NN 69/2021 (24.6.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

1333

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/41
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 21. lipnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20.) u članku 6. stavku 4. riječi: »svaka dva tjedna izvještavati« zamjenjuju se riječima: »u roku od sedam dana od dana donošenja odluke Vlade izvijestiti«.

Članak 2.

Iza članka 7. dodaju se članci 7.a i 7.b koji glase:

»Članak 7.a

(1) Vlada donosi odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja na prijedlog Ministarstva zdravstva.

(2) Sredstva za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnika u zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave planirana su na pozicijama Ministarstva zdravstva, aktivnosti A880007 Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad.

(3) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka mogu se, uz suglasnost Ministarstva, preraspodjeljivati tijekom proračunske godine, i to bez ograničenja unutar aktivnosti A880007 Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad.

(4) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska mogu se, uz suglasnost Ministarstva, preraspodjeljivati bez ograničenja na pozicije zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska.

(5) Za preraspodjelu sredstava iz stavka 4. ovoga članka zdravstvena ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska može naknadno utvrditi aktivnosti i stavke unutar svog financijskog plana, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(6) Ministarstvo zdravstva će zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave sredstva iz stavka 2. ovoga članka isplaćivati kao namjensku pomoć.

(7) Ministarstvo zdravstva će s jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave potpisati ugovore o načinu utroška sredstava namjenske pomoći doznačenih u skladu s ovim člankom.

(8) Jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave dužne su pratiti i kontrolirati utrošak sredstava koja će biti doznačena zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstava dužne su izvijestiti Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo na način i u rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva u ugovorima iz stavka 7. ovoga članaka.

Članak 7.b

(1) Vlada donosi odluke o isplati sredstava za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala na prijedlog Ministarstva zdravstva uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka planirana su na pozicijama Ministarstva zdravstva, aktivnosti A618207 Administracija i upravljanje, skupini računa 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se, uz suglasnost Ministarstva, preraspodjeljivati tijekom proračunske godine, i to bez ograničenja unutar aktivnosti A618207 Administracija i upravljanje, skupine računa 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

(4) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka za bolničke zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska mogu se, uz suglasnost Ministarstva, preraspodijeliti bez ograničenja na pozicije bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska.

(5) Za preraspodjelu sredstava iz stavka 4. ovoga članka bolnička zdravstvena ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska može naknadno utvrditi aktivnosti i stavke unutar svog financijskog plana, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(6) Ministarstvo zdravstva će bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćivati kao namjensku pomoć.

(7) Ministarstvo zdravstva će s jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave potpisati ugovore o načinu utroška sredstava namjenske pomoći doznačenih u skladu s ovim člankom.

(8) Jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave dužne su pratiti utrošak sredstava koja će biti doznačena bolničkim zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstava dužne su izvijestiti Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo na način i u rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva u ugovorima iz stavka 7. ovoga članaka.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »Proračunu« dodaju se riječi: »na pozicijama korisnika koji su utvrđeni kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa sukladno Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (»Narodne novine«, br. 125/20.)«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu koji su Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije doznačuju korisnici iz stavka 1. ovoga članka.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako sredstva iz stavka 1. ovoga članka nisu planirana ili nisu planirana u potrebnom iznosu, mogu se, uz suglasnost Ministarstva, tijekom proračunske godine preraspodjeljivati, i to bez ograničenja unutar aktivnosti s kojih se sredstva iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Preraspodjela sredstava iz stavka 2. ovoga članka može se izvršiti na postojećim, kao i na naknadno utvrđenim proračunskim stavkama.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 18. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje mogu preuzeti obvezu po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama bez suglasnosti ministra financija ako je visina ukupnih obveza po ugovoru 1.000.000,00 kuna ili manja i ako je riječ o ugovoru koji se odnosi na provedbu aktivnosti vezanih uz primjenu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

(4) Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dužni su plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu sa stavkom 3. ovoga članka uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

(5) Zadužuju se Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapin­sko-za­gorske županije i Zagrebačke županije te Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje o preuzetim godišnjim obvezama po ugovorima iz stavka 3. ovoga članka izvještavati Ministarstvo svaka tri mjeseca.«.

Članak 6.

U članku 19. iznos: »60.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »80.000.000,00«.

Članak 7.

U članku 29. stavku 4. riječi: »Naputkom o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 46/20.)« zamjenjuju se riječima: »naputkom kojim se uređuje način isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje«.

Članak 8.

U članku 41. stavku 1. iznos: »33.853.727.037,00« zamjenjuje se iznosom: »42.377.579.838,00«.

U stavku 2. iznos: »22.562.512.580,00« zamjenjuje se iznosom: »21.907.414.012,00«.

U stavku 3. iznos: »2.210.036.589,00« zamjenjuje se iznosom: »2.784.761.165,00«.

U stavku 4. iznos: »2.145.486.804,00« zamjenjuje se iznosom: »2.606.629.109,00«.

Članak 9.

U članku 48. stavku 2. iznos: »5.500.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »5.800.000.000,00«, a iznos: »2.800.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »3.100.000.000,00«.

Članak 10.

U članku 55. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Sredstva uplaćena u državni proračun do 31. prosinca 2018. ostvarena iz udjela poreza na dohodak u iznosu od 1,5 % temeljem članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15. i 115/16.), a koja su na dan 31. prosinca 2020. ostala neutrošena, mogu se u 2021. godini koristiti za projekte održivog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i za projekte kojima se potiče korištenje sredstava iz fondova Europske unije te za razvoj potpomognutih područja.«.

Članak 11.

U članku 59. stavku 1. riječi: »30 dana od dana doznake sredstava odnosno do 90 dana kada se sredstva doznačuju za projekte koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije« zamjenjuju se riječima: »90 dana od dana doznake sredstava«.

Članak 12.

U članku 69. stavku 5. riječi: »Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 46/20.)« zamjenjuju se riječima: »Naputak kojim se uređuje način isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje«.

U stavku 6. riječi: »načinu i kriterijima za isplatu i povrat beskamatnog zajma isplaćenog jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2020.« zamjenjuju se riječima: »isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog pada prihoda (»Narodne novine«, br. 130/20.)«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za vrijeme važenja ovoga Zakona neće se primjenjivati:

– Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 70/16., 50/17., 37/18., 71/18., 91/18. i 33/20.) i

– Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 70/16., 74/17. i 71/18.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/24
Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.