NN 84/2021 (23.7.2021.), Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

HRVATSKI SABOR

1559

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/21-01/50

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 70/17. i 126/19.) u članku 8. stavku 2. iza riječi: »neformalnog životnog partnera,« dodaju se riječi: »sadašnjeg ili bivšeg partnera u intimnoj vezi,«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/50

Zagreb, 15. srpnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.