijeljenu kategoriju filma isticanjem grafičke oznake (simbola) odgovarajuće kategorije ili na drugi odgovarajući način, sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju besplatnih javnih projekcija prikazivači su dužni istaknuti grafičku oznaku (simbol) odgovarajuće kategorije prije početka prikazivanja filma javnosti.

(3) Prije prvog stavljanja filma u promet, distributeri su dužni na svim videogramima koji se distribuiraju putem prodaje i iznajmljivanja, na prednjoj i stražnjoj strani omotnice istaknuti grafičku oznaku (simbol) odgovarajuće kategorije filma, sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

(4) Distributeri su dužni na svim videogramima kategorije »18« koji se distribuiraju putem prodaje i iznajmljivanja, pored grafičke oznake (simbola) iz članka 4. stavak 1. ovog Pravilnika na stražnjoj strani omotnice naznačiti sljedeće upozorenje: »Ne preporuča se distribucija, prodaja i iznajmljivanje ovog videograma maloljetnim osobama.«.

Prenošenje kategorije na druge oblike iskorištavanja filmova

Članak 7.

Utvrđena kategorija filma namijenjenog prikazivanju na teritoriju Republike Hrvatske preporuča se u svim drugim oblicima iskorištavanja filma, bez obzira na način difuzije, tehnologiju, medij i vrstu platforme koja se koristi za prikazivanje.

Postupak kategorizacije videoigara

Članak 8.

(1) Kategoriju videoigara određuje distributer temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima i ovog Pravilnika.

(2) Distributeri videoigara dužni su HAVC-u dostaviti obavijest o dodijeljenoj kategorizaciji sukladno PEGI sustavu najkasnije 7 (sedam) dana prije prvog stavljanja u promet predmetne videoigre na području Republike Hrvatske. Obavijest o dodijeljenoj kategorizaciji podnosi se online na web-stranici www.havc.hr.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke: originalni naslov videoigre, prevedeni naslov videoigre na hrvatskom jeziku (samo za stranu videoigru), oznaku žanra, državu ili države podrijetla videoigre, ime glavnog autora videoigre, izdavača/izdavače videoigre, distributera videoigre, godinu proizvodnje, PEGI kategorizaciju videoigre koja bi, sukladno odredbama ovog Pravilnika, vrijedila na području Republike Hrvatske i početak distribucije videoigre na području Republike Hrvatske.

(4) HAVC se obvezuje idućeg radnog dana obavijestiti distributera putem elektronski potpisane elektroničke pošte da je obavijest zaprimljena i da sadrži sve podatke ili da je obavijest zaprimljena i da nedostaju neki od obveznih podataka iz stavka 3. ovog članka. Ukoliko HAVC ne dostavi takvu povratnu obavijest smatrat će se da je distributer dostavio urednu obavijest i da je distributer ispunio obvezu iz stavka 2. ovog članka.

(5) U slučaju da u obavijesti iz stavka 2. ovog članka nedostaju neki od obveznih podataka iz stavka 3. ovog članka distributer se obvezuje u daljnjem roku od 1 radnog dana od primitka obavijesti sukladno prethodnom stavku dostaviti dopunu obavijesti sa podacima koji nedostaju. U slučaju da distributer dostavi dopunu obavijesti sa podacima koji nedostaju unutar navedenog roka, smatrat će se da je obavijest dostavljena HAVC-u u trenutku slanja prve obavijesti HAVC-u, a u protivnom će se smatrati da distributer nije dostavio predmetnu obavijest i nije ispunio obvezu iz stavka 2. ovog članka.

(6) Po primitku obavijesti iz stavka 2. ovog članka, HAVC će putem elektronski potpisane elektroničke pošte u roku od 8 dana službeno potvrditi predloženu kategorizaciju videoigre ili ako smatra da je kategorizacija dodijeljena suprotno ovom Pravilniku ili Zakonu o audiovizualnim djelatnostima, u istom roku sazvati Povjerenstvo za kategorizaciju videoigara uz obrazloženje svojih primjedbi na kategorizaciju. U slučaju da se HAVC putem elektronski potpisane elektroničke pošte ne očituje u roku od 8 dana po primitku obavijesti iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da je potvrdio predloženu kategorizaciju filma.

(7) Povjerenstvo za kategorizaciju videoigara se sastoji od tri člana: jednog člana predstavnika HAVC-a (imenuje ravnatelj HAVC-a), jednog člana predstavnika Klastera hrvatskih proizvođača računalnih igara (CGDA) i jednog predstavnika Agencije za elektroničke medije (AEM). Članovi Povjerenstva za kategorizaciju videoigara nemaju pravo na naknadu za svoj rad, te se imenuju na rok od 2 godine. Povjerenstvo za kategorizaciju videoigara donosi odluke većinom glasova, a detaljan način rada Povjerenstva za kategorizaciju videoigara uređuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva za kategorizaciju videoigara.

(8) Povjerenstvo za kategorizaciju videoigara je dužno donijeti odluku o kategorizaciji videoigre u roku od 8 dana od dana sazivanja.

(9) Odluka Povjerenstva za kategorizaciju videoigara o kategorizaciji videoigre je konačna i distributer ju je dužan u roku od 3 dana od dana primitka dostaviti online HAVC-u na web stranici www.havc.hr.

(10) Predmetna videoigra se može staviti u promet po dostavi obavijesti iz stavka 2. ovog članka. U slučaju naknadne promjene dodijeljene kategorizacije temeljem odluke Povjerenstva za kategorizaciju videoigara, distributer je obvezan najkasnije u roku od 7 dana od obavijesti o promjeni u odnosu na sve elektroničke materijale, a u roku od 15 dana od obavijesti o promjeni u odnosu na sve tiskane materijale od promjene kategorizacije na odgovarajući i jasno vidljiv način istaknuti novu kategorizaciju sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

(11) Distributer ima pravo naknadno zatražiti promjenu kategorizacije u slučaju da smatra da su se promijenile okolnosti koje opravdavaju ranije dodijeljenu kategorizaciju, u kojem slučaju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog članka.

Obvezno isticanje kategorije videoigre

Članak 9.

(1) Distributeri videoigre su dužni na istaknutim mjestima na svim prodajnim mjestima i platformama na kojima je moguće kupiti i/ili iznajmiti videoigru vidljivo označiti dodijeljenu kategoriju videoigre isticanjem grafičke oznake (simbola) odgovarajuće kategorije ili na drugi odgovarajući način, sukladno članku 4. stavak 3. ovog Pravilnika.

(2) Prije prvog stavljanja videoigre u promet, distributeri su dužni na svim videoigrama koje se distribuiraju putem prodaje i iznajmljivanja, istaknuti grafičku oznaku (simbol) odgovarajuće kategorije videoigre, sukladno članku 4. stavak 3. ovog Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve hrvatske i strane filmove koji se prvi put javno prikazuju ili stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj nakon njegovog stupanja na snagu.

(2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve videoigre koje se stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj nakon njegovog stupanja na snagu.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (»Narodne novine« broj 127/14).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 111-007

Urbroj: 2024-2021

Zagrebu, 12. travnja 2021.

Ravnatelj
Christopher Peter Marcich, v. r.