NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1820

Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O DODJELI BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KOJE SU POGOĐENE POSLJEDICAMA RAZORNIH POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA SANACIJU ŠTETA OD POTRESA

I.

Ovom Odlukom uređuje se dodjela beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te način i kriteriji za podnošenje zahtjeva, isplata i način povrata zajma.

II.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije mogu se dodijeliti sredstva beskamatnog zajma u ukupnom iznosu do 400.000.000,00 kuna.

III.

Sredstva beskamatnog zajma iz točke II. ove Odluke namijenjena su isključivo za podmirivanje troškova vezanih uz sanaciju posljedica potresa na području iz točke II. ove Odluke.

IV.

Iznos sredstava beskamatnog zajma namijenjen pojedinoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave pogođenoj posljedicama razornih potresa na području iz točke II. ove Odluke utvrdit će se odlukom povjerenstva čiji su članovi:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Boris Milošević

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić

– ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

V.

Sredstva iz točke IV. ove Odluke Ministarstvo financija će jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave doznačavati dva puta mjesečno, zaključno s 31. prosinca 2021., a na temelju zahtjeva kojeg će Ministarstvu financija dostavljati pojedina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na Obrascu Mfin-zajam-potres.

Obrazac Mfin-zajam-potres iz stavka 1. ove točke nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

VI.

Sredstva beskamatnog zajma dodijeljena na temelju ove Odluke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će vraćati u roku do tri godine, počevši od 2024., u kvartalnim obrocima, s dospijećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024.

Refundacije troškova koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvare iz Fonda solidarnosti Europske unije, a koji su prethodno podmireni iz sredstava beskamatnog zajma dodijeljenog u skladu s ovom Odlukom, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u roku od 30 radnih dana od dana refundacije troškova uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske na ime povrata beskamatnog zajma.

VII.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na pozicijama Ministarstva financija.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/324

Urbroj: 50301-05/31-21-2

Zagreb, 16. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG