NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1822

Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, br. 159/13 i 39/18), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji s ministrom financija, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA
VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH
MIROVINSKIH FONDOVA

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koju Središnji registar osiguranika zaračunava obveznim mirovinskim društvima.

II.

Naknada iz točke I. ove Odluke iznosi 3,00 kn po članu obveznog mirovinskog fonda.

III.

Obračun naknade iz točke II. ove Odluke obavlja se na dnevnoj osnovi, prema prosječnom broju članova u obveznom mirovinskom fondu u mjesecu za koji se zaračunava naknada, a račun se ispostavlja do osmog u mjesecu za prethodni mjesec.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/21-01/203

Urbroj: 524-05-01-01/2-21-3

Zagreb, 10. rujna 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.