NN 53/2021 (19.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1080

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
IZVAN ŠKOLE

Članak 1.

U Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 67/14. i 81/15.) u članku 12. stavku 4. iza riječi: »Učitelj voditelj i učitelj/i pratitelj/i« dodaju se riječi: »te ravnatelj školske ustanove«.

U stavku 5. iza riječi: »pratitelj/i« dodaju se riječi: »te ravnatelj školske ustanove«.

Iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Iznimno od rokova propisanih ovim člankom, u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, a nakon temeljite procjene stupnja opasnosti i preporuke nadležnih institucija Republike Hrvatske, zbog mogućnosti realizacije izvanučioničke nastave školske ustanove mogu sukladno mogućnostima provesti postupak u roku kraćem od propisanog, koji za izvanučioničku nastavu iz stavka 3. ovoga članka određuju ravnatelj školske ustanove, učitelj voditelj i učitelj/i pratitelj/i, a za izvanučioničku nastavu iz stavka 8. ovoga članka Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(13) U okolnostima iz stavka 12. ovoga članka, roditeljski sastanak roditelja učenika za koje se organizira izvanučionička nastava može se održati na daljinu.«

Članak 2.

U članku 13. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Iznimno od rokova propisanih ovim člankom, u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, a nakon temeljite procjene stupnja opasnosti i preporuke nadležnih institucija Republike Hrvatske, zbog mogućnosti realizacije izvanučioničke nastave školske ustanove mogu sukladno mogućnostima provesti postupak u roku kraćem od propisanog, koji određuje Povjerenstvo.

(13) U okolnostima iz stavka 12. ovoga članka ponude se dostavljaju elektroničkim putem na e-adresu školske ustanove u roku koji odredi Povjerenstvo.«

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. riječi: »Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)« zamjenjuju se riječima: »Povjerenstvo«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od rokova propisanih ovim člankom, u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, a nakon temeljite procjene stupnja opasnosti i preporuke nadležnih institucija Republike Hrvatske, zbog mogućnosti realizacije izvanučioničke nastave školske ustanove mogu sukladno mogućnostima provesti postupak u roku kraćem od propisanog, koji određuje Povjerenstvo.«

Članak 4.

U članku 15. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, kada se izvanučionička nastava realizira u vrijeme elementarnih nepogoda, epidemije bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, a nakon temeljite procjene stupnja opasnosti i preporuke nadležnih institucija Republike Hrvatske, roditeljski sastanak roditelja učenika za koje se organizira izvanučionička nastava može se održati na daljinu, a Povjerenstvo odlučuje o mogućnosti i načinu prezentiranja ponuda odabranih potencijalnih davatelja usluga.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 67/14. i 81/15.).

Članak 6.

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/21-01/00366
Urbroj: 533-09-21-0001
Zagreb, 13. svibnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva

1.Podaci o školi:Upisati tražene podatke:

Naziv škole:

Adresa:

Mjesto:

E-adresa na koju se dostavlja poziv:(čl. 13. st. 13.)
2.Korisnici usluge su učenici:
razreda
3.Tip putovanja:Uz planirano upisati broj dana i noćenja:

a)Škola u prirodidananoćenja

b)Višednevna terenska nastavadananoćenja

c)Školska ekskurzijadananoćenja

d)Posjetdananoćenja
4.OdredišteUpisati područje, ime/imena države/država:

a)Područje u Republici Hrvatskoj

b)Država/e u inozemstvu
5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna):


DatumMjesecDatumMjesecGodina
6.Broj sudionika:Upisati broj:

a)Predviđeni broj učenika
s mogućnošću odstupanja za tri učenika

b)Predviđeni broj učitelja

c)Očekivani broj gratis ponuda za učenike
7.Plan puta:Upisati traženo:

Mjesto polaska

Imena mjesta (gradova i/ili naselja) koja se posjećuju:
8.Vrsta prijevoza:Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije:

a)Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

b)Vlak

c)Brod

d)Zrakoplov

e)Kombinirani prijevoz
9.Smještaj i prehrana:Označiti s X ili dopisati traženo:

a)Hostel

b)Hotel, ako je moguće:(X)
bliže centru grada(Ime grada/gradova)
izvan grada s mogućnošću korištenja javnog prijevoza(Ime grada/gradova)
nije bitna udaljenost od grada(Ime grada/gradova)

c)Pansion

d)Prehrana na bazi polupansiona

e)Prehrana na bazi punoga pansiona

f)Drugi zahtjevi vezano uz smještaj i/ili prehranu (npr. za učenike s teškoćama, zdravstvenim problemima ili posebnom prehranom i sl.)
10.U cijenu ponude uračunati:Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl.:

a)Ulaznice za

b)Sudjelovanje u radionicama

c)Turističkog vodiča za razgled grada(sva navedena odredišta)
11.U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12):

a)posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na putovanju u inozemstvu

b)zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

c)otkaza putovanja

d)troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti

e)oštećenja i gubitka prtljage
12. Dostava ponuda:
Rok dostave ponuda jegodine do ___ sati.
Razmatranje ponuda održat će se u školi dana
u sati


1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije,

b) dokaz o registraciji turističke agencije sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu (preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu ili uvid u popis turističkih agencija koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje ministarstvo nadležno za turizam).

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu),

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

3. U slučaju da se poziv objavljuje sukladno čl. 13. st. 12. Pravilnika, dokaz iz točke 2. dostavlja se sedam (7) dana prije realizacije ugovora.

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine.

2) Ponude trebaju biti:

a) u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili sukladno posebnim propisima,

b) razrađene prema traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom za pojedinog učenika.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom ako se postupak provodi sukladno čl. 13. st. 13. ovoga Pravilnika.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati naziv objekta u kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (npr. hotela, hostela i dr.).

5) Potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti.