NN 46/2021 (30.4.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

HRVATSKI SABOR

933

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. travnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/28

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 27. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (»Narodne novine«, br. 57/18.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 171, 29. 6. 2016.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/168 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih vrijednosti promptnog deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjene za određene referentne vrijednosti koje prestaju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 49, 12. 2. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/1011).«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležnosti Agencije za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona odnose se na:

1. koordinaciju suradnje i razmjenu informacija s Europskom komisijom, ESMA-om i drugim nadležnim tijelima država članica, u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011

2. provedbu nadzora nad poštivanjem odredaba Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora Agencije, definiranih zakonom kojim je uređeno područje rada i nadležnost Agencije, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011

3. nadziranje pružanja i doprinošenja referentnim vrijednostima na temelju reguliranih podataka definiranih člankom 3. stavkom 1. točkom 24. i u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011

4. nadziranje pružanja i doprinošenja robnim referentnim vrijednostima određenim člankom 3. stavkom 1. točkom 23. i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 2016/1011

5. provođenje procjene iz članka 23.b. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 2016/1011 za administratora referentne vrijednosti za koje je Agencija nadležno tijelo

6. nadziranje pružanja i doprinošenja referentnim vrijednostima EU-a za klimatsku tranziciju definiranima člankom 3. stavkom 1. točkom 23.a i u skladu s člankom 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011

7. nadziranje pružanja i doprinošenja referentnim vrijednostima EU-a usklađenima s Pariškim sporazumom definiranima člankom 3. stavkom 1. točkom 23.b i u skladu s člankom 19.a Uredbe (EU) br. 2016/1011

8. izdavanje odobrenja ili registracije, povlačenje ili suspenziju odobrenja ili registracije te nadzor poslovanja administratora koji imaju kontrolu nad pružanjem referentnih vrijednosti iz točaka 3. – 7. ovoga stavka, a u skladu s člancima 34., 35. i 40. – 47. Uredbe (EU) br. 2016/1011

9. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točaka 2. – 8. ovoga stavka i

10. podnošenje optužnog prijedloga i izdavanje prekršajnog naloga prilikom utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točaka 2. – 8. ovoga stavka.«.

U stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. provođenje procjene iz članka 23.b. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 2016/1011 za administratora referentne vrijednosti za koju je HNB nadležno tijelo.«.

Dosadašnje točke 4. i 5., koje postaju točke 5. i 6., mijenjaju se i glase:

»5. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točaka 1. – 4. ovoga stavka i

6. podnošenje optužnih prijedloga prilikom utvrđenih povreda odredaba Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točaka 1. – 4. ovoga stavka.«.

Članak 3.

U članku 5. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove, a u odnosu na pružanje i doprinošenje referentnim vrijednostima na temelju reguliranih podataka, robnih referentnih vrijednosti, referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom:«.

Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. nadzire ispunjavanje obveza iz članaka 19.a, 19.b i 19.d Uredbe (EU) br. 2016/1011, a koje se odnose na referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom te obvezu administratora koji su smješteni u Uniji i koji pružaju značajne referentne vrijednosti utvrđene na osnovi vrijednosti jedne ili više vrsta vezane imovine, ili cijena, da nastoje pružati jednu ili više referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju«.

Dosadašnje točke 16. do 58. postaju točke 17. do 59.

Na kraju dosadašnje točke 59., koja postaje točka 60., briše se točka i dodaje se točka 61. koja glasi:

»61. prikuplja informacije ili vodi evidenciju o upotrijebljenim referentnim vrijednostima i njihovim administratorima od strane nadziranih subjekata iz članka 3. točke 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi: »točke 29. te točke 38. do (uključujući) točke 59.« zamjenjuju se riječima: »točke 30. te točke 39. do (uključujući) točke 60.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kad Agencija, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 i/ili ovoga Zakona, uz mjere predviđene člankom 41. stavkom 1. i člankom 42. stavkom 2. točkama (a) do (e) Uredbe (EU) br. 2016/1011, ovlaštena je izreći i sljedeće nadzorne mjere:

1. izreći preporuku kada utvrdi slabosti, manjkavosti i nedostatke koji nemaju značaj kršenja Uredbe (EU) br. 2016/1011 ili ovoga Zakona

2. naložiti otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

3. izreći opomenu pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupa suprotno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011 i ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi: »Ovlaštenje za donošenje pravilnika i odluka te primjena smjernica europskih nadzornih tijela«.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa, i to u opsegu koji je određen očitovanjem Agencije iz točke 1. ovoga stavka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedinih smjernica ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinim smjernicama i

2. da je Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinim smjernicama, osim kada se Agencija očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.

(2) Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje poveznice na tekstove smjernica kojih će se Agencija i/ili subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjerava uskladiti, zajedno s obavijesti koja će u odnosu na pojedine smjernice sadržavati sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

3. datum stupanja na snagu i početka primjene smjernice, s definiranim prijelaznim razdobljima, ako je primjenjivo.

(3) Subjekti nadzora Agencije i osobe na koje se smjernice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja s tim smjernicama, u opsegu i rokovima koji su određeni u obavijesti Agencije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

(4) Agencija u odnosu na pružanje i doprinošenje referentnim vrijednostima na temelju reguliranih podataka, robnih referentnih vrijednosti, referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju te referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom ovlaštena je detaljnije pravilnicima urediti pojedinosti koje su potrebne za primjenu regulatornih tehničkih standarda koje sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011 donosi Europska komisija, pri čemu se takvim pravilnicima ili odlukama ne mogu propisivati nove obveze za subjekte nadzora.

(5) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Agencije za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Agencije.

(6) HNB detaljnije odlukama uređuje pojedinosti iz stavka 4. ovoga članka, a u odnosu na pružanje i doprinošenje referentnim kamatnim stopama.«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. na kraju točke 34. briše se točka i dodaju se točke 35. – 38. koje glase:

»35. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, ne ispunjava zahtjeve iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

36. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje minimalne standarde za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom iz članka 19.a stavka 2. točaka a, b i c Uredbe (EU) br. 2016/1011 koji su utvrđeni delegiranim aktima Europske komisije u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

37. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju, ne odabire, ponderira ili isključuje vezanu imovinu koju su izdala društva koja slijede putanju dekarbonizacije sukladno sa zahtjevima iz članka 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

38. kada pruža referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, iz takve referentne vrijednosti ne isključi sektore koji nemaju mjerljive ciljeve za smanjenje emisija ugljika s utvrđenim rokovima koji su usklađeni s ciljevima Pariškog sporazuma, a sektori koji su utvrđeni delegiranim aktom Europske komisije na temelju članka 19.c Uredbe (EU) br. 2016/1011.«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. na kraju točke 2. briše se točka i dodaju se točke 3. – 6. koje glase:

»3. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje zahtjeve iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

4. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje minimalne standarde za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom iz članka 19.a stavka 2. točaka a, b i c Uredbe (EU) br. 2016/1011 koji su utvrđeni delegiranim aktima Europske komisije u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

5. kada pruža referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju, ne odabire, ponderira ili isključuje vezanu imovinu koju su izdala društva koja slijede putanju dekarbonizacije sukladno sa zahtjevima iz članka 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.b Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

6. kada pruža značajnu referentnu vrijednost utvrđenu na osnovi vrijednosti jedne ili više vrsta vezane imovine ili cijena, a ne postupi sukladno članku 19.d Uredbe (EU) Uredbe (EU) br. 2016/1011, i ne poduzme odgovarajuće mjere kojima će se omogućiti pružanje jedne ili više referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju.«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. na kraju točke 7. briše se točka i dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. kada doprinosi referentnoj vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnoj vrijednosti EU-a usklađenoj s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje zahtjeve iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

9. kada doprinosi referentnoj vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnoj vrijednosti EU-a usklađenoj s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje minimalne standarde za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom iz članka 19.a stavka 2. točaka a, b i c Uredbe (EU) br. 2016/1011 koji su utvrđeni delegiranim aktima Europske komisije u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a na način da je takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti.«.

Članak 10.

Iza članka 19. dodaje se naslov iznad članka i članak 19.a koji glase:

»Lakši prekršaji nadziranih doprinositelja

Članak 19.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna ili od 0,5 % do 2 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ovisno o tome koji je iznos veći, kaznit će se za prekršaj pravna osoba nadzirani doprinositelj ako:

1. kada doprinosi referentnoj vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnoj vrijednosti EU-a usklađenoj s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje zahtjeve iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti

2. kada doprinosi referentnoj vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnoj vrijednosti EU-a usklađenoj s Pariškim sporazumom, ne primjenjuje minimalne standarde za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom iz članka 19.a stavka 2. točaka a, b i c Uredbe (EU) br. 2016/1011 koji su utvrđeni delegiranim aktima Europske komisije u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 2016/1011, a takva neusklađenost sa zahtjevima iz članka 19.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 nije materijalno narušila reprezentativnost i vjerodostojnost te referentne vrijednosti.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do 760.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba nadzirani doprinositelj.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do 760.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba nadziranog doprinositelja.«.

Članak 11.

U članku 21. stavku 1. podstavku 1. riječi: »prekršajnih sudova« zamjenjuju se riječima: »općinskih sudova«.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 17. stavka 1. točke 37. koja je dodana člankom 7. ovoga Zakona te članka 18. stavka 1. točke 5. koja je dodana člankom 8. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 31. prosinca 2022. i članka 18. stavka 1. točke 6. koja je dodana člankom 8. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/20-01/164

Zagreb, 23. travnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.