NN 87/2021 (4.8.2021.), Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

HRVATSKA NARODNA BANKA

1619

Na temelju članka 175. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O NAČINU PROVEDBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA I IZRICANJU SUPERVIZORSKIH MJERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom pobliže uređuju:

1) uvjeti i način provedbe supervizije kreditnih institucija

2) postupak izricanja supervizorskih mjera i

3) obveze tijela kreditne institucije tijekom i nakon supervizije.

(2) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na superviziju kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi, potkonsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj te na konsolidiranoj osnovi kada je Hrvatska narodna banka konsolidirajuće nadzorno tijelo.

(3) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na superviziju kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njezine podružnice koje pružaju usluge izvan Republike Hrvatske.

(4) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na obavljanje supervizije Hrvatske narodne banke nad:

1) podružnicom kreditne institucije sa sjedištem u drugoj državi članici koja pruža usluge u Republici Hrvatskoj

2) kreditnom institucijom iz druge države članice u dijelu poslovanja koje se obavlja neposrednim pružanjem usluge na području Republike Hrvatske

3) podružnicom kreditne institucije sa sjedištem u trećoj zemlji koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za pružanje usluga

4) financijskim holdingom i mješovitim financijskim holdingom iz glave III.2.a Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.)

5) osobom koja je usko povezana s kreditnom institucijom

6) kvalificiranim imateljem kreditne institucije i

7) pružateljem usluga eksternalizacije.

(5) Ova se Odluka na odgovarajući način primjenjuje i na postupanje Hrvatske narodne banke u slučaju zaprimanja zahtjeva za obavljanje neposrednog nadzora poslovanja radi provjere informacija u skladu s člancima 295. i 298. Zakona o kreditnim institucijama.

(6) Ovom se Odlukom usklađuje postupak za manje značajni nadzirani subjekt u vezi s uključivanjem dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine u redovni osnovni kapital u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 s postupkom za značajne kreditne institucije propisanim Odlukom (EU) 2015/656 Europske središnje banke od 4. veljače 2015. o uvjetima pod kojim je kreditnim institucijama dozvoljeno uključiti dobit tekuće godine ostvarenu tijekom poslovne godine ili dobit tekuće godine ostvarenu na kraju poslovne godine u redovni osnovni kapital u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (ESB/2015/4) (SL L 107, 25. 4. 2015.).

(7) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci definirani su Zakonom o kreditnim institucijama i Uredbom (EU) br. 575/2013.

Članak 2.

Ovom se Odlukom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (Tekst značajan za EGP) (SL L 26. 2. 2021.).

II. NAČIN OBAVLJANJA SUPERVIZIJE

Članak 3.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja superviziju poslovanja subjekata iz članka 1. ove Odluke u skladu s odredbama članka 175. Zakona o kreditnim institucijama.

(2) Superviziju obavljaju osobe ovlaštene za superviziju u skladu s odredbama članka 183. Zakona o kreditnim institucijama, kao ovlaštenici po zaposlenju i/ili kao ovlaštene osobe na temelju ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke.

(3) Supervizija bonitetnom analizom obavlja se prikupljanjem izvješća i informacija te analiziranjem tih izvješća i informacija, a uključuje izdavanje mišljenja, odobrenja i suglasnosti te nalaganje supervizorskih mjera uključujući i određivanje supervizorske razine kapitala i likvidnosti te provođenje tematskih analiza, dubinskih analiza i drugih vrsta analiza.

(4) Za potrebe supervizije iz stavka 3. ovog članka Hrvatska narodna banka analizira supervizorske podatke koje su kreditne institucije dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci, druga izvješća i informacije koje kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci, nesupervizorske podatke o kreditnoj instituciji koji su javno dostupni, zapisnik o neposrednom nadzoru i podatke prikupljene supervizorskim upitima kreditnoj instituciji odnosno putem sastanaka s predstavnicima kreditne institucije, njezinim vanjskim revizorima financijskih izvještaja te drugim supervizorima i predstavnicima relevantnih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i drugih izvora.

(5) Supervizija neposrednim nadzorom supervizija je koju obavljaju ovlaštene osobe pod vodstvom voditelja neposrednog nadzora.

(6) Ovlaštenici po zaposlenju ili ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke u svrhu provedbe supervizije nad kreditnom institucijom mogu zatražiti izvješća i informacije od osobe iz članka 1. stavaka 3. i 4. ove Odluke te obaviti pregled dijela poslovanja, pregled poslovnih knjiga i dokumentacije, po potrebi i u prostorijama tih osoba.

(7) Članovi nadzornog odbora i uprave, prokuristi, ostali rukovoditelji i radnici kreditne institucije i osobe iz članka 1. stavka 4. ove Odluke obvezni su ovlašteniku po zaposlenju ili ovlaštenoj osobi koja obavlja superviziju bonitetnom analizom ili neposrednim nadzorom, na njezin upit, dati pisane odgovore te ih, ako je primjenjivo, dokumentacijom potvrditi.

(8) Obavijest o neposrednom nadzoru uz planirani obuhvat neposrednog nadzora može sadržavati popis ovlaštenih osoba koje će obaviti pripremu i provođenje neposrednog nadzora, razdoblje u kojem kreditna institucija treba osigurati pristup informacijskom sustavu, resurse koje kreditna institucija minimalno treba osigurati za omogućavanje pristupa informacijskom sustavu te druge informacije potrebne za pripremu i provođenje neposrednog nadzora te neposrednog nadzora potpomognutog računalnim programima.

(9) Obuhvat neposrednog nadzora može se proširiti za vrijeme neposrednog nadzora, ako to voditelj neposrednog nadzora ocijeni potrebnim, a o čemu voditelj neposrednog nadzora informira kreditnu instituciju pisanim putem.

III. SUPERVIZORSKI DOKUMENTI

Članak 4.

(1) Supervizorski dokumenti sastavljaju se na temelju supervizije bonitetnom analizom ili supervizije neposrednim nadzorom.

(2) Nakon supervizije obavljene bonitetnom analizom, ako je to potrebno, sastavlja se:

1) pismo preporuke, rješenje sa supervizorskim mjerama ili sporazum o razumijevanju i

2) zapisnik o povredi.

(3) Obavljanje neposrednog nadzora rezultira:

1) nacrtom zapisnika o neposrednom nadzoru koji se šalje kreditnoj instituciji zajedno uz poziv za izlazni sastanak i

2) zapisnikom o neposrednom nadzoru koji se šalje kreditnoj instituciji zajedno uz poziv za završni sastanak.

(4) Nacrt zapisnika o neposrednom nadzoru i zapisnik o neposrednom nadzoru sastavljaju se bez obzira na to jesu li provedenim nadzorom utvrđene nezakonitosti ili nedostaci te slabosti u poslovanju kreditne institucije.

(5) Zapisnik o neposrednom nadzoru potpisuje voditelj neposrednog nadzora.

(6) Kad su utvrđene nezakonitosti u poslovanju kreditne institucije ovlaštenik po zaposlenju sastavlja zapisnik o povredi koji dostavlja službenoj osobi u Hrvatskoj narodnoj banci ovlaštenoj za pokretanje postupka za izricanje upravnih sankcija.

(7) Zapisnik o povredi iz stavka 6. ovog članka ne dostavlja se kreditnoj instituciji.

(8) Zapisnik o povredi iz stavka 6. ovog članka sadržava najmanje činjenice, odnosno opis radnja kojima je kreditna institucija postupila suprotno odredbama zakona ili drugih propisa, odredbu propisa koja je povrijeđena i vrijeme počinjenja povrede.

(9) Osim u slučajevima iz stavka 6. ovog članka, a kada se ne nalažu supervizorske mjere iz članka 6. stavka 1. ove Odluke, ovlaštenik po zaposlenju može sastaviti pismo preporuke.

(10) Pismom preporuke iz stavka 9. ovog članka kreditnoj instituciji može se preporučiti poduzimanje radnji radi uklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nedostataka ili slabosti u njezinu poslovanju.

(11) Pismo preporuke iz stavka 9. ovog članka sastavlja se nakon supervizije neposrednim nadzorom ili pri obavljanju supervizije bonitetnom analizom ako je potrebno.

IV. DISTRIBUCIJA SUPERVIZORSKIH DOKUMENATA

Članak 5.

(1) Upravi kreditne institucije dostavlja se:

1) nacrt zapisnika o obavljenom neposrednom nadzoru najkasnije pet radnih dana prije održavanja izlaznog sastanka

2) zapisnik o obavljenom neposrednom nadzoru

3) pismo preporuke

4) nacrt rješenja ili nacrt sporazuma o razumijevanju sa supervizorskim mjerama i rokovima za njihovo ispunjavanje i

5) rješenje ili sporazum o razumijevanju sa supervizorskim mjerama i rokovima za njihovo ispunjavanje.

(2) Uprava kreditne institucije dužna je po primitku bez odgode dostaviti nadzornom odboru, unutarnjem revizoru i osobi zaduženoj za usklađenost kreditne institucije sve dokumente iz stavka 1. ovog članka.

(3) Uprava kreditne institucije može dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci svoje očitovanje na nacrt zapisnika o obavljenom neposrednom nadzoru, na način i u roku koji utvrdi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti dulji od 14 radnih dana od održavanja izlaznog sastanka.

(4) Zapisnik o obavljenom neposrednom nadzoru sastavlja se uzimajući u obzir očitovanje kreditne institucije iz stavka 3. ovog članka.

(5) Uprava kreditne institucije može dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci svoje očitovanje na pismo preporuke, na način i u roku koji utvrdi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti dulji od 21 radnog dana od dana primitka pisma preporuke.

(6) Hrvatska narodna banka uzet će u obzir očitovanje kreditne institucije iz stavka 5. ovog članka te po potrebi izmjeniti pismo preporuke.

(7) Uprava kreditne institucije može se očitovati na nacrt sporazuma o razumijevanju u roku od 14 radnih dana od dana primitka nacrta sporazuma.

(8) Sporazum o razumijevanju sastavlja se uzimajući u obzir očitovanje kreditne institucije iz stavka 7. ovog članka.

(9) U slučajevima iz članka 11.a stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka dokumente iz stavka 1. ovog članka izdaje u skladu s posebnim uputama, smjernicama, zahtjevima i mjerama Europske središnje banke.

V. SUPERVIZORSKE MJERE

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka nalaže supervizorske mjere u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, u obliku rješenja ili sporazuma o razumijevanju.

(2) Supervizorske mjere iz stavka 1. ovog članka koje se nalažu u obliku rješenja nalažu se kreditnoj instituciji na način propisan glavama XVIII. i XXVII. Zakona o kreditnim institucijama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka rješenje u tijeku neposrednog nadzora izdaje se odmah po utvrđivanju razloga za donošenje tog rješenja ako su ispunjeni uvjeti iz članka 221. ili članka 323.a stavka 6. Zakona o kreditnim institucijama.

(4) U slučajevima iz članka 11.a stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama, Hrvatska narodna banka odlučuje u skladu s posebnim uputama, smjernicama, zahtjevima i mjerama Europske središnje banke.

(5) Postupak iz ovog članka koji se odnosi na nalaganje supervizorskih mjera rješenjem primjenjuje se i na postupak nalaganja supervizorskih mjera u fazi rane intervencije.

Članak 7.

(1) Ako kreditna institucija nema primjedbi na prijedlog sporazuma o razumijevanju, isti se smatra konačnim i kreditna institucija ga ovjerava potpisom.

(2) Kreditna institucija dužna je potpisani sporazum o razumijevanju poslati Hrvatskoj narodnoj banci u roku od pet radnih dana od dana primitka konačnog teksta sporazuma.

(3) Nakon primitka potpisanog sporazuma o razumijevanju od kreditne institucije, potpisuju ga viceguverner Hrvatske narodne banke koji je nadležan za superviziju kreditnih institucija i izvršni direktor organizacijske jedinice Hrvatske narodne banke zadužene za superviziju kreditnih institucija.

(4) Ako kreditna institucija u propisanom roku ne dostavi sporazum o razumijevanju koji su potpisali svi članovi uprave kreditne institucije, smatra se da on nije prihvaćen te će Hrvatska narodna banka izdati rješenje kreditnoj instituciji kojim će naložiti mjere iz predmetnog sporazuma.

VI. SUPERVIZIJA INTERNIH PRISTUPA ZA IZRAČUNAVANJE KAPITALNIH ZAHTJEVA

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja postupak procjene usklađenosti kreditne institucije s propisanim zahtjevima za dobivanje prethodnog odobrenja za primjenu internih pristupa iz članka 3. stavka 1. točke 21. Zakona o kreditnim institucijama kao i za njihovo značajno proširenje ili promjenu.

(2) U skladu s odredbama članka 188. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka redovito, a najmanje svake tri godine, provjerava usklađenost kreditne institucije s propisanim zahtjevima za dobivanje prethodnog odobrenja za primjenu internih pristupa pri izračunu kapitalnih zahtjeva u skladu s dijelom trećim Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3) U skladu s člankom 189. Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka provodi supervizorsku procjenu s referentnom vrijednošću internih pristupa za izračunavanje kapitalnih zahtjeva na temelju Izvješća iz članka 189. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama koje je kreditna institucija dužna dostaviti najmanje jednom godišnje u skladu s predloškom koji je propisan Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2070 оd 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

(4) Ako Hrvatska narodna banka podzakonskim aktom donesenim na temelju članka 189. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama propiše specifične portfelje za koje je potrebno izračunati kapitalne zahtjeve, kreditna institucija dužna je rezultate izračuna za te portfelje dostaviti odvojeno od rezultata izračuna za referentni portfelj iz stavka 3. ovog članka.

(5) Na osnovi izvješća dostavljenih u skladu sa stavcima 3. i 4. ovog članka Hrvatska narodna banka prati raspon iznosa izloženosti ponderiranih rizikom ili kapitalnih zahtjeva, osim kapitalnog zahtjeva za operativni rizik, gdje je primjenjivo, za izloženosti ili transakcije u referentnom portfelju, a koji su izračunati primjenom internih pristupa kreditne institucije.

(6) Na osnovi izvješća dostavljenih u skladu sa stavcima 3. i 4. ovog članka Hrvatska narodna banka dužna je, najmanje jednom godišnje, ocijeniti kvalitetu internih pristupa, pri čemu posebnu pozornost posvećuje:

1) onim pristupima koji pokazuju značajne razlike u kapitalnim zahtjevima za istu izloženost i

2) pristupima kod kojih postoji osobito visoka ili niska različitost i kod kojih postoji značajno i sistemsko podcjenjivanje kapitalnih zahtjeva.

(7) Kada se rezultati zasnovani na izvješćima iz stavaka 3. i 4. ovog članka određene kreditne institucije znatno razlikuju od većine kreditnih institucija u njezinoj usporedivoj grupi ili kada neujednačenost u primijenjenim metodologijama izračuna dovodi do raznolikih rezultata, Hrvatska narodna banka istražit će razloge za to.

(8) U slučajevima iz članka 11.a stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka nadzor nad internim modelima provodi u suradnji s Europskom središnjom bankom te dokumente iz članka 5. stavka 1. i mjere iz članka 6. ove Odluke izdaje u skladu s posebnim uputama, smjernicama, zahtjevima i mjerama Europske središnje banke.

VII. UKLJUČENJE DOBITI TEKUĆE GODINE U REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

Članak 9.

(1) Manje značajni nadzirani subjekt koji namjerava uključiti dobit tekuće godine ostvarenu tijekom poslovne godine ili dobit tekuće godine ostvarenu na kraju poslovne godine u redovni osnovni kapital dužan je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci dopis iz stavka 2. ovog članka zajedno s dokumentacijom iz članka 10. i 11. ove Odluke čijim sadržajem manje značajni nadzirani subjekt dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Dopis iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

(3) Hrvatska narodna banka obavijestiti će u roku od 15 radnih dana od dana primitka dopisa iz stavka 1. ovog članka, manje značajni nadzirani subjekt sadržava li dostavljena dokumentacija podatke koji se zahtijevaju u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka te članaka 10. i 11. ove Odluke i kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(4) Manje značajni nadzirani subjekt može uključiti dobit tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine u redovni osnovni kapital ako je od Hrvatske narodne banke zaprimio obavijest iz stavka 3. ovog članka da dostavljena dokumentacija sadržava podatke koji se zahtijevaju u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka te članaka 10. i 11. ove Odluke i kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 10.

(1) Smatra se da je uvjet iz članka 26. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 ispunjen ako manje značajni nadzirani subjekt uz dopis iz članka 9. stavka 1. ove Odluke dostavi dokument potpisan od strane njegova vanjskog revizora koji ispunjava zahtjeve utvrđene u stavcima 3. ili 4. ovog članka.

(2) Manje značajni nadzirani subjekt koji obavještava o svojoj namjeri uključivanja dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine u redovni osnovni kapital, na različitim razinama konsolidacije ili na pojedinačnoj osnovi, može dostaviti dokument iz stavka 1. ovog članka na najvišoj razini konsolidacije.

(3) Kako bi dokazao postojanje dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine, manje značajni nadzirani subjekt dostavlja revizorsko izvješće ili mandatno pismo u kojem vanjski revizor navodi da nije dovršio reviziju i da nije upoznat ni sa čime što bi ga navelo na zaključak da će završno izvješće uključivati njegovo mišljenje s rezervom.

(4) Kako bi dokazao postojanje dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine, manje značajni nadzirani subjekt dostavlja revizorsko izvješće ili izvješće o preispitivanju kako je utvrđeno Međunarodnim standardom za angažmane uvida 2410 koji je izdao Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja ili usporedivim standardom primjenjivim u Republici Hrvatskoj ili mandatno pismo vanjskog revizora u skladu sa stavkom 3. ovog članka pod uvjetom da se provjera koju je proveo manje značajni nadzirani subjekt sastoji od revizorskog izvješća.

Članak 11.

(1) Smatra se da je uvjet iz članka 26. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 ispunjen, odnosno manje značajni nadzirani subjekt dokazao je da je iznos dobiti umanjen za sve predvidive troškove ili dividende, te ako je Hrvatskoj narodnoj banci dostavio:

1) izjavu da je dobit knjižena u skladu s načelima utvrđenima u važećim računovodstvenim pravilima i da opseg bonitetne konsolidacije nije značajno širi od opsega provjere navedenog u dokumentu vanjskog revizora iz članka 10. ove Odluke i

2) dokument potpisan od člana uprave ili stručne osobe u kojem su navedene glavne komponente dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine, uključujući odbitke za sve predvidive troškove ili dividende.

(2) Ako se dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine ili dobit tekuće godine ostvarena na kraju poslovne godine uključuje na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi, konsolidirajući subjekt mora ispunjavati zahtjeve iz stavka 1. ovog članka.

(3) Dividende koje će se odbiti od dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine iznos su koji je formalno predložilo ili o kojem je formalno odlučila uprava manje značajnog nadziranog subjekta uz suglasnost nadzornog odbora.

(4) Ako formalni prijedlog ili odluku iz stavka 3. ovog članka manje značajni nadzirani subjekt još nije donio, odbit će najvišu dividendu između sljedećih:

1) maksimalnu dividendu izračunanu u skladu s unutarnjom politikom o dividendama

2) dividendu izračunanu na temelju prosječne stope isplate tijekom posljednje tri godine

3) dividendu izračunanu na temelju prošlogodišnje stope isplate.

(5) Za potrebe stavka 1. točke 2. ovog članka stručna osoba znači osoba koju je valjano ovlastila uprava manje značajnog nadziranog subjekta za potpisivanje u njezino ime.

Članak 12.

(1) Odredbama ove glave ne umanjuje se pravo manje značajnoga nadziranog subjekta da Hrvatskoj narodnoj banci podnese zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za uključivanje dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine u redovni osnovni kapital o kojem će Hrvatska narodna banka odlučiti rješenjem.

(2) Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, dopis iz članka 9. stavka 1. ove Odluke smatrat će se zahtjevom te će Hrvatska narodna banka rješenjem odbiti taj zahtjev.

VIII. PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM DRUGIH ZAKONA

Članak 13.

Na postupke nadzora nad primjenom drugih zakona koje Hrvatska narodna banka obavlja nad kreditnim institucijama na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove Odluke kojima se uređuje postupak supervizije, osim ako ovom glavom ili nekim drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 14.

Hrvatska narodna banka obavlja nadzor subjekata iz članka 1. ove Odluke vezano uz primjenu drugih zakona na način iz članka 175. stavka 1. i članka 177. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama.

Članak 15.

(1) Nakon obavljenoga neposrednog nadzora ovlaštene osobe sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru, bez obzira na to jesu li provedenim nadzorom utvrđene nezakonitosti ili nedostaci i slabosti u poslovanju kreditne institucije.

(2) Nakon obavljenog nadzora koji nije neposredni nadzor ovlaštenici po zaposlenju sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru samo kad su u postupku nadzora poslovanja kreditne institucije utvrđene:

1) nezakonitosti u poslovanju kreditne institucije uključujući nepravodobno ili netočno dostavljanje propisanih izvješća, ili

2) postojanje osnove za poduzimanje određene nadzorne mjere.

(3) Ovlaštene osobe dužne su sastaviti zapisnik o obavljenom nadzoru u roku od 60 radnih dana od dana završetka nadzora i dostaviti ga upravi kreditne institucije.

(4) Dan završetka neposrednog nadzora dan je održavanja završnog sastanka s upravom kreditne institucije na kojem se kreditna institucija informira o nalazima nadzora.

(5) Završni se sastanak obavlja nakon što je izvršena provjera cjelokupne dokumentacije koja je od kreditne institucije dostavljena u vezi s predmetom nadzora.

(6) Uprava kreditne institucije dužna je po primitku bez odgode primjerak zapisnika o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru, unutarnjem revizoru i osobi zaduženoj za usklađenost kreditne institucije.

(7) O konstatacijama u zapisniku o obavljenom nadzoru iz stavka 3. ovog članka kreditna institucija dužna je očitovati se u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti duži od 14 radnih dana od dana primitka zapisnika.

(8) Ako ovlaštena osoba utvrdi da su primjedbe kreditne institucije iz stavka 7. ovog članka osnovane, sastavit će dodatak zapisniku o obavljenom nadzoru kojim će izmijeniti nalaz iznesen u zapisniku.

(9) Ako ovlaštena osoba utvrdi da primljene primjedbe iz stavka 7. ovog članka nisu osnovane, niti su dokazi dostatni za izmjenu nalaza neposrednog nadzora, u roku od 15 radnih dana od dana primitka primjedaba pismeno će obavijestiti upravu kreditne institucije da se primjedbe ne prihvaćaju.

(10) Dodatak zapisniku o obavljenom nadzoru iz stavka 8. ovog članka sastavlja se u roku od 15 radnih dana od dana primitka primjedaba koje su uzete u obzir i dostavlja se upravi kreditne institucije.

(11) Na dodatak zapisniku o obavljenom nadzoru iz stavka 8. ovog članka kreditna institucija ne može stavljati primjedbe.

(12) Ako su neposrednim nadzorom u poslovanju kreditne institucije utvrđene nezakonitosti, ovlaštena osoba obvezna je u zapisniku o obavljenom nadzoru precizno navesti činjenice, odnosno opisati radnje kojima je kreditna institucija, odnosno odgovorna osoba u kreditnoj instituciji, postupila suprotno odredbama zakona i drugih propisa te o tome pribaviti dokaze.

(13) Za nezakonitosti konstatirane u zapisniku o obavljenom nadzoru ovlaštena je osoba obvezna zapisnikom utvrditi odgovornu osobu iz uprave kreditne institucije i/ili drugu odgovornu osobu polazeći od odredbi o odgovornosti pojedinog zakona čija primjena je predmet nadzora.

(14) Kreditna institucija dužna je u očitovanju na zapisnik o obavljenom nadzoru iz stavka 7. ovog članka očitovati se i o odgovornim osobama koje su navedene u zapisniku.

(15) Ako je, prema mišljenju kreditne institucije, odgovorna druga osoba iz uprave kreditne institucije i/ili druga odgovorna osoba, a ne ona navedena u zapisniku o obavljenom nadzoru, kreditna institucija dužna je za tu svoju tvrdnju dostaviti i dokaz.

(16) Postupak izdavanja zapisnika o obavljenom nadzoru koji nije neposredni nadzor obavlja se na istovjetan način kao i nakon obavljenoga neposrednog nadzora.

(17) Zapisnik o obavljenom nadzoru potpisuje ovlaštena osoba odnosno ovlaštenik po zaposlenju.

(18) Iznimno od stavka 13. ovog članka, u predmetima nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma odgovorne osobe utvrđuju se posebnim izvješćem koje je prilog zapisniku.

(19) Na izvješće iz stavka 18. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe stavaka 14. i 15. ovog članka.

(20) Ako su primjedbe kreditne institucije na utvrđene odgovorne osobe u izvješću iz stavka 18. ovog članka osnovane, Hrvatska narodna banka će sastaviti dodatak izvješću kojim će se izmijeniti izvješće. U tom se slučaju na odgovarajući način primjenjuje odredba stavka 11. ovog članka.

(21) Hrvatska narodna banka dostavlja kreditnoj instituciji očitovanje o primjedbama na izvješće iz stavka 18. ovog članka odnosno dodatak izvješću iz stavka 20. ovog članka istovremeno s dostavom dodatka zapisniku iz stavka 8. ovog članka odnosno istovremeno s dostavom pisane obavijesti iz stavka 9. ovog članka.

Članak 16.

(1) Hrvatska narodna banka nalaže nadzorne ili supervizorske mjere u skladu s člankom 177. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama, u obliku rješenja ili sporazuma o razumijevanju.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se kreditnoj instituciji u roku od 60 radnih dana od dana isteka roka za primjedbe kreditne institucije na zapisnik o obavljenom nadzoru odnosno od datuma dostave dodatka zapisnika kreditnoj instituciji.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka rješenje u tijeku neposrednog nadzora izdaje se odmah po utvrđivanju razloga za donošenje tog rješenja.

(4) Rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, slabosti ili nedostataka u poslovanju te poduzimanje aktivnosti za poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja kreditne institucije donosi guverner Hrvatske narodne banke.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se upravi kreditne institucije.

(6) Uprava kreditne institucije dužna je po primitku bez odgode sa sadržajem rješenja upoznati nadzorni odbor, unutarnjeg revizora i osobu zaduženu za usklađenost kreditne institucije.

(7) Hrvatska narodna banka može s kreditnom institucijom sklopiti sporazum o razumijevanju u skladu s odredbama članka 218. Zakona o kreditnim institucijama i odredbama ove Odluke.

(8) Nakon primitka potpisanog sporazuma o razumijevanju od kreditne institucije, potpisuju ga nadležni viceguverner i izvršni direktor nadležne organizacijske jedinice Hrvatske narodne banke.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (»Narodne novine«, br. 23/2014. i 55/2014.).

(2) Svi postupci supervizije i nadzora započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (»Narodne novine«, br. 23/2014. i 55/2014.).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 169-091/07-21/BV
Zagreb, 27. srpnja 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

[Naziv institucije]

[Hrvatska narodna banka, direkcija supervizije nadležna za superviziju kreditne institucije]

[Mjesto, datum]

[Broj dopisa]

Uključivanje dobiti u redovni osnovni kapital

Poštovani/Poštovana,

Za potrebe nadzornog izvješćivanja iz [referentni datum za regulatorno izvješćivanje], sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, ovim dopisom Vas obavještavamo o namjeri [naziv kreditne institucije/grupe kreditnih institucija/podgrupe kreditnih institucija] da u svoj [pojedinačni/potkonsolidirani/konsolidirani] redovni osnovni kapital uključi neto dobit koja proizlazi iz njezinih [privremenih/godišnjih] financijskih izvještaja od [datum bilance].

Neto dobit koja se uključuje u redovni osnovni kapital izračunana je kako slijedi:

(a)neraspodijeljena dobit prije oporezivanja[0 kuna]
(b)porezi[0 kuna]
(c)ostali troškovi koje određuje nadzorno tijeloi[0 kuna]
(d)drugi predvidivi troškovi koji nisu uključeni u račun dobiti i gubitkaii[0 kuna]
(e)ukupni troškovi (b+c+d)[0 kuna]
(f)utvrđena ili predložena dividendaiii[0 kuna/prazno]
(g)maksimalna dividenda u skladu s unutarnjom politikom o dividendamaiv[0 kuna]
(h)dividenda u skladu s prosječnom stopom isplate (zadnje tri godine)v[0 kuna]
(i)dividenda u skladu s prošlogodišnjom stopom isplate[0 kuna]
(j)dividenda koja se odbija (najviše (g, h, i) ako je pod (f) prazno; inače (f))[0 kuna]
(k)učinak regulatornih ograničenjavi[0 kuna]
(l)dobit koja se može uključiti u redovni osnovni kapital (a-e-j+k)[0 kuna]

Za potrebe navedenog, ovime izjavljujem:

– prema mojem najboljem saznanju, navedeni su iznosi točni;

– dobit su provjerile osobe koje su neovisne o ovoj instituciji i koje su odgovorne za reviziju financijskih izvještaja ove institucije, kako se zahtijeva člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 i ovom Odlukom. S tim u vezi, prilažem [revizorsko izvješće/izvješće o preispitivanju/mandatno pismo] od [ime revizora];

– dobit je procijenjena/knjižena u skladu s načelima utvrđenim u važećim računovodstvenim pravilima te da opseg bonitetne konsolidacije nije značajno širi od opsega provjere navedenog u dokumentu vanjskog revizora iz članka 10. ove Odluke;

– svi predvidivi troškovi ili dividende odbijeni su od iznosa dobiti, kao što je gore prikazano;

– iznos dividendi koji se odbija procijenjen je u skladu s odredbama članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, odredbama članka 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014vii i odredbama članaka od 9. do 11. ove Odluke. Posebno, dividende koje se odbijaju temelje se na formalnoj odluci/prijedlogu ili, ako takva formalna odluka/prijedlog nije donesena, odbija se najviša dividenda između sljedećih: i. maksimalna dividenda u skladu s unutarnjom politikom o dividendama; ii. dividenda izračunana na temelju prosječne stope isplate tijekom posljednje tri godine; iii. dividenda izračunana na temelju prošlogodišnje stope isplate. Ako je očekivana isplata dividende izračunana uporabom raspona isplate umjesto fiksne vrijednosti, upotrjebljena je gornja granica tog raspona;

– upravljačko tijelo [naziv kreditne institucije/grupe kreditnih institucija/podgrupe kreditnih institucija] obvezuje se podnijeti prijedlog za raspodjelu dividendi koji je u cijelosti usklađen s navedenim izračunom neto dobiti.

S poštovanjem,

[Ime i funkcija ovlaštenog potpisnika u ime kreditne institucije]

i Članak 3. stavak 1. točka (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014.

ii Članak 3. stavak 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014.

iii Članak 2. stavci 2. i 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014. U polje se upisuje »0« samo ako postoji formalna odluka ili prijedlog da se dividende ne raspodjeljuju. Ako ne postoji formalni prijedlog ili odluka, ovo polje se ostavlja prazno.

iv Članak 2. stavci od 4. do 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014.

v Članak 2. stavak 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014.

vi Članak 2. stavak 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014.

vii Delegirana uredba Komisije (EU) br. 241/2014 od 7. siječnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (SL L 74, 14. 3. 2014.).