NN 46/2021 (30.4.2021.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

954

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 32/21 i 40/21) u točki III. stavku 1. podstavku 1. riječi: »Ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, do desetog dana od datuma izdavanja tog testa mora se ponovno provesti testiranje« brišu se.

U stavku 2. podstavku 2. riječi: »koji svakodnevno putuju u inozemstvo« brišu se.

II.

U točki V. stavku 3. riječi: »7. i 8.« zamjenjuju se riječima: »7., 8. i 10«.

U podstavku 1. riječi: »Ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, do desetog dana od datuma izdavanja tog testa mora se ponovno provesti testiranje« brišu se.

III.

Iza točke V. dodaje se točka V.a koja glasi:

»V.a

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima potvrdu o preboljenoj bolesti te sa nakon što je preboljela COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka pet mjeseci od cijepljenja.«.

IV.

Točka XII. mijenja se i glasi:

»Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 15. svibnja 2021.«.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-366

Zagreb, 30. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.