NN 49/2021 (7.5.2021.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

Ministarstvo financija

1007

Na temelju članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/2020) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2021. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 11/2021), u glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.8. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, iza ĐAKOVA dodaje se ĐELEKOVEC.

IBANGrad/Općina
HR9210010051710429457ĐELEKOVEC

II.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2., iza prvog stavka dodaju se dva nova stavka i glase:

Ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 10. svibnja do 31. prosinca 2021. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju se od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ako do 31. prosinca 2021. godine nije vraćen ukupan iznos namirenja, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna, kreditna institucija nalog vraća Fini.

Za vraćeni nalog Fina, nakon 7 dana, ponavlja postupak i dostavlja u kreditnu instituciju na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini koja dostavlja nalog nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje i o tome obavještava Ministarstvo financija, Državnu riznicu. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, Fina o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4. i glasi:

Ako na računu ostalih zajedničkih prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajedničkog prihoda proračuna, vraćaju se na račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna. Ako u roku od 90 dana nema dovoljno priljeva na račun, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 5. do 9.

III.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/33

Urbroj: 513-05-03-21-3

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zagrebu)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
BISTRAHR7623900011854700001547ZAPREŠIĆ
IVANIĆ-GRADHR3323600001815800006158IVANIĆ-GRAD
KLINČA SELAHR0723900011819000005190JASTREBARSKO
    
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
MARTINSKA VESHR3423900011825900002259SISAK
    
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Gospiću)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
KARLOBAGHR5623900011817800009178GOSPIĆ
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Virovitici)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
GRADINAHR1423600001813600000136VIROVITICA
PITOMAČAHR4424020061833200005332PITOMAČA
    
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
GORJANIHR8324070001812400006124ĐAKOVO
 
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
BAŠKA VODAHR2323900011800900002009MAKARSKA
MILNAHR9123900011826700002267SUPETAR
    
XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Čakovcu)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
MALA SUBOTICAHR5223900011825000003250ČAKOVEC