NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i usvajanju Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1418

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.), članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 I USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

U Odluci o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, broj 10/21.), u točki III. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ovlašćuju se HBOR i HAMAG-BICRO, za davanje suglasnosti na izmjene i dopune jamstva i ugovora o kreditu za koji je izdano jamstvo u skladu s Programom, uključujući i ako se navedenim izmjenama i dopunama mijenja ročnost i/ili ako se mijenjaju uvjeti zaduživanja koji su povoljniji za korisnika kredita te ako dođe do ustupanja, prenošenja, zamjene, obnove (novacije) ili zalaganja prava i/ili obveza banke davatelja kredita na ime izdanog jamstva te na davanje suglasnosti na zalaganje ili prijenos prava i tražbina iz ugovora o kreditu ili prijenosa ugovora o kreditu drugim osobama.«.

II.

Usvajaju se Izmjene i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, o produljenju trajanja provedbe Programa, povećanju nominalnog iznosa potpore u obliku jamstva za nove zajmove i produljenju rokova dospijeća zajmova, kao i rokova važenja izdanih jamstava, na temelju Komunikacije Komisije – Peta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti COVID – 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 34, 1. 2. 2021.), uz zadržavanje svih ostalih određenja Programa.

Izmjene i dopune Programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/216
Urbroj: 50301-05/20-21-3
Zagreb, 1. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-A 19

I.

U Programu dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, broj 10/21.; u daljnjem u tekstu: Program), u točki II. stavku 1. iza datuma: »13. 10. 2020.« dodaje se tekst koji glasi:

»te Komunikacije Komisije – Peta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti COVID-19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 34, 1. 2. 2021.)«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Mjere iz ovoga Programa provodit će i njima upravljati HBOR i HAMAG-BICRO, u ime i za račun Republike Hrvatske, te sukladno uvjetima Programa, davati suglasnosti na izmjene i dopune jamstva i ugovora o kreditu za koji je izdano jamstvo, uključujući i ako se navedenim izmjenama i dopunama mijenja ročnost i/ili ako se mijenjaju uvjeti zaduživanja koji su povoljniji za korisnika kredita te ako dođe do ustupanja, prenošenja, zamjene, obnove (novacije) ili zalaganja prava i/ili obveza banke davatelja kredita na ime izdanog jamstva te suglasnosti na zalaganje ili prijenos prava i tražbina iz ugovora o kreditu ili prijenosa ugovora o kreditu drugim osobama, a sve na temelju ovlaštenja (odluke) Vlade Republike Hrvatske i u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta.«.

II.

U točki III. stavku 5. podstavcima 1. i 3. iza broja: »2020.« dodaju se riječi: »ili 2021.«

III.

U točki VI. stavku 1. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«

IV.

U točki VIII. stavku 4. riječi: »100 % glavnice pojedinačnog zajma« zamjenjuju se riječima: »100 % pojedinačnog kredita«.

U stavku 5. riječi: »800.000 eura« zamjenjuju se riječima: »1.800.000 eura, a u fusnoti 1. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

U stavku 6. riječi: »800.000 eura« zamjenjuju se riječima: »1.800.000 eura«.

U stavku 10. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«

U stavku 11. riječi: »800.000 eura« zamjenjuju se riječima: »1.800.000 eura«.

V.

U točki IX. stavku 1. riječi: »800.000 eura« zamjenjuju se riječima: »1.800.000 eura«.

U stavku 4. podstavcima 2. i 3. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«

VI.

U točki XI. stavku 4. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«