NN 110/2021 (13.10.2021.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca

Ministarstvo poljoprivrede

1934

Na temelju članka 56. stavka 6. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ KUĆNIH LJUBIMACA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj u kojima se kućni ljubimci ostavljaju na čuvanje i skrb o trošku vlasnika, program osposobljavanja osoblja koje brine o kućnim ljubimcima, način postupanja s kućnim ljubimcima, sadržaj upisnika objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca te način vođenja evidencija i sadržaj evidencija o kućnim ljubimcima u objektu za privremeni smještaj kućnih ljubimaca.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) objekt za privremeni smještaj kućnih ljubimaca – objekt koji se sastoji od prostorija ili prostora s ili bez vanjskog ispusta, u kojem vlasnici, o svom trošku privremeno ostavljaju svoje kućne ljubimce u svrhu čuvanja i skrbi tijekom razdoblja kad se ne mogu brinuti za njih

b) privremeni smještaj – vrijeme od predaje kućnog ljubimca osobi koja radi u objektu za privremeni smještaj kućnih ljubimaca do njegovog preuzimanja od strane posjednika

c) standardni operativni postupci – pisane smjernice koje obuhvaćaju način postupanja i skrbi o kućnim ljubimcima, način rada objekta i poslove koji se obavljaju u objektu

d) korisna podna površina – podna površina koju životinje mogu nesmetano koristiti i koja im je potrebna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba

e) kapacitet objekta – ukupan broj mjesta za držanje pojedine vrste životinja u objektu.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II POSLOVI OBJEKTA ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ KUĆNIH LJUBIMACA

Smještaj u objektu za privremeni smještaj kućnih ljubimaca

Članak 3.

(1) Objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca (u daljnjem tekstu: objekti) namijenjeni su smještaju kućnih ljubimaca poznatih vlasnika.

(2) Kućni ljubimci se smještaju u objekte u svrhu osiguranja primjerene skrbi tijekom razdoblja u kojem njihov vlasnik ne može brinuti za njih.

(3) Za skrb o kućnim ljubimcima iz stavka 2. ovoga članka vlasnici plaćaju naknadu.

(4) Vlasnik objekta u kojima se kućni ljubimci ostavljaju na čuvanje i skrb o trošku vlasnika, odgovoran je za držanje kućnih ljubimaca u skladu sa pravnim propisima iz područja veterinarstva te je dužan kućnog ljubimca predati njegovom vlasniku u istom zdravstvenom stanju u kojem ga je preuzeo.

(5) U slučaju izvanrednih okolnosti, vlasnik objekta u kojima se kućni ljubimci ostavljaju na čuvanje i skrb o trošku vlasnika, dužan je omogućiti odgovarajuću veterinarsku zdravstvenu zaštitu kućnom ljubimcu uz prethodno odobrenje njegovog vlasnika, izuzev hitnih slučajeva kada su kućnom ljubimcu ugroženi zdravlje i život.

(6) Objekt iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati djelatnost skloništa.

Obavljanje poslova u objektu za privremeni smještaj kućnih ljubimaca

Članak 4.

(1) U objektu se mora osigurati najmanje:

– način držanja kućnih ljubimaca primjeren vrsti i kategoriji te sprječavanje bijega kućnih ljubimaca

– odgovarajuću hranu i vodu koje je potrebno ponuditi u skladu s potrebama vrste i kategorije kućnih ljubimaca

– odgovarajuću njegu primjerenu dobi i zdravstvenom stanju, sukladnu naputku vlasnika o navikama i posebnim potrebama kućnih ljubimaca

– zaštita zdravlja kućnih ljubimaca

– dobrobit s obzirom na biološke i biheviorističke potrebe kućnih ljubimaca te sprječavanje nanošenja boli, patnje i ozljeda ili namjerno izlaganje životinja strahu

– kontrola kućnih ljubimaca od strane osoblja najmanje triput dnevno (ujutro, popodne i navečer)

– održavanje objekta čistim uz izvođenje mjera redovitog čišćenja i pranja te obavezne dezinfekcije

– osoblje koje se brine o kućnim ljubimcima

– zabranjeno držanje životinja vezanjem i

– sprječavanje razmnožavanja životinja.

(2) Na ulazu u objekt mora biti postavljena natpisna ploča s nazivom, adresom i telefonskim brojem objekta.

Standardni operativni postupci

Članak 5.

(1) Objekt mora postupati sukladno standardnim operativnim postupcima kako bi se osiguralo da se sva postupanja s kućnim ljubimcima provode najmanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) U standardnim operativnim postupcima navode se odgovornosti i broj zaposlenog osoblja objekta vezano za osiguranje zaštite zdravlja i dobrobiti kućnih ljubimaca.

(3) Osoblje objekta mora biti upoznato sa standardnim operativnim postupcima.

(4) Standardni operativni postupci moraju biti dostupni svom osoblju i vlasnicima kućnih ljubimaca.

(5) Standardni operativni postupci moraju se, na zahtjev veterinarskog inspektora, dati na uvid.

Osposobljavanje

Članak 6.

(1) Osposobljavanje osoba koje skrbe o životinjama provodi nadležno tijelo ili za njegovo provođenje može ovlastiti drugu pravnu ili fizičku osobu koja treba dostaviti dokaz da:

– je registrirana za djelatnost provođenja edukacije

– posjeduje dovoljno stručnog osoblja za provođenje osposobljavanja

– može osigurati odgovarajuće prostore i opremu za teoretsko i praktično provođenje osposobljavanja i

– posjeduje program osposobljavanja iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo daje suglasnost na sadržaj programa osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka traje najmanje šest sati i obuhvaća najmanje područja edukacije iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(4) Po završenom osposobljavanju, osobe iz stavka 1. ovoga članka izdaju polazniku potvrdu o osposobljavanju na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(5) O provedenom osposobljavanju iz stavka 1. ovoga članka moraju se voditi evidencije o polaznicima koji su završili osposobljavanje, a iste se čuvaju pet godina od dana završenog tečaja.

(6) Troškove osposobljavanja u cijelosti snosi polaznik.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osposobljenim osobljem smatra se osoblje koje posjeduje obrazovanje veterinarskog, poljoprivrednog, odnosno stočarskog smjera te osoblje koje ima potvrdu o osposobljavanju u skladu sa posebnim propisom za utvrđivanje uvjeta kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i uzgoji kućnih ljubimaca ili jednako vrijedno iskustvo u trajanju od godine dana rada u objektu.

Prijem i smještaj kućnih ljubimaca

Članak 7.

(1) Kod prijema pasa na čuvanje vlasnik mora predočiti putovnicu ili veterinarski certifikat za kućne ljubimce s pravilno popunjenim podacima o važećim imuno profilaktičkim mjerama protiv zaraznih bolesti i tretiranjima protiv nametničkih bolesti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko se radi o drugim vrstama kućnih ljubimaca za koje posjedovanje putovnice za kućne ljubimce nije propisano, vlasnik mora predočiti ovjereni dokument doktora veterinarske medicine s važećom licencijom da je životinja zdrava te da ne pokazuje znakove bolesti.

(3) Kod prijema kućnih ljubimaca, osoba koja je primila kućnog ljubimca mora ispuniti evidencijski list za svakog kućnog ljubimca sukladno standardnom operativnom postupku objekta, a vlasnik životinje mora dati podatke koji se evidencijskim listom traže, te zatim i potpisati ispunjeni evidencijski list čime potvrđuje da je upoznat i suglasan s uvjetima poslovanja objekta i smještajem kućnog ljubimca u isti.

Članak 8.

Svi prostori i prostorije koji su namijenjeni kućnim ljubimcima moraju biti očišćeni i oprani sredstvima opće namjene koji nisu škodljivi za zdravlje životinja najmanje jednom dnevno te dezinficirani po potrebi, a obavezno prije uvođenja novog kućnog ljubimca.

Članak 9.

(1) Kućni ljubimci se u objektu smještaju u prostore, prostorije ili nastambe koji moraju biti izrađeni od materijala koji nisu štetni za kućnog ljubimca i koji se moraju moći lako čistiti, prati i dezinficirati.

(2) U prostoru, prostoriji ili nastambi namijenjenim držanju kućnih ljubimaca, podloga mora biti izvedena od materijala koji se moraju moći lako čistiti, prati i, po potrebi, dezinficirati.

Članak 10.

Objekt se sastoji od:

– prostorije/prostora za prijem stranaka i vođenje evidencija

– prostorije/prostora za smještaj kućnih ljubimaca (kavezi, nastambe, odjeljci, kućice, terariji, akvariji, volijere, bazeni)

– prostora za spremanje sredstava opće namjene za čišćenje i dezinfekciju

– prostora za skladištenje hrane za kućne ljubimce

– prostora za pripremu i raspodjelu hrane za kućne ljubimce te čišćenje i pranje posuda za hranu i vodu

– sanitarnog čvora i

– unutarnjeg i/ili vanjskog prostora za slobodno kretanje kućnih ljubimaca, u skladu s potrebama vrste i kategorije kućnih ljubimaca.

Članak 11.

(1) Za držanje odrasle mačke u unutarnjem prostoru mora se osigurati najmanja korisna podna površina kojom se omogućava da mačka može slobodno hodati, okrenuti se, stajati na stražnjim nogama, držati rep uspravno i leći potpuno ispružena te povišena površina za odmor. Isti uvjeti moraju se osigurati za svaku mačku pri skupnom držanju.

(2) Za držanje psa u unutarnjem prostoru mora se osigurati najmanja korisna podna površina kako bi pas mogao slobodno hodati, stajati u uspravnom položaju, sjediti, okrenuti se, mahati repom i leći potpuno ispružen.

(3) Ostalim vrstama kućnih ljubimaca, moraju se osigurati, s obzirom na vrstu i kategoriju istih primjereni uvjeti u skladu s njihovim biološkim i biheviorističkim potrebama.

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA NADLEŽNOM TIJELU U SVRHU ODOBRAVANJA

Zahtjev za izdavanje rješenja

Članak 12.

(1) Pravna ili fizička osoba podnosi nadležnom tijelu prije početka obavljanja djelatnosti zahtjev za izdavanjem rješenja o udovoljavanju uvjetima na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Pravna ili fizička osoba koja već obavlja djelatnost, mora nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o udovoljavanju uvjetima na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

(3) Uz zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnositelj mora dostaviti i:

– dokaz o registraciji djelatnosti

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o najmu prostora i objekata u kojem planiraju obavljati navedenu djelatnost

– dokaz da nije pravomoćno osuđen za neko prekršajno i kaz­neno djelo iz područja dobrobiti životinja (za djela zanemarivanja, zlostavljanja, mučenja i ubijanja životinja) te da se za ova djela protiv podnositelja zahtjeva ne vodi prekršajni i kazneni postupak

– potvrdu o završenom osposobljavanju iz članka 6. ovoga Pravilnika i

– standardne operativne postupke.

(4) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležno tijelo rješenjem imenuje stručno povjerenstvo koje obavlja pregled objekta.

(5) Stručno povjerenstvo iz stavka 4. ovog članka sastoji se od tri člana, od kojih su dva člana državni službenici ministarstva nadležnog za poljoprivredu, upravne organizacije nadležne za veterinarstvo te jedan član koji je mjesno nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata.

(6) Nadležno tijelo donosi rješenje o udovoljavanju uvjetima na temelju zapisnika i nalaza stručnog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka.

(7) U rješenje o udovoljavanju uvjetima iz stavka 6. ovoga članka upisuje se vrste i broj kućnih ljubimaca koji će se smještati u objektu.

(8) U slučaju promjene podataka iz stavka 3., 5. i 6. ovoga članka, osoba odgovorna za poslove privremenog smještaja kućnih ljubimaca podnosi zahtjev nadležnom tijelu, nakon čega isto osniva stručno povjerenstvo na temelju čijeg nalaza se donosi novo rješenje te se unosi promjena u Upisnik objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca.

Upisnik objekata

Članak 13.

(1) Objekti koji posjeduju rješenje o udovoljavanju uvjetima iz članka 12. ovoga Pravilnika vode se u Upisniku objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca koji se objavljuje na mrežnim stranicama nadležnog tijela.

(2) U upisnik iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

– ime/naziv i adresa/sjedište objekta, OIB, kontakt podaci

– kapacitet objekta s obzirom na vrstu životinja sukladan standardnim operativnim postupcima

– za koje vrste kućnih ljubimaca je objekt odobren.

(3) Upisnik iz članka 1. ovog Pravilnika vodi se u elektroničkom obliku.

(4) O promjenama podataka iz upisnika vlasnik objekta iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je u roku od 15 dana obavijestiti nadležno tijelo radi promjene podataka u upisniku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

(1) Objekti koji do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca, moraju podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za odobravanje obavljanja ove djelatnosti najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Osoblje koje skrbi o životinjama u objektima koji do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca, mora u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika biti osposobljeno za poslove iz članka. 6. stavka 1. ovoga Pravilnika te o istome nadležnom tijelu dostaviti valjani dokaz.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/10

Urbroj: 525-10/0544-21-9

Zagreb, 24. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJEM PRIVREMENOG SMJEŠTAJA KUĆNIH LJUBIMACA

(članak 12. stavak 2. Pravilnika)

Ispuniti čitljivo VELIKIM TISKANIM SLOVIMA.

1. Podaci o podnositelju zahtjeva/vlasniku/posjedniku (naziv, ime i prezime, OIB): ______________________________________

1.1. Ulica i broj: ______________________________________

1.2. Poštanski broj: ____________ 1.3. Mjesto: ______________

1.4. Telefon: _________________ 1.5. Faks: ________________

1.6. e-mail: _________________________________________

2. Podaci o privremenom smještaju (ime/naziv, OIB):

__________________________________________________

2.1. Adresa objekta za privremeni smještaj kućnih ljubimaca (ulica i broj/ k.č.br.): _______________________________________

2.2. Poštanski broj: ____________ 2.3. Mjesto: ______________

2.4. Telefon: ______________ 2.5. Faks: ____________________

2.6. e-mail: _________________________________________

3. Odgovorna osoba (ime, prezime, OIB):

__________________________________________________

__________________________________________________

4. Podatci o vrsti i broju životinja, te tipu privremenog smještaja (navesti u tablicu) ___________________________________

Redni brojVrsta životinje (hrvatski/
latinski naziv)
Maksimalan kapacitet
životinja po vrsti (komada)
Tip privremenog smještaja
Posebni objektStambeni prostor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Potpisom (i žigom) potvrđujem točnost i istinitost svih informacija

POTPIS: __________________________

DATUM: __________________________

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

1. Dokaz o registraciji djelatnosti

2. Dokaz o vlasništvu ili ugovor o najmu prostora i objekata u kojem planiraju obavljati navedenu djelatnost

3. Dokaz da osoba nije prekršajno kažnjavana, niti se vodi sudski postupak za djela iz područja dobrobiti životinja (za djela zanemarivanja, zlostavljanja, mučenja i ubijanja životinja)

4. Potvrdu o završenom osposobljavanju iz članka 6. Pravilnika

5. Standardne operativne postupke.

Ispunjeni obrazac s prilozima potrebno je poslati na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Odjel za zaštitu životinja

Planinska 2a

10 000 Zagreb

PRILOG II.

1. Program osposobljavanja osoba koje skrbe o životinjama u privremenim smještajima za kućne ljubimce u skladu s člankom 6. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaji kućnih ljubimaca mora obuhvaćati:

a) zakonodavstvo iz područja zaštite životinja

b) fiziologiju životinja, razmnožavanje životinja, potrebe za hranom i vodom, ponašanje životinja i pojam stresa

c) praktična iskustva postupanja sa životinjama

d) pomoć životinjama u hitnim slučajevima

e) zaštitu osoblja koje dolazi u dodir sa životinjama

f) uvjete prijevoza životinja, uključujući i sposobnost životinja za prijevoz.

PRILOG III.

Potvrda
o osposobljenosti u skladu s člankom 6. stavkom 3. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati privremeni smještaji kućnih ljubimaca

1. Program osposobljavanja odobren od nadležnog tijela pod brojem:
2. PODACI O OSPOSOBLJENOJ OSOBI:
2.1. Prezime:2.2. Ime:2.3. OIB:
3. ADRESA:
3.1. Ulica i broj:3.2. Mjesto, poštanski broj:3.3. Broj telefona:
4. BROJ POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI:
4.1. Ova potvrda vrijedi do:

5. POTVRDU IZDAJE – nadležno tijelo, pravna osoba, fizička osoba (zaokružiti odgovarajuće):

5.1. Naziv i adresa (ulica, mjesto, poštanski broj):

5.2. OIB ili matični broj nadležnog tijela, pravne osobe, fizičke osobe:
5.3. Telefon:5.4. Faks:5.5. e-mail:

5.6. Datum izdavanja: 5.7. Mjesto: 5.8. Pečat:

5.9. Odgovorna osoba (ime i potpis):

M.P.


p