NN 43/2021 (23.4.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

842

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21 i 26/21) iza članka 71.zc dodaje se članak 71.zd koji glasi:

»Članak 71.zd

(1) Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, primici koje radi ublažavanja posljedica uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona fizičkim osobama – umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa, ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.

(2) Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, ne postoji obveza podnošenja Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) za primitke isplaćene radi ublažavanja posljedica uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, čime se ne uključuju u evidenciju o primicima fizičkih osoba – umirovljenika primatelja istih.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/1366
Urbroj: 513-07-21-01-21-30
Zagreb, 15. travnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.