NN 86/2021 (30.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1595

Na temelju članka 7. stavka 4., članka 20. stavka 2. i članka 23. stavka 6. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15, 42/20 i 144/20) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJI OSOBNIH ISKAZNICA TE ORGANIZACIJSKIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM MJERAMA U POSTUPKU IZDAVANJA OSOBNIH ISKAZNICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (»Narodne novine«, br. 63/15, 30/16 i 70/18) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelj koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 12. 7. 2019.).«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Obrazac osobne iskaznice (u daljnjem tekstu: Obrazac 1) pravokutnog je oblika, veličine 85,6 x 53,98 mm, izrađen je od polikarbonatnog materijala te sadrži: elektronički čip koji sadrži podatke koji se nalaze na prednjoj strani i poleđini Obrasca 1, osim slike vlastoručnog potpisa i podataka za strojno čitanje, jedan ili dva privatna ključa i certifikata, CA certifikat, aktivacijske podatke i podatke aplikacije.

(2) Osim čipa iz stavka 1. ovoga članka, Obrazac 1 sadrži i elektronički čip koji sadrži prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska papilarnih linija u interoperabilnim digitalnim formatima (u daljnjem tekstu: biometrijski identifikatori).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, elektronički čip u obrascu osobne iskaznice koja se izdaje djeci do navršenih 12 godina ili osobama kod kojih je uzimanje otisaka papilarnih linija fizički nemoguće ne sadrži otiske papilarnih linija.

(4) Iznimno, ako je osobna iskaznica izdana osobi s navršenih 70 godina bez certifikata, elektronički čip iz stavka 1. ovoga članka ne sadrži privatne ključeve i certifikate, CA certifikat, aktivacijske podatke i podatke aplikacije.

(5) Prednja strana Obrasca 1 sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu u plavom pravokutniku okruženu s 12 žutih zvjezdica, naziv: »osobna iskaznica«, broj osobne iskaznice te prostor za upis: prezimena, imena, podatka o spolu, podatka o državljanstvu, datuma rođenja, roka važenja osobne iskaznice, pristupnog broja kartice te prostor za fotografiju i potpis osobe.

(6) Poleđina Obrasca 1 sadrži međunarodni simbol za elektroničku ispravu te prostor za upis: prebivališta, naziva policijske uprave odnosno policijske postaje Ministarstva unutarnjih poslova koja osobnu iskaznicu izdaje (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), datuma izdavanja, osobnoga identifikacijskoga broja te podataka za strojno čitanje.

(7) Poleđina Obrasca 1 sadrži i prostor za upis podatka o matičnom broju osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je osobi određen prema odredbama propisa o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(8) Matični broj osigurane osobe iz stavka 7. ovoga članka u postupku zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice Ministarstvu unutarnjih poslova elektroničkim putem dostavlja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 4. riječi: »Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva« zamjenjuju se riječima: »Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice podnositelj zahtjeva prilaže jednu fotografiju dimenzija 35 x 45 mm, osim u slučaju ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 3. točki 1. na kraju rečenice briše se točka i stavlja zarez te se dodaju riječi: »te podatak o matičnom broju osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koji glasi:

»3. evidencija o pravovremenom brisanju osobnih podataka i biometrijskih identifikatora korištenih u postupku izrade osobnih iskaznica.«.

Članak 7.

U članku 9. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Provedba poslova izdavanja osobnih iskaznica mora se obavljati u skladu s odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. godine o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (»Narodne novine«, br. 62/17) (u daljnjem tekstu: Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014), odredbama provedbenih propisa donesenih na temelju tog Zakona te odredbama pravilnika o postupcima certificiranja kojeg donosi pružatelj usluga povjerenja.

(4) Osam dana prije početka izdavanja osobnih iskaznica pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja kvalificiranih certifikata mora biti evidentirana na popisu pružatelja usluga povjerenja iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 910/2014 kao pružatelj usluga povjerenja koji obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata za kvalificirani elektronički potpis.«.

Članak 8.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) Zahtjev za aktivaciju odgovarajućeg programskog rješenja na pokretnim uređajima iz članka 2. stavka 6. Zakona o osobnoj iskaznici podnosi se prijavom na aplikaciju unutar mrežnog mjesta za upravljanje elektroničkom osobnom iskaznicom pomoću identifikacijskog certifikata važeće osobne iskaznice.

(2) Uspješnim podnošenjem zahtjeva, programsko rješenje preuzima iz baze podataka osobnih iskaznica podatke elektroničkog identiteta: OIB, ime, prezime, datum rođenja, spol, adresu prebivališta, broj i datum isteka osobne iskaznice te fotografiju.

(3) Ako osoba koja je aktivirala programsko rješenje za pokretne uređaje ima izdan potpisni certifikat na osobnoj iskaznici te ostvaruje pravo na udaljeni osobni kvalificirani potpisni certifikat, zahtjev za izdavanje udaljenog osobnog kvalificiranog potpisnog certifikata potpisuje digitalnim certifikatom važeće osobne iskaznice.

(4) Udaljeni osobni kvalificirani potpisni certifikat će se automatski opozvati u roku od 15 dana od dana uručenja nove osobne iskaznice, ako je došlo do promjene OIB-a, imena ili prezimena osobe.

(5) Ako osoba podnese zahtjev za udaljeni osobni kvalificirani potpisni certifikat, podnošenjem novog zahtjeva opozvat će se prethodno izdani udaljeni certifikat.

(6) Osoba može podnijeti najviše tri zahtjeva za udaljeni osobni kvalificirani potpisni certifikat s jednom osobnom iskaznicom.

(7) Udaljeni osobni kvalificirani potpisni certifikat automatski će se opozvati u roku od 45 dana od dana prestanka važenja osobne iskaznice posredstvom koje je ishođen, ako u međuvremenu osobi nije uručena nova osobna iskaznica.

(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, udaljeni osobni kvalificirani potpisni certifikat odmah će se automatski opozvati, ako osobna iskaznica postane nevažeća zbog smrti osobe ili prestanka državljanstva odnosno ako bude proglašena ništavom zbog sumnje u identitet osobe.«.

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. provođenje provjere i nedvojbeno utvrđivanje identiteta osobe prilikom provođenja postupka izdavanja osobne iskaznice te opoziva, suspenzije i povlačenja suspenzije certifikata, kao i prilikom uručivanja i deblokiranja zaključane kartice osobne iskaznice,«.

Članak 10.

U članku 13. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. priprema podataka i individualizacija osobne iskaznice na temelju nepromijenjenih podataka i biometrijskih identifikatora dobivenih u postupku zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. uništavanje pogrešno izrađenih osobnih iskaznica jednom mjesečno putem povjerenstva kojeg imenuje ministar unutarnjih poslova, a koje o uništavanju sastavlja zapisnik,«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. osiguranje dostatnih financijskih sredstava i osoblja sa specijalističkim znanjima i iskustvom potrebnim za pružanje usluga certificiranja u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014«.

Iza točke 10. dodaju se nove točke 11. i 12. koji glase:

»11. čuvanje osobnih podataka i biometrijskih identifikatora na visoko siguran način do dana izrade osobne iskaznice, a najdulje 90 dana od dana izdavanja osobne iskaznice te njihovo pravovremeno brisanje.

12. osiguranje tehničke i fizičke zaštite prostora u kojima se izrađuju osobne iskaznice.«.

Članak 11.

Obrazac 1 koji je tiskan uz Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (»Narodne novine«, br. 63/15, 30/16 i 70/18) zamjenjuje se novim Obrascem 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. kolovoza 2021. godine.

Klasa: 011-02/21-01/141

Urbroj: 511-01-152-21-28

Zagreb, 26. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 1