NN 53/2021 (19.5.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

HRVATSKA NARODNA BANKA

1087

Na temelju članka 116. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom 2020/873 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu određenih prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 (SL L 204, 26. 6. 2020.), članka 11. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) te članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU VREDNOVANJA IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI TE IZRAČUNAVANJA REGULATORNOGA KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA

Članak 1.

U Odluci o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva (»Narodne novine«, br. 160/2013., 140/2015., 113/2016. i 87/2018.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci:

1) izloženost,

2) status neispunjenja obveza,

3) financijska institucija,

4) nematerijalna kreditna zaštita,

5) odobrenje za rad,

6) grupa povezanih osoba,

7) rizik prekomjerne financijske poluge,

8) regulatorni kapital,

9) profil rizičnosti,

10) pristup zasnovan na internim rejting-sustavima ili IRB pristup,

11) gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili LGD i

12) subjekt javnog sektora

imaju značenje kako je uređeno Uredbom (EU) br. 575/2013.«

U članku 2. stavku 2. točki 2. alineja treća mijenja se i glasi:

» – tijela sudbene vlasti i pravosuđa: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, upravni sudovi, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, trgovački sudovi, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, općinski sudovi, županijski sudovi, Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, općinska državna odvjetništva, županijska državna odvjetništva, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Državno odvjetništvo – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, Pravobranitelj za djecu, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pučki pravobranitelj, Državno sudbeno vijeće, Državno odvjetničko vijeće, Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Subjekti javnog sektora koji imaju tretman središnje države

Članak 13.

Kreditna institucija dužna je članak 116. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijeniti na način da ponderira kao izloženosti prema središnjoj državi izloženosti prema sljedećim subjektima javnog sektora u Republici Hrvatskoj:

1. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama,

2. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja,

3. Centar za restrukturiranje i prodaju,

4. Državni ured za reviziju,

5. Energetski institut Hrvoje Požar,

6. Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnoga goriva Nuklearne elektrane Krško,

7. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

8. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,

9. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

10. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet,

11. Hrvatska banka za obnovu i razvitak,

12. Hrvatska izvještajna novinska agencija,

13. Hrvatska radiotelevizija,

14. Hrvatske vode,

15. Hrvatski geološki institut,

16. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

17. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu,

18. Hrvatski zavod za zapošljavanje,

19. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

20. Klinička bolnica Dubrava,

21. Klinički bolnički centar Osijek,

22. Klinički bolnički centar Rijeka,

23. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice,

24. Klinički bolnički centar Split,

25. Klinički bolnički centar Zagreb,

26. Lučka uprava Ploče,

27. Lučka uprava Rijeka,

28. Lučka uprava Zadar,

29. Lučka uprava Split,

30. Lučka uprava Dubrovnik,

31. Lučka uprava Šibenik,

32. Lučka uprava Osijek,

33. Lučka uprava Vukovar,

34. Lučka uprava Slavonski brod,

35. Lučka uprava Sisak,

36. Poljoprivredni institut Osijek,

37. Središnji registar osiguranika,

38. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

39. Sveučilište Sjever,

40. Sveučilište u Dubrovniku,

41. Sveučilište u Rijeci,

42. Sveučilište u Splitu,

43. Sveučilište u Zadru,

44. Sveučilište u Zagrebu,

45. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,

46. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

47. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

48. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,

49. Sveučilište u Slavonskom Brodu i

50. Arheološki muzej Istre.«

Stupanje na snagu

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O.br: 116-091/05-21/BV

Zagreb, 7. svibnja 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.