NN 73/2021 (30.6.2021.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

1372

Na temelju članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20 i 69/21) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2021. GODINI

Članak 1.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 11/2021 i 49/21), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.2. Porez na dodanu vrijednost mijenja se naziv brojčane oznake 1244 koji sada glasi:

– 1244Porez na dodanu vrijednost poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za poseban postupak oporezivanja (članci 123., 125.f i 125.hi Zakona o PDV-u)

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki u podtočki 1.1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste poreza 1244 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza 1244, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. U slučaju posredovanja kao podatak drugi upisuje se OIB posrednika. Kao treći podatak upisuju za uplate temeljene na tromjesečnim prijavama, oznaku tromjesečja (1 znamenka) i godina (2 znamenke) za koje se vrši uplata, a za uplate temeljene na mjesečnim prijavama, oznaku mjeseci (2 znamenke, jednoznamenkasti mjeseci imaju prefiks nulu npr. 02 za veljaču) i godine (2 znamenke) za koje se vrši uplata. Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste poreza 1244 su također obavezni u polje »Opis plaćanja« upisati identifikacijski broj iz One Stop Shop sustava za osobe na koju se uplata odnosi – vlastiti broj (HR*/IM*/EU*) ili u slučaju posredovanja u uvozu broj osobe na koju se odnosi prijava (IM*)«.

Članak 2.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2. u stavku 2. riječ »srpnja« zamjenjuje se riječju »kolovoza«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/33
Urbroj: 513-05-03-21-5
Zagreb, 29. lipnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
VRBJEHR7723600001850600001506NOVA GRADIŠKA
    
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
VISHR9623400091849200002492VIS