NN 99/2021 (10.9.2021.), Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1788

Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 16/07, 75/09 i 120/16) ministar pravosuđa i uprave donosi

IZMJENE I DOPUNE JAVNOBILJEŽNIČKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Javnobilježničkom poslovniku (»Narodne novine«, broj 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12 i 120/14) u članku 2. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« mijenjaju se i glase: »ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 5) mijenja se i glasi:

»5) upisnike povjerenih poslova »UPP«. Pored opće oznake »UPP« ovi će se upisnici označiti nazivom suda odnosno nazivom druge vlasti koji su posao povjerili javnom bilježniku. Sudovi će se označiti kraticama: općinski oznakom »OS«, županijski oznakom »ŽS«, trgovački oznakom »TS«, a javnopravna tijela kraticom »UPR«. Upisnici povjerenih poslova mogu se pored naziva suda odnosno druge vlasti označiti i nazivom povjerenog posla odnosno njegovom kraticom.«.

Članak 3.

U članku 14. iza riječi: »određenih poslova« dodaju se riječi: »odnosno za svaku vrstu povjerenog posla«.

Članak 4.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Upisnik povjerenih poslova za ovršne postupke na temelju vjerodostojne isprave »UPP/OS-Ovrv«

Članak 14.a

Upisnik povjerenih poslova za ovršne postupke na temelju vjerodostojne isprave »UPP/OS-Ovrv« sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, naziv suda koji je posao povjerio, datum primitka, prezime, ime, OIB i adresa odnosno naziv/tvrtka i sjedište ovrhovoditelja i ovršenika, vrsta i naziv vjerodostojne isprave, iznos tražbine, datum poziva ovrhovoditelju na plaćanje predujma troška postupka uz naznaku je li plaćen, datum otpremanja obavijesti ovršeniku, datum donošenja rješenja o ovrsi, datum donošenja rješenja o obustavi, datum primitka prigovora, tko je izjavio prigovor, naznaku pravodobnosti prigovora, datum dostave spisa sudu i naziv suda, datum ovršnosti, naznaka dostave pravomoćnih i ovršnih rješenja ovrhovoditelju, primjedba (obrazac broj 6a).«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Na svaki spis stavit će se oznaka koja se sastoji od kratice naziva upisnika u koji je upisan, a ako se radi o povjerenom poslu i oznaka suda ili druge vlasti te naziv povjerenog posla odnosno njegova kratica prema članku 6. stavku 1. točki 5) ovoga Poslovnika ispisana velikim slovima, rednog broja upisa i posljednja dva broja godine u kojoj je predmet unesen u upisnik.«.

Članak 6.

U dodatku »Obrasci i štambilje« iza Obrasca br. 6 dodaje se Obrazac br. 6a koji glasi:

OBRAZAC BR. 6A (ČL. 14.A JBP) UPISNIK POVJERENIH POSLOVA ZA OVRŠNE POSTUPKE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Godina 20_______

Redni brojNaziv suda koji je posao povjerioDatum primitkaOPIS POVJERENOG POSLADatum poziva plaćanja predujma ovrhovoditelju i naznaka je li plaćenDatum
otpremanja obavijesti ovršeniku
Prezime, ime i adresa odnosno naziv/tvrtka i sjedište, OIBVrsta i naziv vjerodostojne ispraveIznos
tražbine
OvrhovoditeljOvršenik
123456789
         
         

Stranica broj ___________

Datum
donošenja rješenja o ovrsi
Datum
donošenja rješenja o obustavi
Datum primitka prigovoraTko je izjavio prigovorNaznaka pravodobnosti prigovoraDatum
dostave spisa sudu i naziv suda
Datum
ovršnosti
Naznaka dostave pravomoćnih i ovršnih rješenja ovrhovoditeljuPrimjedba
101112131415161718
         
         

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. rujna 2021.

Klasa: 011-01/20-01/70

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-21-08

Zagreb, 9. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.