NN 101/2021 (17.9.2021.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Vlada Republike Hrvatske

1819

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 11. stavku 1. iza riječi: »iz područja financijskih odnosa s inozemstvom;« dodaju se riječi: »obavlja poslove tijela nadležnog za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;«.

U stavku 2. iza točke 3.2. dodaje se točka 3.3. koja glasi:

»3.3. Sektor za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.«.

Članak 2.

Iza članka 13. dodaju se naslov iznad članka i članak 13.a koji glase:

»3.3. Sektor za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Članak 13.a

Sektor za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja koordinira praćenje provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz praćenja ispunjenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; priprema izmjene i dopune Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelima državne uprave nadležnima za pojedinu komponentu/podkomponentu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske sudjeluje u pripremi izvještaja vezanih za Europski semestar; potiče pravovremenu provedbu reformi i ulaganja; organizira redovne sastanke tijela državne uprave i provedbenih tijela zaduženih za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; pruža podršku tijelima nadležnim za provedbu u otklanjanju prepreka i ubrzavanju procesa provedbe; priprema izvješća o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te izvješća vezanih za postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; u svrhu pripreme izvješća o provedbi, objedinjuje i obrađuje prikupljene podatke; predlaže smjernice i mjere Upravljačkom odboru i Odboru za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u svrhu pojednostavljivanja i ubrzanja procesa provedbe aktivnosti i rješavanja problema nastalih tijekom provedbe; daje stručnu podršku predstavniku Gospodarskog i financijskog odbora (u daljnjem tekstu: EFC) s ciljem periodičnih usvajanja pozitivnog mišljenja EFC-a na prijedloge povlačenja sredstava; obavlja poslove kontaktne točke prema Europskoj komisiji vezano uz provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za praćenje provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

3.3.2. Služba za izvještavanje i analizu provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

3.3.1. Služba za praćenje provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Služba za praćenje provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koordinira praćenje provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz praćenja ispunjenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; potiče pravovremenu provedbu reformi i ulaganja; organizira redovne sastanke tijela državne uprave i provedbenih tijela zaduženih za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te pruža podršku u otklanjanju prepreka i ubrzavanju procesa provedbe; daje stručnu podršku predstavniku EFC-a s ciljem periodičnih usvajanja pozitivnog mišljenja EFC-a na prijedloge povlačenja sredstava; u suradnji s tijelom nadležnim za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji i tijelima državne uprave u čijoj je nadležnosti pojedina komponenta/podkomponenta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ima ovlasti provoditi provjere temeljem kojih potvrđuje da su ključne etape i ciljne vrijednosti utvrđene u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti ispunjene; u suradnji sa Službom za izvještavanje i analizu provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, sudjeluje u pripremi izvješća o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te izvješća vezanih za postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, sudjeluje u predlaganju smjernica i mjera Upravljačkom odboru i Odboru za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u svrhu pojednostavljivanja i ubrzanja procesa provedbe aktivnosti i rješavanja problema nastalih tijekom provedbe te sudjeluje u pripremi izmjena i dopuna Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; surađuje s Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.3.2. Služba za izvještavanje i analizu provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Služba za izvještavanje i analizu provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti priprema izvješća o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te izvješća vezanih za postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; u svrhu pripreme izvješća o provedbi, objedinjuje i obrađuje prikupljene podatke; predlaže smjernice i mjere Upravljačkom odboru i Odboru za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u svrhu pojednostavljivanja i ubrzanja procesa provedbe aktivnosti i rješavanja problema nastalih tijekom provedbe; priprema izmjene i dopune Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelima državne uprave nadležnima za pojedinu komponentu/podkomponentu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske sudjeluje u pripremi izvještaja vezanih za Europski semestar; u suradnji s tijelom nadležnim za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji priprema objedinjeni izvještaj kojim će biti obuhvaćeni svi pokazatelji rezultata koji su preduvjet za slanje zahtjeva za plaćanje; temeljem informacija prikupljenih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, brine o izbjegavanju dvostrukog financiranja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. točka 4.3. mijenja se i glasi:

»4.3. Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju«.

Iza točke 4.3. dodaje se točka 4.4. koja glasi:

»4.4. Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 17. i članak 17. mijenjaju se i glase:

»4.3. Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju

Članak 17.

Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava, platnog sustava, osiguranja depozita, ovrhe na novčanim sredstvima, potrošačkog kreditiranja i stambenog potrošačkog kreditiranja, propisa o sustavu financijskog i nefinancijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, financijskog osiguranja, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Financijske agencije, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava, koordinira zaštitu potrošača u financijskom sustavu; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Sektora; prati rad nadležnih tijela Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije; priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima iz djelokruga Sektora, priprema materijale i informacije za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge; izrađuje rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz djelokruga Sektora; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za bankarstvo, računovodstvo i reviziju, ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za bankarstvo, sanaciju i platni sustav

4.3.2. Služba za računovodstvo, reviziju i financijsko i nefinancijsko izvještavanje

4.3.3. Služba za potrošače, licenciranje i praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima.

4.3.1. Služba za bankarstvo, sanaciju i platni sustav

Služba za bankarstvo, sanaciju i platni sustav obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, sanacije kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; priprema mišljenja na nacrte sanacijskih planova kreditnih institucija te nacrte grupnih sanacijskih planova; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu Sanacijskih kolegija; obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja platnog prometa, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, konačnosti namire u platnim sustavima i deviznog poslovanja; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2. Služba za računovodstvo, reviziju i financijsko i nefinancijsko izvještavanje

Služba za računovodstvo, reviziju i financijsko i nefinancijsko izvještavanje obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskog i nefinancijskog izvještavanja, računovodstva i revizije; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; koordinira i prati sustav revizije i računovodstva; provodi nadzor nad izradom i objavom nefinancijskih izvještaja; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje i pruža administrativnu i tehničku pomoć Odboru za javni nadzor revizije; surađuje i prati rad Hrvatske revizorske komore; surađuje i pruža administrativnu i tehničku pomoć Odboru za standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima oko pitanja iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.3. Služba za potrošače, licenciranje i praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima

Služba za potrošače, licenciranje i praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u području potrošačkih kredita, stambenih potrošačkih kredita i zaštite potrošača u području financijskih usluga te ovrhe na novčanim sredstvima; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje odobrenja prema zakonu koji uređuje potrošačko kreditiranje u prvostupanjskom postupku; obavlja poslove u vezi otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za potrošače, licenciranje i praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima, ustrojavaju se:

4.3.3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

4.3.3.2. Odjel za praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima.

4.3.3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

Odjel za potrošače i licenciranje obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u području potrošačkih kredita, stambenih potrošačkih kredita i zaštite potrošača u području financijskih usluga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje odobrenja prema zakonu koji uređuje potrošačko kreditiranje u prvostupanjskom postupku; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.3.2. Odjel za praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima

Odjel za praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, propisa koji uređuju poslovanje Financijske agencije te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava; priprema mišljenja iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; koordinira i prati sustav provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; odgovara na upite iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; obavlja poslove u vezi otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

Iza članka 17. dodaju se naslov iznad članka i članak 17.a koji glase:

»4.4. Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost

Članak 17.a

Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, preuzimanja dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing i faktoring, sustava osiguranja i reosiguranja, obveznih osiguranja u prometu, propisa koji uređuju financijske instrumente uključujući mjenicu i ček; propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Sektora; prati rad nadležnih tijela Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije; priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima iz djelokruga Sektora, priprema materijale i informacije za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge; priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz djelokruga Sektora; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja poslove koji se odnose na isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; izrađuje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; koordinira poslove u području financijske pismenosti potrošača te informira javnost o osnovnim značajkama pojedinih financijskih usluga; izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenost potrošača; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijska tržišta i financijsku pismenost, ustrojavaju se:

4.4.1. Služba za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente

4.4.2. Služba za financijsku pismenost

4.4.3. Služba za osiguranje, leasing i faktoring.

4.4.1. Služba za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente

Služba za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, sanacije investicijskih društava, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, preuzimanja dioničkih društava, zatim usluga nebankarskog financijskog sektora, uključujući leasing i faktoring, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i poslovanje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; izrađuje iskaze o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; obavlja poslove oko isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove oko isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju; izrađuje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice; sudjeluje u javnoj nabavi obrazaca mjenica; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente, ustrojavaju se:

4.4.1.1. Odjel za financijska tržišta

4.4.1.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente.

4.4.1.1. Odjel za financijska tržišta

Odjel za financijska tržišta obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, propisa u području preuzimanja dioničkih društava te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i poslovanje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; obavlja poslove vezano uz isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju, a koji se odnose na obradu i analizu podataka te izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavlja poslove analize isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju, a koji se odnose na obradu i analizu podataka te izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava stambenim štedišama; izrađuje analizu sustava stambene štednje; temeljem obrade i analize zahtjeva korisnika izrađuje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.1.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente

Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u poslovima iz djelokruga Odjela, surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima oko pitanja iz djelokruga Odjela; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice, sudjeluje u javnoj nabavi obrazaca mjenica; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.2. Služba za financijsku pismenost

Služba za financijsku pismenost obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na aktivnosti u području financijske pismenosti potrošača; izrađuje stručne analize o međunarodnim iskustvima i praksama, izrađuje smjernice za poboljšanje financijske pismenosti; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim institucijama; koordinira pripremu strateških dokumenata financijske pismenosti; koordinira radom operativne radne grupe; surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području financijske pismenosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te informira javnost o osnovnim obilježjima pojedinih financijskih usluga i ostalim aktivnostima u vezi financijske pismenosti; koordinira rad po pritužbama potrošača u vezi financijskih usluga, izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.3. Služba za osiguranje, leasing i faktoring

Služba za osiguranje, leasing i faktoring obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja, reosiguranja i obveznih osiguranja u prometu, faktoringa i leasinga te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u području sustava osiguranja; surađuje s Hrvatskim uredom za osiguranje; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 6.

U članku 18. stavku 2. iza točke 5.7. dodaje se točka 5.8. koja glasi:

»5.8. Sektor za analizu potrošnje središnje države.«.

Članak 7.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Sektor za pripremu i izradu prijedloga proračuna države obavlja poslove vezane uz planiranje, izradu i donošenje državnog proračuna te konsolidiranog središnjeg proračuna; radi na unaprjeđenju sustava upravljanja javnim financijama; prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke po područjima javne potrošnje koja se financira iz državnog proračuna; obavlja poslove pripreme, izrade i praćenja proračuna po programima; obavlja poslove ocjene i odobravanja investicijskih projekata; sudjeluje u razvoju procesa strateškog planiranja kontroli strateških planova, izrađuje strateški plan Ministarstva, sudjeluje u izradi dokumenata europskog semestra-nacionalnog programa reformi i programa konvergencije; sudjeluje u provođenju financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa propisima iz područja fiskalne odgovornosti; sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa te međunarodnih ugovora i sporazuma u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za pripremu i izradu prijedloga proračuna države, ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za pripremu proračuna države

5.1.2. Služba za pripremu financijskih planova i analizu izvanproračunskih korisnika

5.1.3. Služba za procjenu fiskalnog učinka

5.1.4. Služba za strateško planiranje.

5.1.1. Služba za pripremu proračuna države

Služba za pripremu proračuna države obavlja poslove koji se odnose na izradu državnog proračuna za tekuću fiskalnu godinu i dvogodišnje razdoblje, izradu izmjena i dopuna državnog proračuna tijekom godine i izradu konsolidiranog plana prihoda i rashoda te primitaka i izdataka središnjeg proračuna, koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih korisnika; predlaže opću politiku rashoda i izdataka po prioritetima; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; prati izvršenje njihovih financijskih planova te sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika i uputa te nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na planiranje sredstava u državnom proračunu; sudjeluje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, uputa za izradu državnog proračuna u skladu sa smjernicama; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema savjete i preporuke za Vladu Republike Hrvatske o mogućim uštedama u rashodima i izdacima; organizira i koordinira aktivnosti korisnika i nositelja proračunskih sredstava u vezi s izradom državnog proračuna u definiranju rashoda i izdataka; daje suglasnosti glede namjenskog trošenja, odnosno preraspodjele sredstava planiranih u državnom proračunu; surađuje s tijelima državne uprave te s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi s pripremom i izradom središnjeg proračuna; sudjeluje u radu radnih skupina u području unaprjeđenja sustava upravljanja javnim financijama; sudjeluje u razvoju novih rješenja za učinkovitiji i transparentniji proces pripreme i izrade državnog proračuna, njegovih izmjena i dopuna te preraspodjela (obrasci, metodologije); sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu proračuna države, ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja unutarnje i vanjske politike

5.1.1.2. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja društvenih djelatnosti i ljudskih prava

5.1.1.3. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja gospodarstva, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

5.1.1.4. Odjel za pripremu financijskog plana ostalih izdataka države.

5.1.1.1. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja unutarnje i vanjske politike

Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja unutarnje i vanjske politike, u suradnji sa Službom za strateško planiranje, prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po sljedećim područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: politički i izborni sustav, unutarnji poslovi, pravosuđe, uprava, obrana, hrvatski branitelji, sustav državnih službenika i namještenika, angažman Republike Hrvatske u mirovnim misijama, zaštita prava i interesa pripadnika hrvatskog naroda u drugim državama i sudjelovanje Republike Hrvatske u jačanju međunarodne sigurnosti i suradnje; prati i analizira poslovanje proračunskih korisnika (državnih tijela) iz navedenih područja koristeći financijske izvještaje, polugodišnje izvještaje o izvršenju državnog proračuna, godišnje obračune proračuna, interne izvještaje i ostale raspoložive izvore; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke potrebne za izradu njihovih financijskih planova; kontrolira pravilnu primjenu svih proračunskih klasifikacija; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; prati i analizira provedbu programa; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti; izrađuje analize novih programa; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta; izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja društvenih djelatnosti i ljudskih prava

Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja društvenih djelatnosti i ljudskih prava, u suradnji sa Službom za strateško planiranje, prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po sljedećim područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: kultura, odgoj i obrazovanje, znanost, informiranje, sport, tehnička kultura, zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, socijalna skrb i ostala područja iz društvenih djelatnosti, zaštita i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, skrb o osobito osjetljivim društvenim skupinama; prati i analizira poslovanje proračunskih korisnika (državnih tijela) iz navedenih područja koristeći financijske izvještaje, polugodišnje izvještaje o izvršenju državnog proračuna, godišnje obračune proračuna, interne izvještaje i ostale raspoložive izvore; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke potrebne za izradu njihovih financijskih planova; kontrolira pravilnu primjenu svih proračunskih klasifikacija; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; prati i analizira provedbu programa; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti; izrađuje analize novih programa; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta; izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.3. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja gospodarstva, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja gospodarstva, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Službom za strateško planiranje, prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po sljedećim područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: industrija, energetika, brodogradnja, rudarstvo, obrtništvo, zadrugarstvo, pomorstvo, promet, prostorno uređenje i graditeljstvo, zaštita prirode i okoliša, ugostiteljstvo, trgovina, monetarni i fiskalni sustav, zapošljavanje, tržište rada, regionalni razvoj, obnova i održivi razvoj komunalne infrastrukture, obnova obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje vezano za povratak izbjeglica, poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, turizam; prati i analizira poslovanje proračunskih korisnika (državnih tijela) iz navedenih područja koristeći financijske izvještaje, polugodišnje izvještaje o izvršenju državnog proračuna, godišnje obračune proračuna, interne izvještaje i ostale raspoložive izvore; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke potrebne za izradu njihovih financijskih planova; kontrolira pravilnu primjenu svih proračunskih klasifikacija; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa te međunarodnih ugovora i sporazuma u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; prati i analizira provedbu programa; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i procjenjuje posljedice provođenja programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i prioritete; izrađuje analize novih programa; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz državnog proračuna; izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.4. Odjel za pripremu financijskog plana ostalih izdataka države

Odjel za pripremu financijskog plana ostalih izdataka države, u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, organizira i upravlja postupkom izrade financijskog plana ostalih izdataka države, odnosno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne proračunske korisnike, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini, odnosno izdatke koji se odnose na servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga, doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije, pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, financiranje decentraliziranih funkcija, upravljanje sustavom javnih financija, proračunsku zalihu i ostalo; izrađuje prijedlog i projekcije financijskog plana i obrazloženje financijskog plana ostalih izdataka države, izrađuje izmjene i dopune financijskog plana, prijedloge preraspodjela financijskog plana, utvrđuje matične podatke potrebne za izradu financijskog plana, raspoređuje utvrđena proračunska sredstva po proračunskim klasifikacijama, unosi financijski plan u sustav Državne riznice; prati izvršenje financijskog plana ostalih izdataka države; izrađuje Obrasce standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka vezano uz ostale izdatke države, te obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa vezano uz ostale izdatke države; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za pripremu financijskih planova i analizu izvanproračunskih korisnika

Služba za pripremu financijskih planova i analizu izvanproračunskih korisnika izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; u suradnji s odgovornim osobama kod izvanproračunskih korisnika priprema, prati i procjenjuje elemente za izradu njihovih financijskih planova; obavlja usklađenja s dopuštenom razinom javne potrošnje; izrađuje konsolidirani plan prihoda i rashoda te primitaka i izdataka središnjeg proračuna, koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih korisnika; sudjeluje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje; sudjeluje u davanju mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa koji uređuju sustav financiranja izvanproračunskih korisnika iz područja vodnoga gospodarstva, cestogradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, upravljanja državnom imovinom; prati izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika i izrađuje njihove izmjene i dopune tijekom godine; surađuje s tijelima državne uprave te s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi s pripremom i izradom središnjeg proračuna; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3. Služba za procjenu fiskalnog učinka

Služba za procjenu fiskalnog učinka daje mišljenja na prijedloge uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i dr.) koje donosi Vlada Republike Hrvatske te nacrte prijedloga zakona i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru kao i međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun (državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijske planove izvanproračunskih korisnika); prati i analizira iskazani fiskalni učinak po izvorima financiranja koji utječu na visinu manjka proračuna opće države i onima koji ne utječu zbog sve značajnijeg udjela sredstva dobivenih iz fondova Europske unije u financiranju javnih potreba; priprema savjete i preporuke za Vladu Republike Hrvatske da se iskazani fiskalni učinak sufinancira sredstvima fondova Europske unije umjesto iz izvora financiranja koji utječu na visinu manjka proračuna opće države; surađuje sa Službom za pripremu proračuna države na izradi državnog proračuna za tekuću fiskalnu godinu i naredno dvogodišnje razdoblje te izradi izmjena i dopuna državnog proračuna tijekom godine kroz dostavu podataka o fiskalnom učinku potrebnih za utvrđivanje okvirnog prijedloga opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; sudjeluje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje; sudjeluje u uputi za izradu državnog proračuna u skladu sa smjernicama; surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije te s drugim upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na pripremi podataka za ukupne prihode i rashode za trogodišnje razdoblje; sudjeluje na unaprjeđenju postojećih aplikativnih rješenja za procjenu fiskalnog učinka i njihovoj integraciji u sustav Državne riznice; primjenom informatičkih rješenja za procjenu fiskalnog učinka osigurava kontinuitet i stabilnost rada poslovnih procesa pripreme proračuna; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na procjeni fiskalnog učinka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.4. Služba za strateško planiranje

Služba za strateško planiranje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na suradnju s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i fondove Europske unije u izradi prijedloga propisa kojim se uređuje proces izrade pojedinačnih srednjoročnih strateških planova proračunskih korisnika državnog proračuna koji će se koristiti kao podloga za izradu Nacionalnog programa reformi; osigurava stručnu podršku svim proračunskim korisnicima obveznicima izrade strateških planova; daje preporuke za revidiranje strateških planova; koordinira i izrađuje srednjoročni strateški plan za Ministarstvo; vodi brigu o osposobljavanju djelatnika koji su uključeni u izradu strateškog plana na nivou razdjela Ministarstva; priprema izvještaj o provedbi strateškog plana Ministarstva; analizira izvršenje i ostvarenje ciljeva utvrđenih strateškim planovima u skladu s propisanim rokovima; sudjeluje sa Službom za pripremu proračuna države u izradi državnog proračuna i njegovom povezivanju sa strateškim planovima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 2. iza točke 5.2.4. dodaje se točka 5.2.5. koja glasi:

»5.2.5. Služba za poslovno-operativnu podršku izvršavanju državnog proračuna.«.

Iza opisa poslova u točki 5.2.4.2. dodaju se opis poslova i naslov iznad koji glase:

»5.2.5. Služba za poslovno-operativnu podršku izvršavanju državnog proračuna

Služba za poslovno-operativnu podršku izvršavanju državnog proračuna obavlja poslove područne riznice-Ministarstvo financija-ostali izdaci države koji se odnose na zaprimanje naloga za plaćanje, provedbu formalne i suštinske kontrole naloga za plaćanje te evidentiranje rezervacije sredstava i zahtjeva za plaćanje u informacijski sustav državne riznice; izrađuje izvješća o izvršenim plaćanjima; vodi dodatne analitičke evidencije; zaprima zahtjeve za povrat sredstava pogrešno ili više uplaćenih u državni proračun; obavlja kontrolu zaprimljenih zahtjeva za povrat; u upravnom postupku u prvom stupnju izrađuje rješenja o povratu sredstava koja su pogrešno ili više uplaćena u državni proračun; izvršava povrat uplata koje nemaju karakter prihoda; obavlja unos i ažuriranje matičnih podataka inozemnih dobavljača i inozemnih banaka; upravlja bazom matičnih podataka dobavljača; analizira obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata proračunskih korisnika; predlaže unaprjeđenja procesa izvršavanja državnog proračuna; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o izvršavanju državnog proračuna te u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Sektor za poslove Nacionalnog fonda obavlja poslove financijskog upravljanja sredstvima iz fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i Mehanizma za oporavak i otpornost u skladu s propisima Republike Hrvatske, Europske unije i drugim primjenjivim propisima i sklopljenim međunarodnim ugovorima; priprema i podnosi Europskoj komisiji i drugim nadležnim tijelima zahtjeve za plaćanje odnosno zahtjeve za nadoknadom sredstava iz fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i Mehanizma za oporavak i otpornost; priprema i podnosi Europskoj komisiji račune za ovjerene izdatke iz fondova Europske unije; provjerava adekvatnost podataka dobivenih od nadležnih tijela o provedenim postupcima i provjerama izdataka prilikom pripreme zahtjeva za plaćanje koja uključuje formalne i računske kontrole ispravnosti zaprimljene dokumentacije te provjere pravilnosti poslovnih procesa i izdataka na temelju uzorka; prati rezultate svih revizija, povrate i nepravilnosti; prati funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama te Mehanizma za oporavak i otpornost; zaprima izvješća od tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i Mehanizma za oporavak i otpornost; obavlja poslove financijskog upravljanja, kontrole te zatvaranja pretpristupnih programa Europske unije u skladu s primjenjivim propisima; obavlja stručne i administrativne poslove za Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje vezano za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije; izrađuje priručnike o procedurama poslovnih procesa; sudjeluje u izradi smjernica iz područja nadležnosti vezano za upravljanje fondovima Europske unije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi svojih zadaća radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; osigurava sustav kojim se u elektroničkom obliku evidentira i pohranjuju financijske evidencije potrebne za sastavljanje zahtjeva za plaćanje i računa; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Sektora; surađuje s ostalim tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama te Mehanizma za oporavak i otpornost; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije te drugim nadležnim tijelima vezanim uz provedbu međunarodnih financijskih mehanizama; prati propise Europske unije te druge primjenjive propise vezane za pretpristupne programe, fondove Europske unije, međunarodne financijske mehanizme te Mehanizam za oporavak i otpornost i propise Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za poslove Nacionalnog fonda, ustrojavaju se:

5.4.1. Služba za financijsko upravljanje EU fondovima

5.4.2. Služba za financijsko upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom

5.4.3. Služba za financijsko upravljanje Europskim socijalnim fondom i Fondom europske pomoći za najpotrebnije

5.4.4. Služba za financijsko upravljanje Mehanizmom za oporavak i otpornost.

5.4.1. Služba za financijsko upravljanje EU fondovima

Služba za financijsko upravljanje EU fondovima obavlja poslove praćenja, prognoziranja, evidentiranja i izvještavanja korištenja sredstava fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i Mehanizma za oporavak i otpornost; priprema i podnosi Europskoj komisiji i drugim nadležnim tijelima prognoze zahtjeva za plaćanje iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih mehanizama; sudjeluje u pripremi zahtjeva za plaćanje i računa iz fondova Europske unije; upravlja sustavom izvještavanja Europske komisije (SFC sustavi Europske komisije); obavlja poslove financijskog upravljanja EGP financijskim mehanizmom, Financijskim mehanizmom Kraljevine Norveške i Švicarsko-hrvatskim programom suradnje koji uključuju prethodne provjere zaprimljene dokumentacije, pripremu zahtjeva za plaćanje odnosno zahtjeva za nadoknadom sredstava te podnošenje nadležnim tijelima; vodi evidenciju o prijavljenim i ovjerenim izdacima prema Europskoj komisiji i drugim nadležnim tijelima iz pretpristupnih programa Europske unije, fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i Mehanizma za oporavak i otpornost; vodi evidenciju primitaka sredstava od Europske komisije i povrata sredstava po nalogu Europske komisije i drugih nadležnih tijela iz pretpristupnih programa Europske unije, fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i Mehanizma za oporavak i otpornost; prati provedbu n+3 pravila u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava; sudjeluje u izradi smjernica za ovjeravanje izdataka i plaćanja u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije i međunarodnih financijskih mehanizama; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i financijsko upravljanje fondovima Europske unije, međunarodnim financijskim mehanizmima i Mehanizmom za oporavak i otpornost; priprema statističke izvještaje o tijekovima sredstava fondova Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i Mehanizma za oporavak i otpornost; upravlja bankovnim računima za pretpristupne programe Europske unije te provodi odredbe ugovora s bankom; sudjeluje u izradi planova, izvješća, strategija, propisa i akata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2. Služba za financijsko upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom

Služba za financijsko upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom obavlja poslove praćenja, izvještavanja i provjera provedbe programa sufinanciranih iz fondova Europske unije; planira i provodi postupke provjera za potrebe pripreme zahtjeva za plaćanje vezano za revizije, povrate, nepravilnosti i prihvatljivost izdataka; priprema zahtjev za plaćanje i račune u relevantnom MIS sustavu; sudjeluje u izradi smjernica za ovjeravanje izdataka i plaćanja u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i financijsko upravljanje fondovima Europske unije; prati provedbu n+3 pravila; sudjeluje u upravljanju nepravilnostima; priprema dokumentaciju vezano za upravljanje rizicima; osigurava pravilno provođenje postupaka vezanih za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije; sudjeluje u izradi planova, izvješća, strategija, propisa i akata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom, ustrojavaju se:

5.4.2.1. Odjel za financijsko upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj

5.4.2.2. Odjel za financijsko upravljanje Kohezijskim fondom.

5.4.2.1. Odjel za financijsko upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj

Odjel za financijsko upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj obavlja poslove praćenja, izvještavanja i provjera provedbe programa sufinanciranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj; planira i provodi postupke provjera za potrebe pripreme zahtjeva za plaćanje iz fondova Europske unije u cilju stjecanja sigurnosti u pravilan rad tijela sustava upravljanja i kontrole operativnih programa u skladu s svim relevantnim propisima i dokumentima i prihvatljivost izdataka; prati rezultate revizija i provjera na razini sustava te postupanje tijela sustava upravljanja i kontrole po preporukama i nalazima; prati izvršenje povrata i vraćenih i povučenih sredstava izuzetih iz zahtjeva za plaćanje prema Europskoj komisiji; prati i analizira provedbu sumnji na nepravilnost i prijevaru te utvrđenih nepravilnosti u cilju osiguranja prihvatljivosti izdataka uključenih u zahtjev za plaćanje; temeljem uzorkovanja nastalih izdataka provodi provjeru prihvatljivosti izdataka i rad nadležnih tijela; temeljem uzorkovanja poslovnih procesa provodi provjeru funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole iz područja provjere izdataka vezanih za projekte, upravljanja nepravilnostima, povratima te po potrebi i iz područja upravljanja financijskim instrumentima, dodjele i ocjenjivanja kvalitete projekata s kriterijima odabira te usklađenosti izdataka s pravilima o državnim potporama; izrađuje izvještaje o provedenim provjerama i daje preporuke za poboljšanje rada tijela uključenih u provedbu programa; analizira i provodi potrebna usklađenja zahtjeva za plaćanje u relevantnom MIS sustavu; priprema račune za ovjerene izdatke iz Europskog fonda za regionalni razvoj te provodi potrebna usklađenja računa u relevantnom MIS sustavu; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i financijsko upravljanje; prati provedbu n+3 pravila; zaprima upite Europske komisije i koordinira pripremu odgovora; surađuje s drugim nadležnim tijelima sustava upravljanja i kontrole; sudjeluje u izradi planova, izvješća, strategija, propisa i akata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2.2. Odjel za financijsko upravljanje Kohezijskim fondom

Odjel za financijsko upravljanje Kohezijskim fondom obavlja poslove praćenja, izvještavanja i provjera provedbe programa sufinanciranih iz Kohezijskog fonda; planira i provodi postupke provjera za potrebe pripreme zahtjeva za plaćanje iz Kohezijskog fonda u cilju stjecanja sigurnosti u pravilan rad tijela sustava upravljanja i kontrole operativnih programa u skladu s svim relevantnim propisima i dokumentima i prihvatljivost izdataka; prati rezultate revizija i provjera na razini sustava te postupanje tijela sustava upravljanja i kontrole po preporukama i nalazima; prati izvršenje povrata i vraćenih i povučenih sredstava izuzetih iz zahtjeva za plaćanje prema Europskoj komisiji; prati i analizira provedbu sumnji na nepravilnost i prijevaru te utvrđenih nepravilnosti u cilju osiguranja prihvatljivosti izdataka uključenih u zahtjev za plaćanje; temeljem uzorkovanja nastalih izdataka provodi provjeru prihvatljivosti izdataka i rad nadležnih tijela; temeljem uzorkovanja poslovnih procesa provodi provjeru funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole iz područja provjere izdataka vezanih za projekte, upravljanja nepravilnostima, povratima te po potrebi i iz područja upravljanja financijskim instrumentima, dodjele i ocjenjivanja kvalitete projekata s kriterijima odabira te usklađenosti izdataka s pravilima o državnim potporama; izrađuje izvještaje o provedenim provjerama i daje preporuke za poboljšanje rada tijela uključenih u provedbu programa; analizira i provodi potrebna usklađenja zahtjeva za plaćanje u relevantnom MIS sustavu; priprema račune za ovjerene izdatke iz Kohezijskog fonda te provodi potrebna usklađenja računa u relevantnom MIS sustavu; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i financijsko upravljanje; prati provedbu n+3 pravila; surađuje s drugim nadležnim tijelima sustava upravljanja i kontrole; zaprima upite Europske komisije i koordinira pripremu odgovora; sudjeluje u izradi planova, izvješća, strategija, propisa i akata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.3. Služba za financijsko upravljanje Europskim socijalnim fondom i Fondom europske pomoći za najpotrebnije

Služba za financijsko upravljanje Europskim socijalnim fondom i Fondom europske pomoći za najpotrebnije obavlja poslove praćenja, izvještavanja i provjera provedbe programa sufinanciranih iz fondova Europske unije; planira i provodi postupke provjera za potrebe pripreme zahtjeva za plaćanje vezano za revizije, povrate, nepravilnosti i prihvatljivost izdataka; priprema zahtjev za plaćanje i račune u relevantnom MIS sustavu; sudjeluje u izradi smjernica za ovjeravanje izdataka i plaćanja u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i financijsko upravljanje fondovima Europske unije; prati provedbu n+3 pravila; priprema zahtjev za nadoknadom sredstava za Ministarstvo financija kao korisnika tehničke pomoći iz fondova Europske unije; priprema zahtjev za povratom putnih troškova delegata Vijeća Europske unije i Europskog vijeća i podnosi Vijeću Europske unije; provodi knjigovodstveno evidentiranje financijskih transakcija po pojedinom financijskom sporazumu za pretpristupne programe; kontrolira računovodstvenu dokumentaciju pripremljenu za knjiženje; provodi zaključna knjiženja; priprema financijske dokumente i izvješća; upravlja računovodstvenim i izvještajnim informatičkim sustavom; priprema dokumentaciju vezano za upravljanje rizicima i provedbu informativnih i promidžbenih aktivnosti; sudjeluje u izradi planova, izvješća, strategija, propisa i akata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje Europskim socijalnim fondom i Fondom europske pomoći za najpotrebnije, ustrojavaju se:

5.4.3.1. Odjel za financijsko upravljanje Europskim socijalnim fondom

5.4.3.2. Odjel za financijsko upravljanje Fondom europske pomoći za najpotrebnije.

5.4.3.1. Odjel za financijsko upravljanje Europskim socijalnim fondom

Odjel za financijsko upravljanje Europskim socijalnim fondom obavlja poslove praćenja, izvještavanja i provjera provedbe programa sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda; planira i provodi postupke provjera za potrebe pripreme zahtjeva za plaćanje iz Europskog socijalnog fonda u cilju stjecanja sigurnosti u pravilan rad tijela sustava upravljanja i kontrole operativnih programa u skladu s svim relevantnim propisima i dokumentima i prihvatljivost izdataka; prati rezultate revizija i provjera na razini sustava te postupanje tijela sustava upravljanja i kontrole po preporukama i nalazima; prati izvršenje povrata i vraćenih i povučenih sredstava izuzetih iz zahtjeva za plaćanje prema Europskoj komisiji; prati i analizira provedbu sumnji na nepravilnost i prijevaru te utvrđenih nepravilnosti u cilju osiguranja prihvatljivosti izdataka uključenih u zahtjev za plaćanje; temeljem uzorkovanja nastalih izdataka provodi provjeru prihvatljivosti izdataka i rad nadležnih tijela; temeljem uzorkovanja poslovnih procesa provodi provjeru funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole iz područja provjere izdataka vezanih za projekte, upravljanja nepravilnostima, povratima te po potrebi i iz područja dodjele i ocjenjivanja kvalitete projekata s kriterijima odabira te usklađenosti izdataka s pravilima o državnim potporama; izrađuje izvještaje o provedenim provjerama i daje preporuke za poboljšanje rada tijela uključenih u provedbu programa; analizira i provodi potrebna usklađenja zahtjeva za plaćanje u relevantnom MIS sustavu; priprema račune za ovjerene izdatke iz Europskog socijalnog fonda te provodi potrebna usklađenja računa u relevantnom MIS sustavu; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i financijsko upravljanje; prati provedbu n+3 pravila; surađuje s drugim nadležnim tijelima sustava upravljanja i kontrole; zaprima upite Europske komisije i koordinira pripremu odgovora; sudjeluje u izradi planova, izvješća, strategija, propisa i akata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.3.2. Odjel za financijsko upravljanje Fondom europske pomoći za najpotrebnije

Odjel za financijsko upravljanje Fondom europske pomoći za najpotrebnije obavlja poslove praćenja, izvještavanja i provjera provedbe programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije; planira i provodi postupke provjera za potrebe pripreme zahtjeva za plaćanje iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije u cilju stjecanja sigurnosti u pravilan rad tijela sustava upravljanja i kontrole u skladu s svim relevantnim propisima i dokumentima i prihvatljivost izdataka; prati rezultate revizija i provjera na razini sustava te postupanje tijela sustava upravljanja i kontrole po preporukama i nalazima; prati izvršenje povrata i vraćenih i povučenih sredstava izuzetih iz zahtjeva za plaćanje prema Europskoj komisiji; prati i analizira provedbu sumnji na nepravilnost i prijevaru te utvrđenih nepravilnosti u cilju osiguranja prihvatljivosti izdataka uključenih u zahtjev za plaćanje; temeljem uzorkovanja nastalih izdataka provodi provjeru prihvatljivosti izdataka i rad nadležnih tijela; temeljem uzorkovanja poslovnih procesa provodi provjeru funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole iz područja provjere izdataka vezanih za projekte, upravljanja nepravilnostima, povratima te po potrebi i iz područja dodjele i ocjenjivanja kvalitete projekata s kriterijima odabira te usklađenosti izdataka s pravilima o državnim potporama; izrađuje izvještaje o provedenim provjerama i daje preporuke za poboljšanje rada tijela uključenih u provedbu programa; analizira i provodi potrebna usklađenja zahtjeva za plaćanje u relevantnom MIS sustavu; priprema račune za ovjerene izdatke iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije te provodi potrebna usklađenja računa u relevantnom MIS sustavu; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i financijsko upravljanje; prati provedbu n+3 pravila; surađuje s drugim nadležnim tijelima sustava upravljanja i kontrole; zaprima upite Europske komisije i koordinira pripremu odgovora; sudjeluje u izradi planova, izvješća, strategija, propisa i akata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.4. Služba za financijsko upravljanje Mehanizmom za oporavak i otpornost

Služba za financijsko upravljanje Mehanizmom za oporavak i otpornost obavlja poslove praćenja, provjere i izvještavanja korištenja sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost; planira i provodi postupke provjera za potrebe pripreme zahtjeva za plaćanje iz Mehanizma za oporavak i otpornost u cilju stjecanja sigurnosti u pravilan rad tijela sustava upravljanja i praćenja provedbe reformi i ulaganja unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u skladu s svim relevantnim propisima i dokumentima te zakonitost i točnost izdataka i namjensko korištenje sredstava; prati rezultate revizija i postupanje tijela sustava po preporukama i nalazima; prati izvršenje povrata; prati i analizira provedbu sumnji na nepravilnost i prijevaru te utvrđenih nepravilnosti u cilju osiguranja zakonitosti i točnosti izdataka; provodi provjeru nepostojanja dvostrukog financiranja i sukoba interesa; temeljem uzorkovanja nastalih izdataka provodi provjeru zakonitosti i točnosti izdataka i rad nadležnih tijela; temeljem uzorkovanja poslovnih procesa provodi provjeru funkcioniranja tijela sustava u području provjere izdataka vezanih za projekte, upravljanja nepravilnostima, povratima, financijskim instrumentima; izrađuje izvještaje o provedenim provjerama i daje preporuke za poboljšanje rada tijela uključenih u provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; priprema zahtjeve za plaćanje u relevantnom MIS sustavu temeljem provjera koje provodi u suradnji s Koordinacijskim tijelom; priprema izjavu o upravljanju temeljem zaprimljenih pojedinačnih izjava o upravljanju koje pripremaju voditelji komponente/podkomponente; priprema sažetak provedenih revizija, uključujući utvrđene nedostatke i sva poduzeta korektivna djelovanja; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i financijsko upravljanje Mehanizmom za oporavak i otpornost; surađuje s Koordinacijskim tijelom i drugim tijelima nadležnim za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; zaprima upite Europske komisije i koordinira pripremu odgovora; sudjeluje u izradi planova, izvješća, strategija, propisa i akata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 10.

U članku 25. stavku 2. točka 5.7.3. briše se.

Opis poslova u točki 5.7.3. i naslov iznad brišu se.

Članak 11.

Iza članka 25. dodaju se naslov iznad članka i članak 25.a koji glase:

»5.8. Sektor za analizu potrošnje središnje države

Članak 25.a

Sektor za analizu potrošnje središnje države obavlja poslove vezane uz unaprjeđenja sustava proračunskog planiranja i bolje kontrole svrhovitosti i opravdanosti korištenja sredstava iz javnih izvora; izrađuje analize opravdanosti provedbe odabranih programa, aktivnosti ili projekata iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika kroz analize troškova i koristi i ostale financijske i nefinancijske analize; provodi naknadne evaluacije učinaka odabranih programa i aktivnosti državnog proračuna po pojedinim područjima javne potrošnje; zasebno analizira troškove primjene zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika; obavlja poslove analize i ocjene troškova investicijskih projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna prema za to utvrđenoj metodologiji; daje prijedloge za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti državne potrošnje; obavlja poslove analize učinkovitosti provedbe aktivnosti i projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika financiranih iz EU sredstava po sektorima potrošnje i vrstama rashoda, posebno uzimajući u obzir prihvatljive/neprihvatljive troškove; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za analizu potrošnje središnje države, ustrojavaju se:

5.8.1. Služba za naknadnu ocjenu učinaka provedbe programa, aktivnosti i projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

5.8.2. Služba za praćenje aktivnosti i projekata financiranih iz EU sredstava.

5.8.1. Služba za naknadnu ocjenu učinaka provedbe programa, aktivnosti i projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Služba za naknadnu ocjenu učinaka provedbe programa, aktivnosti i projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna obavlja poslove u svrhu unaprjeđenja sustava proračunskog planiranja i bolje kontrole svrhovitosti i opravdanosti korištenja sredstava iz javnih izvora; izrađuje analize opravdanosti provedbe odabranih programa, aktivnosti ili projekata, analize troškova i koristi, optimizacije te održivosti rezultata za odabrane programe, aktivnosti ili projekte; analizira sveukupne učinke programa, aktivnosti ili projekata, uključujući rizike i razloge koji su do njih doveli; provodi naknadne evaluacije učinaka odabranih programa i aktivnosti državnog proračuna po područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: školstvo, kultura, znanost, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i zapošljavanje, pravosuđe i uprava, obrana i javna sigurnost, gospodarstvo, zaštita okoliša, graditeljstvo, obnova i razvitak i druga područja; provodi naknadne evaluacije učinaka odabranih programa i aktivnosti izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; analizira troškove primjene zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika; obavlja poslove analize i ocjene troškova investicijskih projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; daje prijedloge za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti državne potrošnje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za naknadnu ocjenu učinaka provedbe programa, aktivnosti i projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.8.1.1. Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata

5.8.1.2. Odjel za naknadne analize rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

5.8.1.1. Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata

Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata obavlja poslove analize i ocjene troškova predloženih investicijskih projekata po područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: školstvo, kultura, znanost, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i zapošljavanje, pravosuđe i uprava, obrana i javna sigurnost, gospodarstvo, zaštita okoliša, graditeljstvo, obnova i razvitak i druga područja, kao i buduće koristi nastale provedbom projekata; prati i analizira provedbu investicijskih projekata po područjima javne potrošnje; vodi registar planiranih i odobrenih investicija i prati njihovo izvršenje; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za kapitalni dio središnjeg proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te međunarodnih ugovora i sporazuma koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte; sudjeluje u izradi okvirnog prijedloga opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju prioritetnih investicijskih projekata koje će se uključiti u financijski plan; sudjeluje na unaprjeđenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovoj integraciji u sustav Državne riznice; primjenom informatičkih rješenja osigurava kontinuitet i stabilnost rada poslovnih procesa pripreme proračuna; provodi izobrazbu korisnika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.8.1.2. Odjel za naknadne analize rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Odjel za naknadne analize rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna izrađuje procjene kvalitete, učinkovitosti i djelotvornosti provedbe pojedinih proračunskih programa, aktivnosti i projekata koja se koriste za izradu proračuna za naredno razdoblje; izrađuje godišnji plan provođenja naknadnih analiza rashoda uzimajući u obzir usvojene zakonske i podzakonske propise; obavlja poslove analize i izrade mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa sa posebnim naglaskom na propise koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika; obavlja poslove kontrole procijenjenih fiskalnih učinka provedbe zakonskih i podzakonskih propisa; ovisno o procjeni provodi dodatne neplanirane analize rashoda tijekom godine; daje preporuke potrebnih poboljšanja upravljanja proračunskim sredstvima u cilju održivosti i stabilizacije javnih financija; provodi analize pozitivnih i negativnih učinaka izvršenja rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna na makroekonomska kretanja i održivost višegodišnjeg proračunskog okvira; po potrebi provodi kontrole na licu mjesta trošenja sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika; provodi edukacije za tijela državne uprave o načinu provođenja naknadnih analiza rashoda proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.8.2. Služba za praćenje aktivnosti i projekata financiranih iz EU sredstava

Služba za praćenje aktivnosti i projekata financiranih iz EU sredstava obavlja poslove analize učinkovitosti provedbe aktivnosti i projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika financiranih iz EU sredstava po sektorima potrošnje i vrstama rashoda, posebno uzimajući u obzir prihvatljive/neprihvatljive troškove provedbe s ciljem unapređenja sustava upravljanja javnim financijama; prati i analizira iznos ugovorenih sredstava (stopu ugovaranja) te iznos isplaćenih sredstava (stopa plaćanja) krajnjim korisnicima u odnosu na inicijalnu alokaciju EU sredstava sa svrhom poboljšanja procesa planiranja i izvršavanja proračuna; obavlja poslove izrade i održavanja baze podataka certificiranih u odnosu na utrošena EU sredstva aktivnosti i projekata proračunskih i izvanproračunskih korisnika; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne uprave; sudjeluje u izradi uputa vezano uz planiranje i izvršavanje aktivnosti i projekata financiranih iz EU sredstava i povrat neprihvatljivih sredstava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 12.

U članku 31. stavku 2. točka 7.4. mijenja se i glasi:

»7.4. Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije.«.

Članak 13.

U članku 33. stavku 2. iza točke 7.2.4. dodaje se točka 7.2.5. koja glasi:

»7.2.5. Služba za nadzor zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

U opisu poslova u točkama 7.2.2. i 7.2.2.1. riječi: »obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost tijela državne uprave nadležnog za financije;« brišu se.

Iza opisa poslova u točki 7.2.4.3. dodaju se opis poslova i naslov iznad koji glase:

»7.2.5. Služba za nadzor zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Služba za nadzor zakonitosti općih akta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja nadzor zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna; nadzire je li proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, odluka o izvršavanju proračuna za određenu godinu, izmjene i dopune proračuna, odluka o privremenom financiranju izrađeni u skladu s odredbama zakona kojim se ureduje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna; priprema odluke kojima potvrđuje odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi od primjene općeg akta, ako ocjeni da je odluka o obustavi od primjene proračuna ili drugog opće akta iz područja financija osnovana; priprema odluke kojima se ukida odluka općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana ukoliko ocjeni da je odluka o obustavi od primjene proračuna ili drugog opće akta iz područja financija neosnovana; neposredno provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija i priprema odluke o obustavi, ako utvrdi da je opći akt u suprotnosti s posebnim zakonom kojim se ureduje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna; obavlja postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz područja planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom; poduzima zakonom propisane mjere; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. mijenjaju se i glase:

»7.4. Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije

Članak 35.

Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije obavlja koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS-sustavu, a s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije te s tim u vezi neposredno surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). Služba je nadležna za izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; razmjenu informacija o nepravilnostima i prijevarama s tijelima u AFCOS-sustavu i s OLAF-om; izvještavanje OLAF-a o utvrđenim nepravilnostima u korištenju fondova Europske unije u skladu s primjenjivim propisima Europske unije i Republike Hrvatske; izvještavanje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o utvrđenim nepravilnostima u korištenju pretpristupnih programa Europske unije u skladu s primjenjivim propisima Europske unije i Republike Hrvatske; izradu analitičkih izvještaja o prijavljenim nepravilnostima; osiguravanje podrške OLAF-ovim istražiteljima tijekom planiranja i provođenja OLAF-ovih istraga na području Republike Hrvatske; koordiniranje nadležnih institucija s ciljem što žurnijeg postupanja po prijavama potencijalnih nepravilnosti; razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela u AFCOS-sustavu u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji; koordinaciju upravljanja rizicima nepravilnosti i prijevara na razini AFCOS-sustava; sudjelovanje u radu tijela i radnih skupina Europske unije vezano uz zaštitu financijskih interesa Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije, ustrojavaju se:

7.4.1. Odjel za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku

7.4.2. Odjel za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS--mreže

7.4.3. Odjel za upravljanje rizicima i izobrazbu.

7.4.1. Odjel za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku

Odjel za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku zadužen je za prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje izvješća o nepravilnostima u korištenju fondova Europske unije od tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima, kontrolu njihove usklađenosti s propisanim pravilima i njihovo odobravanje s ciljem slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF); zaprimanje izvješća o nepravilnostima u korištenju pretpristupnih fondova Europske unije od tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima, kontrolu njihove usklađenosti s propisanim pravilima i njihovo podnošenje Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje radi odobrenja i slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF); izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava u okviru Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS-mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava iz fondova Europske unije putem elektroničkog sustava za upravljanje nepravilnostima i registara nepravilnosti; administriranje na nacionalnoj razini informacijskog sustava za upravljanje nepravilnostima kojeg uspostavlja OLAF; pružanje korisničke podrške tijelima Sustava izvještavanja o nepravilnostima u korištenju elektroničkog sustava za upravljanje nepravilnostima; izradu analitičkih izvješća o prijavljenim nepravilnostima; vođenje registra nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; vođenje registra osoba zaduženih za nepravilnosti/koordinatora za nepravilnosti u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; pripremu materijala iz nadležnosti Službe vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.2. Odjel za pravne poslove i suradnju s tijelima
AFCOS-mreže

Odjel za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže zadužen je za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS-sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; osiguravanje podrške OLAF-ovim istražiteljima tijekom planiranja i provođenja OLAF-ovih istraga na području Republike Hrvatske; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz nacionalne strategije suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije i pripadajućeg akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; zaprimanje prijava potencijalnih nepravilnosti i koordiniranje nadležnih institucija s ciljem što žurnijeg postupanja po tim prijavama; održavanje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS-mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS-mreži; pripremu materijala iz nadležnosti Službe vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.3. Odjel za upravljanje rizicima i izobrazbu

Odjel za upravljanje rizicima i izobrazbu zadužen je za izradu metodoloških dokumenta za upravljanje rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava; koordinaciju upravljanja rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava; utvrđivanje i procjenu rizika na razini Službe i predlaganje mjera za njihovo ublažavanje; izradu izvještaja o upravljanju rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava koji uključuje rezultate procjene rizika tijela AFCOS-sustava i mjere za njihovo ublažavanje; praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika; vođenje registra rizika; izradu planskih dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS-sustavu u području upravljanja nepravilnostima i zaštite financijskih interesa Europske unije, što uključuje izradu analize potreba za izobrazbom u tijelima AFCOS-sustava i izradu godišnjeg plana izobrazbe za tijela u AFCOS-sustavu; organiziranje seminara i radionica iz svoje nadležnosti (zaštita financijskih interesa Europske unije, funkcioniranje AFCOS-sustava i suradnja s OLAF-om, izvještavanje o nepravilnostima) za tijela AFCOS-sustava i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; planiranje i provedbu projekata s ciljem unaprjeđenja AFCOS-sustava u Republici Hrvatskoj; vođenje registra izobrazbe; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje i komunikaciju u tijelima Sustava izvještavanja o nepravilnostima; izradu promotivnog materijala s ciljem predstavljanja uloge Službe i AFCOS-sustava sa svrhom zaštite financijskih interesa Europske unije; redovno održavanje internet stranice Službe; pripremu materijala iz nadležnosti Službe vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 15.

U članku 82. stavku 1. iza točke 23.5. dodaju se točke 23.5.1. i 23.5.2. koje glase:

»23.5.1. Odjel za građane i poduzetnike – dohodak

23.5.2. Odjel za poduzetnike – dobit.«.

Članak 16.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 97/20.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 17.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/37

Urbroj: 50301-05/16-21-3

Zagreb, 16. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU FINANCIJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj
službenika i
namještenika
1.KABINET MINISTRA11
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.1.SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE7
2.1.2.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE7
2.1.3.SLUŽBA ZA INFORMIRANJE7
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE – ukupno23
2.2.SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE1
2.2.1.SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU7
2.2.2.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE6
2.2.2.1.Pododsjek pisarnica11
2.2.3.SLUŽBA ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE20
SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE – ukupno45
2.3.SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.3.1.SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE7
2.3.2.SLUŽBA ZA IZVOĐENJE RADOVA I ODRŽAVANJE7
SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno16
2.4.SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO1
2.4.1.SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE7
2.4.2.SLUŽBA ZA ANALIZU7
2.4.3.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO7
SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO – ukupno22
2.5.SEKTOR ZA INFORMATIKU1
2.5.1.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU7
2.5.2.SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU7
SEKTOR ZA INFORMATIKU – ukupno15
GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno123
3.UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE1
neposredno u Zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.1.SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE1
3.1.1.1.ODJEL ANALIZA I PROJEKCIJA PRORAČUNSKIH PRIHODA5
3.1.1.2.ODJEL FISKALNIH ANALIZA I ISTRAŽIVANJA5
3.1.2.SLUŽBA ZA PRORAČUN EUROPSKE UNIJE1
3.1.2.1.ODJEL ZA VLASTITA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE4
3.1.2.2.ODJEL ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKU PROCEDURU EUROPSKE UNIJE4
3.1.3.SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I PROGNOZE1
3.1.3.1.ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA5
3.1.3.2.ODJEL MAKROEKONOMSKIH PROGNOZA5
3.1.4.SLUŽBA ZA FISKALNU STATISTIKU I STATISTIČKU METODOLOGIJU1
3.1.4.1.ODJEL FISKALNE STATISTIKE5
3.1.4.2.ODJEL ZA STATISTIČKU METODOLOGIJU I INFRASTRUKTURU5
ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE – ukupno45
3.2.SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.1.SLUŽBA ZA SURADNJU S EUROPSKOM UNIJOM1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.1.1.ODJEL ZA KOORDINACIJU VIJEĆA EUROPSKE UNIJE ECOFIN4
3.2.1.2.ODJEL ZA KOORDINACIJU ODBORA I PODODBORA VIJEĆA EUROPSKE UNIJE4
3.2.2.SLUŽBA ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.2.1.ODJEL ZA SURADNJU S EUROPSKIM RAZVOJNIM INSTITUCIJAMA4
3.2.2.2.ODJEL ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM RAZVOJNIM INSTITUCIJAMA4
3.2.3.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO PRAVNE POSLOVE I BILATERALNU SURADNJU1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.3.1.ODJEL ZA MEĐUNARODNO PRAVNE POSLOVE4
3.2.3.2.ODJEL ZA BILATERALNU SURADNJU3
3.2.3.3.ODJEL ZA ORGANIZACIJSKO-LOGISTIČKE POSLOVE3
3.2.4.SLUŽBA ZA PROJEKTE I FINANCIJSKO PRAĆENJE1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.4.1.ODJEL ZA PROJEKTE4
3.2.4.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH UGOVORA3
SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno43
3.3.SEKTOR ZA KOORDINACIJU PRAĆENJA PROVEDBE NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI1
3.3.1.SLUŽBA ZA PRAĆENJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI15
3.3.2.SLUŽBA ZA IZVJEŠTAVANJE I ANALIZU PROVEDBE NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI14
SEKTOR ZA KOORDINACIJU PRAĆENJA PROVEDBE NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – ukupno30
UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno120
4.UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SEKTOR ZA KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE1
4.1.1.SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO1
4.1.1.1.ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA5
4.1.1.2.ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO5
4.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE1
4.1.2.1.ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE I POLITIKU DRŽAVNIH POTPORA5
4.1.2.2.ODJEL ZA OCJENU USKLAĐENOSTI DRŽAVNIH POTPORA5
4.1.2.3.ODJEL ZA EVIDENCIJE DRŽAVNIH POTPORA I ELEMENTARNE NEPOGODE5
SEKTOR ZA KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE – ukupno28
4.2.SEKTOR ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU1
4.2.1.SLUŽBA ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU7
4.2.2.SLUŽBA ZA NAPREDNO FINANCIJSKO MODELIRANJE I ANALIZE7
SEKTOR ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – ukupno15
4.3.SEKTOR ZA BANKARSTVO, RAČUNOVODSVO I REVIZIJU1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.3.1.SLUŽBA ZA BANKARSTVO, SANACIJU I PLATNI SUSTAV7
4.3.2.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I FINANCIJSKO I NEFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE7
4.3.3.SLUŽBA ZA POTROŠAČE, LICENCIRANJE I PRAĆENJE POSTUPAKA PRISILNE NAPLATE NA NOVČANIM SREDSTVIMA1
4.3.3.1.ODJEL ZA POTROŠAČE I LICENCIRANJE3
4.3.3.2.ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPAKA PRISILNE NAPLATE NA NOVČANIM SREDSTVIMA5
SEKTOR ZA BANKARSTVO, RAČUNOVODSVO I REVIZIJU – ukupno25
4.4.SEKTOR ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA I FINANCIJSKU PISMENOST1
4.4.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE1
4.4.1.1.ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA3
4.4.1.2.ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE3
4.4.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKU PISMENOST7
4.4.3.SLUŽBA ZA OSIGURANJE, LEASING I FAKTORING7
SEKTOR ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA I FINANCIJSKU PISMENOST – ukupno22
UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno92
5.DRŽAVNA RIZNICA
neposredno u Državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.1.SLUŽBA ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE1
5.1.1.1.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA UNUTARNJE I VANJSKE POLITIKE5
5.1.1.2.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I LJUDSKIH PRAVA5
5.1.1.3.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA, REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE5
5.1.1.4.ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKOG PLANA OSTALIH IZDATAKA DRŽAVE5
5.1.2.SLUŽBA ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA I ANALIZU IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA5
5.1.3.SLUŽBA ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA5
5.1.4.SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE5
SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE – ukupno38
5.2.SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE FINANCIJSKIH TOKOVA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.1.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.2.SLUŽBA ZA PLATNI PROMET5
5.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.3.2.ODJEL ZA USPOSTAVU SUSTAVA PRAĆENJA I KOORDINACIJE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE5
5.2.4.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.4.1.ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA5
5.2.4.2.ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU5
5.2.5.SLUŽBA ZA POSLOVNO-OPERATIVNU PODRŠKU IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA7
SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno47
5.3.SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA1
5.3.1.SLUŽBA ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA1
5.3.1.1.ODJEL ZA RAZVOJ RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA5
5.3.1.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I REGISTROM PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA5
5.3.2.SLUŽBA ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO1
5.3.2.1.ODJEL ZA KNJIGOVODSTVO DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.3.2.2.ODJEL ZA INFORMATIČKU PODRŠKU DRŽAVNOM KNJIGOVODSTVU5
5.3.3.SLUŽBA ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE5
5.3.4.SLUŽBA ZA ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI1
5.3.4.1.ODJEL ZA PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI5
5.3.4.2.ODJEL ZA ANALIZU I UNAPRJEĐENJE KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA5
SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ukupno39
5.4.SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU FONDOVIMA6
5.4.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EUROPSKIM FONDOM ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKIM FONDOM1
5.4.2.1.ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EUROPSKIM FONDOM ZA REGIONALNI RAZVOJ4
5.4.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM4
5.4.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EUROPSKIM SOCIJALNIM FONDOM I FONDOM EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBNIJE1
5.4.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EUROPSKIM SOCIJALNIM FONDOM4
5.4.3.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE FONDOM EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBNIJE4
5.4.4.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE MEHANIZMOM ZA OPORAVAK I OTPORNOST6
SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno32
5.5.SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.5.1.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA7
5.5.2.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RAZVOJA UNUTARNJE REVIZIJE7
5.5.3.SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU IZOBRAZBE5
SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA – ukupno21
5.6.SEKTOR ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1
5.6.1.SLUŽBA ZA SUSTAV EVIDENCIJA, ANALIZU PRORAČUNA I ZADUŽIVANJE7
5.6.2.SLUŽBA ZA PROVEDBU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE7
SEKTOR ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno15
5.7.SEKTOR ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE1
5.7.1.SLUŽBA ZA NORMATIVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE7
5.7.2.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE1
5.7.2.1.ODJEL ZA PRAVNU PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI5
5.7.2.2.ODJEL ZA GRAĐANSKO-PRAVNE POSLOVE5
SEKTOR ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE – ukupno19
5.8.SEKTOR ZA ANALIZU POTROŠNJE SREDIŠNJE DRŽAVE1
5.8.1.SLUŽBA ZA NAKNADNU OCJENU UČINAKA PROVEDBE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.8.1.1.ODJEL ZA OCJENU I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA5
5.8.1.2.ODJEL ZA NAKNADNE ANALIZE RASHODA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.8.2.SLUŽBA ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA5
SEKTOR ZA ANALIZU POTROŠNJE SREDIŠNJE DRŽAVE – ukupno17
DRŽAVNA RIZNICA – ukupno230
6.UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA1
6.1.1.SLUŽBA ZA ZADUŽIVANJA7
6.1.2.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA7
6.1.3.SLUŽBA ZA EVIDENCIJU I PLAĆANJE OBVEZA PO JAVNOM DUGU7
SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA – ukupno22
6.2.SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA, OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU1
6.2.1.SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA7
6.2.2.SLUŽBA ZA KREDITE ODOBRENE PO POSEBNIM PROGRAMIMA7
SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA, OBVEZE I POTRAŽIVANJE PO JAVNOM DUGU – ukupno15
6.3.SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE1
6.3.1.SLUŽBA ZA NAKNADU7
6.3.2.SLUŽBA ZA OTKUP NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA7
6.3.3.SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE7
SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE – ukupno22
6.4.SLUŽBA ZA PRAVNU I INFORMATIČKU PODRŠKU7
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno68
7.UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.FINANCIJSKI INSPEKTORAT1
neposredno u Financijskom inspektoratu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.1.SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA1
7.1.1.1.SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA1
7.1.1.1.1.ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE5
7.1.1.1.2.ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA5
7.1.1.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE1
7.1.1.2.1.ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE5
7.1.1.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE5
7.1.1.2.3.ODJEL ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE5
SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA – ukupno28
7.1.2.SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I SURADNJU1
7.1.2.1.SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE1
7.1.2.1.1.ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE5
7.1.2.1.2.ODJEL ZA OSTALE NEFINANCIJSKE SUBJEKTE5
7.1.2.2.SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU1
7.1.2.2.1.ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE5
7.1.2.2.2.ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA5
7.1.2.3.SLUŽBA ZA DEVIZNI NADZOR I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU1
7.1.2.3.1.ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR5
7.1.2.3.2.ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU5
SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I SURADNJU – ukupno34
7.1.3.SLUŽBA ZA PREKRŠAJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA7
7.1.4.SLUŽBA ZA DEVIZNE I PLATNOPROMETNE PREKRŠAJE7
FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno78
7.2.SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.2.1.SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
7.2.1.1.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR TIJELA DRŽAVNE UPRAVE5
7.2.1.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA5
7.2.2.SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA1
7.2.2.1.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
7.2.2.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
7.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA1
7.2.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA5
7.2.3.2.ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA5
7.2.4.SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA, NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA TE PLAN I ANALIZU NADZORA1
7.2.4.1.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA5
7.2.4.2.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA5
7.2.4.3.ODJEL ZA PLAN I ANALIZU NADZORA5
7.2.5.SLUŽBA ZA NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE7
SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno58
7.3.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR1
7.3.1.ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
7.3.2.ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR5
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno11
7.4.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA U KORIŠTENJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE1
7.4.1.ODJEL ZA IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA I ANALITIKU3
7.4.2.ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I SURADNJU S TIJELIMA AFCOS-MREŽE3
7.4.3.ODJEL ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I IZOBRAZBU3
SLUŽBA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA U KORIŠTENJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE – ukupno10
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno159
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK I ZASTUPANJE1
8.1.1.ODJEL ZA POREZE I DOPRINOSE8
8.1.2.ODJEL ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA5
8.1.3.ODJEL ZA LOKALNE POREZE I PREKOGRANIČNO OPOREZIVANJE5
8.2.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U PREDMETIMA CARINSKOG I TROŠARINSKOG NADZORA, OVRHU I ZASTUPANJE1
8.2.1.ODJEL ZA CARINSKI I TROŠARINSKI NADZOR5
8.2.2.ODJEL ZA ZASTARU I OVRHU5
8.3.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U POREZNIM NADZORIMA I ZASTUPANJE1
8.3.1.ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U VELIKIM I SREDNJIM NADZORIMA6
8.3.2.ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U MALIM NADZORIMA5
PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI3
PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI5
PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI3
SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno56
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA1
9.1.SLUŽBA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENIM REVIZORIMA I REVIZORSKIM DRUŠTVIMA7
9.2.SLUŽBA ZA NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA7
SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA – ukupno15
10.URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA1
neposredno u Uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU1
10.1.1.ODJEL ZA ANALIZU SUMNJIVIH TRANSAKCIJA6
10.1.2.ODJEL ZA SLUČAJEVE SA SUMNJOM NA PRANJE NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA5
10.2.SLUŽBA ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV7
10.3.SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA1
10.3.1.ODJEL ZA PREVENCIJU5
10.3.2.ODJEL ZA NADZOR OBVEZNIKA5
10.4.SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU5
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno37
MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno911
POREZNA UPRAVA 
  
1.SREDIŠNJI URED 
1.1.URED RAVNATELJA5
1.2.SLUŽBA ZA STRATEGIJU, INFORMIRANJE I ELEKTRONIČKE SERVISE21
1.3.SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE, UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR1
1.3.1.SLUŽBA ZA RADNE POSTUPKE I POSLOVNE PROCESE U ISPOSTAVAMA10
1.3.2.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA8
1.3.3.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
1.3.4.SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR13
 
SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE, UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno39
1.4.SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST, EDUKACIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU1
1.4.1.SLUŽBA ZA INFORMIRANJE I EDUKACIJU POREZNIH OBVEZNIKA7
1.4.2.SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST10
1.4.3.SLUŽBA ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I POREZ NA DOBIT11
1.4.4.SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, FISKALIZACIJU, LOKALNE POREZE I OSTALA JAVNA DAVANJA8
1.4.5.SLUŽBA ZA POREZNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK9
1.4.6.SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU8
1.4.7.SLUŽBA ZA ZABAVNE I NAGRADNE IGRE7
1.4.8.SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU7
1.4.9.SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA9
 
SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST, EDUKACIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno77
1.5.SEKTOR ZA NAPLATU I OVRHU1
1.5.1.SLUŽBA ZA NAPLATU13
1.5.2.SLUŽBA ZA OVRHU12
1.5.3.SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
 
SEKTOR ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno34
1.6.SEKTOR ZA NADZOR1
1.6.1.SLUŽBA ZA ANALIZU, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE10
1.6.2.SLUŽBA ZA POREZE I PODRŠKU NADZORU16
1.6.3.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA17
1.6.4.SLUŽBA ZA RAZMJENU INFORMACIJA10
 
SEKTOR ZA NADZOR – ukupno54
1.7.SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE1
1.7.1.SLUŽBA ZA OTKRIVANJE I FINANCIJSKE ISTRAGE ORGANIZIRANIH POREZNIH I GOSPODARSKIH PRIJEVARA8
1.7.2.SLUŽBA ZA OTKRIVANJE I FINANCIJSKE ISTRAGE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE8
1.7.3.SLUŽBA ZA SURADNJU S TIJELIMA KAZNENOG PROGONA I OBAVJEŠTAJNIM AGENCIJAMA8
 
SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE – ukupno25
1.8.SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA1
1.8.1.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA11
1.8.2.SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE9
1.8.3.SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE8
1.8.4.SLUŽBA ZA REGISTRE, SUSTAV OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I FISKALIZACIJU13
1.8.5.SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAV14
1.8.6.SLUŽBA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU POSLOVNIH RJEŠENJA10
 
SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA – ukupno66
1.9.SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA1
1.9.1.SLUŽBA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA8
1.9.2.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE9
1.9.2.1.ODJEL – PISARNICA9
1.9.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE7
1.9.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO18
1.9.5.SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU8
1.9.6.SLUŽBA ZA SLUŽBENIČKE POSLOVE17
 
SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno77
 
SREDIŠNJI URED – ukupno398
2.PODRUČNI URED ZAGREB1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.1.SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA1
2.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA I9
2.1.2.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA II10
 
SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA – ukupno20
2.2.SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST1
2.2.1.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I19
2.2.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II20
2.2.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST III20
2.2.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST IV20
 
SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST – ukupno80
2.3.SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA1
2.3.1.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA I19
2.3.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA II20
 
SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA – ukupno40
2.4.SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU1
2.4.1.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU I12
2.4.2.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU II11
 
SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU – ukupno24
2.5.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA1
2.5.1.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA I17
2.5.2.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA II17
 
SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA – ukupno35
2.6.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
2.6.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE14
2.6.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I23
2.6.3.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II23
2.6.4.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III22
2.6.5.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV22
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno105
2.7.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK30
2.8.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE23
2.9.ISPOSTAVA CENTAR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
2.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I14
2.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II14
 
ISPOSTAVA CENTAR – ukupno48
2.10.ISPOSTAVA ČRNOMEREC1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
2.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT17
 
ISPOSTAVA ČRNOMEREC – ukupno37
2.11.ISPOSTAVA DUBRAVA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
2.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT20
2.11.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK15
 
ISPOSTAVA DUBRAVA – ukupno50
2.12.ISPOSTAVA MAKSIMIR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK17
2.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT20
 
ISPOSTAVA MAKSIMIR – ukupno41
2.13.ISPOSTAVA MEDVEŠČAK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.13.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK18
2.13.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT20
 
ISPOSTAVA MEDVEŠČAK – ukupno42
2.14.ISPOSTAVA NOVI ZAGREB1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.14.1.ODJEL ZA GRAĐANE15
2.14.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I18
2.14.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II18
2.14.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
 
ISPOSTAVA NOVI ZAGREB – ukupno74
2.15.ISPOSTAVA PEŠČENICA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.15.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK12
2.15.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT19
 
ISPOSTAVA PEŠČENICA – ukupno35
2.16.ISPOSTAVA SESVETE1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.16.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK18
2.16.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
 
ISPOSTAVA SESVETE – ukupno37
2.17.ISPOSTAVA SUSEDGRAD1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.17.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
2.17.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT26
2.17.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK16
 
ISPOSTAVA SUSEDGRAD – ukupno57
2.18.ISPOSTAVA TREŠNJEVKA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.18.1.ODJEL ZA GRAĐANE14
2.18.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I22
2.18.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II22
2.18.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK22
 
ISPOSTAVA TREŠNJEVKA – ukupno84
2.19.ISPOSTAVA TRNJE1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.19.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
2.19.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT25
 
ISPOSTAVA TRNJE – ukupno45
2.20.ISPOSTAVA ZA NEREZIDENTE1
2.20.1.ODJEL ZA NEREZIDENTE – PRAVNE OSOBE14
2.20.2.ODJEL ZA NEREZEDINTE – FIZIČKE OSOBE13
 
ISPOSTAVA ZA NEREZIDENTE – ukupno28
 
PODRUČNI URED ZAGREB – ukupno939
3.URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA I11
3.2.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA II11
3.3.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU4
3.4.SLUŽBA ZA NADZOR I11
3.5.SLUŽBA ZA NADZOR II10
3.6.SLUŽBA ZA NADZOR III11
3.7.SLUŽBA ZA NADZOR IV11
3.8.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA6
3.9.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK11
3.10.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA11
3.11.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT11
 
URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno110
4.PODRUČNI URED OSIJEK1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
4.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA4
4.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST16
4.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA8
4.1.4.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU5
4.1.5.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA6
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno40
4.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
4.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE6
4.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU14
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno21
4.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK6
4.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE4
4.5.ISPOSTAVA BELI MANASTIR15
4.6.ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC10
4.7.ISPOSTAVA ĐAKOVO21
4.8.ISPOSTAVA NAŠICE13
4.9.ISPOSTAVA OSIJEK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE13
4.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT22
4.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
 
ISPOSTAVA OSIJEK – ukupno58
4.10.ISPOSTAVA VALPOVO11
 
PODRUČNI URED OSIJEK – ukupno201
5.PODRUČNI URED PAZIN1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
5.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA7
5.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I13
5.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II13
5.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA13
5.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU8
5.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA12
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno67
5.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
5.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
5.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU18
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno27
5.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK9
5.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE7
5.5.ISPOSTAVA BUZET9
5.6.ISPOSTAVA LABIN13
5.7.ISPOSTAVA PAZIN14
5.8.ISPOSTAVA POREČ – PARENZO1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
5.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT13
 
ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno32
5.9.ISPOSTAVA PULA – POLA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE14
5.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT24
5.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK20
 
ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno62
5.10.ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK11
5.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO – ukupno21
5.11.ISPOSTAVA UMAG – UMAGO1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK15
5.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT14
 
ISPOSTAVA UMAG – UMAGO – ukupno32
 
PODRUČNI URED PAZIN – ukupno295
6.PODRUČNI URED RIJEKA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
6.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA7
6.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I13
6.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II13
6.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA13
6.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU8
6.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA12
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno67
6.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
6.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
6.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU27
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno36
6.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK9
6.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE9
6.5.ISPOSTAVA CRIKVENICA17
6.6.ISPOSTAVA DELNICE11
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ČABAR1
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRBOVSKO1
 
ISPOSTAVA DELNICE – ukupno13
6.7.ISPOSTAVA KRK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
6.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA KRK – ukupno26
6.8.ISPOSTAVA MALI LOŠINJ11
6.9.ISPOSTAVA OPATIJA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK13
6.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT9
 
ISPOSTAVA OPATIJA – ukupno25
6.10.ISPOSTAVA RAB9
6.11.ISPOSTAVA RIJEKA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE16
6.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I19
6.11.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II19
6.11.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK I16
6.11.5.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK II17
 
ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno91
 
PODRUČNI URED RIJEKA – ukupno315
7.PODRUČNI URED SPLIT1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
7.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA8
7.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I18
7.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II19
7.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA18
7.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU11
7.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA17
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno92
7.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
7.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE11
7.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I14
7.2.3.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II13
7.2.4.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III13
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno52
7.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK12
7.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE11
7.5.ISPOSTAVA HVAR13
7.6.ISPOSTAVA IMOTSKI11
7.7.ISPOSTAVA KAŠTELA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK12
7.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT6
 
ISPOSTAVA KAŠTELA – ukupno21
7.8.ISPOSTAVA MAKARSKA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK17
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRGORAC1
7.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA MAKARSKA – ukupno28
7.9.ISPOSTAVA OMIŠ15
7.10.ISPOSTAVA SINJ16
7.11.ISPOSTAVA SOLIN19
7.12.ISPOSTAVA SPLIT1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE16
7.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I23
7.12.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II23
7.12.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK I14
7.12.5.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK II15
 
ISPOSTAVA SPLIT – ukupno95
7.13.ISPOSTAVA SUPETAR13
7.14.ISPOSTAVA TROGIR17
7.15.ISPOSTAVA VIS6
 
PODRUČNI URED SPLIT – ukupno423
8.PODRUČNI URED ZADAR1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
8.1.1.ODJEL ZA NADZOR I17
8.1.2.ODJEL ZA NADZOR II16
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno34
8.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU22
8.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
8.4.ISPOSTAVA BENKOVAC10
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GRAČAC1
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OBROVAC1
 
ISPOSTAVA BENKOVAC – ukupno12
8.5.ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU15
8.6.ISPOSTAVA ZADAR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
8.6.1.ODJEL ZA GRAĐANE18
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PAG1
8.6.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT23
8.6.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK I13
8.6.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK II14
 
ISPOSTAVA ZADAR – ukupno73
 
PODRUČNI URED ZADAR – ukupno167
9.PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
9.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA5
9.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST17
9.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA9
9.1.4.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU6
9.1.5.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA8
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno46
9.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
9.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE7
9.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU17
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno25
9.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK7
9.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE6
9.5.ISPOSTAVA DUGO SELO14
9.6.ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD12
9.7.ISPOSTAVA JASTREBARSKO14
9.8.ISPOSTAVA SAMOBOR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
9.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK18
9.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT16
 
ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno38
9.9.ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA10
9.10.ISPOSTAVA VELIKA GORICA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK17
9.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT12
 
ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno32
9.11.ISPOSTAVA VRBOVEC13
9.12.ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK14
9.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT9
 
ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ – ukupno26
 
PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – ukupno245
10.PODRUČNI URED BJELOVAR1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.SLUŽBA ZA NADZOR12
10.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU9
10.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU7
10.4.ISPOSTAVA BJELOVAR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK17
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ČAZMA2
10.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT10
 
ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno32
10.5.ISPOSTAVA DARUVAR15
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GRUBIŠNO POLJE1
 
ISPOSTAVA DARUVAR – ukupno16
10.6.ISPOSTAVA GAREŠNICA9
 
PODRUČNI URED BJELOVAR – ukupno87
11.PODRUČNI URED ČAKOVEC1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.SLUŽBA ZA NADZOR14
11.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
11.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
11.4.ISPOSTAVA ČAKOVEC1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
11.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK18
11.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
 
ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno37
11.5.ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE10
11.6.ISPOSTAVA PRELOG12
 
PODRUČNI URED ČAKOVEC – ukupno92
12.PODRUČNI URED DUBROVNIK1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
12.1.1.ODJEL ZA NADZOR I13
12.1.2.ODJEL ZA NADZOR II13
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno27
12.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU15
12.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU13
12.4.ISPOSTAVA DUBROVNIK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
12.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
12.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT18
12.4.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
 
ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno50
12.5.ISPOSTAVA KORČULA13
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – BLATO1
 
ISPOSTAVA KORČULA – ukupno14
12.6.ISPOSTAVA METKOVIĆ12
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PLOČE1
 
ISPOSTAVA METKOVIĆ – ukupno13
 
PODRUČNI URED DUBROVNIK – ukupno134
13.PODRUČNI URED KARLOVAC1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
13.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
13.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
13.4.ISPOSTAVA DUGA RESA11
13.5.ISPOSTAVA KARLOVAC1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OZALJ1
13.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT10
 
ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno30
13.6.ISPOSTAVA OGULIN10
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – SLUNJ2
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VOJNIĆ1
 
ISPOSTAVA OGULIN – ukupno13
 
PODRUČNI URED KARLOVAC – ukupno85
14.PODRUČNI URED KOPRIVNICA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.SLUŽBA ZA NADZOR12
14.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU10
14.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU7
14.4.ISPOSTAVA ĐURĐEVAC14
14.5.ISPOSTAVA KOPRIVNICA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK19
14.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno29
14.6.ISPOSTAVA KRIŽEVCI17
 
PODRUČNI URED KOPRIVNICA – ukupno91
15.PODRUČNI URED KRAPINA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
15.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU7
15.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
15.4.ISPOSTAVA DONJA STUBICA13
15.5.ISPOSTAVA KRAPINA14
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PREGRADA1
 
ISPOSTAVA KRAPINA – ukupno15
15.6.ISPOSTAVA ZABOK18
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – KLANJEC1
 
ISPOSTAVA ZABOK – ukupno19
15.7.ISPOSTAVA ZLATAR10
 
PODRUČNI URED KRAPINA – ukupno88
16.PODRUČNI URED SISAK1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
16.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
16.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU11
16.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
16.4.ISPOSTAVA KUTINA15
16.5.ISPOSTAVA NOVSKA10
16.6.ISPOSTAVA PETRINJA10
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GLINA2
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRGINMOST2
 
ISPOSTAVA PETRINJA – ukupno14
16.7.ISPOSTAVA SISAK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK14
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DVOR1
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – HRVATSKA KOSTAJNICA1
16.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA SISAK – ukupno26
 
PODRUČNI URED SISAK – ukupno101
17.PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
17.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU9
17.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU7
17.4.ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA15
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OKUČANI1
 
ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA – ukupno16
17.5.ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
17.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
17.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT10
17.5.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK15
 
ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno39
 
PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD – ukupno86
18.PODRUČNI URED ŠIBENIK1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
18.1.1.ODJEL ZA NADZOR I10
18.1.2.ODJEL ZA NADZOR II9
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno20
18.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU13
18.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
18.4.ISPOSTAVA KNIN12
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DRNIŠ2
 
ISPOSTAVA KNIN – ukupno14
18.5.ISPOSTAVA ŠIBENIK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
18.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE14
18.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
18.5.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
 
ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno52
 
PODRUČNI URED ŠIBENIK – ukupno110
19.PODRUČNI URED VARAŽDIN1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
19.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
19.1.1.ODJEL ZA NADZOR I10
19.1.2.ODJEL ZA NADZOR II9
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno20
19.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU12
19.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU12
19.4.ISPOSTAVA IVANEC13
19.5.ISPOSTAVA LUDBREG11
19.6.ISPOSTAVA NOVI MAROF11
19.7.ISPOSTAVA VARAŽDIN1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
19.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE10
19.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT16
19.7.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK13
 
ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno43
 
PODRUČNI URED VARAŽDIN – ukupno124
20.PODRUČNI URED VUKOVAR1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.1.SLUŽBA ZA NADZOR16
20.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU11
20.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU10
20.4.ISPOSTAVA VINKOVCI1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
20.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK20
20.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno30
20.5.ISPOSTAVA VUKOVAR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK14
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ILOK1
20.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA VUKOVAR – ukupno24
20.6.ISPOSTAVA ŽUPANJA17
 
PODRUČNI URED VUKOVAR – ukupno110
21.PODRUČNI URED GOSPIĆ1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
21.1.SLUŽBA ZA NADZOR7
21.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU4
21.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU4
21.4.ISPOSTAVA GOSPIĆ17
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – KORENICA1
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – NOVALJA1
 
ISPOSTAVA GOSPIĆ – ukupno19
21.5.ISPOSTAVA OTOČAC10
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – SENJ1
 
ISPOSTAVA OTOČAC – ukupno11
 
PODRUČNI URED GOSPIĆ – ukupno47
22.PODRUČNI URED POŽEGA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
22.1.SLUŽBA ZA NADZOR6
22.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU4
22.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU4
22.4.ISPOSTAVA POŽEGA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
22.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK21
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PAKRAC2
22.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno33
 
PODRUČNI URED POŽEGA – ukupno49
23.PODRUČNI URED VIROVITICA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
23.1.SLUŽBA ZA NADZOR9
23.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
23.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU5
23.4.ISPOSTAVA SLATINA17
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ORAHOVICA1
 
ISPOSTAVA SLATINA – ukupno18
23.5.ISPOSTAVA VIROVITICA1
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
23.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK13
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PITOMAČA1
23.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT6
 
ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno23
 
PODRUČNI URED VIROVITICA – ukupno65
POREZNA UPRAVA – ukupno4362
 
CARINSKA UPRAVA
 
SREDIŠNJI URED
 
URED RAVNATELJA5
1.SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.1.Služba za carinske postupke11
1.2.Služba za carinske procedure11
1.3.Služba za provoz, granične procedure, potrage i zaključenje postupaka i robe koje su predmet zabrana i ograničenja1
1.3.1.Odjel za provoz i granične procedure5
1.3.2.Odjel za potrage i zaključenje postupaka14
1.3.3.Odjel za robe koje su predmet zabrana i ograničenja5
1.4.Služba za carinsku tarifu, zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku, TARIC i kvote2
1.4.1.Odjel za carinsku tarifu, agrarnu i trgovinsku politiku13
1.4.2.Odjel za TARIC i kvote13
1.5.Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo1
1.5.1.Odjel za carinsku vrijednost5
1.5.2.Odjel za podrijetlo robe7
1.6.Služba za carinski laboratorij2
1.6.1.Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića12
1.6.2.Odjel za industrijske proizvode, naftne derivate i ugljikovodike11
 
SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV – ukupno120
2.SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
2.1.Služba za duhanske prerađevine i alkohol1
2.1.1.Odjel za duhanske prerađevine5
2.1.2.Odjel za alkohol5
2.2.Služba za energente i električnu energiju11
2.3.Služba – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja8
2.4.Služba za posebne poreze8
 
SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno44
3.SEKTOR ZA NADZOR1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
3.1.Služba za upravljanje rizicima14
3.2.Služba za analitičku podršku12
3.3.Služba za inspekcijski nadzor i provjere10
3.4.Služba za operativnu komunikaciju i podršku28
 
SEKTOR ZA NADZOR – ukupno69
4.SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
4.1.Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica i analitiku16
4.2.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb46
4.3.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Krapina12
4.4.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Varaždin31
4.5.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka35
4.6.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Pula – Pola10
4.7.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Osijek20
4.8.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Vukovar20
4.9.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Slavonski Brod17
4.10.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split32
4.11.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar18
4.12.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik19
 
SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE – ukupno282
5.SEKTOR ZA FINANCIJE1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.1.Služba za obvezna davanja9
5.2.Služba za osiguranje duga i ovrhu8
5.3.Služba za računovodstvo1
5.3.1.Odjel područne riznice8
5.3.2.Odjel za proračunsko računovodstvo6
5.4.Služba za nabavu i upravljanje imovinom1
5.4.1.Odjel za nabavu8
5.4.2.Odjel za upravljanje imovinom7
 
SEKTOR ZA FINANCIJE – ukupno53
6.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i Carinski centar za izobrazbu15
6.2.Služba za opće i tehničke poslove19
6.3.Služba za pravne poslove8
6.4.Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju7
6.5.Služba za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije8
 
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno61
7.SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.1.Služba za informacijske tehnologije11
7.2.Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike1
7.2.1.Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja5
7.2.2.Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike5
7.3.Služba za INTRASTAT3
7.3.1.Odjel za prikupljanje podataka i podršku korisnicima35
7.3.2.Odjel za nadzor izvještajnih jedinica8
 
SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV – ukupno72
8.SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE12
 
SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE – ukupno12
9.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU1
 
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
9.1.Odjel za unutarnju reviziju5
9.2.Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Zagreb8
9.3.Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Rijeka6
9.4.Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Osijek6
9.5.Područna jedinica – Odjel za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Split6
 
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU – ukupno35
 
SREDIŠNJI URED – ukupno753
1.PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB1
 
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.1.Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe1
1.1.1.Odjel za carinsko-prekršajni postupak14
1.1.2.Odjel za prodaju robe6
 
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI
POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno
21
1.2.Služba za nadzor1
1.2.1.Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak38
1.2.2.Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija11
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno50
1.3.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima26
 
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno26
1.4.Služba za financije1
1.4.1.Odjel za obvezna davanja28
1.4.2.Odjel za računovodstvo15
 
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno44
A.CARINSKI UREDI
1.Carinski ured Zagreb1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.1.Služba za nadzor1
1.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja55
1.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza60
1.2.Služba za robno granične procedure Jankomir i Slobodna zona37
1.3.Služba za robno granične procedure Zapadni kolodvor13
1.4.Služba za robno granične procedure Žitnjak25
 
CARINSKI URED ZAGREB – ukupno195
2.Carinski ured Krapina1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Služba za nadzor22
2.2.Služba za robno granične procedure Krapina i Slobodna zona23
 
CARINSKI URED KRAPINA – ukupno47
3.Carinski ured Varaždin1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
3.1.Služba za nadzor1
3.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja32
3.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza16
3.2.Služba za robno granične procedure Varaždin18
3.3.Služba za robno granične procedure Čakovec10
 
CARINSKI URED VARAŽDIN – ukupno83
4.Carinski ured Koprivnica1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
4.1.Služba za nadzor28
4.2.Služba za robno granične procedure Koprivnica11
4.3.Služba za robno granične procedure Bjelovar11
 
CARINSKI URED KOPRIVNICA – ukupno56
5.Carinski ured Sisak1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Služba za nadzor15
5.2.Služba za robno granične procedure Sisak10
 
CARINSKI URED SISAK – ukupno27
6.Carinski ured Karlovac1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Služba za nadzor19
6.2.Služba za robno granične procedure Karlovac10
 
CARINSKI URED KARLOVAC – ukupno31
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.Granični carinski ured Jasenovac70
2.Granični carinski ured Zračna luka i Pošta105
 
PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB – ukupno762
2.PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA1
 
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
2.1.Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe1
2.1.1.Odjel za carinsko-prekršajni postupak5
2.1.2.Odjel za prodaju robe5
 
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI
POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno
11
2.2.Služba za nadzor1
2.2.1.Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak13
2.2.2.Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija9
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno23
2.3.Služba za analizu rizika20
 
SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA – ukupno20
2.4.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima16
 
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno16
2.5.Služba za financije1
2.5.1.Odjel za obvezna davanja8
2.5.2.Odjel za računovodstvo8
 
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno17
A.CARINSKI UREDI
1.Carinski ured Rijeka1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.1.Služba za nadzor1
1.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja33
1.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza17
1.2.Služba za robno granične procedure Luka Rijeka84
1.3.Služba za robno granične procedure Škrljevo17
 
CARINSKI URED RIJEKA – ukupno156
2.Carinski ured Pula – Pola1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
2.1.Služba za nadzor1
2.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja25
2.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza20
2.2.Služba za robno granične procedure Luka Pula – Pola25
2.3.Služba za robno granične procedure Pazin8
 
CARINSKI URED PULA – POLA – ukupno93
3.Carinski ured Gospić1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Služba za nadzor8
3.2.Služba za robno granične procedure Gospić8
 
CARINSKI URED GOSPIĆ – ukupno18
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo76
PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA – ukupno436
3.PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK1
 
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
3.1.Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe1
3.1.1.Odjel za carinsko-prekršajni postupak7
3.1.2.Odjel za prodaju robe5
 
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno13
3.2.Služba za nadzor1
3.2.1.Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak24
3.2.2.Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija6
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno31
3.3.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima18
 
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno18
3.4.Služba za financije1
3.4.1.Odjel za obvezna davanja11
3.4.2.Odjel za računovodstvo7
 
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno19
A.CARINSKI UREDI
1.Carinski ured Osijek1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.1.Služba za nadzor1
1.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja20
1.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza10
1.2.Služba za robno granične procedure Osijek i Slobodna zona16
 
CARINSKI URED OSIJEK – ukupno49
2.Carinski ured Vukovar1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Služba za nadzor18
2.2.Služba za robno granične procedure Vukovar i Slobodna zona10
2.3.Služba za robno granične procedure Vinkovci8
2.4.Služba za robno granične procedure Županja8
CARINSKI URED VUKOVAR – ukupno46
3.Carinski ured Slavonski Brod1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Služba za nadzor1
3.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja18
3.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza8
3.2.Služba za robno granične procedure Slavonski Brod i Slobodna zona9
3.3.Služba za robno granične procedure Požega8
CARINSKI URED SLAVONSKI BROD – ukupno46
4.Carinski ured Virovitica1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Služba za nadzor17
4.2.Služba za robno granične procedure Virovitica8
CARINSKI URED VIROVITICA – ukupno27
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.Granični carinski ured Bajakovo113
2.Granični carinski ured Erdut52
3.Granični carinski ured Ilok90
4.Granični carinski ured Slavonski Brod131
5.Granični carinski ured Županja52
6.Granični carinski ured Stara Gradiška66
PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK – ukupno759
4.PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT1
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
4.1.Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe1
4.1.1.Odjel za carinsko-prekršajni postupak12
4.1.2.Odjel za prodaju robe9
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI
POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno
22
4.2.Služba za nadzor1
4.2.1.Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak16
4.2.2.Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija16
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno33
4.3.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima16
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno16
4.4.Služba za financije1
4.4.1.Odjel za obvezna davanja12
4.4.2.Odjel za računovodstvo9
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno22
A.CARINSKI UREDI
1.Carinski ured Split1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.Služba za nadzor1
1.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja31
1.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza12
1.2.Služba za robno granične procedure Split41
1.3.Služba za robno granične procedure Zračna luka Split17
CARINSKI URED SPLIT – ukupno105
2.Carinski ured Šibenik1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
2.1.Služba za nadzor17
2.2.Služba za robno granične procedure Šibenik16
CARINSKI URED ŠIBENIK – ukupno40
3.Carinski ured Zadar1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
3.1.Služba za nadzor1
3.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja17
3.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza9
3.2.Služba za robno granične procedure Zadar31
CARINSKI URED ZADAR – ukupno66
4.Carinski ured Ploče1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
4.1.Služba za nadzor15
4.2.Služba za robno granične procedure Ploče32
CARINSKI URED PLOČE – ukupno52
5.Carinski ured Dubrovnik1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.1.Služba za nadzor1
5.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja10
5.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza6
5.2.Služba za robno granične procedure Dubrovnik25
5.3.Služba za robno granične procedure Korčula9
CARINSKI URED DUBROVNIK – ukupno56
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.Granični carinski ured Kamensko70
2.Granični carinski ured Vinjani Donji69
3.Granični carinski ured Metković135
4.Granični carinski ured Karasovići88
PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT – ukupno782
CARINSKA UPRAVA – ukupno3492
 
MINISTARSTVO FINANCIJA – ukupno8765