NN 90/2021 (13.8.2021.), Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025 u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1650

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. – 2025. U 2021., 2022., 2023., 2024. I 2025. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/51, urbroj: 50301-05/31-21-4, od 11. ožujka 2021. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik provodi se sukladno sljedećim Uredbama:

– Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013)

– Uredba Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2020/972)

– Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013) i

– Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2019/316).

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika i koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika

2. Središnji registar kopitara (u daljnjem tekstu: SRK) je registar izdanih identifikacijskih dokumenata i pripadajuće dokumentacije (potvrda identiteta, potvrda identiteta kopitara za klanje, potvrda o vlasništvu i zahtjev za izdavanje identifikacijskog dokumenta) kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ)

3. uzgojno udruženje je pravna osoba koja je priznata od strane Ministarstva u skladu s člankom 5. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/18.) u svrhu provedbe uzgojnih programa na uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina upisanima u matičnu/e knjigu/e koje ono vodi ili utemeljuje

4. nacionalni sportski savez (u daljnjem tekstu: savez) predstavlja udruženje priznato u skladu s člancima 46. i 47. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. i 98/19.) (u daljnjem tekstu: Zakon)

5. uzgojna godina – obuhvaća vremenski period od 1. siječnja do 31. prosinca jedne kalendarske godine.

II. MJERE U PROVEDBI PROGRAMA

Članak 4.

Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:

1. Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i

2. Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja.

Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa

Članak 5.

Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa sastoji se od dvije podmjere:

a) Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima i

b) Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama).

Podmjera Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima

Članak 6.

(1) Podmjerom iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika sufinanciraju se troškovi pripreme za natjecanja grla pojedinih pasmina konja sukladno Programu koja su uzgojena u Republici Hrvatskoj i koja se natječu na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Korisnik ostvaruje pravo na potporu za svako uzgojno valjano grlo upisano u SRK i u matične knjige/registar ovlaštenog uzgojnog udruženja ili nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, koje je uspješno završilo najmanje jedno službeno natjecanje u godini za koju se podnosi zahtjev. Natjecanje mora biti organizirano na teritoriju Republike Hrvatske pod nadležnosti saveza, sukladno pravilima krovnih međunarodnih konjičkih sportskih udruženja.

(3) Grlo mora biti upisano u SRK i živo na dan podnošenja zahtjeva te mora imati izdan Identifikacijski dokument kopitara. Grlo u trenutku održavanja natjecanja mora biti uzgojno valjano i upisano u hrvatske matične knjige/registar ovlaštenog uzgojnog udruženja ili nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

(4) Pasminsku i uzgojnu valjanost grla potvrdnicom ovjerava nadležno tijelo ili uzgojno udruženje kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koje vodi matičnu knjigu za dotičnu pasminu konja te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 7.

(1) Pravo na korištenje podmjere iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih grla koja udovoljavaju uvjetima iz Programa u godini za koju se zahtjev podnosi.

(2) Jedinični iznos potpore po vlasniku uzgojno valjanog grla podrazumijeva novčanu vrijednost za pripremu grla za natjecanja, uz udovoljavanje uvjeta iz Programa.

(3) Maksimalni jedinični iznos potpore za provođenje podmjere iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika iznosi 3.000,00 kuna godišnje po uzgojno valjanom grlu, uz najviši godišnji financijski iznos potpore po korisniku od 9.000,00 kn.

(4) Ako zbroj svih podnesenih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore po grlu.

Članak 8.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IA. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu uz koji se prilažu:

– potvrdnica nadležnog tijela ili uzgojnog udruženja kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja kojom se potvrđuju uvjeti dodjele potpore navedeni u Programu, a koja se nalazi u Prilogu III. ovoga Pravilnika i

– potvrda saveza da je grlo u godini za koju se podnosi zahtjev uspješno završilo konjičko natjecanje na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno pravilima krovnog međunarodnog konjičkog sportskog udruženja zavisno o disciplini natjecanja.

Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja
(Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

Članak 9.

(1) Podmjerom iz članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika sufinanciraju se prihvatljivi troškovi iz Priloga VI. ovoga Pravilnika koji se odnose na organizaciju natjecanja sukladno Programu.

(2) Potpora se dodjeljuje savezima ili klubovima članovima istih saveza koji su organizirali sportsko natjecanje u kojem su sudjelovala grla iz domaćeg uzgoja za organizaciju natjecanja nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje:

– u preponskom jahanju

– u zaprežnom sportu

– u daljinskom jahanju

– u dresuri

– galopske utrke (ravne galopske utrke i galopske utrke s preprekama, tzv. Steeplechase) i

– kasačke utrke.

(3) Natjecanja za koja se traži potpora moraju biti organizirana i održana u skladu s važećim pravilnicima saveza i krovnog međunarodnog konjičkog sportskog udruženja zavisno o disciplini natjecanja.

(4) Pravo na korištenje podmjere iz članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika imaju savezi ili klubovi članovi istih saveza koji su pravne osobe u sustavu sporta, sukladno člancima 14., 15. i 16. upisani u Registar sportskih djelatnosti sukladno članku 20. Zakona.

Članak 10.

(1) Pravo na korištenje podmjere iz članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika korisnici ostvaruju jedanput godišnje za sva natjecanja za koja je podnesen zahtjev za potporu.

(2) Iznos potpore po jednom organiziranom natjecanju podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju jednog natjecanja u iznosu do 50.000,00 kuna sukladno prihvatljivim troškovima.

(3) Ukupan godišnji iznos potpore za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika dijeli se na discipline konjičkog sporta iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Najviši financijski iznos potpore po pojedinoj disciplini iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika može iznositi 150.000,00 kn godišnje.

(5) Ako zbroj svih podnesenih računa od strane korisnika premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po organizaciji jednog natjecanja.

Članak 11.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b). ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu uz koji se prilažu:

– preslike putnih naloga, ugovora o djelu i računa o prihvatljivim troškovima s dokazima plaćanja (preslika izvatka s računa ovjerena od banke za tuzemna plaćanja i nalog za doznaku u inozemstvo za inozemna plaćanja) koji su navedeni u Prilogu VI. ovoga Pravilnika

– izvod iz službene rezultat liste saveza za grla iz domaćeg uzgoja koja su nastupila na natjecanju i

– suglasnost saveza za organizaciju natjecanja ako zahtjev podnosi klub – član saveza.

(3) Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan uz Obrazac zahtjeva priložiti ispunjenu i objedinjenu specifikaciju svih troškova po pojedinom natjecanju, ovjerenu potpisom.

(4) Radi obavljanja kontrole na terenu aktivnost za koju podnosi zahtjev za potporu korisnik je dužan za vrijeme odvijanja aktivnosti fotografijama dokumentirati vidljivost, lokaciju aktivnosti i sudionike, osoblje, opremu i nagrade sufinancirane kroz provedbu podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika.

Mjera Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja

Članak 12.

Mjera Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja sastoji se od dvije podmjere:

a) Potpora uzgoju rasplodnih kobila i

b) Potpora uzgoju rasplodnih pastuha.

Podmjera Potpora uzgoju rasplodnih kobila

Članak 13.

(1) Podmjerom iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika sufinanciraju se troškovi uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih kobila pojedinih pasmina konja sukladno Programu.

(2) Pravo na korištenje podmjere iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih kobila koje imaju ždrijebe upisano u matične knjige pasmina navedenih u Programu u godini za koju se podnosi zahtjev.

(3) Rasplodna kobila mora biti upisana u SRK i živa na dan podnošenja zahtjeva, mora biti pripuštena/osjemenjena pod pastuha odabranog za rasplod prema kriterijima uzgojnog udruženja koje vodi matičnu knjigu u kojoj je navedeno žensko grlo upisano, mora biti testirana na roditeljstvo ili imati registriran DNK tip te mora imati izdan Identifikacijski dokument kopitara.

(4) Korisnik ostvaruje pravo na potporu za uzgojno valjanu rasplodnu kobilu po oždrebljenju živorođenog, zdravog i vitalnog ždrebeta koje je označeno transponderom sukladno važećim propisima i za koje je provedeno DNK potvrđivanje roditeljstva.

(5) Ždrijebe mora biti upisano u SRK i živo na dan podnošenja zahtjeva te mora imati izdan Identifikacijski dokument kopitara.

(6) Uzgojnu valjanost grla potvrdnicom ovjerava nadležno tijelo ili uzgojno udruženje u Republici Hrvatskoj kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koje vodi matičnu knjigu za dotičnu pasminu konja ili matičnu knjigu u koju je ta rasplodna kobila prihvaćena te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 14.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih kobila, i to jedanput godišnje za uzgojno valjane rasplodne kobile koje udovoljavaju uvjetima iz Programa u uzgojnoj godini za koju se zahtjev podnosi.

(2) Rasplodne kobile koje u uzgojnoj godini oždrijebe blizance ostvaruju potporu u navedenom jediničnom iznosu sukladno uvjetima Programa.

(3) Jedinični iznos potpore po vlasniku uzgojno valjane rasplodne kobile podrazumijeva novčanu vrijednost za uzgoj uzgojno valjane rasplodne kobile, uz udovoljavanje uvjeta iz Programa.

(4) Godišnji iznos potpore se definira i dodjeljuje prema broju ukupno prijavljenih kobila za potporu koje zadovoljavaju navedene kriterije i to u omjeru 1:3 za kobile svrstane u kategorije Državno premirana kobila u osnovnom plaćanju (u daljnjem tekstu: DPKop) i Državno premirana kobila u uvećanom iznosu (u daljnjem tekstu: DPKup).

(5) Maksimalni jedinični iznos potpore za provođenje podmjere iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika po uzgojno valjanoj rasplodnoj kobili iznosi:

– 2.000,00 kuna/godišnje za DPKop ili

– 6.000,00 kuna/godišnje za DPKup.

(6) Ako zbroj svih podnesenih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva, proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po uzgojno valjanoj rasplodnoj kobili.

Članak 15.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IIA. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu uzgojnu godinu uz koji se prilaže potvrdnica nadležnog tijela ili uzgojnog udruženja kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja kojom se potvrđuju uvjeti dodjele potpore navedeni u Programu, a koja se nalazi u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

Podmjera Potpora uzgoju rasplodnih pastuha

Članak 16.

(1) Podmjerom iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika sufinanciraju se troškovi uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih pastuha pojedinih pasmina konja sukladno Programu.

(2) Pravo na korištenje podmjere iz 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih pastuha koji imaju ždrijebe upisano u matične knjige pasmina navedenih u Programu u godini za koju se podnosi zahtjev.

(3) Rasplodni pastuh mora biti upisan u SRK i živ na dan podnošenja zahtjeva, mora biti odabran za rasplod prema kriterijima uzgojnog udruženja koje vodi matičnu knjigu u kojoj je navedeno muško grlo upisano, mora biti testiran na roditeljstvo ili imati registriran DNK tip te mora imati izdan Identifikacijski dokument kopitara.

(4) Korisnik ostvaruje pravo na potporu za uzgojno valjanog rasplodnog pastuha po oždrebljenju živorođenog, zdravog i vitalnog ždrebeta – potomka rasplodnog pastuha, koje je označeno transponderom sukladno važećim propisima i za koje je provedeno DNK potvrđivanje roditeljstva.

(5) Potomak rasplodnog pastuha mora biti upisan u SRK i živ na dan podnošenja zahtjeva te mora imati izdan Identifikacijski dokument kopitara.

(6) Uzgojnu valjanost grla potvrdnicom ovjerava nadležno tijelo ili uzgojno udruženje u Republici Hrvatskoj kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koje vodi matičnu knjigu za dotičnu pasminu konja ili matičnu knjigu u koju je taj rasplodni pastuh prihvaćen te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 17.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih pastuha i to jedanput godišnje za uzgojno valjane rasplodne pastuhe koji udovoljavaju uvjetima iz Programa u uzgojnoj godini za koju se zahtjev podnosi.

(2) Jedinični iznos potpore po vlasniku uzgojno valjanog rasplodnog pastuha podrazumijeva novčanu vrijednost za uzgoj muškog uzgojno valjanog rasplodnog pastuha, uz udovoljavanje uvjeta iz Programa.

(3) Maksimalni jedinični iznos potpore za provođenje podmjere iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika iznosi 1.000,00 kuna po uspješnom pripustu. Pravo na potporu utvrđuje se za pripusnu sezonu temeljem broja živorođene ždrebadi – potomaka rasplodnog pastuha.

(4) Najviši godišnji financijski iznos potpore po uzgojno valjanom rasplodnom pastuhu može iznositi 5.000,00 kn.

(5) Ako zbroj svih podnesenih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva, proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore po muškom uzgojno valjanom rasplodnom grlu.

Članak 18.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IIB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu uzgojnu godinu uz koji se prilaže potvrdnica nadležnog tijela ili uzgojnog udruženja kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja kojom se potvrđuju uvjeti dodjele potpore navedeni u Programu, a koja se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

III. TROŠKOVI

Članak 19.

(1) Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

– novčane kazne, financijske kazne i troškove parničnog postupka

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

– plaće djelatnika

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci i

– plaćanja u naravi.

(2) Prihvatljivi troškovi za mjere obuhvaćene Programom navedeni su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je dobavljač roba, radova i/ili usluga iz inozemstva, računi moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(4) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) važećem na dan plaćanja.

(5) Korisnik se obvezuje da za dobivena sredstva neće primiti potporu iz drugih izvora financiranja, odnosno da za istu namjenu neće biti dvostrukog financiranja.

IV. PROVEDBA MJERA

Članak 20.

(1) Agencija za plaćanja za mjere iz članka 3. ovoga Pravilnika:

– zaprima, kontrolira i obrađuje zahtjeve pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi mjera i

– vrši isplate potpora u provedbi mjera.

(2) Nadležno tijelo za mjeru iz članka 4. stavka 2. i podmjeru iz članka 6. ovoga Pravilnika kontrolira točnost podataka vlasništva pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi mjera i podataka prijavljenih grla na zahtjevu prema podacima iz JRDŽ-a na dan podnošenja zahtjeva.

Članak 21.

(1) Za mjere iz članka 4. ovoga Pravilnika zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja.

(2) Zahtjev za potporu kroz mjere iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi se na godišnjoj razini za kalendarsko razdoblje uzgojne godine.

(3) Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor.

(4) Obrasci zahtjeva za:

– mjeru Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa nalaze se u prilozima IA., IB. i III. ovoga Pravilnika i

– mjeru Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja u pripustu nalaze se u prilozima IIA., IIB, IV. i V. ovoga Pravilnika.

(5) Popunjeni i potpisani Obrasci zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka šalju se isključivo u pisanom obliku, zajedno s traženom dokumentacijom, putem pošte ili neposredno Agenciji za plaćanja.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru, smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati te će biti izdana Odluka o odbacivanju zahtjeva.

(7) Za nepotpune zahtjeve i potrebna obrazloženja, Agencija za plaćanja će tražiti dopune i obrazloženja koja korisnik treba dostaviti u roku od 7 dana od zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje.

V. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 22.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva.

(2) Zaprimljeni zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja, odnosno zaprimanja zatražene dopune i/ili obrazloženja.

(3) Prilikom administrativne kontrole zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i iznos prihvatljivih troškova.

(4) Agencija za plaćanja donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika, koja sadrži i obavijest korisniku da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 i Uredbe Komisije (EU) 2020/972 ili Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 i

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(5) Na temelju Odluke o odobrenju isplate, Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika.

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu podnesenih zahtjeva za mjere iz Programa.

(2) Kontrolom na terenu iz stavka 1. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5 % zahtjeva svake od mjera iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.

(4) Kontrolom na terenu provjerava se sljedeće:

– identitet grla

– poslovne knjige korisnika i

– dokazni materijal o obavljanju aktivnosti za koje je podnesen zahtjev (fotografije, letci, plakati, obavijesti u medijima, itd.).

Članak 24.

(1) Na odluke iz članka 22. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti žalbu Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi u roku od petnaest dana od dana dostave odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako:

– se utvrdi administrativna pogreška

– kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi mjere i

– ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava.

(3) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su Zakonom o poljoprivredi.

Članak 26.

Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja, a korisniku se dostavljaju preporučenom poštom s povratnicom.

Članak 27.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) i Ispravkom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 127, 23. 5. 2018.).

Članak 28.

Agencija za plaćanja i Ministarstvo razmjenjuju podatke elektroničkim putem.

Članak 29.

Prilozi IA., IB., IIA., IIB., III., IV., V i VI. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/13

Urbroj: 525-14/0851-21-36

Zagreb, 30. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG IA.

PRILOG IB.

PRILOG IIA.

PRILOG IIB.

PRILOG III.

PRILOG IV.

PRILOG V.

PRILOG VI.

Prihvatljivi troškovi za mjere obuhvaćene Programom su sljedeći:

Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa

Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

1. Troškovi službenog osoblja na natjecanju/turniru

1.1. troškovi koji se navode u putnom nalogu:

– obračun dnevnica

– obračun prijevoznih troškova

– obračun troškova smještaja

1.2.     troškovi intelektualnog rada sukladno iznosu navedenom u ugovoru o djelu ili računu

1.3. Službeno osoblje su:

1.3.1. suci

1.3.2. dežurni liječnik

1.3.3. dežurni potkivač

1.3.4. dežurni veterinar

1.3.5. steward

1.3.6. službeni komentator/najavljivač

1.3.7. službeni fotograf

1.3.8. redarska služba

1.3.9. dizajner/postavljač parkura (borilišta)

1.3.10. pomoćnici dizajnera/postavljača parkura (borilišta)

1.3.11.     pomoćno osoblje koje vodi brigu o smještaju, hranidbi, držanju i opremanju konja

1.3.12. šef padoka/zagrijavališta

1.3.13. zapisničar natjecanja

1.3.14. vozač start mašine

1.3.15. handicaper

1.3.16. vozač autostarta

1.3.17. tajnik utrka

1.3.18. starter i pomoćni starter

1.3.19. pomoćno osoblje start mašine i autostarta

2. informatičar/informatička podrška

2.1. mjerenje vremena

2.2. obrada podataka

2.2.1. vođenje prijemnog ureda

2.2.2. izrada startnih lista

2.2.3. izrada rezultatskih lista

2.2.4. izrada ocjenskih lista

2.2.5. vođenje blagajne

2.2.6. priprema podataka za dostavu medijima

2.2.7. izrada akreditacija

2.2.8. opsluživanje videozida

2.3.     izrada i održavanje web-stranice, objava vijesti na web-stra­nici

2.4. podrška natjecanjima na društvenim mrežama

2.5. videosnimanje

2.6. izravan prijenos natjecanja

2.7. izrada promotivnih videomaterijala

2.8. usluga Foto-finish

3. Najam prezentacijske opreme

3.1. najam razglasa

3.2. najam videozida

4. Troškovi javnih službi

4.1. hitna pomoć

4.2. vatrogasci

4.3. policija

4.4. službeni veterinar

4.5.     trošak ishodovanja veterinarsko-zdravstvene suglasnosti nadležnoga veterinarskog ureda za održavanje natjecanja

4.6.     naknada za Službu zaštite autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP) za predmetno natjecanje

5. Troškovi kontrole dopinga

5.1. uzimanje uzoraka krvi i/ili urina za kontrolu dopinga

5.2. laboratorijska analiza

5.3. nabavka BEREG-KIT za životinje

6. Troškovi osiguranja i promidžbe

6.1. police osiguranja od slučaja nezgode prema trećoj osobi

6.2. police osiguranja grla

6.3.     tiskani letci s programom natjecanja, plakati, obavijesti u tiskanim medijima, radiju, TV-u

7. Troškovi uređenja mjesta odvijanja natjecanja (obilježavanja staze, terena, veterinarskih vrata i startno-ciljnog mjesta)

7.1. čunjevi

7.2. traka za ograđivanje prostora

7.3.     zastavice i druge oznake koje se koriste za označavanje staze

7.4. trošak usluga strojnog uređenja staze

7.5. obilježivači ulaza/izlaza, skretanja/smjera prolazaka na utrci/natjecanju

7.6. izrada startnih brojeva natjecatelja

7.7. znakovi za start i cilj

7.8. vapno, boja

7.9. troškovi usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

7.10.     troškovi odlaganja, odvoza i zbrinjavanja otpada (najam kemijskih WC-a, kontejnera, kanti za smeće i sl.)

8. Troškovi nagrada

8.1. trofeji

8.2. rozete

8.3. vijenac

8.4. deka

8.5. novčana nagrada

8.6. pehari i medalje

9. Troškovi najma smještaja za konje

9.1. boks (smještajni prostor)

9.2. hrana i voda

9.3. stelja