NN 53/2021 (19.5.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

1088

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 7., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019., 14/2020., 53/2020. i 122/2020.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sva izvješća iz članka 4. ove Odluke. Podružnica strane banke i Hrvatska banka za obnovu i razvitak dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti samo izvješća koja se prikupljaju za statističke svrhe, a koja su određena člankom 4. stavkom 2. ove Odluke, i samo izvješća na nekonsolidiranoj osnovi. Podružnica strane banke dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti i izvješće o mjerama iz članka 4. stavka 1. točke 20. ove Odluke.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki 18. briše se riječ »i«.

Na kraju točke 19. briše se točka i dodaje riječ »i«.

Iza točke 19. dodaje se točka 20., koja glasi:

»20) Mjere za pomoć gospodarstvu zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19.«

U stavku 2. riječi »do 19.« zamjenjuju se riječima »do 20.«.

U stavku 3. točki 5. briše se riječ »i«.

Iza točke 6. dodaje se točka 7., koja glasi:

»7) izvješće iz stavka 1. točke 20. ovog članka jest izvješće o mjerama, koje je potrebno dostaviti jedanput na mjesec, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6., koja glasi:

»6) izvješća o mjerama u roku od 25 kalendarskih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca«

Dosadašnje točke od 6. do 10. postaju točke od 7. do 11.

U stavku 5. riječi »točaka 3., 6. i 8.« zamjenjuju se riječima »točaka 3., 6., 7. i 9.«.

Članak 4.

U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, u točki 13. dodaje se nova podtočka 15., koja glasi:

»15) Modalitet »CV« – slog pripada izvješću »Mjere za pomoć gospodarstvu zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19«.«

Dosadašnje podtočke od 15. do 19. postaju podtočke od 16. do 20.

Članak 5.

U tablici ispod točke 84. Upute mijenjaju se opisi instrumenata »D0003« i »D0004« te glase:

D0003Broj deponenata čiji su depoziti osigurani
Ova stavka odnosi se na broj deponenata izvještajne institucije čiji su depoziti osigurani kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita.
D0004Iznos osiguranih depozita
Ova stavka odnosi se na iznos primljenih depozita izvještajne institucije koji su osigurani kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita. Prijavljuje se osigurani iznos depozita, a ne ukupni iznos depozita koji podliježu osiguranju.

Članak 6.

Točka 185. mijenja se i glasi:

»185. U slučaju promjene dužnika, pri čemu su kreditna institucija i novi dužnik suglasni s tom promjenom (aktivno sudjelovanje novoga klijenta), a nije došlo i do promjene uvjeta postojećih ugovora, takav se kredit/depozit ne prikazuje kao novi posao, već su te promjene vidljive samo u stanjima kredita/depozita. Ako je uz promjenu dužnika došlo i do promjene uvjeta postojećih ugovora, tada se to smatra ponovnim sporazumom.«

Članak 7.

Iza točke 207. Upute dodaju se točke od 207.a do 207.rr, koje glase:

»Obilježje 44. »Vrsta aktivne mjere«

Opis obilježja

207.a Ovim obilježjem prepoznaje se vrsta odobrene mjere koja je za relevantni opis izloženosti aktivna na referentni datum.

207.b Ako na referentni datum dužniku po relevantnom opisu izloženosti nije aktivna nijedna mjera, u obilježju »Vrsta aktivne mjere« prijavljuje se modalitet »0«. Ako je na referentni datum aktivno više mjera za relevantni opis izloženosti opisan identičnim obilježjima instrumenata, odabire se modalitet mjere na koju se odnosi najveći dio ukupnog iznosa svih mjera. Pritom se uspoređuje iznos čije je plaćanje odgođeno, iznos novog financiranja i iznos druge mjere. Ako je na referentni datum aktivno više mjera s jednakim iznosom, izvještajna institucija sama odabire modalitet jedne mjere koji će prijaviti.

Vrijednost obilježja

207.c Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

207.d Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – nije primjenjivo.

2) Modalitet »1« – moratorij.

3) Modalitet »2« – novo financiranje.

4) Modalitet »3« – ostale mjere.

Obilježje 45. »Datum odobravanja mjere«

Opis obilježja

207.e Ovo obilježje omogućuje određivanje vremenske dimenzije odobravanja mjere koja je aktivna na referentni datum po određenoj izloženosti.

207.f Za određivanje modaliteta primjenjuju se sljedeće upute:

− moratorij – datum odobravanja moratorija

− novo financiranje – datum odobravanja novog financiranja

− ostalo – datum odobravanja druge mjere.

207.g Ako na referentni datum dužniku nije aktivna nijedna mjera po relevantnom opisu izloženosti, polje obilježja »Datum odobravanja mjere« ostaje prazno. Ako je na referentni datum aktivno više mjera, polje se popunjava za mjeru koja je relevantna u skladu s poljem »Vrsta aktivne mjere«. Ako je za jednu vrstu mjere opisanu identičnim obilježjima instrumenata odobreno više zahtjeva, unosi se datum posljednjeg odobravanja.

Vrijednost obilježja

207.h Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

207.i Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«.

Primjer

Red. br.Datum odobravanja mjereKomentar
1.20210402Moratorij je odobren 2. travnja 2021.

Obilježje 46. »Datum dospijeća«

Opis obilježja

207.j Ovo obilježje omogućuje određivanje vremenske dimenzije dospijevanja mjere koja je aktivna na referentni datum po određenoj izloženosti.

207.k Za određivanje modaliteta primjenjuju se sljedeće upute:

− moratorij – datum isteka moratorija

− novo financiranje – datum dospijeća novog financiranja

− ostalo – datum dospijeća druge mjere.

207.l Ako na referentni datum dužniku nije aktivna nijedna mjera po relevantnom opisu izloženosti, polje obilježja »Datum dospijeća« ostaje prazno. Ako je na referentni datum aktivno više mjera, polje se popunjava za mjeru koja je relevantna u skladu s poljem »Vrsta aktivne mjere«. Ako je za jednu vrstu mjere odobreno više zahtjeva, unosi se datum dospijeća mjere koja je relevantna u skladu s poljem »Datum odobravanja mjere«.

Vrijednost obilježja

207.m Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

207.n Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«.

Obilježje 47. »COVID SCORE«

Opis obilježja

207.o Ovo obilježje omogućuje utvrđivanje vrijednosti ocjene COVID SCORE koja je za toga dužnika vrijedila u trenutku odobravanja aktivne mjere.

207.p Obilježje »COVID SCORE« upisuje se za sve izloženosti za koje izvještajna institucija raspolaže tim podatkom, a minimalno za one za koje je na osnovi Odluke o sustavu upravljanja dužna COVID SCORE pribaviti i ažurirati. Pritom se upisuje vrijednost ocjene COVID SCORE koja uključuje negativne informacije. Ako ne raspolaže ocjenom COVID SCORE koja uključuje negativne informacije, izvještajna institucija upisuje vrijednost one vrste ocjene COVID SCORE kojom raspolaže.

207.q Ako na referentni datum dužniku nije aktivna nijedna mjera po relevantnom opisu izloženosti, polje obilježja »COVID SCORE« ostaje prazno. Ako je na referentni datum aktivno više mjera, polje se popunjava za mjeru koja je relevantna u skladu s poljem »Vrsta aktivne mjere«. Ako je za jednu vrstu mjere odobreno više zahtjeva, polje se popunjava za mjeru koja je relevantna u skladu s poljem »Datum odobravanja mjere«.

Vrijednost obilježja

207.r Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

207.s Upisuje se vrijednost ocjene COVID SCORE koju je izračunala Financijska agencija.

Obilježje 48. »Vrsta moratorija«

Opis obilježja

207.t Ovim obilježjem specificira se na što se odgoda plaćanja odnosi, glavnicu i/ili kamate (za aktivni moratorij). Prijavljuje se ona vrsta moratorija koja se odnosi na moratorij koji je relevantan u skladu s poljem »Datum odobravanja mjere«.

Vrijednost obilježja

207.u Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

207.v Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – nije primjenjivo (odabire se ako se ne prijavljuje moratorij kao vrsta aktivne mjere).

2) Modalitet »1« – odgoda glavnice.

3) Modalitet »2« – odgoda kamata.

4) Modalitet »3« – odgoda glavnice i kamata.

Obilježje 49. »Instrument osiguranja«

Opis obilježja

207.w Ovo obilježje omogućuje prikupljanje informacije o tome je li za neku izloženost kreditna institucija primila instrument osiguranja po relevantnom opisu instrumenta, neovisno o tome je li taj instrument osiguranja ugovoren prije ili nakon odobravanja mjere.

Vrijednost obilježja

207.x Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

207.y Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – nije primljen instrument osiguranja.

2) Modalitet »1« – financijski kolateral (opisan instrumentima »B0001«, »B0002« i »B0010«).

3) Modalitet »2« – nekretnina (opisana instrumentima »B0005« i »B0006«).

4) Modalitet »3« – garancija Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).

5) Modalitet »4« – garancija Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u nastavku teksta: HAMAG BICRO).

6) Modalitet »5« – ostala nematerijalna kreditna zaštita (opisana instrumentima »B0003«, »B0004« i »B0011«, osim garancija HBOR-a ili HAMAG BICRO-a).

7) Modalitet »6« – ostala nespomenuta materijalna kreditna zaštita (opisana instrumentima »B0008«, »B0009« i »B0012«).

8) Modalitet »7« – kombinacija više prethodno spomenutih instrumenata osiguranja.

Obilježje 50. »Povlašteni tretman«

Opis obilježja

207.z Ovo obilježje omogućuje da se utvrdi primjenjuje li kreditna institucija na relevantni opis izloženosti povlašteni tretman za sve mjere koje su odobrene prije 31. ožujka 2021., a koje zadovoljavaju uvjete navedene u EBA-inim smjernicama i okružnicama Hrvatske narodne banke, i to za cijelo vrijeme trajanja te mjere.

Vrijednost obilježja

207.aa Vrijednost ovog obilježja upisuje se za određene instrumente u kojima postoji aktivna mjera.

207.bb Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – nije primjenjivo.

2) Modalitet »1« – kreditna institucija ne primjenjuje povlašteni tretman.

3) Modalitet »2« – kreditna institucija primjenjuje povlašteni tretman.

Obilježje 51. »Vrsta odbijene mjere«

Opis obilježja

207.cc Ovo obilježje omogućuje prepoznavanje vrste odbijene mjere po relevantnom opisu izloženosti.

207.dd Ako ne postoji odbijena mjera po relevantnom opisu izloženosti, u polju obilježja »Vrsta odbijene mjere« prijavljuje se modalitet »0«. Ako je do referentnoga datuma odbijeno više zahtjeva za relevantni opis izloženosti opisan identičnim obilježjima instrumenata, odabire se modalitet mjere na koju se odnosi najveći dio ukupnoga iznosa svih traženih i odbijenih mjera. Pritom se uspoređuje iznos za koji je zatražena odgoda plaćanja, iznos novoga financiranja i iznos druge mjere.

Vrijednost obilježja

207.ee Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

207.ff Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – nije primjenjivo.

2) Modalitet »1« – moratorij.

3) Modalitet »2« – novo financiranje.

4) Modalitet »3« – ostale mjere.

Obilježje 52. »Datum odbijanja mjere«

Opis obilježja

207.gg Ovo obilježje omogućuje određivanje vremenske dimenzije odbijanja mjere po relevantnom opisu izloženosti.

207.hh Ako na referentni datum dužnik nije imao odbijenih zahtjeva po relevantnom opisu izloženosti, polje obilježja »Datum odbijanja mjere« ostaje prazno. Ako je do referentnoga datuma odbijeno više zahtjeva za relevantni opis izloženosti opisan identičnim obilježjima instrumenata, polje se popunjava za mjeru koja je relevantna u skladu s poljem »Vrsta odbijene mjere«. Ako je za jednu vrstu mjere opisanu identičnim obilježjima instrumenata odbijeno više zahtjeva, unosi se datum posljednjeg odbijanja.

Vrijednost obilježja

207.ii Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

207.jj Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«.

Obilježje 53. »Razlog odbijanja«

Opis obilježja

207.kk Ovim se obilježjem identificira razlog zbog kojeg je kreditna institucija odbila zahtjev za neku mjeru.

207.ll Ako na referentni datum dužnik nije imao odbijenih zahtjeva po relevantnom opisu izloženosti, prijavljuje se modalitet »0«. Ako je do referentnoga datuma odbijeno više zahtjeva, polje se popunjava za mjeru koja je relevantna u skladu s poljem »Vrsta odbijene mjere«. Ako je za jednu vrstu mjere odbijeno više zahtjeva, unosi se razlog odbijanja mjere koja je relevantna u skladu s poljem »Datum odbijanja mjere«.

Vrijednost obilježja

207.mm Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

207.nn Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – nije primjenjivo.

2) Modalitet »1« – ne udovoljava propisanim kriterijima odobravanja zahtjeva izvještajne institucije.

3) Modalitet »2« – nepotpuna dokumentacija.

4) Modalitet »9« – ostalo.

Obilježje 54. »Istekla mjera«

Opis obilježja

207.oo Ovo obilježje omogućuje da se utvrdi postoji li mjera (moratorij) koja je bila odobrena po relevantnom opisu izloženosti, ali koja je istekla do referentnog datuma.

207.pp Ako do referentnog datuma dužniku nije istekla nijedna prethodno odobrena mjera po relevantnom opisu izloženosti, u polju obilježja »Istekla mjera« prijavljuje se modalitet »0«.

Vrijednost obilježja

207.qq Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

207.rr Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – ne postoji istekla mjera.

2) Modalitet »1« – moratorij.«

Članak 8.

Točka 214. Upute mijenja se i glasi:

»214. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta, a značenje pojedinog modaliteta u nekom izvješću definirano je prilozima 1. i 8.:

1) Modalitet »01«

2) Modalitet »02«

3) Modalitet »03«

4) Modalitet »04«

5) Modalitet »05«

6) Modalitet »06«

7) Modalitet »07«

8) Modalitet »08«

9) Modalitet »09«

10) Modalitet »10«

11) Modalitet »11«

12) Modalitet »12«

13) Modalitet »13«

14) Modalitet »14«

15) Modalitet »15«

16) Modalitet »18«

17) Modalitet »19«

18) Modalitet »20«

19) Modalitet »21«

20) Modalitet »22«

21) Modalitet »24«

22) Modalitet »25«

23) Modalitet »26«

24) Modalitet »27«

25) Modalitet »28«

26) Modalitet »29«

27) Modalitet »30«

28) Modalitet »34«

29) Modalitet »37«

30) Modalitet »40«

31) Modalitet »41«

32) Modalitet »42«

33) Modalitet »43«

34) Modalitet »44«

35) Modalitet »45«

36) Modalitet »50«

37) Modalitet »51«

38) Modalitet »52«

39) Modalitet »53«

40) Modalitet »54«

41) Modalitet »55«

42) Modalitet »56«

43) Modalitet »58«

44) Modalitet »59«

45) Modalitet »63«

46) Modalitet »64«

47) Modalitet »65«

48) Modalitet »66«

49) Modalitet »67«

50) Modalitet »68«

51) Modalitet »69«

52) Modalitet »70«

53) Modalitet »71«

54) Modalitet »72«.«

Članak 9.

Točka 215. Upute mijenja se i glasi:

»215. Pri izradi datoteke statističkog i nadzornog izvješća kreditna institucija dužna je pridržavati se sljedećih tehničkih značajki:

– format ASCII

– kodna stranica 8859 – 2 (CE)

– slogovi prema tablicama iz Priloga 12.

– svaki slog završava znakom za odvajanje (delimiterom) CRLF (X«0D0A«)

– naziv datoteke je MOS2_MBR_XYZ.IS, gdje su MOS2 i IS fiksni dijelovi naziva datoteke, a MBR je osmeroznamenkasti matični broj izvještajne institucije; dio »xyz« nije obvezan i označuje niz znakova maksimalne dužine 20, pri čemu nije dopuštena uporaba specijalnih znakova; izvještajna institucija u tom dijelu može upisati svoju internu oznaku; ako izvještajna institucija dostavlja komprimiranu datoteku, naziv datoteke mora biti isti kao i naziv nekomprimirane datoteke (MOS2_MBR_XYZ.zip)

– iznimno, izvješće »CV« mora se dostaviti u zasebnoj datoteci; kod dostave tog izvješća naziv datoteke je MOS2CV_MBR_XYZ.IS, gdje su MOS2CV i IS fiksni dijelovi naziva datoteke, a MBR je osmeroznamenkasti matični broj izvještajne institucije; dio »xyz« nije obvezan i označuje niz znakova maksimalne dužine 20, pri čemu nije dopuštena uporaba specijalnih znakova; izvještajna institucija u tom dijelu može upisati svoju internu oznaku; ako izvještajna institucija dostavlja komprimiranu datoteku, naziv datoteke mora biti isti kao i naziv nekomprimirane datoteke (MOS2CV_MBR_XYZ.zip).«

Članak 10.

U Uputi iza poglavlja 4.2.7. dodaje se poglavlje 4.2.7.a, koje glasi:

»4.2.7.a Izvješće »CV«

231.a Sadržaj polja (Prilog 12.9.):

– Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »CV«.

– Ostala polja popunjavaju se prema Prilogu 10.

– Polja od 2 do 30 popunjavaju se kao kod sloga izvješća »AA«.

– Iznimke su od sloga izvješća »AA« sljedeće:

o U polje 28 (Iznos) upisuje se decimalni podatak s pet decimala za Vrstu iznosa = »53«. Cjelobrojni podatak s dvije decimale (decimale = 00) upisuje se za Vrste iznosa »55«, »56«, »59« i »63«.

– Obilježje »Vrsta aktivne mjere« upisuje se u polje 31 (Vrsta aktivne mjere).

– Obilježje »Datum odobravanja mjere« upisuje se u polje 32 (Datum odobravanja mjere), u formi »ggggmmdd«. Ako se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

– Obilježje »Datum dospijeća« upisuje se u polje 33 (Datum dospijeća), u formi »ggggmmdd«. Ako se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

– Polje 34 (COVID SCORE predznak) obvezno se popunjava kod dostave polja 35 jer nosi podatak o predznaku obilježja COVID SCORE rejting, a može sadržavati samo znak »+« ili » – «. Ako se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

– Obilježje »COVID SCORE« upisuje se u polje 35 (COVID SCORE). Ako se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

– Obilježje »Vrsta moratorija« upisuje se u polje 36 (Vrsta moratorija).

– Obilježje »Instrument osiguranja« upisuje se u polje 37 (Instrument osiguranja).

– Obilježje »Povlašteni tretman« upisuje se u polje 38 (Povlašteni tretman).

– Obilježje »Vrsta odbijene mjere« upisuje se u polje 39 (Vrsta odbijene mjere).

– Obilježje »Datum odbijanja mjere« upisuje se u polje 40 (Datum odbijanja mjere), u formi »ggggmmdd«. Ako se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

– Obilježje »Razlog odbijanja« upisuje se u polje 41 (Razlog odbijanja).

– Obilježje »Istekla mjera« upisuje se u polje 42 (Istekla mjera).«

Članak 11.

Naslov poglavlja 4.2.8. mijenja se i glasi: »4.2.8. Ostala izvješća (osim »AA«, »PO«, »AH«, »KS« i »CV«)«.

Članak 12.

U točki 242. Upute podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3) U vezi s količinom vrijednosnih papira (vrsta iznosa »63«) vrijede sljedeća pravila:

3.1) vrsta iznosa dostavlja se samo na mjesečnoj osnovi, i to za nekonsolidirana i nerevidirana izvješća

3.2) ovisno o vrsti vrijednosnog papira, ovaj modalitet odnosi se na broj kupljenih i/ili izdanih dionica, broj kupljenih i/ili izdanih udjela u investicijskom fondu ili količinu kupljenih i/ili izdanih dužničkih vrijednosnih papira

3.3) količina dužničkih vrijednosnih papira iskazuje se kao nominalna vrijednost dužničkoga vrijednosnog papira u originalnoj valuti izdanja vrijednosnog papira; za dužničke vrijednosne papire koji su izdani u kunama s valutnom klauzulom količina dužničkih vrijednosnih papira iskazuje se u valuti indeksacije; iznimno, za dužničke vrijednosne papire koji su izdani u kunama i indeksirani uz tečaj strane valute količina se iskazuje u kunama

3.4) količina dužničkih vrijednosnih papira ne mijenja se u kontekstu amortizacije vrijednosnog papira, odnosno količina ulaganja ne mijenja se ako je nominalna i tržišna vrijednost ulaganja smanjena zbog otplate dijela glavnice dužničkoga vrijednosnog papira

3.5) količina dužničkih vrijednosnih papira mijenja se u slučaju kupovanja ili prodaja dužničkih vrijednosnih papira te

3.6) količinu vrijednosnog papira potrebno je prijaviti i kad je neto knjigovodstvena vrijednost tog instrumenta jednaka nuli.«

Iza podtočke 4. dodaje se podtočka 5., koja glasi:

»5) Negativne kamate na financijsku imovinu u izvješću »AA« prijavljuju se na instrumentu »P9999« – Ostala pasiva i na vrstama iznosa »03« i »04«. Negativne kamate na financijske obveze u izvješću »AA« prijavljuju se upotrebom instrumenta »A9999« – Ostala aktiva i vrste iznosa »03« i »04«.«

Članak 13.

U točki 243. Upute podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1) Pri upotrebi pojedinih modaliteta obilježja »Vrsta iznosa« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1.1) Modalitet »13« – isknjižavanje (otpis) glavnice na teret ispravaka vrijednosti i otpisi na teret ostalih rashoda; iznosi vezani uz ovaj modalitet uvijek imaju negativan predznak.

1.2) Modalitet »14« – isknjižavanje (otpis) kamata na teret ispravaka vrijednosti i otpisi na teret ostalih rashoda; iznosi vezani uz ovaj modalitet uvijek imaju negativan predznak.

1.3) Modalitet »15« – prilagodbe (promjene) cijene koja se odnosi na razliku tržišne vrijednosti utrživih instrumenata (koje u slučaju izvedenih financijskih instrumenata mogu biti rezultat modela vrednovanja), a koja je proizašla samo iz promjene tržišnih cijena (nisu obuhvaćene promjene tečaja, kupnje ili prodaje instrumenata). Ova vrsta iznosa obuhvaća i nerealizirane i realizirane dobitke ili gubitke koji su rezultat promjene cijena, odnosno:

a) nerealizirane dobitke ili gubitke od instrumenata kojima izvještajna institucija raspolaže na kraju prethodnog i na kraju tekućega izvještajnog mjeseca, odnosno onih koje je izvještajna institucija stekla tijekom izvještajnog mjeseca, ali ih nije imala na kraju prethodnog mjeseca i

b) realizirane dobitke ili gubitke od instrumenata za koje ne postoje stanja na kraju prethodnog i na kraju tekućega izvještajnog mjeseca, odnosno koji su kupljeni i prodani tijekom izvještajnog mjeseca te dio realiziranih dobitaka ili gubitaka od instrumenata kojima je izvještajna institucija raspolagala na kraju prethodnog mjeseca, ali ih je prodala ili su dospjeli tijekom izvještajnog mjeseca.

Iznosi vezani uz ovaj modalitet imaju:

a) negativan predznak – u slučaju pada cijene ili

b) pozitivan predznak – u slučaju rasta cijene.«

Članak 14.

U točki 244. Upute podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2) Izvješćem »AD« prikupljaju se u okviru vrste iznosa »37« podaci koji odgovaraju aktualnim planovima naplate plasmana, odnosno otplate obveza u dijelu koji se odnosi na kamate. Ovom vrstom iznosa navodi se bruto ukupna vrijednost kamata koje prema planu otplate (obveze) ili naplate (imovina) treba platiti ili naplatiti u određenom budućem vremenskom razredu. Dakle, potrebno je prikazati kamate koje još nisu obračunate, a očekuje se da će biti obračunate i naplaćene ili otplaćene u budućem razdoblju prema trenutačno važećem planu otplate ili naplate. Drugim riječima, ovom se vrstom iznosa za sve aktivne instrumente obuhvaćene ovim izvješćem navode iznosi kamata koji se planiraju naplatiti u određenim vremenskim razredima, odnosno za sve pasivne instrumente iznosi kamata koji se trebaju platiti u određenim vremenskim razredima. Ova vrsta iznosa dostavlja se samo na nekonsolidiranoj osnovi.«

Članak 15.

U točki 245. Upute podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2) U izvješću »AE« vrsta iznosa »34« dostavlja se na razini pojedine protustranke uz predefiniranu kombinaciju instrumenta »A9999«, valute »HRK«, indeksacije »N000«, portfelja »XXX« i vremenskog razreda »V1000«. Tom se vrstom iznosa prikuplja bruto knjigovodstvena vrijednost izloženosti s mjerama restrukturiranja, u skladu s definicijom restrukturiranih izloženosti iz Priloga V. dijela 2. poglavlja 30. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, pri čemu su obuhvaćene i prihodujuće i neprihodujuće izloženosti.«

Članak 16.

U točki 246. Upute iza podtočke 6. dodaje se podtočka 7., koja glasi:

»7) U vezi s vrstom iznosa »66«, ako je ugovorena jedinstvena cijena za skup plasmana i ako iz ugovornih odredbi nije moguće odrediti cijenu pojedinačnog plasmana, ukupnu je cijenu potrebno podijeliti po svim pripadajućim plasmanima u skupu, prema procjeni izvještajne institucije. Ako je u sklopu transakcije izvještajna institucija snosila i određene troškove transakcije, cijena se umanjuje za te troškove.«

Članak 17.

U točki 251. Upute iza podtočke 1. dodaju se podtočke 2. i 3., koje glase:

»2) Svi se iznosi u izvješću prijavljuju na neto osnovi, tj. nakon umanjenja za ispravke vrijednosti ili rezerviranja.

3) Na vrstama iznosa »28« i »29« izvješćuje se o iznosima na osnovi glavnice (»28«) i kamata (»29«) stavki na koje se primjenjuje iznimka od obveze procjene usklađenosti devizne pozicije iz podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.«

Članak 18.

U točki 252. Upute iza podtočke 1. dodaju se podtočke 2. i 3., koje glase:

»2) Svi se iznosi u izvješću prijavljuju na neto osnovi, tj. nakon umanjenja za ispravke vrijednosti ili rezerviranja.

3) Na vrstama iznosa »28« i »29« izvješćuje se o iznosima na osnovi glavnice (»28«) i kamata (»29«) stavki na koje se primjenjuje iznimka od obveze procjene usklađenosti devizne pozicije iz podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.«

Članak 19.

U točki 253. Upute podtočka 4.1. mijenja se i glasi:

»4.1) vrsta iznosa »20« dostavlja se za potrebe izvješćivanja o davateljima zaštite u predefiniranoj kombinaciji s instrumentima »B0000« odnosno »C0000« te portfeljem »XXX«. Ovaj modalitet čini poveznicu između obilježja »P matični broj« (odnosno »P porezni broj«) i obilježja »Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar« jer nosi podatak o bruto ukupnom iznosu izloženosti (prije umanjenja za ispravke vrijednosti) izvještajne institucije prema protustranci koju u bilo kojem dijelu štiti davatelj zaštite, odnosno o iznosu obveze izvještajne institucije prema protustranci koju u bilo kojem dijelu štiti davatelj zaštite. U slučaju izvješćivanja o zaštićenoj izloženosti pod ovim se modalitetom navodi ukupan iznos potraživanja po zaštićenom plasmanu, što obuhvaća cijelu izloženost kreditnom riziku, a u slučaju izvješćivanja o zaštićenoj obvezi navodi se iznos obveze za koju je vjerovniku izvještajne institucije dana zaštita. Ako više davatelja zaštite štiti jednu izloženost ili jednu obvezu, izloženost ili obvezu potrebno je raspodijeliti na sve davatelje zaštite, prema procjeni izvještajne institucije.«

Podtočka 4.4. mijenja se i glasi:

»4.4) vrsta iznosa »22« dostavlja se za potrebe izvješćivanja o davateljima zaštite, a odnosi se na tržišnu vrijednost (gdje je primjenjivo), nominalnu vrijednost materijalne kreditne zaštite ili ugovorenu vrijednost materijalne kreditne zaštite (neovisno o iznosu vrijednosti koja se štiti) pri zaštiti izloženosti ili obveze. Kod nominalnog ili ugovorenog iznosa zaštite vrijednost zaštite ostaje nepromijenjenom do kraja ugovorenog roka te zaštite, osim u sljedećim slučajevima:

− vrijednost zaštite može se povećavati ako je uz nominalni iznos zaštite ugovorom definirano da davatelj zaštite jamči i za iznos pripadajućih kamata, naknada i ostalih troškova ili

− vrijednost zaštite može se smanjivati ako je riječ o specifičnim jamstvima kod kojih se iznos jamstva izražava u postotnom iznosu od glavnice. Pod ovom vrstom iznosa prikazuje se iznos glavnice (dospjele odnosno nedospjele) pomnožen s postotkom jamstva u skladu s odredbama ugovora, zbog čega se taj iznos mijenja s vremenom, ovisno o dinamici otplate potraživanja.

U slučaju da se jedan instrument zaštite odnosi na više dužnika, vrijednost zaštite potrebno je podijeliti po dužnicima ili vjerovnicima, prema procjeni izvještajne institucije.«

Članak 20.

U točki 254. Upute podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1) Izvještajne institucije dužne su dostaviti podatke o:

1.1) iznosima novih poslova u izvještajnom mjesecu (vrsta iznosa »41«)

1.2) prosječnim ponderiranim nominalnim kamatnim stopama na nove poslove (vrsta iznosa »42«), pri čemu se iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera

1.3) prosječnim ponderiranim efektivnim kamatnim stopama na nove poslove (vrsta iznosa »43«), pri čemu se iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera

1.4) prosječnim ponderiranim nominalnim kamatnim stopama na stanja (vrsta iznosa »44«), pri čemu se iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju primjenom stanja na kraju mjeseca (iz izvješća »AA«) kao pondera

1.5) prosječnim ponderiranim efektivnim kamatnim stopama na stanja (vrsta iznosa »45«), pri čemu se iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju primjenom stanja na kraju mjeseca (iz izvješća »AA«) kao pondera

1.6) stanjima (vrsta iznosa »18« ili »69«)

1.7) prosječnim ponderiranim ugovorenim fiksnim maržama na nove poslove (vrsta iznosa »67«), pri čemu se iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera te

1.8) prosječnim ponderiranim primijenjenim fiksnim maržama na stanja (vrsta iznosa »68«), pri čemu se iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom stanja na kraju mjeseca kao pondera.«

Iza podtočke 13. dodaje se podtočka 14., koja glasi:

»14) Nije dopušteno dostavljati višestruke slogove s istim opisom, odnosno slogove kod kojih su modaliteti svih obilježja isti osim iznosa i kamatne stope.«

Članak 21.

U točki 256. Upute podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3) Pri upotrebi pojedinih modaliteta obilježja »Vrsta iznosa« u izvješću »RA« potrebno je voditi računa o njihovu značenju:

− na vrsti iznosa »50« iskazuje se kumulativni iznos stavke računa dobiti i gubitka od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »51« iskazuje se kumulativni kamatni prihod po kamatonosnom instrumentu koji nije u obuhvatu podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine ili kumulativni kamatni prihod po plasmanu koji je raspoređen u rizičnu skupinu A u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »52« iskazuje se kumulativni prihod od vlasničkih udjela u kapitalu (ulaganja u ovisne subjekte, pridružene subjekte i zajedničke pothvate) od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma, ako se vlasnički udjeli iskazuju po trošku prema MRS-u 27 i 28 u odvojenim (nekonsolidiranim) financijskim izvješćima (ne uključuje umanjenje vrijednosti u skladu s MRS-om 36)

− na vrsti iznosa »53« iskazuje se kumulativni kamatni trošak po kamatonosnom instrumentu od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »54« iskazuje se kumulativni trošak amortizacije materijalne i nematerijalne imovine od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »55« iskazuje se kumulativni dobitak ili gubitak od prodaje imovine, od vrijednosnog usklađivanja po instrumentima, odnosno od promjene fer vrijednosti imovine od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »56« iskazuje se kumulativni kamatni prihod po plasmanu koji je raspoređen u rizičnu skupinu B ili C u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »58« iskazuje se kumulativni trošak vrijednosnog usklađivanja plasmana za identificirane gubitke na pojedinačnoj i skupnoj osnovi ili kumulativni trošak rezerviranja od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »59« iskazuje se kumulativni trošak vrijednosnog usklađivanja potraživanja po kamatnim prihodima od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »70« iskazuje se dobitak ili gubitak zbog promjene ugovornih novčanih tokova od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma

− na vrsti iznosa »72« iskazuje se dobitak ili gubitak od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.«

Članak 22.

Iza točke 256. Upute dodaje se točka 256.a, koja glasi:

»256.a Kod izvješća »CV« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Pojedini pojmovi vezani uz izvješće »CV« imaju sljedeće značenje:

epidemija je epidemija zarazne bolesti COVID-19

dužnik pogođen epidemijom jest osoba za koju je kreditna institucija u bilo kojem trenutku od proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj procijenila da je pogođena epidemijom

moratorij obuhvaća moratorij u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID-om 19 (EBA/GL/2020/02), ali i druge vrste moratorija (odgoda otplate) koje su povezane s epidemijom

novo financiranje obuhvaća namjensko financiranje održavanja kontinuiteta poslovanja dužnika i radnih mjesta u epidemiji te financiranje nepredviđenih troškova poslovanja zbog epidemije

ostale mjere obuhvaćaju financijske mjere koje su povezane s epidemijom, a ne svrstavaju se ni u moratorij, ni u novo financiranje

aktivna mjera jest mjera (moratorij, novo financiranje i ostalo) koju je kreditna institucija odobrila dužniku i koja je aktivna (nije istekla) na referentni datum; promatraju se zahtjevi predani izravno kreditnoj instituciji na način koji je institucija definirala kao službeni način podnošenja zahtjeva, ali i zahtjevi predani preko sučelja Financijske agencije (portal MJERE)

odbijena mjera jest zahtjev za mjeru (moratorij, novo financiranje i ostalo) koji je kreditna institucija odbila, pri čemu se promatraju zahtjevi predani izravno kreditnoj instituciji na način koji je institucija definirala kao službeni način podnošenja zahtjeva, ali i zahtjevi predani preko sučelja Financijske agencije (portal MJERE); ne uključuje slučajeve u kojima dužnik sam odustane od zahtjeva

istekla mjera jest mjera (moratorij, novo financiranje i ostalo) koju je kreditna institucija odobrila i koja je prethodno bila aktivna, ali koja je dospjela (istekla) do referentnoga datuma; ako je datum dospijeća mjere jednak referentnom datumu, mjera se također smatra isteklom.

2) Predmet izvješćivanja jesu izloženosti prema dužnicima pogođenima epidemijom, na način na koji su definirani ovom Odlukom, i to (a) sve izloženosti koje kreditna institucija prema određenom dužniku na referentni datum iskazuje u izvješću »AA«, ali i (b) svi odbijeni zahtjevi za mjerama koji nisu dijelom izvješća »AA« jer nikad nisu materijalizirani. Predmet izvješćivanja nisu informacije o izloženostima koje na referentni datum više nisu u bilanci (jer su, primjerice, otplaćene). Jednom kad uđe na popis osoba pogođenih epidemijom, dužnik s tog popisa (za ovu svrhu) ne izlazi.

3) Kreditne institucije dostavljaju informacije o financijskim mjerama koje su odobrile ili odbile dužnicima pogođenima epidemijom na razini opisa njihovih instrumenata.

4) Detaljan opis izloženosti mora odgovarati opisu izloženosti koji je kreditna institucija za relevantnog dužnika i za određeni referentni datum dostavila u izvješću »AA« na pojedinačnoj (nekonsolidiranoj) osnovi. Za te se dužnike tako definirani opis izloženosti dopunjuje informacijama o financijskim mjerama pomoći zbog epidemije koje su aktivne na taj dan, informacijama o zahtjevima koji su odbijeni do toga dana i informacijama o mjerama koje su bile odobrene i aktivne, ali su do referentnog datuma istekle.

5) Status dužnika koji je pogođen epidemijom i status mjera u vezi s određenom izloženošću dostavljaju se za svaki referentni datum.

6) Mjere se raščlanjuju na moratorij, novo financiranje i ostale mjere, a obuhvaćaju i zahtjeve upućene izravno kreditnoj instituciji i zahtjeve zaprimljene preko sučelja Financijske agencije (portal MJERE), pri čemu vrijede sljedeća pravila:

− moratorij se prijavljuje uz opis instrumenta na koji se moratorij odnosi

− novo financiranje prijavljuje se uz opis instrumenta kojem odgovara novo financiranje i

− ostale mjere prijavljuju se uz opis instrumenta koji je nastao tom mjerom.

7) Ako je riječ o rezidentima pravnim osobama, rezidentnim investicijskim i mirovinskim fondovima ili o monetarnim financijskim institucijama u Europskoj uniji, a koji ispunjavaju uvjet da su pogođeni epidemijom, kreditna institucija podatke o njima dužna je dostaviti na pojedinačnoj osnovi. Podaci o ostalim dužnicima (rezidentima fizičkim osobama i ostalim nerezidentima) dostavljaju se na agregiranoj osnovi, tj. upotrebom odgovarajuće jedinstvene skupne oznake s obzirom na opis protustranke (npr. država, županija) i opis instrumenta (instrument, valuta, portfelj itd.).

8) U slučaju odbijenog zahtjeva za novo financiranje upotrebljava se predefinirana kombinacija modaliteta: instrument »A9999«, valuta »HRK«, izvorno dospijeće »000«, indeksacija »N000«, portfelj »ATR«, utrživost kredita »N«, značajka kapitala »N« i rizična skupina »A1«.

9) Pri upotrebi pojedinih modaliteta obilježja »Vrsta iznosa« u izvješću »CV« potrebno je voditi računa o njihovu značenju:

9.1) na vrsti iznosa »50« iskazuje se iznos koji je predmet odgode u slučaju aktivnog moratorija, tj. onaj dio ukupnog iznosa iskazanog za relevantni opis izloženosti u izvješću »AA« koji je predmet moratorija (primjerice, ako je moratorijem ugovorena odgoda šest anuiteta, prijavljuje se zbroj tih šest anuiteta); iskazuje se iznos koji je vrijedio na dan odobravanja mjere, a ne sa stanjem na referentni datum

9.2) na vrsti iznosa »51« iskazuje se iznos kredita koji je dužnik zatražio zahtjevom (u slučaju aktivne mjere novog financiranja)

9.3) na vrsti iznosa »52« iskazuje se iznos financiranja koji je kreditna institucija odobrila (u slučaju aktivne mjere novog financiranja)

9.4) na vrsti iznosa »53« iskazuje se omjer primljenih garancija HBOR-a ili HAMAG BICRO-a i aktivne odobrene mjere

9.5) na vrsti iznosa »54« iskazuje se iznos izloženosti (bruto) po kojoj na referentni datum postoji aktivna (neistekla) mjera

9.6) na vrsti iznosa »55« iskazuje se broj partija na koje se odnose aktivne mjere po relevantnom opisu izloženosti

9.7) na vrsti iznosa »56« iskazuje se broj dužnika na koje se odnose aktivne mjere po relevantnom opisu izloženosti

9.8) na vrsti iznosa »58« iskazuje se ukupan iznos (bruto) po svim zahtjevima koje je kreditna institucija odbila po relevantnom opisu izloženosti, pri čemu se zbrajaju iznos za koji je zatražena odgoda plaćanja, iznos novoga financiranja i iznos druge mjere

9.9) na vrsti iznosa »59« iskazuje se broj partija na koje se odnose odbijeni zahtjevi po relevantnom opisu izloženosti

9.10) na vrsti iznosa »63« iskazuje se broj dužnika na koje se odnose odbijeni zahtjevi po relevantnom opisu izloženosti

9.11) na vrsti iznosa »64« iskazuje se iznos izloženosti (bruto) koja na referentni datum ima isteklu mjeru.

10) Na vrstama iznosa »50«, »51« i »52« upisuju se iznosi koji se odnose na onu mjeru koja je relevantna u skladu s poljem »Datum odobravanja mjere«.

11) Vrste iznosa »50«, »51«, »52« i »53« upisuju se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

12) Vrste iznosa »56« i »63« upisuju se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke o kojima se ne izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.

13) Vrste iznosa »54«, »55«, »58«, »59« i »64« upisuju se za određene instrumente.

14) Na vrstama iznosa »54« i »64« dostavlja se bruto iznos izloženosti koji odgovara izrazu (»01« + »10«+ »02« – »07« + »08« + »12«) iskazan u izvješću »AA«. U slučaju zapisa koji se prijavljuju na skupnoj osnovi (vrste komitenata »FZ«, »OB« i »ND«) riječ je o podskupu iznosa koji je za taj opis protustranke i taj opis instrumenta iskazan u izvješću »AA«, pri čemu se podskup formira za dužnike koji su pogođeni epidemijom.«

Članak 23.

Iza točke 257. Upute dodaje se točka 257.a, koja glasi:

»257.a Pri upotrebi pojedinih modaliteta obilježja »Vrsta iznosa« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Vrsta iznosa »05«: iznosi vezani uz ovaj modalitet imaju pozitivan predznak, osim u slučaju negativnih promjena kumulativnih umanjenja vrijednosti (smanjenja gubitaka) u odnosu na inicijalno priznavanje kod kupljene ili stvorene financijske imovine umanjene za kreditne gubitke, kada se upotrebljava negativan predznak.

2) Vrsta iznosa »10«: ako se na vrsti iznosa »10« u skladu s Prilogom 8. prijavljuje fer vrijednost, ta fer vrijednost ne obuhvaća podatke o pripadajućim dospjelim ili nedospjelim kamatama ili dividendama te pripadajućim ispravcima vrijednosti.

3) Vrsta iznosa »18«: na ovoj se vrsti iznosa prijavljuju bruto ukupna potraživanja (obveze) s osnove glavnice; ovisno o vrsti izvješća, suma vrste iznosa »18« po vremenskim razredima jednaka je vrijednosti koja odgovara (ili bi odgovarala) izrazu (»01« + »02« – »07« + »08« + »12«), odnosno (»10« + »02« – »07« + »08« + »12«).

4) Vrsta iznosa »19«: na ovoj se vrsti iznosa prijavljuju bruto ukupna potraživanja (obveze) s osnove kamata; ovisno o vrsti izvješća suma vrste iznosa »19« po vremenskim razredima jednaka je sumi koje odgovaraju (ili bi odgovarale) modalitetima »03« i »04«.«

Članak 24.

U Prilogu 6. Upute redci od 9. do 12., 14., 15., od 17. do 40., 43., od 53. do 59, 100., 101., 108., 109. te od 204. do 211. mijenjaju se i glase:

Redni brojŠifraInstrumentISINValutaIzvorno dospijećeOtkazni rokIndeksacijaPortfeljUtrživost kreditaZnačajke kapitalaRizična skupinaUgrađeni derivatOdnosna varijablaVremenski razredBroj danaStjecanje imovineVrsta kamatne stopeKorištenje imovineRazred iznosa kreditaRazdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeKolateral/jamstvaNovi posaoVrsta referentne kamatne stopeRočnost referentne kamatne stopeValuta referentne kamatne stopeUčestalost promjene kamatne stopeVrsta aktivne mjereDatum odobravanja mjereDatum dospijećaCOVID SCOREVrsta moratorijaInstrument osiguranjaPovlašteni tretmanVrsta odbijene mjereDatum odbijanja mjereRazlog odbijanjaIstekla mjeraPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
9.A0202Ostali depoziti kod HNB-aOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
10.A0203Izdvojena obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
11.A0204Granična obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
12.A0205Posebna obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
14.A0206DepozitiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
15.A0231Depoziti u otkaznom rokuOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
17.A0207Prekonoćni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
18.A0208Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstavaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
19.A0209Obratni repo kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
20.A0210Udjeli u sindiciranim kreditimaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
21.A0212Financijski najam (engl. leasing)OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
22.A0213Potrošački kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
23.A0214Krediti za obrazovanjeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
24.A0215Stambeni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
25.A0216Hipotekarni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
26.A0217Krediti za automobileOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
27.A0218Krediti po kreditnim karticamaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
28.A0219Krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kućeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
29.A0220Prekoračenja po transakcijskim računimaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
30.A0221Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalogOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
31.A0222Maržni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
32.A0223Lombardni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
33.A0224Krediti za obrtna sredstvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
34.A0225Krediti za građevinarstvoOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
35.A0226Krediti za poljoprivreduOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
36.A0227Krediti za turizamOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
37.A0228Krediti za investicijeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
38.A0229Krediti za financiranje izvozaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
39.A0232Gotovinski nenamjenski krediti bez zalogaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
40.A0233Gotovinski nenamjenski krediti uz zalogOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
43.A0230Ostali kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
53.A0301ObvezniceOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
54.A0302Komercijalni zapisiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
55.A0303Blagajnički i trezorski zapisiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
56.A0304Certifikati o depozituOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
57.A0305FaktoringOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
58.A0306ForfajtingOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
59.A0307MjeniceOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
100.A0603Potraživanja s osnove naknadaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
101.A0701Potraživanja s osnove kartica s odgodom plaćanja (engl. charge card)OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
108.A9998Nenaplaćena dospjela potraživanja s osnove izvedenih instrumenataOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
109.A9999Ostala aktivaOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
204.I0101GarancijeOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
205.I0102Nepokriveni akreditiviOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
206.I0103Mjenična jamstvaOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
207.I0104Revolving kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
208.I0105Okvirni maržni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
209.I0106Ostali okvirni krediti i obveze financiranjaOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
210.I0108Akceptirane mjeniceOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.
211.I0107Ostale rizične klasične izvanbilančne stavkeOBVOBVOBVOBVOBVOBV30. 9. 2018.20. 6. 2021.Dodaju se redci od 299. do 348., koji glase:

Redni brojŠifraInstrumentISINValutaIzvorno dospijećeOtkazni rokIndeksacijaPortfeljUtrživost kreditaZnačajke kapitalaRizična skupinaUgrađeni derivatOdnosna varijablaVremenski razredBroj danaStjecanje imovineVrsta kamatne stopeKorištenje imovineRazred iznosa kreditaRazdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeKolateral/jamstvaNovi posaoVrsta referentne kamatne stopeRočnost referentne kamatne stopeValuta referentne kamatne stopeUčestalost promjene kamatne stopeVrsta aktivne mjereDatum odobravanja mjereDatum dospijećaCOVID SCOREVrsta moratorijaInstrument osiguranjaPovlašteni tretmanVrsta odbijene mjereDatum odbijanja mjereRazlog odbijanjaIstekla mjeraPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
299.A0202Ostali depoziti kod HNB-aOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
300.A0203Izdvojena obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
301.A0204Granična obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
302.A0205Posebna obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
303.A0206DepozitiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
304.A0231Depoziti u otkaznom rokuOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
305.A0207Prekonoćni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
306.A0208Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstavaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
307.A0209Obratni repo kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
308.A0210Udjeli u sindiciranim kreditimaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
309.A0212Financijski najam (engl. leasing)OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
310.A0213Potrošački kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
311.A0214Krediti za obrazovanjeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
312.A0215Stambeni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
313.A0216Hipotekarni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
314.A0217Krediti za automobileOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
315.A0218Krediti po kreditnim karticamaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
316.A0219Krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kućeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
317.A0220Prekoračenja po transakcijskim računimaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
318.A0221Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalogOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
319.A0222Maržni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
320.A0223Lombardni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
321.A0224Krediti za obrtna sredstvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
322.A0225Krediti za građevinarstvoOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
323.A0226Krediti za poljoprivreduOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
324.A0227Krediti za turizamOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
325.A0228Krediti za investicijeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
326.A0229Krediti za financiranje izvozaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
327.A0232Gotovinski nenamjenski krediti bez zalogaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
328.A0233Gotovinski nenamjenski krediti uz zalogOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
329.A0230Ostali kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
330.A0301ObvezniceOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
331.A0302Komercijalni zapisiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
332.A0303Blagajnički i trezorski zapisiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
333.A0304Certifikati o depozituOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
334.A0305FaktoringOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
335.A0306ForfajtingOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
336.A0307MjeniceOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
337.A0603Potraživanja s osnove naknadaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
338.A0701Potraživanja s osnove kartica s odgodom plaćanja (engl. charge card)OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
339.A9998Nenaplaćena dospjela potraživanja s osnove izvedenih instrumenataOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
340.A9999Ostala aktivaOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
341.I0101GarancijeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
342.I0102Nepokriveni akreditiviOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
343.I0103Mjenična jamstvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
344.I0104Revolving kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
345.I0105Okvirni maržni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
346.I0106Ostali okvirni krediti i obveze financiranjaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
347.I0108Akceptirane mjeniceOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.
348.I0107Ostale rizične klasične izvanbilančne stavkeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJUVJUVJOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30. 6. 2021.


Članak 25.

U Prilogu 8. Upute, u tablici iza točke 268. dodaju se redci od 13779. do 16191., koji glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od
izvještajnog datuma
Primjena do
izvještajnog datuma
Opis vrste iznosa
13779.CVA0202ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13780.CVA0202ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13781.CVA0202ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
13782.CVA0202ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13783.CVA0202ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13784.CVA0202ATR5530. 6. 2021.broj partija
13785.CVA0202ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
13786.CVA0202ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13787.CVA0202ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13788.CVA0202ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13789.CVA0202ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13790.CVA0202GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13791.CVA0202GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13792.CVA0202GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
13793.CVA0202GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13794.CVA0202GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13795.CVA0202GOP5530. 6. 2021.broj partija
13796.CVA0202GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
13797.CVA0202GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13798.CVA0202GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13799.CVA0202GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13800.CVA0202GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13801.CVA0203ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13802.CVA0203ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13803.CVA0203ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
13804.CVA0203ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13805.CVA0203ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13806.CVA0203ATR5530. 6. 2021.broj partija
13807.CVA0203ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
13808.CVA0203ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13809.CVA0203ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13810.CVA0203ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13811.CVA0203ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13812.CVA0203GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13813.CVA0203GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13814.CVA0203GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
13815.CVA0203GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13816.CVA0203GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13817.CVA0203GOP5530. 6. 2021.broj partija
13818.CVA0203GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
13819.CVA0203GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13820.CVA0203GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13821.CVA0203GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13822.CVA0203GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13823.CVA0204ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13824.CVA0204ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13825.CVA0204ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
13826.CVA0204ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13827.CVA0204ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13828.CVA0204ATR5530. 6. 2021.broj partija
13829.CVA0204ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
13830.CVA0204ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13831.CVA0204ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13832.CVA0204ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13833.CVA0204ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13834.CVA0204GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13835.CVA0204GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13836.CVA0204GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
13837.CVA0204GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13838.CVA0204GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13839.CVA0204GOP5530. 6. 2021.broj partija
13840.CVA0204GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
13841.CVA0204GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13842.CVA0204GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13843.CVA0204GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13844.CVA0204GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13845.CVA0205ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13846.CVA0205ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13847.CVA0205ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
13848.CVA0205ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13849.CVA0205ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13850.CVA0205ATR5530. 6. 2021.broj partija
13851.CVA0205ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
13852.CVA0205ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13853.CVA0205ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13854.CVA0205ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13855.CVA0205ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13856.CVA0205GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13857.CVA0205GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13858.CVA0205GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
13859.CVA0205GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13860.CVA0205GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13861.CVA0205GOP5530. 6. 2021.broj partija
13862.CVA0205GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
13863.CVA0205GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13864.CVA0205GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13865.CVA0205GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13866.CVA0205GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13867.CVA0206ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13868.CVA0206ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13869.CVA0206ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
13870.CVA0206ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13871.CVA0206ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13872.CVA0206ATR5530. 6. 2021.broj partija
13873.CVA0206ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
13874.CVA0206ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13875.CVA0206ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13876.CVA0206ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13877.CVA0206ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13878.CVA0206FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13879.CVA0206FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13880.CVA0206FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
13881.CVA0206FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13882.CVA0206FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13883.CVA0206FOB5530. 6. 2021.broj partija
13884.CVA0206FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
13885.CVA0206FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13886.CVA0206FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13887.CVA0206FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13888.CVA0206FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13889.CVA0206FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13890.CVA0206FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13891.CVA0206FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
13892.CVA0206FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13893.CVA0206FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13894.CVA0206FOP5530. 6. 2021.broj partija
13895.CVA0206FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
13896.CVA0206FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13897.CVA0206FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13898.CVA0206FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13899.CVA0206FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13900.CVA0206FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13901.CVA0206FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13902.CVA0206FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
13903.CVA0206FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13904.CVA0206FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13905.CVA0206FOS5530. 6. 2021.broj partija
13906.CVA0206FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
13907.CVA0206FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13908.CVA0206FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13909.CVA0206FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13910.CVA0206FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13911.CVA0206GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13912.CVA0206GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13913.CVA0206GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
13914.CVA0206GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13915.CVA0206GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13916.CVA0206GOP5530. 6. 2021.broj partija
13917.CVA0206GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
13918.CVA0206GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13919.CVA0206GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13920.CVA0206GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13921.CVA0206GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13922.CVA0206TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13923.CVA0206TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13924.CVA0206TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
13925.CVA0206TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13926.CVA0206TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13927.CVA0206TRG5530. 6. 2021.broj partija
13928.CVA0206TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
13929.CVA0206TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13930.CVA0206TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13931.CVA0206TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13932.CVA0206TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13933.CVA0207ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13934.CVA0207ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13935.CVA0207ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
13936.CVA0207ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13937.CVA0207ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13938.CVA0207ATR5530. 6. 2021.broj partija
13939.CVA0207ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
13940.CVA0207ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13941.CVA0207ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13942.CVA0207ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13943.CVA0207ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13944.CVA0208ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13945.CVA0208ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13946.CVA0208ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
13947.CVA0208ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13948.CVA0208ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13949.CVA0208ATR5530. 6. 2021.broj partija
13950.CVA0208ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
13951.CVA0208ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13952.CVA0208ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13953.CVA0208ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13954.CVA0208ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13955.CVA0208FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13956.CVA0208FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13957.CVA0208FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
13958.CVA0208FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13959.CVA0208FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13960.CVA0208FOB5530. 6. 2021.broj partija
13961.CVA0208FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
13962.CVA0208FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13963.CVA0208FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13964.CVA0208FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13965.CVA0208FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13966.CVA0208FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13967.CVA0208FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13968.CVA0208FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
13969.CVA0208FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13970.CVA0208FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13971.CVA0208FOP5530. 6. 2021.broj partija
13972.CVA0208FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
13973.CVA0208FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13974.CVA0208FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13975.CVA0208FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13976.CVA0208FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13977.CVA0208FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13978.CVA0208FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13979.CVA0208FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
13980.CVA0208FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13981.CVA0208FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13982.CVA0208FOS5530. 6. 2021.broj partija
13983.CVA0208FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
13984.CVA0208FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13985.CVA0208FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13986.CVA0208FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13987.CVA0208FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13988.CVA0208GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
13989.CVA0208GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
13990.CVA0208GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
13991.CVA0208GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
13992.CVA0208GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
13993.CVA0208GOP5530. 6. 2021.broj partija
13994.CVA0208GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
13995.CVA0208GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
13996.CVA0208GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
13997.CVA0208GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
13998.CVA0208GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
13999.CVA0208TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14000.CVA0208TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14001.CVA0208TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14002.CVA0208TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14003.CVA0208TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14004.CVA0208TRG5530. 6. 2021.broj partija
14005.CVA0208TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14006.CVA0208TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14007.CVA0208TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14008.CVA0208TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14009.CVA0208TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14010.CVA0209ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14011.CVA0209ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14012.CVA0209ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14013.CVA0209ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14014.CVA0209ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14015.CVA0209ATR5530. 6. 2021.broj partija
14016.CVA0209ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14017.CVA0209ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14018.CVA0209ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14019.CVA0209ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14020.CVA0209ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14021.CVA0209FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14022.CVA0209FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14023.CVA0209FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14024.CVA0209FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14025.CVA0209FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14026.CVA0209FOB5530. 6. 2021.broj partija
14027.CVA0209FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14028.CVA0209FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14029.CVA0209FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14030.CVA0209FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14031.CVA0209FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14032.CVA0209FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14033.CVA0209FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14034.CVA0209FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14035.CVA0209FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14036.CVA0209FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14037.CVA0209FOP5530. 6. 2021.broj partija
14038.CVA0209FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14039.CVA0209FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14040.CVA0209FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14041.CVA0209FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14042.CVA0209FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14043.CVA0209FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14044.CVA0209FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14045.CVA0209FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14046.CVA0209FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14047.CVA0209FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14048.CVA0209FOS5530. 6. 2021.broj partija
14049.CVA0209FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14050.CVA0209FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14051.CVA0209FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14052.CVA0209FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14053.CVA0209FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14054.CVA0209GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14055.CVA0209GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14056.CVA0209GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14057.CVA0209GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14058.CVA0209GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14059.CVA0209GOP5530. 6. 2021.broj partija
14060.CVA0209GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14061.CVA0209GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14062.CVA0209GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14063.CVA0209GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14064.CVA0209GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14065.CVA0209TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14066.CVA0209TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14067.CVA0209TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14068.CVA0209TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14069.CVA0209TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14070.CVA0209TRG5530. 6. 2021.broj partija
14071.CVA0209TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14072.CVA0209TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14073.CVA0209TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14074.CVA0209TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14075.CVA0209TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14076.CVA0210ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14077.CVA0210ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14078.CVA0210ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14079.CVA0210ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14080.CVA0210ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14081.CVA0210ATR5530. 6. 2021.broj partija
14082.CVA0210ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14083.CVA0210ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14084.CVA0210ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14085.CVA0210ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14086.CVA0210ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14087.CVA0210FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14088.CVA0210FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14089.CVA0210FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14090.CVA0210FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14091.CVA0210FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14092.CVA0210FOB5530. 6. 2021.broj partija
14093.CVA0210FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14094.CVA0210FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14095.CVA0210FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14096.CVA0210FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14097.CVA0210FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14098.CVA0210FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14099.CVA0210FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14100.CVA0210FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14101.CVA0210FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14102.CVA0210FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14103.CVA0210FOP5530. 6. 2021.broj partija
14104.CVA0210FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14105.CVA0210FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14106.CVA0210FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14107.CVA0210FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14108.CVA0210FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14109.CVA0210FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14110.CVA0210FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14111.CVA0210FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14112.CVA0210FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14113.CVA0210FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14114.CVA0210FOS5530. 6. 2021.broj partija
14115.CVA0210FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14116.CVA0210FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14117.CVA0210FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14118.CVA0210FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14119.CVA0210FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14120.CVA0210GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14121.CVA0210GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14122.CVA0210GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14123.CVA0210GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14124.CVA0210GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14125.CVA0210GOP5530. 6. 2021.broj partija
14126.CVA0210GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14127.CVA0210GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14128.CVA0210GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14129.CVA0210GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14130.CVA0210GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14131.CVA0210TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14132.CVA0210TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14133.CVA0210TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14134.CVA0210TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14135.CVA0210TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14136.CVA0210TRG5530. 6. 2021.broj partija
14137.CVA0210TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14138.CVA0210TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14139.CVA0210TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14140.CVA0210TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14141.CVA0210TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14142.CVA0212ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14143.CVA0212ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14144.CVA0212ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14145.CVA0212ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14146.CVA0212ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14147.CVA0212ATR5530. 6. 2021.broj partija
14148.CVA0212ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14149.CVA0212ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14150.CVA0212ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14151.CVA0212ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14152.CVA0212ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14153.CVA0212FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14154.CVA0212FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14155.CVA0212FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14156.CVA0212FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14157.CVA0212FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14158.CVA0212FOB5530. 6. 2021.broj partija
14159.CVA0212FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14160.CVA0212FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14161.CVA0212FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14162.CVA0212FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14163.CVA0212FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14164.CVA0212FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14165.CVA0212FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14166.CVA0212FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14167.CVA0212FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14168.CVA0212FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14169.CVA0212FOP5530. 6. 2021.broj partija
14170.CVA0212FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14171.CVA0212FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14172.CVA0212FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14173.CVA0212FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14174.CVA0212FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14175.CVA0212FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14176.CVA0212FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14177.CVA0212FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14178.CVA0212FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14179.CVA0212FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14180.CVA0212FOS5530. 6. 2021.broj partija
14181.CVA0212FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14182.CVA0212FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14183.CVA0212FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14184.CVA0212FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14185.CVA0212FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14186.CVA0212GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14187.CVA0212GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14188.CVA0212GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14189.CVA0212GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14190.CVA0212GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14191.CVA0212GOP5530. 6. 2021.broj partija
14192.CVA0212GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14193.CVA0212GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14194.CVA0212GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14195.CVA0212GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14196.CVA0212GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14197.CVA0212TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14198.CVA0212TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14199.CVA0212TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14200.CVA0212TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14201.CVA0212TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14202.CVA0212TRG5530. 6. 2021.broj partija
14203.CVA0212TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14204.CVA0212TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14205.CVA0212TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14206.CVA0212TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14207.CVA0212TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14208.CVA0213ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14209.CVA0213ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14210.CVA0213ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14211.CVA0213ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14212.CVA0213ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14213.CVA0213ATR5530. 6. 2021.broj partija
14214.CVA0213ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14215.CVA0213ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14216.CVA0213ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14217.CVA0213ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14218.CVA0213ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14219.CVA0213FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14220.CVA0213FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14221.CVA0213FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14222.CVA0213FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14223.CVA0213FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14224.CVA0213FOB5530. 6. 2021.broj partija
14225.CVA0213FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14226.CVA0213FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14227.CVA0213FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14228.CVA0213FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14229.CVA0213FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14230.CVA0213FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14231.CVA0213FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14232.CVA0213FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14233.CVA0213FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14234.CVA0213FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14235.CVA0213FOP5530. 6. 2021.broj partija
14236.CVA0213FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14237.CVA0213FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14238.CVA0213FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14239.CVA0213FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14240.CVA0213FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14241.CVA0213FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14242.CVA0213FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14243.CVA0213FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14244.CVA0213FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14245.CVA0213FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14246.CVA0213FOS5530. 6. 2021.broj partija
14247.CVA0213FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14248.CVA0213FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14249.CVA0213FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14250.CVA0213FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14251.CVA0213FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14252.CVA0213GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14253.CVA0213GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14254.CVA0213GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14255.CVA0213GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14256.CVA0213GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14257.CVA0213GOP5530. 6. 2021.broj partija
14258.CVA0213GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14259.CVA0213GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14260.CVA0213GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14261.CVA0213GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14262.CVA0213GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14263.CVA0213TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14264.CVA0213TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14265.CVA0213TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14266.CVA0213TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14267.CVA0213TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14268.CVA0213TRG5530. 6. 2021.broj partija
14269.CVA0213TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14270.CVA0213TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14271.CVA0213TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14272.CVA0213TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14273.CVA0213TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14274.CVA0214ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14275.CVA0214ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14276.CVA0214ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14277.CVA0214ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14278.CVA0214ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14279.CVA0214ATR5530. 6. 2021.broj partija
14280.CVA0214ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14281.CVA0214ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14282.CVA0214ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14283.CVA0214ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14284.CVA0214ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14285.CVA0214FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14286.CVA0214FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14287.CVA0214FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14288.CVA0214FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14289.CVA0214FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14290.CVA0214FOB5530. 6. 2021.broj partija
14291.CVA0214FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14292.CVA0214FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14293.CVA0214FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14294.CVA0214FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14295.CVA0214FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14296.CVA0214FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14297.CVA0214FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14298.CVA0214FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14299.CVA0214FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14300.CVA0214FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14301.CVA0214FOP5530. 6. 2021.broj partija
14302.CVA0214FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14303.CVA0214FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14304.CVA0214FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14305.CVA0214FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14306.CVA0214FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14307.CVA0214FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14308.CVA0214FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14309.CVA0214FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14310.CVA0214FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14311.CVA0214FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14312.CVA0214FOS5530. 6. 2021.broj partija
14313.CVA0214FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14314.CVA0214FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14315.CVA0214FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14316.CVA0214FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14317.CVA0214FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14318.CVA0214GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14319.CVA0214GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14320.CVA0214GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14321.CVA0214GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14322.CVA0214GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14323.CVA0214GOP5530. 6. 2021.broj partija
14324.CVA0214GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14325.CVA0214GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14326.CVA0214GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14327.CVA0214GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14328.CVA0214GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14329.CVA0214TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14330.CVA0214TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14331.CVA0214TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14332.CVA0214TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14333.CVA0214TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14334.CVA0214TRG5530. 6. 2021.broj partija
14335.CVA0214TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14336.CVA0214TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14337.CVA0214TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14338.CVA0214TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14339.CVA0214TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14340.CVA0215ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14341.CVA0215ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14342.CVA0215ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14343.CVA0215ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14344.CVA0215ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14345.CVA0215ATR5530. 6. 2021.broj partija
14346.CVA0215ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14347.CVA0215ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14348.CVA0215ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14349.CVA0215ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14350.CVA0215ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14351.CVA0215FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14352.CVA0215FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14353.CVA0215FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14354.CVA0215FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14355.CVA0215FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14356.CVA0215FOB5530. 6. 2021.broj partija
14357.CVA0215FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14358.CVA0215FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14359.CVA0215FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14360.CVA0215FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14361.CVA0215FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14362.CVA0215FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14363.CVA0215FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14364.CVA0215FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14365.CVA0215FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14366.CVA0215FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14367.CVA0215FOP5530. 6. 2021.broj partija
14368.CVA0215FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14369.CVA0215FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14370.CVA0215FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14371.CVA0215FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14372.CVA0215FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14373.CVA0215FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14374.CVA0215FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14375.CVA0215FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14376.CVA0215FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14377.CVA0215FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14378.CVA0215FOS5530. 6. 2021.broj partija
14379.CVA0215FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14380.CVA0215FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14381.CVA0215FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14382.CVA0215FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14383.CVA0215FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14384.CVA0215GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14385.CVA0215GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14386.CVA0215GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14387.CVA0215GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14388.CVA0215GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14389.CVA0215GOP5530. 6. 2021.broj partija
14390.CVA0215GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14391.CVA0215GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14392.CVA0215GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14393.CVA0215GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14394.CVA0215GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14395.CVA0215TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14396.CVA0215TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14397.CVA0215TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14398.CVA0215TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14399.CVA0215TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14400.CVA0215TRG5530. 6. 2021.broj partija
14401.CVA0215TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14402.CVA0215TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14403.CVA0215TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14404.CVA0215TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14405.CVA0215TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14406.CVA0216ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14407.CVA0216ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14408.CVA0216ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14409.CVA0216ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14410.CVA0216ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14411.CVA0216ATR5530. 6. 2021.broj partija
14412.CVA0216ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14413.CVA0216ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14414.CVA0216ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14415.CVA0216ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14416.CVA0216ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14417.CVA0216FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14418.CVA0216FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14419.CVA0216FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14420.CVA0216FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14421.CVA0216FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14422.CVA0216FOB5530. 6. 2021.broj partija
14423.CVA0216FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14424.CVA0216FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14425.CVA0216FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14426.CVA0216FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14427.CVA0216FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14428.CVA0216FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14429.CVA0216FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14430.CVA0216FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14431.CVA0216FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14432.CVA0216FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14433.CVA0216FOP5530. 6. 2021.broj partija
14434.CVA0216FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14435.CVA0216FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14436.CVA0216FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14437.CVA0216FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14438.CVA0216FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14439.CVA0216FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14440.CVA0216FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14441.CVA0216FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14442.CVA0216FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14443.CVA0216FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14444.CVA0216FOS5530. 6. 2021.broj partija
14445.CVA0216FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14446.CVA0216FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14447.CVA0216FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14448.CVA0216FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14449.CVA0216FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14450.CVA0216GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14451.CVA0216GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14452.CVA0216GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14453.CVA0216GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14454.CVA0216GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14455.CVA0216GOP5530. 6. 2021.broj partija
14456.CVA0216GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14457.CVA0216GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14458.CVA0216GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14459.CVA0216GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14460.CVA0216GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14461.CVA0216TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14462.CVA0216TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14463.CVA0216TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14464.CVA0216TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14465.CVA0216TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14466.CVA0216TRG5530. 6. 2021.broj partija
14467.CVA0216TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14468.CVA0216TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14469.CVA0216TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14470.CVA0216TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14471.CVA0216TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14472.CVA0217ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14473.CVA0217ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14474.CVA0217ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14475.CVA0217ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14476.CVA0217ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14477.CVA0217ATR5530. 6. 2021.broj partija
14478.CVA0217ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14479.CVA0217ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14480.CVA0217ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14481.CVA0217ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14482.CVA0217ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14483.CVA0217FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14484.CVA0217FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14485.CVA0217FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14486.CVA0217FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14487.CVA0217FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14488.CVA0217FOB5530. 6. 2021.broj partija
14489.CVA0217FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14490.CVA0217FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14491.CVA0217FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14492.CVA0217FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14493.CVA0217FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14494.CVA0217FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14495.CVA0217FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14496.CVA0217FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14497.CVA0217FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14498.CVA0217FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14499.CVA0217FOP5530. 6. 2021.broj partija
14500.CVA0217FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14501.CVA0217FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14502.CVA0217FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14503.CVA0217FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14504.CVA0217FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14505.CVA0217FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14506.CVA0217FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14507.CVA0217FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14508.CVA0217FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14509.CVA0217FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14510.CVA0217FOS5530. 6. 2021.broj partija
14511.CVA0217FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14512.CVA0217FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14513.CVA0217FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14514.CVA0217FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14515.CVA0217FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14516.CVA0217GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14517.CVA0217GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14518.CVA0217GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14519.CVA0217GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14520.CVA0217GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14521.CVA0217GOP5530. 6. 2021.broj partija
14522.CVA0217GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14523.CVA0217GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14524.CVA0217GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14525.CVA0217GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14526.CVA0217GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14527.CVA0217TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14528.CVA0217TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14529.CVA0217TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14530.CVA0217TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14531.CVA0217TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14532.CVA0217TRG5530. 6. 2021.broj partija
14533.CVA0217TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14534.CVA0217TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14535.CVA0217TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14536.CVA0217TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14537.CVA0217TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14538.CVA0218ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14539.CVA0218ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14540.CVA0218ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14541.CVA0218ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14542.CVA0218ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14543.CVA0218ATR5530. 6. 2021.broj partija
14544.CVA0218ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14545.CVA0218ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14546.CVA0218ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14547.CVA0218ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14548.CVA0218ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14549.CVA0218FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14550.CVA0218FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14551.CVA0218FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14552.CVA0218FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14553.CVA0218FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14554.CVA0218FOB5530. 6. 2021.broj partija
14555.CVA0218FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14556.CVA0218FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14557.CVA0218FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14558.CVA0218FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14559.CVA0218FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14560.CVA0218FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14561.CVA0218FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14562.CVA0218FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14563.CVA0218FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14564.CVA0218FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14565.CVA0218FOP5530. 6. 2021.broj partija
14566.CVA0218FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14567.CVA0218FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14568.CVA0218FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14569.CVA0218FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14570.CVA0218FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14571.CVA0218FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14572.CVA0218FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14573.CVA0218FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14574.CVA0218FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14575.CVA0218FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14576.CVA0218FOS5530. 6. 2021.broj partija
14577.CVA0218FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14578.CVA0218FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14579.CVA0218FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14580.CVA0218FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14581.CVA0218FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14582.CVA0218GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14583.CVA0218GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14584.CVA0218GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14585.CVA0218GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14586.CVA0218GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14587.CVA0218GOP5530. 6. 2021.broj partija
14588.CVA0218GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14589.CVA0218GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14590.CVA0218GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14591.CVA0218GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14592.CVA0218GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14593.CVA0218TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14594.CVA0218TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14595.CVA0218TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14596.CVA0218TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14597.CVA0218TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14598.CVA0218TRG5530. 6. 2021.broj partija
14599.CVA0218TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14600.CVA0218TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14601.CVA0218TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14602.CVA0218TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14603.CVA0218TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14604.CVA0219ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14605.CVA0219ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14606.CVA0219ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14607.CVA0219ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14608.CVA0219ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14609.CVA0219ATR5530. 6. 2021.broj partija
14610.CVA0219ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14611.CVA0219ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14612.CVA0219ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14613.CVA0219ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14614.CVA0219ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14615.CVA0219FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14616.CVA0219FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14617.CVA0219FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14618.CVA0219FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14619.CVA0219FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14620.CVA0219FOB5530. 6. 2021.broj partija
14621.CVA0219FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14622.CVA0219FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14623.CVA0219FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14624.CVA0219FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14625.CVA0219FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14626.CVA0219FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14627.CVA0219FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14628.CVA0219FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14629.CVA0219FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14630.CVA0219FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14631.CVA0219FOP5530. 6. 2021.broj partija
14632.CVA0219FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14633.CVA0219FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14634.CVA0219FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14635.CVA0219FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14636.CVA0219FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14637.CVA0219FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14638.CVA0219FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14639.CVA0219FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14640.CVA0219FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14641.CVA0219FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14642.CVA0219FOS5530. 6. 2021.broj partija
14643.CVA0219FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14644.CVA0219FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14645.CVA0219FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14646.CVA0219FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14647.CVA0219FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14648.CVA0219GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14649.CVA0219GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14650.CVA0219GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14651.CVA0219GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14652.CVA0219GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14653.CVA0219GOP5530. 6. 2021.broj partija
14654.CVA0219GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14655.CVA0219GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14656.CVA0219GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14657.CVA0219GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14658.CVA0219GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14659.CVA0219TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14660.CVA0219TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14661.CVA0219TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14662.CVA0219TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14663.CVA0219TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14664.CVA0219TRG5530. 6. 2021.broj partija
14665.CVA0219TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14666.CVA0219TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14667.CVA0219TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14668.CVA0219TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14669.CVA0219TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14670.CVA0220ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14671.CVA0220ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14672.CVA0220ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14673.CVA0220ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14674.CVA0220ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14675.CVA0220ATR5530. 6. 2021.broj partija
14676.CVA0220ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14677.CVA0220ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14678.CVA0220ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14679.CVA0220ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14680.CVA0220ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14681.CVA0220GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14682.CVA0220GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14683.CVA0220GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14684.CVA0220GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14685.CVA0220GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14686.CVA0220GOP5530. 6. 2021.broj partija
14687.CVA0220GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14688.CVA0220GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14689.CVA0220GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14690.CVA0220GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14691.CVA0220GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14692.CVA0221ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14693.CVA0221ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14694.CVA0221ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14695.CVA0221ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14696.CVA0221ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14697.CVA0221ATR5530. 6. 2021.broj partija
14698.CVA0221ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14699.CVA0221ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14700.CVA0221ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14701.CVA0221ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14702.CVA0221ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14703.CVA0221GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14704.CVA0221GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14705.CVA0221GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14706.CVA0221GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14707.CVA0221GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14708.CVA0221GOP5530. 6. 2021.broj partija
14709.CVA0221GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14710.CVA0221GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14711.CVA0221GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14712.CVA0221GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14713.CVA0221GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14714.CVA0222ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14715.CVA0222ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14716.CVA0222ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14717.CVA0222ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14718.CVA0222ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14719.CVA0222ATR5530. 6. 2021.broj partija
14720.CVA0222ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14721.CVA0222ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14722.CVA0222ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14723.CVA0222ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14724.CVA0222ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14725.CVA0222FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14726.CVA0222FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14727.CVA0222FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14728.CVA0222FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14729.CVA0222FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14730.CVA0222FOB5530. 6. 2021.broj partija
14731.CVA0222FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14732.CVA0222FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14733.CVA0222FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14734.CVA0222FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14735.CVA0222FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14736.CVA0222FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14737.CVA0222FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14738.CVA0222FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14739.CVA0222FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14740.CVA0222FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14741.CVA0222FOP5530. 6. 2021.broj partija
14742.CVA0222FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14743.CVA0222FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14744.CVA0222FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14745.CVA0222FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14746.CVA0222FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14747.CVA0222FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14748.CVA0222FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14749.CVA0222FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14750.CVA0222FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14751.CVA0222FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14752.CVA0222FOS5530. 6. 2021.broj partija
14753.CVA0222FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14754.CVA0222FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14755.CVA0222FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14756.CVA0222FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14757.CVA0222FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14758.CVA0222GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14759.CVA0222GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14760.CVA0222GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14761.CVA0222GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14762.CVA0222GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14763.CVA0222GOP5530. 6. 2021.broj partija
14764.CVA0222GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14765.CVA0222GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14766.CVA0222GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14767.CVA0222GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14768.CVA0222GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14769.CVA0222TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14770.CVA0222TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14771.CVA0222TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14772.CVA0222TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14773.CVA0222TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14774.CVA0222TRG5530. 6. 2021.broj partija
14775.CVA0222TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14776.CVA0222TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14777.CVA0222TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14778.CVA0222TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14779.CVA0222TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14780.CVA0223ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14781.CVA0223ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14782.CVA0223ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14783.CVA0223ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14784.CVA0223ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14785.CVA0223ATR5530. 6. 2021.broj partija
14786.CVA0223ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14787.CVA0223ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14788.CVA0223ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14789.CVA0223ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14790.CVA0223ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14791.CVA0223FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14792.CVA0223FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14793.CVA0223FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14794.CVA0223FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14795.CVA0223FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14796.CVA0223FOB5530. 6. 2021.broj partija
14797.CVA0223FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14798.CVA0223FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14799.CVA0223FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14800.CVA0223FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14801.CVA0223FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14802.CVA0223FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14803.CVA0223FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14804.CVA0223FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14805.CVA0223FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14806.CVA0223FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14807.CVA0223FOP5530. 6. 2021.broj partija
14808.CVA0223FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14809.CVA0223FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14810.CVA0223FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14811.CVA0223FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14812.CVA0223FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14813.CVA0223FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14814.CVA0223FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14815.CVA0223FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14816.CVA0223FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14817.CVA0223FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14818.CVA0223FOS5530. 6. 2021.broj partija
14819.CVA0223FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14820.CVA0223FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14821.CVA0223FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14822.CVA0223FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14823.CVA0223FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14824.CVA0223GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14825.CVA0223GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14826.CVA0223GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14827.CVA0223GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14828.CVA0223GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14829.CVA0223GOP5530. 6. 2021.broj partija
14830.CVA0223GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14831.CVA0223GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14832.CVA0223GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14833.CVA0223GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14834.CVA0223GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14835.CVA0223TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14836.CVA0223TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14837.CVA0223TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14838.CVA0223TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14839.CVA0223TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14840.CVA0223TRG5530. 6. 2021.broj partija
14841.CVA0223TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14842.CVA0223TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14843.CVA0223TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14844.CVA0223TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14845.CVA0223TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14846.CVA0224ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14847.CVA0224ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14848.CVA0224ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14849.CVA0224ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14850.CVA0224ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14851.CVA0224ATR5530. 6. 2021.broj partija
14852.CVA0224ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14853.CVA0224ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14854.CVA0224ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14855.CVA0224ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14856.CVA0224ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14857.CVA0224FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14858.CVA0224FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14859.CVA0224FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14860.CVA0224FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14861.CVA0224FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14862.CVA0224FOB5530. 6. 2021.broj partija
14863.CVA0224FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14864.CVA0224FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14865.CVA0224FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14866.CVA0224FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14867.CVA0224FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14868.CVA0224FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14869.CVA0224FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14870.CVA0224FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14871.CVA0224FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14872.CVA0224FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14873.CVA0224FOP5530. 6. 2021.broj partija
14874.CVA0224FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14875.CVA0224FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14876.CVA0224FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14877.CVA0224FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14878.CVA0224FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14879.CVA0224FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14880.CVA0224FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14881.CVA0224FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14882.CVA0224FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14883.CVA0224FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14884.CVA0224FOS5530. 6. 2021.broj partija
14885.CVA0224FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14886.CVA0224FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14887.CVA0224FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14888.CVA0224FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14889.CVA0224FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14890.CVA0224GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14891.CVA0224GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14892.CVA0224GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14893.CVA0224GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14894.CVA0224GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14895.CVA0224GOP5530. 6. 2021.broj partija
14896.CVA0224GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14897.CVA0224GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14898.CVA0224GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14899.CVA0224GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14900.CVA0224GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14901.CVA0224TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14902.CVA0224TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14903.CVA0224TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14904.CVA0224TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14905.CVA0224TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14906.CVA0224TRG5530. 6. 2021.broj partija
14907.CVA0224TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14908.CVA0224TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14909.CVA0224TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14910.CVA0224TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14911.CVA0224TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14912.CVA0225ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14913.CVA0225ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14914.CVA0225ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14915.CVA0225ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14916.CVA0225ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14917.CVA0225ATR5530. 6. 2021.broj partija
14918.CVA0225ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14919.CVA0225ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14920.CVA0225ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14921.CVA0225ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14922.CVA0225ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14923.CVA0225FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14924.CVA0225FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14925.CVA0225FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14926.CVA0225FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14927.CVA0225FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14928.CVA0225FOB5530. 6. 2021.broj partija
14929.CVA0225FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14930.CVA0225FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14931.CVA0225FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14932.CVA0225FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14933.CVA0225FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14934.CVA0225FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14935.CVA0225FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14936.CVA0225FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14937.CVA0225FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14938.CVA0225FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14939.CVA0225FOP5530. 6. 2021.broj partija
14940.CVA0225FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14941.CVA0225FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14942.CVA0225FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14943.CVA0225FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14944.CVA0225FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14945.CVA0225FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14946.CVA0225FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14947.CVA0225FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
14948.CVA0225FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14949.CVA0225FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14950.CVA0225FOS5530. 6. 2021.broj partija
14951.CVA0225FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
14952.CVA0225FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14953.CVA0225FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14954.CVA0225FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14955.CVA0225FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14956.CVA0225GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14957.CVA0225GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14958.CVA0225GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
14959.CVA0225GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14960.CVA0225GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14961.CVA0225GOP5530. 6. 2021.broj partija
14962.CVA0225GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
14963.CVA0225GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14964.CVA0225GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14965.CVA0225GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14966.CVA0225GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14967.CVA0225TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14968.CVA0225TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14969.CVA0225TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
14970.CVA0225TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14971.CVA0225TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14972.CVA0225TRG5530. 6. 2021.broj partija
14973.CVA0225TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
14974.CVA0225TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14975.CVA0225TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14976.CVA0225TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14977.CVA0225TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14978.CVA0226ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14979.CVA0226ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14980.CVA0226ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
14981.CVA0226ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14982.CVA0226ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14983.CVA0226ATR5530. 6. 2021.broj partija
14984.CVA0226ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
14985.CVA0226ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14986.CVA0226ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14987.CVA0226ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14988.CVA0226ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
14989.CVA0226FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
14990.CVA0226FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
14991.CVA0226FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
14992.CVA0226FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
14993.CVA0226FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
14994.CVA0226FOB5530. 6. 2021.broj partija
14995.CVA0226FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
14996.CVA0226FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
14997.CVA0226FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
14998.CVA0226FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
14999.CVA0226FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15000.CVA0226FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15001.CVA0226FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15002.CVA0226FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15003.CVA0226FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15004.CVA0226FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15005.CVA0226FOP5530. 6. 2021.broj partija
15006.CVA0226FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15007.CVA0226FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15008.CVA0226FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15009.CVA0226FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15010.CVA0226FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15011.CVA0226FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15012.CVA0226FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15013.CVA0226FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15014.CVA0226FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15015.CVA0226FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15016.CVA0226FOS5530. 6. 2021.broj partija
15017.CVA0226FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15018.CVA0226FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15019.CVA0226FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15020.CVA0226FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15021.CVA0226FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15022.CVA0226GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15023.CVA0226GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15024.CVA0226GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15025.CVA0226GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15026.CVA0226GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15027.CVA0226GOP5530. 6. 2021.broj partija
15028.CVA0226GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15029.CVA0226GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15030.CVA0226GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15031.CVA0226GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15032.CVA0226GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15033.CVA0226TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15034.CVA0226TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15035.CVA0226TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15036.CVA0226TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15037.CVA0226TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15038.CVA0226TRG5530. 6. 2021.broj partija
15039.CVA0226TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15040.CVA0226TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15041.CVA0226TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15042.CVA0226TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15043.CVA0226TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15044.CVA0227ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15045.CVA0227ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15046.CVA0227ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15047.CVA0227ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15048.CVA0227ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15049.CVA0227ATR5530. 6. 2021.broj partija
15050.CVA0227ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15051.CVA0227ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15052.CVA0227ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15053.CVA0227ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15054.CVA0227ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15055.CVA0227FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15056.CVA0227FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15057.CVA0227FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15058.CVA0227FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15059.CVA0227FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15060.CVA0227FOB5530. 6. 2021.broj partija
15061.CVA0227FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15062.CVA0227FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15063.CVA0227FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15064.CVA0227FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15065.CVA0227FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15066.CVA0227FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15067.CVA0227FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15068.CVA0227FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15069.CVA0227FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15070.CVA0227FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15071.CVA0227FOP5530. 6. 2021.broj partija
15072.CVA0227FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15073.CVA0227FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15074.CVA0227FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15075.CVA0227FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15076.CVA0227FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15077.CVA0227FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15078.CVA0227FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15079.CVA0227FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15080.CVA0227FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15081.CVA0227FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15082.CVA0227FOS5530. 6. 2021.broj partija
15083.CVA0227FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15084.CVA0227FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15085.CVA0227FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15086.CVA0227FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15087.CVA0227FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15088.CVA0227GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15089.CVA0227GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15090.CVA0227GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15091.CVA0227GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15092.CVA0227GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15093.CVA0227GOP5530. 6. 2021.broj partija
15094.CVA0227GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15095.CVA0227GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15096.CVA0227GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15097.CVA0227GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15098.CVA0227GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15099.CVA0227TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15100.CVA0227TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15101.CVA0227TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15102.CVA0227TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15103.CVA0227TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15104.CVA0227TRG5530. 6. 2021.broj partija
15105.CVA0227TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15106.CVA0227TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15107.CVA0227TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15108.CVA0227TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15109.CVA0227TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15110.CVA0228ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15111.CVA0228ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15112.CVA0228ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15113.CVA0228ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15114.CVA0228ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15115.CVA0228ATR5530. 6. 2021.broj partija
15116.CVA0228ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15117.CVA0228ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15118.CVA0228ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15119.CVA0228ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15120.CVA0228ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15121.CVA0228FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15122.CVA0228FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15123.CVA0228FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15124.CVA0228FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15125.CVA0228FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15126.CVA0228FOB5530. 6. 2021.broj partija
15127.CVA0228FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15128.CVA0228FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15129.CVA0228FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15130.CVA0228FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15131.CVA0228FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15132.CVA0228FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15133.CVA0228FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15134.CVA0228FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15135.CVA0228FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15136.CVA0228FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15137.CVA0228FOP5530. 6. 2021.broj partija
15138.CVA0228FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15139.CVA0228FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15140.CVA0228FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15141.CVA0228FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15142.CVA0228FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15143.CVA0228FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15144.CVA0228FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15145.CVA0228FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15146.CVA0228FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15147.CVA0228FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15148.CVA0228FOS5530. 6. 2021.broj partija
15149.CVA0228FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15150.CVA0228FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15151.CVA0228FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15152.CVA0228FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15153.CVA0228FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15154.CVA0228GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15155.CVA0228GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15156.CVA0228GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15157.CVA0228GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15158.CVA0228GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15159.CVA0228GOP5530. 6. 2021.broj partija
15160.CVA0228GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15161.CVA0228GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15162.CVA0228GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15163.CVA0228GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15164.CVA0228GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15165.CVA0228TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15166.CVA0228TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15167.CVA0228TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15168.CVA0228TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15169.CVA0228TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15170.CVA0228TRG5530. 6. 2021.broj partija
15171.CVA0228TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15172.CVA0228TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15173.CVA0228TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15174.CVA0228TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15175.CVA0228TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15176.CVA0229ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15177.CVA0229ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15178.CVA0229ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15179.CVA0229ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15180.CVA0229ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15181.CVA0229ATR5530. 6. 2021.broj partija
15182.CVA0229ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15183.CVA0229ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15184.CVA0229ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15185.CVA0229ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15186.CVA0229ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15187.CVA0229FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15188.CVA0229FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15189.CVA0229FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15190.CVA0229FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15191.CVA0229FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15192.CVA0229FOB5530. 6. 2021.broj partija
15193.CVA0229FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15194.CVA0229FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15195.CVA0229FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15196.CVA0229FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15197.CVA0229FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15198.CVA0229FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15199.CVA0229FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15200.CVA0229FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15201.CVA0229FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15202.CVA0229FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15203.CVA0229FOP5530. 6. 2021.broj partija
15204.CVA0229FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15205.CVA0229FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15206.CVA0229FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15207.CVA0229FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15208.CVA0229FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15209.CVA0229FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15210.CVA0229FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15211.CVA0229FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15212.CVA0229FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15213.CVA0229FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15214.CVA0229FOS5530. 6. 2021.broj partija
15215.CVA0229FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15216.CVA0229FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15217.CVA0229FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15218.CVA0229FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15219.CVA0229FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15220.CVA0229GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15221.CVA0229GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15222.CVA0229GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15223.CVA0229GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15224.CVA0229GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15225.CVA0229GOP5530. 6. 2021.broj partija
15226.CVA0229GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15227.CVA0229GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15228.CVA0229GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15229.CVA0229GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15230.CVA0229GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15231.CVA0229TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15232.CVA0229TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15233.CVA0229TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15234.CVA0229TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15235.CVA0229TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15236.CVA0229TRG5530. 6. 2021.broj partija
15237.CVA0229TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15238.CVA0229TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15239.CVA0229TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15240.CVA0229TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15241.CVA0229TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15242.CVA0230ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15243.CVA0230ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15244.CVA0230ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15245.CVA0230ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15246.CVA0230ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15247.CVA0230ATR5530. 6. 2021.broj partija
15248.CVA0230ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15249.CVA0230ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15250.CVA0230ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15251.CVA0230ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15252.CVA0230ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15253.CVA0230FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15254.CVA0230FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15255.CVA0230FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15256.CVA0230FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15257.CVA0230FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15258.CVA0230FOB5530. 6. 2021.broj partija
15259.CVA0230FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15260.CVA0230FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15261.CVA0230FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15262.CVA0230FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15263.CVA0230FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15264.CVA0230FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15265.CVA0230FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15266.CVA0230FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15267.CVA0230FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15268.CVA0230FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15269.CVA0230FOP5530. 6. 2021.broj partija
15270.CVA0230FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15271.CVA0230FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15272.CVA0230FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15273.CVA0230FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15274.CVA0230FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15275.CVA0230FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15276.CVA0230FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15277.CVA0230FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15278.CVA0230FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15279.CVA0230FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15280.CVA0230FOS5530. 6. 2021.broj partija
15281.CVA0230FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15282.CVA0230FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15283.CVA0230FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15284.CVA0230FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15285.CVA0230FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15286.CVA0230GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15287.CVA0230GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15288.CVA0230GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15289.CVA0230GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15290.CVA0230GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15291.CVA0230GOP5530. 6. 2021.broj partija
15292.CVA0230GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15293.CVA0230GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15294.CVA0230GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15295.CVA0230GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15296.CVA0230GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15297.CVA0230TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15298.CVA0230TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15299.CVA0230TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15300.CVA0230TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15301.CVA0230TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15302.CVA0230TRG5530. 6. 2021.broj partija
15303.CVA0230TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15304.CVA0230TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15305.CVA0230TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15306.CVA0230TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15307.CVA0230TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15308.CVA0231ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15309.CVA0231ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15310.CVA0231ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15311.CVA0231ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15312.CVA0231ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15313.CVA0231ATR5530. 6. 2021.broj partija
15314.CVA0231ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15315.CVA0231ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15316.CVA0231ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15317.CVA0231ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15318.CVA0231ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15319.CVA0231FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15320.CVA0231FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15321.CVA0231FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15322.CVA0231FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15323.CVA0231FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15324.CVA0231FOB5530. 6. 2021.broj partija
15325.CVA0231FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15326.CVA0231FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15327.CVA0231FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15328.CVA0231FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15329.CVA0231FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15330.CVA0231FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15331.CVA0231FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15332.CVA0231FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15333.CVA0231FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15334.CVA0231FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15335.CVA0231FOP5530. 6. 2021.broj partija
15336.CVA0231FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15337.CVA0231FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15338.CVA0231FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15339.CVA0231FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15340.CVA0231FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15341.CVA0231FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15342.CVA0231FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15343.CVA0231FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15344.CVA0231FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15345.CVA0231FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15346.CVA0231FOS5530. 6. 2021.broj partija
15347.CVA0231FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15348.CVA0231FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15349.CVA0231FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15350.CVA0231FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15351.CVA0231FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15352.CVA0231GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15353.CVA0231GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15354.CVA0231GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15355.CVA0231GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15356.CVA0231GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15357.CVA0231GOP5530. 6. 2021.broj partija
15358.CVA0231GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15359.CVA0231GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15360.CVA0231GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15361.CVA0231GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15362.CVA0231GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15363.CVA0231TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15364.CVA0231TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15365.CVA0231TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15366.CVA0231TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15367.CVA0231TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15368.CVA0231TRG5530. 6. 2021.broj partija
15369.CVA0231TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15370.CVA0231TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15371.CVA0231TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15372.CVA0231TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15373.CVA0231TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15374.CVA0232ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15375.CVA0232ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15376.CVA0232ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15377.CVA0232ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15378.CVA0232ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15379.CVA0232ATR5530. 6. 2021.broj partija
15380.CVA0232ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15381.CVA0232ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15382.CVA0232ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15383.CVA0232ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15384.CVA0232ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15385.CVA0232FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15386.CVA0232FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15387.CVA0232FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15388.CVA0232FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15389.CVA0232FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15390.CVA0232FOB5530. 6. 2021.broj partija
15391.CVA0232FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15392.CVA0232FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15393.CVA0232FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15394.CVA0232FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15395.CVA0232FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15396.CVA0232FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15397.CVA0232FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15398.CVA0232FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15399.CVA0232FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15400.CVA0232FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15401.CVA0232FOP5530. 6. 2021.broj partija
15402.CVA0232FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15403.CVA0232FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15404.CVA0232FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15405.CVA0232FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15406.CVA0232FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15407.CVA0232FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15408.CVA0232FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15409.CVA0232FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15410.CVA0232FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15411.CVA0232FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15412.CVA0232FOS5530. 6. 2021.broj partija
15413.CVA0232FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15414.CVA0232FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15415.CVA0232FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15416.CVA0232FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15417.CVA0232FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15418.CVA0232GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15419.CVA0232GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15420.CVA0232GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15421.CVA0232GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15422.CVA0232GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15423.CVA0232GOP5530. 6. 2021.broj partija
15424.CVA0232GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15425.CVA0232GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15426.CVA0232GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15427.CVA0232GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15428.CVA0232GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15429.CVA0232TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15430.CVA0232TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15431.CVA0232TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15432.CVA0232TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15433.CVA0232TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15434.CVA0232TRG5530. 6. 2021.broj partija
15435.CVA0232TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15436.CVA0232TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15437.CVA0232TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15438.CVA0232TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15439.CVA0232TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15440.CVA0233ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15441.CVA0233ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15442.CVA0233ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15443.CVA0233ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15444.CVA0233ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15445.CVA0233ATR5530. 6. 2021.broj partija
15446.CVA0233ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15447.CVA0233ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15448.CVA0233ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15449.CVA0233ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15450.CVA0233ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15451.CVA0233FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15452.CVA0233FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15453.CVA0233FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15454.CVA0233FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15455.CVA0233FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15456.CVA0233FOB5530. 6. 2021.broj partija
15457.CVA0233FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15458.CVA0233FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15459.CVA0233FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15460.CVA0233FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15461.CVA0233FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15462.CVA0233FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15463.CVA0233FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15464.CVA0233FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15465.CVA0233FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15466.CVA0233FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15467.CVA0233FOP5530. 6. 2021.broj partija
15468.CVA0233FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15469.CVA0233FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15470.CVA0233FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15471.CVA0233FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15472.CVA0233FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15473.CVA0233FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15474.CVA0233FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15475.CVA0233FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15476.CVA0233FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15477.CVA0233FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15478.CVA0233FOS5530. 6. 2021.broj partija
15479.CVA0233FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15480.CVA0233FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15481.CVA0233FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15482.CVA0233FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15483.CVA0233FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15484.CVA0233GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15485.CVA0233GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15486.CVA0233GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15487.CVA0233GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15488.CVA0233GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15489.CVA0233GOP5530. 6. 2021.broj partija
15490.CVA0233GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15491.CVA0233GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15492.CVA0233GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15493.CVA0233GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15494.CVA0233GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15495.CVA0233TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15496.CVA0233TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15497.CVA0233TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15498.CVA0233TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15499.CVA0233TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15500.CVA0233TRG5530. 6. 2021.broj partija
15501.CVA0233TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15502.CVA0233TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15503.CVA0233TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15504.CVA0233TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15505.CVA0233TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15506.CVA0301ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15507.CVA0301ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15508.CVA0301ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15509.CVA0301ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15510.CVA0301ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15511.CVA0301ATR5530. 6. 2021.broj partija
15512.CVA0301ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15513.CVA0301ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15514.CVA0301ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15515.CVA0301ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15516.CVA0301ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15517.CVA0301FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15518.CVA0301FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15519.CVA0301FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15520.CVA0301FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15521.CVA0301FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15522.CVA0301FOB5530. 6. 2021.broj partija
15523.CVA0301FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15524.CVA0301FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15525.CVA0301FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15526.CVA0301FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15527.CVA0301FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15528.CVA0301FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15529.CVA0301FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15530.CVA0301FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15531.CVA0301FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15532.CVA0301FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15533.CVA0301FOP5530. 6. 2021.broj partija
15534.CVA0301FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15535.CVA0301FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15536.CVA0301FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15537.CVA0301FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15538.CVA0301FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15539.CVA0301FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15540.CVA0301FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15541.CVA0301FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15542.CVA0301FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15543.CVA0301FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15544.CVA0301FOS5530. 6. 2021.broj partija
15545.CVA0301FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15546.CVA0301FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15547.CVA0301FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15548.CVA0301FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15549.CVA0301FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15550.CVA0301GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15551.CVA0301GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15552.CVA0301GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15553.CVA0301GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15554.CVA0301GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15555.CVA0301GOP5530. 6. 2021.broj partija
15556.CVA0301GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15557.CVA0301GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15558.CVA0301GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15559.CVA0301GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15560.CVA0301GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15561.CVA0301TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15562.CVA0301TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15563.CVA0301TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15564.CVA0301TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15565.CVA0301TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15566.CVA0301TRG5530. 6. 2021.broj partija
15567.CVA0301TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15568.CVA0301TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15569.CVA0301TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15570.CVA0301TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15571.CVA0301TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15572.CVA0302ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15573.CVA0302ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15574.CVA0302ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15575.CVA0302ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15576.CVA0302ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15577.CVA0302ATR5530. 6. 2021.broj partija
15578.CVA0302ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15579.CVA0302ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15580.CVA0302ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15581.CVA0302ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15582.CVA0302ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15583.CVA0302FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15584.CVA0302FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15585.CVA0302FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15586.CVA0302FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15587.CVA0302FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15588.CVA0302FOB5530. 6. 2021.broj partija
15589.CVA0302FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15590.CVA0302FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15591.CVA0302FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15592.CVA0302FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15593.CVA0302FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15594.CVA0302FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15595.CVA0302FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15596.CVA0302FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15597.CVA0302FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15598.CVA0302FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15599.CVA0302FOP5530. 6. 2021.broj partija
15600.CVA0302FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15601.CVA0302FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15602.CVA0302FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15603.CVA0302FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15604.CVA0302FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15605.CVA0302FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15606.CVA0302FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15607.CVA0302FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15608.CVA0302FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15609.CVA0302FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15610.CVA0302FOS5530. 6. 2021.broj partija
15611.CVA0302FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15612.CVA0302FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15613.CVA0302FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15614.CVA0302FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15615.CVA0302FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15616.CVA0302GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15617.CVA0302GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15618.CVA0302GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15619.CVA0302GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15620.CVA0302GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15621.CVA0302GOP5530. 6. 2021.broj partija
15622.CVA0302GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15623.CVA0302GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15624.CVA0302GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15625.CVA0302GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15626.CVA0302GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15627.CVA0302TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15628.CVA0302TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15629.CVA0302TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15630.CVA0302TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15631.CVA0302TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15632.CVA0302TRG5530. 6. 2021.broj partija
15633.CVA0302TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15634.CVA0302TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15635.CVA0302TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15636.CVA0302TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15637.CVA0302TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15638.CVA0303ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15639.CVA0303ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15640.CVA0303ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15641.CVA0303ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15642.CVA0303ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15643.CVA0303ATR5530. 6. 2021.broj partija
15644.CVA0303ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15645.CVA0303ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15646.CVA0303ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15647.CVA0303ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15648.CVA0303ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15649.CVA0303FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15650.CVA0303FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15651.CVA0303FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15652.CVA0303FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15653.CVA0303FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15654.CVA0303FOB5530. 6. 2021.broj partija
15655.CVA0303FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15656.CVA0303FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15657.CVA0303FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15658.CVA0303FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15659.CVA0303FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15660.CVA0303FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15661.CVA0303FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15662.CVA0303FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15663.CVA0303FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15664.CVA0303FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15665.CVA0303FOP5530. 6. 2021.broj partija
15666.CVA0303FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15667.CVA0303FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15668.CVA0303FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15669.CVA0303FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15670.CVA0303FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15671.CVA0303FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15672.CVA0303FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15673.CVA0303FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15674.CVA0303FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15675.CVA0303FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15676.CVA0303FOS5530. 6. 2021.broj partija
15677.CVA0303FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15678.CVA0303FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15679.CVA0303FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15680.CVA0303FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15681.CVA0303FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15682.CVA0303GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15683.CVA0303GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15684.CVA0303GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15685.CVA0303GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15686.CVA0303GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15687.CVA0303GOP5530. 6. 2021.broj partija
15688.CVA0303GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15689.CVA0303GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15690.CVA0303GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15691.CVA0303GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15692.CVA0303GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15693.CVA0303TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15694.CVA0303TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15695.CVA0303TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15696.CVA0303TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15697.CVA0303TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15698.CVA0303TRG5530. 6. 2021.broj partija
15699.CVA0303TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15700.CVA0303TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15701.CVA0303TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15702.CVA0303TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15703.CVA0303TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15704.CVA0304ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15705.CVA0304ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15706.CVA0304ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15707.CVA0304ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15708.CVA0304ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15709.CVA0304ATR5530. 6. 2021.broj partija
15710.CVA0304ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15711.CVA0304ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15712.CVA0304ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15713.CVA0304ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15714.CVA0304ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15715.CVA0304FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15716.CVA0304FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15717.CVA0304FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15718.CVA0304FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15719.CVA0304FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15720.CVA0304FOB5530. 6. 2021.broj partija
15721.CVA0304FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15722.CVA0304FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15723.CVA0304FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15724.CVA0304FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15725.CVA0304FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15726.CVA0304FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15727.CVA0304FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15728.CVA0304FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15729.CVA0304FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15730.CVA0304FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15731.CVA0304FOP5530. 6. 2021.broj partija
15732.CVA0304FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15733.CVA0304FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15734.CVA0304FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15735.CVA0304FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15736.CVA0304FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15737.CVA0304FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15738.CVA0304FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15739.CVA0304FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15740.CVA0304FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15741.CVA0304FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15742.CVA0304FOS5530. 6. 2021.broj partija
15743.CVA0304FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15744.CVA0304FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15745.CVA0304FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15746.CVA0304FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15747.CVA0304FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15748.CVA0304GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15749.CVA0304GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15750.CVA0304GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15751.CVA0304GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15752.CVA0304GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15753.CVA0304GOP5530. 6. 2021.broj partija
15754.CVA0304GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15755.CVA0304GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15756.CVA0304GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15757.CVA0304GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15758.CVA0304GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15759.CVA0304TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15760.CVA0304TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15761.CVA0304TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15762.CVA0304TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15763.CVA0304TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15764.CVA0304TRG5530. 6. 2021.broj partija
15765.CVA0304TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15766.CVA0304TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15767.CVA0304TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15768.CVA0304TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15769.CVA0304TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15770.CVA0305ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15771.CVA0305ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15772.CVA0305ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15773.CVA0305ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15774.CVA0305ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15775.CVA0305ATR5530. 6. 2021.broj partija
15776.CVA0305ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15777.CVA0305ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15778.CVA0305ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15779.CVA0305ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15780.CVA0305ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15781.CVA0305FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15782.CVA0305FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15783.CVA0305FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15784.CVA0305FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15785.CVA0305FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15786.CVA0305FOB5530. 6. 2021.broj partija
15787.CVA0305FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15788.CVA0305FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15789.CVA0305FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15790.CVA0305FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15791.CVA0305FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15792.CVA0305FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15793.CVA0305FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15794.CVA0305FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15795.CVA0305FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15796.CVA0305FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15797.CVA0305FOP5530. 6. 2021.broj partija
15798.CVA0305FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15799.CVA0305FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15800.CVA0305FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15801.CVA0305FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15802.CVA0305FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15803.CVA0305FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15804.CVA0305FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15805.CVA0305FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15806.CVA0305FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15807.CVA0305FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15808.CVA0305FOS5530. 6. 2021.broj partija
15809.CVA0305FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15810.CVA0305FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15811.CVA0305FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15812.CVA0305FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15813.CVA0305FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15814.CVA0305GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15815.CVA0305GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15816.CVA0305GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15817.CVA0305GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15818.CVA0305GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15819.CVA0305GOP5530. 6. 2021.broj partija
15820.CVA0305GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15821.CVA0305GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15822.CVA0305GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15823.CVA0305GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15824.CVA0305GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15825.CVA0305TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15826.CVA0305TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15827.CVA0305TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15828.CVA0305TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15829.CVA0305TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15830.CVA0305TRG5530. 6. 2021.broj partija
15831.CVA0305TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15832.CVA0305TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15833.CVA0305TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15834.CVA0305TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15835.CVA0305TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15836.CVA0306ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15837.CVA0306ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15838.CVA0306ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15839.CVA0306ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15840.CVA0306ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15841.CVA0306ATR5530. 6. 2021.broj partija
15842.CVA0306ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15843.CVA0306ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15844.CVA0306ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15845.CVA0306ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15846.CVA0306ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15847.CVA0306FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15848.CVA0306FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15849.CVA0306FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15850.CVA0306FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15851.CVA0306FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15852.CVA0306FOB5530. 6. 2021.broj partija
15853.CVA0306FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15854.CVA0306FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15855.CVA0306FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15856.CVA0306FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15857.CVA0306FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15858.CVA0306FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15859.CVA0306FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15860.CVA0306FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15861.CVA0306FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15862.CVA0306FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15863.CVA0306FOP5530. 6. 2021.broj partija
15864.CVA0306FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15865.CVA0306FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15866.CVA0306FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15867.CVA0306FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15868.CVA0306FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15869.CVA0306FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15870.CVA0306FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15871.CVA0306FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15872.CVA0306FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15873.CVA0306FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15874.CVA0306FOS5530. 6. 2021.broj partija
15875.CVA0306FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15876.CVA0306FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15877.CVA0306FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15878.CVA0306FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15879.CVA0306FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15880.CVA0306GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15881.CVA0306GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15882.CVA0306GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15883.CVA0306GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15884.CVA0306GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15885.CVA0306GOP5530. 6. 2021.broj partija
15886.CVA0306GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15887.CVA0306GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15888.CVA0306GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15889.CVA0306GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15890.CVA0306GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15891.CVA0306TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15892.CVA0306TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15893.CVA0306TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15894.CVA0306TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15895.CVA0306TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15896.CVA0306TRG5530. 6. 2021.broj partija
15897.CVA0306TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15898.CVA0306TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15899.CVA0306TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15900.CVA0306TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15901.CVA0306TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15902.CVA0307ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15903.CVA0307ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15904.CVA0307ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15905.CVA0307ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15906.CVA0307ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15907.CVA0307ATR5530. 6. 2021.broj partija
15908.CVA0307ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15909.CVA0307ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15910.CVA0307ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15911.CVA0307ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15912.CVA0307ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15913.CVA0307FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15914.CVA0307FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15915.CVA0307FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
15916.CVA0307FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15917.CVA0307FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15918.CVA0307FOB5530. 6. 2021.broj partija
15919.CVA0307FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
15920.CVA0307FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15921.CVA0307FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15922.CVA0307FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15923.CVA0307FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15924.CVA0307FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15925.CVA0307FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15926.CVA0307FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15927.CVA0307FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15928.CVA0307FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15929.CVA0307FOP5530. 6. 2021.broj partija
15930.CVA0307FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15931.CVA0307FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15932.CVA0307FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15933.CVA0307FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15934.CVA0307FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15935.CVA0307FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15936.CVA0307FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15937.CVA0307FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
15938.CVA0307FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15939.CVA0307FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15940.CVA0307FOS5530. 6. 2021.broj partija
15941.CVA0307FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
15942.CVA0307FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15943.CVA0307FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15944.CVA0307FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15945.CVA0307FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15946.CVA0307GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15947.CVA0307GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15948.CVA0307GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15949.CVA0307GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15950.CVA0307GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15951.CVA0307GOP5530. 6. 2021.broj partija
15952.CVA0307GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15953.CVA0307GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15954.CVA0307GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15955.CVA0307GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15956.CVA0307GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15957.CVA0307TRG5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15958.CVA0307TRG5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15959.CVA0307TRG5230. 6. 2021.odobreni iznos
15960.CVA0307TRG5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15961.CVA0307TRG5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15962.CVA0307TRG5530. 6. 2021.broj partija
15963.CVA0307TRG5630. 6. 2021.broj dužnika
15964.CVA0307TRG5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15965.CVA0307TRG5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15966.CVA0307TRG6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15967.CVA0307TRG6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15968.CVA0603ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15969.CVA0603ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15970.CVA0603ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15971.CVA0603ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15972.CVA0603ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15973.CVA0603ATR5530. 6. 2021.broj partija
15974.CVA0603ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15975.CVA0603ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15976.CVA0603ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15977.CVA0603ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15978.CVA0603ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15979.CVA0603GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15980.CVA0603GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15981.CVA0603GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
15982.CVA0603GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15983.CVA0603GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15984.CVA0603GOP5530. 6. 2021.broj partija
15985.CVA0603GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
15986.CVA0603GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15987.CVA0603GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15988.CVA0603GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
15989.CVA0603GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
15990.CVA0701ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
15991.CVA0701ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
15992.CVA0701ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
15993.CVA0701ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
15994.CVA0701ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
15995.CVA0701ATR5530. 6. 2021.broj partija
15996.CVA0701ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
15997.CVA0701ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
15998.CVA0701ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
15999.CVA0701ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16000.CVA0701ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16001.CVA0701GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16002.CVA0701GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16003.CVA0701GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
16004.CVA0701GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16005.CVA0701GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16006.CVA0701GOP5530. 6. 2021.broj partija
16007.CVA0701GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
16008.CVA0701GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16009.CVA0701GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16010.CVA0701GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16011.CVA0701GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16012.CVA9998ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16013.CVA9998ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16014.CVA9998ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
16015.CVA9998ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16016.CVA9998ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16017.CVA9998ATR5530. 6. 2021.broj partija
16018.CVA9998ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
16019.CVA9998ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16020.CVA9998ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16021.CVA9998ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16022.CVA9998ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16023.CVA9998GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16024.CVA9998GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16025.CVA9998GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
16026.CVA9998GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16027.CVA9998GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16028.CVA9998GOP5530. 6. 2021.broj partija
16029.CVA9998GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
16030.CVA9998GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16031.CVA9998GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16032.CVA9998GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16033.CVA9998GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16034.CVA9999ATR5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16035.CVA9999ATR5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16036.CVA9999ATR5230. 6. 2021.odobreni iznos
16037.CVA9999ATR5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16038.CVA9999ATR5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16039.CVA9999ATR5530. 6. 2021.broj partija
16040.CVA9999ATR5630. 6. 2021.broj dužnika
16041.CVA9999ATR5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16042.CVA9999ATR5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16043.CVA9999ATR6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16044.CVA9999ATR6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16045.CVA9999FOB5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16046.CVA9999FOB5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16047.CVA9999FOB5230. 6. 2021.odobreni iznos
16048.CVA9999FOB5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16049.CVA9999FOB5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16050.CVA9999FOB5530. 6. 2021.broj partija
16051.CVA9999FOB5630. 6. 2021.broj dužnika
16052.CVA9999FOB5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16053.CVA9999FOB5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16054.CVA9999FOB6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16055.CVA9999FOB6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16056.CVA9999FOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16057.CVA9999FOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16058.CVA9999FOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
16059.CVA9999FOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16060.CVA9999FOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16061.CVA9999FOP5530. 6. 2021.broj partija
16062.CVA9999FOP5630. 6. 2021.broj dužnika
16063.CVA9999FOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16064.CVA9999FOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16065.CVA9999FOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16066.CVA9999FOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16067.CVA9999FOS5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16068.CVA9999FOS5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16069.CVA9999FOS5230. 6. 2021.odobreni iznos
16070.CVA9999FOS5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16071.CVA9999FOS5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16072.CVA9999FOS5530. 6. 2021.broj partija
16073.CVA9999FOS5630. 6. 2021.broj dužnika
16074.CVA9999FOS5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16075.CVA9999FOS5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16076.CVA9999FOS6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16077.CVA9999FOS6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16078.CVA9999GOP5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16079.CVA9999GOP5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16080.CVA9999GOP5230. 6. 2021.odobreni iznos
16081.CVA9999GOP5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16082.CVA9999GOP5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16083.CVA9999GOP5530. 6. 2021.broj partija
16084.CVA9999GOP5630. 6. 2021.broj dužnika
16085.CVA9999GOP5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16086.CVA9999GOP5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16087.CVA9999GOP6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16088.CVA9999GOP6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16089.CVA9999XXX5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16090.CVA9999XXX5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16091.CVA9999XXX5230. 6. 2021.odobreni iznos
16092.CVA9999XXX5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16093.CVA9999XXX5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16094.CVA9999XXX5530. 6. 2021.broj partija
16095.CVA9999XXX5630. 6. 2021.broj dužnika
16096.CVA9999XXX5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16097.CVA9999XXX5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16098.CVA9999XXX6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16099.CVA9999XXX6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16100.CVI0101XXX5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16101.CVI0101XXX5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16102.CVI0101XXX5230. 6. 2021.odobreni iznos
16103.CVI0101XXX5330. 6. 2021.pokriće garancijama iz mjera
16104.CVI0101XXX5430. 6. 2021.izloženost s aktivnom mjerom
16105.CVI0101XXX5530. 6. 2021.broj partija
16106.CVI0101XXX5630. 6. 2021.broj dužnika
16107.CVI0101XXX5830. 6. 2021.iznos odbijene mjere
16108.CVI0101XXX5930. 6. 2021.broj partija – odbijene
16109.CVI0101XXX6330. 6. 2021.broj dužnika – odbijene
16110.CVI0101XXX6430. 6. 2021.izloženost s isteklom mjerom
16111.CVI0102XXX5030. 6. 2021.odgođeni iznos
16112.CVI0102XXX5130. 6. 2021.traženi iznos kredita
16113.